28/09/2014 HRA PREDLOZI PROTIV SNIŽAVANJA GARANCIJA LJUDSKIH PRAVA U ZKP-U

23/09/2014 O PREDLOGU DA SPECIJALNO TUŽILAŠTVO VIŠE NE BUDE NADLEŽNO ZA RATNE ZLOČINE
23/09/2014
29/09/2014 PREDSTAVLJANJE ČETVRTOG IZVJEŠTAJA U OKVIRU PROJEKTA “MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA”
29/09/2014

28/09/2014 HRA PREDLOZI PROTIV SNIŽAVANJA GARANCIJA LJUDSKIH PRAVA U ZKP-U

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da neke od predloženih izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku unazađuju postojeće garancije zaštite ljudskih prava, jačanjem ovlašćenja tužilaca i policije, bez sudske kontrole. Ovo je korak koji bi možda sebi mogla da priušte društva sa dugogodišnjom tradicijom vladavine prava, ali ne i Crna Gora, čije državno tužilaštvo i policija tek treba da dokažu samostalnost i stručnost, pogotovo u zaštiti ljudskih prava.

HRA je Ministarstvu pravde dostavila ukupno 12 predloga na Nacrt ZKP-a, ovdje navodimo neka od rješenja koja su sporna sa stanovišta zaštite ljudskih prava:

• Povećava se trajanje policijskog lišenja slobode sa 12h na 24h, iako je Komitet protiv mučenja (CPT) u maju 2014. u svom izvještaju naveo da su crnogorske policijske stanice crne tačke u kojima se dešava tortura, i naveo niz slučajeva u kojima su osumnjičeni dali svjedočenje o torturi u policijskoj stanici;

• Povećava se trajanje tužilačkog pritvora sa sadašnjih 48h na 72h, i predlaže da osumnjičeni može da izjavi žalbu samo u roku od 4h od kad je primio rješenje o pritvoru, što snižava nivo prethodno dostignutih garancija prava na slobodu i njegove djelotvorne zaštite;

• Iako je za pretres stana i dostavljanje informacija o elektronskim komunikacijama neophodan nalog suda, predloženo je da se podaci o bankovnim računima i bankarskim transakcijama dostavljaju samo na nalog državnog tužioca, osim ako banka zahtijeva da sud o tome donese rješenje. Na ovaj način se, neozbiljno, bankama prepušta da odlučuju o zaštiti ljudskog prava na privatnost, umjesto sudu, u svakom slučaju;

• Predlaže se ukidanje prava na žalbu sudiji za istragu u slučaju kada državni tužilac ne usvoji zahtjev za naknadu troškova osumnjičenom od čijeg je gonjenja odustao u istrazi;

• Predloženo je da se sporazum o priznanju krivice može koristiti za sva krivična djela bez obzira na visinu zaprijećene kazne, iako je dosadašnji učinak tužilaštva u primjeni ovog instituta zanemarljiv i nedovoljno kvalitetan;

• Ako tužilac i osumnjičeni zaključe sporazum o priznanju krivice, pa i za najteže krivično djelo, taj sporazum prema predloženom rješenju kontroliše samo jedan sudija, umjesto vijeće od troje sudija, čime se smanjuje nivo kontrole zakonitosti takvog sporazuma.

HRA je, pored predloga u odnosu na gore navedena rješenja, posebno predložila da se:

– po uzoru na Zakon o kaznenom postupku Republike Hrvatske, detaljno propišu rokovi i druge obaveze državnog tužioca u odnosu na postupanje po krivičnoj prijavi, i posebno u slučaju kada je do tužilaštva samo dopro glas o izvršenom krivičnom djelu ili je primio dojavu žrtve;

– da se braniocu prije prvog saslušanja okrivljenog omogući uvid u krivičnu prijavu.

Tim Akcije za ljudska prava

12 Predloga i komentara na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama ZKP