Suzbiti prosjačenje u Crnoj Gori

Saopštenje 25 NVO – apel za djelotvornu istragu prebijanja novinara Mladena Stojovića
02/06/2008
21/06/2008 Primjedbe na Nacrt Zakona o Ustavnom sudu
21/06/2008

Suzbiti prosjačenje u Crnoj Gori

Fondacija za stipendiranje Roma (FSR), Nacionalna romska kolacija „Romski krug” i Akcija za ljudska prava (HRA) pozivaju nadležne državne organe, u prvom redu državne tužioce Crne Gore i Upravu policije Vlade Crne Gore da učine dodatne napore kako bi se počeo rješavati problem prosječenja u Crnoj Gori, koji je intenziviran početkom ljeta i koji uglavnom proizvode strani državljani koji u Crnoj Gori nijesu prijavili boravak.

Problem prosjačenja je posebno izražen kod romske đece i očigledno je riječ o zlostavljanju i zanemarivanju đece jer romsku đecu na prosjačenje po pravilu primoravaju roditelji.

Iako je u pitanju krivično djelo, stiče se utisak da mjerodavni organi ne čine gotovo ništa da suzbiju ovu opštu pojavu u Crnoj Gori i zaštite prava đece.

Član 219. Krivičnog zakonika tretira pitanje zapuštanja i zlostavljanja malodobnog lica: „„Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje zlostavlja maloljetno lice ili ga prinuđava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloljetnog lica ili na prosjačenje ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.”

Upućujemo poziv nadležnima da javnost informišu o tome dokle se stiglo sa formiranjem i funkcionisanjem multidisciplinarnih radnih timova, uz učešće NVO, koji su se, prema svojevremenim najavama iz policije, trebali baviti ovim problemom.

Naglašavamo da Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima đeteta obavezuje Crnu Goru da svoj đeci koja se nađu na njenoj teritoriji, bilo da su crnogorski državljani ili ne, obezbijedi poštovanje prava iz Konvencije, tj. zaštitu od svih oblika zapostavljanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili eksploatacije, zaštitu od ekonomskog ili bilo kog drugog iskorišćavanja štetnog po bilo koji vid đetetove dobrobiti i to dok je dijete pod brigom roditelja, zakonskih zastupnika ili bilo koje druge osobe koja se brine o đetetu (čl. 19, 32 i 36 Konvencije o pravima đeteta).