8/05/2013 Podrška apelu Udruženja Roditelji protiv smanjenja naknada za porodiljsko – roditeljsko odsustvo

28/04/2013 Životi beskućnika ostaju da zavise od dobre volje države
28/04/2013
10/05/2013 O Predlogu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
10/05/2013

8/05/2013 Podrška apelu Udruženja Roditelji protiv smanjenja naknada za porodiljsko – roditeljsko odsustvo

Akcija za ljudska prava podržava zahtjev Udruženja Roditelji da se odustane od rješenja iz člana 49 Vladinog Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koje omogućava da se naknada za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva poslodavcu refundira samo do iznosa prosječne zarade u državi.

Protestujemo i zato što je iz Predloga zakona izostavljena garancija koja postoji u važećem zakonu da visina naknade zarade za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva ne može biti niža od najniže cijene rada.

Takođe protestujemo protiv potpunog uskraćivanja i ograničavanja naknade onima koje/i radni odnos zasnuju u roku do godinu dana prije započinjanja porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva.

Predložena rješenja smatramo diskriminatornim, protivnim Zakonu o zaštiti od diskriminacije, Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Zakonu o radu, Ustavu Crne Gore i međunarodnom standardu zabrane diskriminacije.

Usvajanje predloženog rješenja značilo bi kažnjavanje posebno visoko obrazovanih žena (koje zarađuju više od prosječne zarade u državi) zbog odluke da rode i odu na zasluženo porodiljsko odsustvo. Rješenja su po sebi diskriminatorna, a posebno bi bile dalekosežne njihove posljedice u vidu podsticanja na diskriminaciju svih žena prilikom zapošljavanja.

Navedeni predlozi su direktno suprotni odredbama Zakona o radu (Sl. list CG, br. 49/2008, 26/2009 i 59/2011) kojima je izričito predviđeno da za vrijeme porodiljskog odsustva zaposlena žena ima pravo na naknadu zarade u visini zarade koju bi ostvarila da radi u skladu sa zakonom i ugovorom o radu (čl. 82 st. 1, čl. 111b st. 1), kao i da uživa pravo na posebnu zaštitu za vrijeme trudnoće i porođaja (čl. 11, st. 2).

Pretpostavljamo da je cilj Vladinog predloga sprečavanje zloupotreba u vidu fiktivnog zapošljavanja trudnica. Međutim, zloupotrebe u pojedinačnim slučajevima moraju se spriječavati i kažnjavati na drugi način, aktivnošću inspekcijskih i drugih državnih službi, a ne kršenjem ljudskih prava ogromnog broja građanki i građana. Neefikasan rad inspekcijskih službi ne smije se prikrivati kršenjem ljudskih prava.

Apelujemo na Vladu da povuče ove predloge, odnosno na sve poslanike i poslanice da na njih amandmanski djeluju.

 

Tim Akcije za ljudska prava

 

 

Važeći zakon (Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Sl. list RCG br. 78/2005)

3. Naknada po osnovu rodjenja djeteta

1) Naknada zarade za vrijeme porodiljskog odsustva

 

Član 51

Pravo na naknadu zarade ima zaposleni za vrijeme porodiljskog odsustva.

 

Član 52

Pravo na naknadu zarade zaposleni iz člana 51 ovog zakona ostvaruje kod

poslodavca.

Poslodavac vrši obračun i isplatu naknade zarade za vrijeme porodiljskog odsustva istovremeno sa obračunom i isplatom zarade zaposlenim.

Lice koje se bavi preduzetničkom djelatnošću kao jedini zaposleni pravo iz člana 51 ovog zakona ostvaruje kod centra.

 

Član 53

Visina naknade zarade iz člana 51 ovog zakona je zarada koju bi zaposleni ostvario na poslovima i zadacima na kojima je rasporedjen.

Ukoliko nije moguće iskazati ostvareni radni učinak zaposlenog, uzima se ostvareni radni učinak najuže organizacione jedinice u kojoj je zaposleni radio na istim ili sličnim poslovima i zadacima za koje se ovaj podatak može iskazati.

Visina naknade zarade iz st. 1 i 2 ovog člana ne može se utvrditi u iznosu manjem od najniže cijene rada, u skladu sa zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.

 

Član 54

Naknada zarade za zaposlenog koji se bavi preduzetničkom djelatnošću kao jedini zaposleni određuje se u visini osnovice na koju su plaćeni porezi i doprinosi.

 

Član 55

Pravo na naknadu zarade u iznosu iz člana 53 ovog zakona može ostvariti zaposleni koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu najmanje šest mjeseci neprekidno. 

Zaposlenom koji je bio u radnom odnosu neprekidno manje od šest mjeseci prije ostvarivanja ovog prava pripada 70% od iznosa naknade zarade utvrđene u članu 53 ovog zakona.

 

Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Visina sredstava

 

Član 49

Visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu, za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno rodireljsko odsustvo;

Za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu manje od tri mjeseca, zarada se ne refundira.

Visina sredstva iz stava 1 ovog člana može se utvrditi najviše do jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

 

*              *              *

 

Zakon o radu („Sl. list CG“, broj br. 49/2008, 26/2009, 59/2011 i 66/2012)

Naknada zarade

 

Član 82

(1) Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu za vrijeme: državnih i vjerskih praznika u kojima se ne radi; godišnjeg odmora; plaćenog odsustva; odazivanja na poziv državnih organa; stručnog usavršavanja po nalogu poslodavca, privremene nesposobnosti za vrijeme spriječenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju; i za vrijeme korišćenja porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva i odsustva radi njege djeteta, u skladu sa ovim zakonom; prekid rada koji je nastao bez krivice zaposlenog; odbijanja da radi kada nijesu sprovedene propisane mjere zaštite na radu; odsustvovanja sa rada po osnovu unaprijed dogovorenog učešća u radu organa kod poslodavca i organa sindikata; za vrijeme prekvalifikacije, dokvalifikacije i osposobljavanja za rad na drugim poslovima dok oni traju i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

 

Naknada zarade i povratak na isto radno mjesto.

 

Član 111b

(1) Za vrijeme odsustva iz čl. 111 i 111a ovog zakona roditelj ima pravo na naknadu zarade u visini zarade koju bi ostvarila/o da radi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.