Monitoring rada Sudskog savjeta / Monitoring of Judicial Council operation

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori / War Crime Trials in Montenegro
26/12/2011
18/1/2012 Izjava za Dnevne novine na temu da li je Nikolaidisov tekst govor mržnje / Statement for the daily Dnevne novine on whether Nikolaidis’ article constitutes hate speech
18/01/2012

Monitoring rada Sudskog savjeta / Monitoring of Judicial Council operation

Akcija za ljudska prava prati i ukazuje na neophodne uslove za depolitizovan i objektivan rad Sudskog savjeta. Aktivnosti se sprovode u okviru Programa efikasnog upravljanja u Crnoj Gori, finansiranog od strane USAID-a, kojeg implementira East West Management Institute. Institucionalna podrška Akciji za ljudska prava omogućena je kroz Program grantova: ljudska prava i upravljanje, Fondacija za otvoreno društvo.

________________________

Human Rights Action monitors and points out the necessary conditions for depoliticised and objective Judicial Council operation. Activities are implemented within the Good Governance Activity in Montenegro, a project funded by the USAID and implemented by the East-West Management Institute. Institutional support to Human Rights Action has been provided by Open Society Foundations through Human Rights and Governance Grants Program.

Publikacije/ Publications: