Pravna pomoć / Legal aid

Ozbiljno kazniti nasilničko ponašanje koje promoviše mržnju
20/07/2007
Poreska reforma za podršku NVO projekata za unapredjenje ljudskih prava
26/07/2007

Pravna pomoć / Legal aid

Akcija za ljudska prava pruža besplatnu pravnu pomoć onima koji smatraju da su žrtve kršenja ljudskih prava, posebno u pogledu uslova za pokretanje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Na našoj internet stranici istaknuti su obrasci i uputstvo za obraćanje ovom sudu, kao i vodiči za primjenu članova Evropske konvencije o ljudskim pravima. U prvom slučaju protiv Crne Gore koji je presudio Evropski sud za ljudska prava, razmatran je amicus brief (pismo prijatelja suda) Akcije za ljudska prava.

Samo u 2010. godini, Akcija je pružila oko 20 besplatnih pravnih savjeta.


HRA provides free legal advice for everyone who considers her/himself being a victim of human rights violation, especially in relation to conditions for starting proceedings in the European Court of Human Rights in Strasbourg. In addition, our web page hosts forms and guidance for addressing this court, as well as guides for implementation of the articles of the European Convention on Human Rights. In the first case against Montenegro adjudicated by the European Court for Human Rights, the Court considered the amicus brief submitted by the HRA.

Only in 2010 HRA provided about 20 free legal advices.