Evropski sud za ljudska prava, Narodni list D. D. v. Croatia, povreda člana 10

Kazna zbog nazivanja proroka Muhameda pedofilom nije kršenje slobode izražavanja
12/11/2018
Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Navalnny protiv Rusije (29580/12 i četiri ostale)
18/11/2018

Evropski sud za ljudska prava, Narodni list D. D. v. Croatia, povreda člana 10

Zadarski ”Narodni list” je 2008. godine objavio članak pod naslovom “Suca B. treba prikovati na stup sramote”, u kojem je kritikovao sudiju Okružnog suda u Zadru zbog prisustva proslavi kontroverznog lokalnog biznismena povodom pokretanja novina u njegovom vlasništvu. Novinar je kritikovao tu situaciju kao potencijalni sukob interesa i kršenje sudijske etike. Isti sudija je ranije dozvolio policiji da izvrši pretres redakciji ”Narodnog lista” zato što je novinar sa ulice snimao zgradu suda, pa je u tekstu i taj slučaj sarkastično komentarisan. Pošto je list odbio da objavi izvinjenje, sudija ga je tužio zbog povrede ugleda, i hrvatski sudovi su mu pravosnažno dosudili novčanu naknadu u iznosu od 6700 eura.

Evropski sud za ljudska prava je odlučio da je naknada štete koju je Narodni list bio dužan da plati predstavljala miješanje u njegovu slobodu izražavanja, i da, iako je takva mjera bila zakonita i imala legitiman cilj zaštite ugleda sudije, ona nije bila neophodna u demokratskom društvu. Naglašeno je da sudije mogu biti lično kritikovane u okviru dopuštenih granica, a kada djeluju u službenom svojstvu mogu biti predmet šire kritike od kritike kojoj se smiju izložiti obični građani. Sud je utvrdio da se predmetni članak odnosio na pitanja od javnog interesa, te iako je sadržao ozbiljnu kritiku, pretjerivanje i oštru metaforu, Sud nije smatrao da je članak bio uvredljiv. Napomenuto je da sloboda izražavanja u načelu štiti i sarkastične navode u odnosu na sudije. Zaključeno je i da dosuđena naknada štete nije bila srazmjerna težini povrede ugleda sudije, imajući u vidu i to da je iznosila 2/3 iznosa koji se u Hrvatskoj uobičajeno dosuđuje za duševnu bol zbog smrti brata ili sestre. Kako podnosilac predstavke nije precizirao zahtjev za naknadu materijalne i nematerijalne štete i troškova postupka, Sud mu je dosudio samo 5000 eura naknade nematerijalne štete.

Presuda će postati konačna ako u roku od tri mjeseca ne bude upućena u nadležnost Velikog vijeća.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas, koja okuplja studentkinje i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih nevladinih organizacija.