23/12/2013 Sa rasprave o Nacrtu strategije za reformu pravosuđa 2013-2018

19/12/2013 HRA uputila otvoreno pismo organizatorima konferencije “Riječ, slika, neprijatelj”
19/12/2013
24/12/2013 Novogodišnji paketići za djecu šest ugroženih porodica iz nikšićkog naselja “Zvjerinjak”
25/12/2013

23/12/2013 Sa rasprave o Nacrtu strategije za reformu pravosuđa 2013-2018

Predstavnica NVO Akcija za ljudska prava, Gordana Planinić, danas je učestvovala na raspravi o Nacrtu Strategije za reformu pravosuđa 2013-2018.

Istakla je da je radu na Strategiji trebalo da prethodi odgovarajuća analiza primjene prethodne Strategije i mjera iz Akcionog plana – u Uvodu nacrta Strategije (u okviru Analize efekata primjene prethodne startegije) je isključivo nabrojano šta je sve urađeno, ali to nije upoređeno sa prethodnim ciljevima i mjerama i nije konstatovano šta konkretno nije urađeno, koje prethodno predviđene mjere nijesu primijenjene i u kom procentu. Uvođenje prakse izrade ovakvih temeljnih analiza primjene prethodnih strategija i akcionih planova, prije izrade novih, neophodno je da bi se objektivno i precizno sagledalo dokle se posle više godina stiglo sa primjenom prethodnih planova, koji razlozi su doveli do toga da sve mjere i ciljevi ne budu ostvareni i šta bi trebalo učiniti da se isto ne ponovi.

Predložili smo i da se sada omogući da pored Udruženja sudija i Udruženja tužilaca, koji su bili jedini predstavnici NVO u Komisiji za praćenje primjene prethodne Strategije i Akcionog plana, u zvaničnom tijelu za praćenje primjene Strategije bude omogućeno članstvo i nevladinim organizacijama watch-dog karaktera s iskustvom u oblastima koje su obuhvaćene strategijom.

Iako nacrt Strategije u načelu pokriva većinu onoga što bi trebalo učiniti, u odnosu na 3 ključne oblasti, jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa, naša osnovna primjedba tiče se nedovoljno preciznog utvrđivanja nedostataka u postojećem sistemu i u skladu s tim i nedovoljno obuhvatno preciziranje smjernica, ali se nadamo da će ovaj nedostatak biti otklonjen do usvajanja konačne Strategije, kao i preciziranjem mjera u Akcionom planu za njenu primjenu.

Na primjer, predložili smo da se jasno naglasi da je kod odlučivanja o izboru i napredovanju sudija ključni problem od početka rada Sudskog savjeta 2008. godine do danas nedostatak indikatora (parametara) za ocjenjivanje skoro svih postojećih kriterijuma za izbor i napredovanje sudija, što nije obezjbeđivalo objektivnost i ujednačenost ocjenjivanja ispunjavanja kriterijuma prilikom izbora, odnosno napredovanja sudija. Iako je članovima Sudskog savjeta ovaj nedostatak morao biti jasan čim su počeli sa izborom sudija, na šta je i Akcija za ljudska prava blagovremeno ukazala još 2009. godine, i iako je Akcioni plan Sudskog savjeta propisao da će se parametri usvojiti do kraja 2010, to se nije desilo ni do danas, pune 3 godine kasnije, a problem nije jasno naglašen ni u nacrtu Strategije.