SUDSKI SAVJET IGNORIŠE 35 UPRAŽNJENIH SUDIJSKIH MJESTA U OSNOVNIM SUDOVIMA

14 NVO: Država da sankcioniše veličanje Dragoljuba “Draže” Mihailovića
21/07/2023
Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017 – 2022.
26/07/2023

SUDSKI SAVJET IGNORIŠE 35 UPRAŽNJENIH SUDIJSKIH MJESTA U OSNOVNIM SUDOVIMA

Iako u crnogorskim osnovnim sudovima postoji čak 35 upražnjenih sudijskih mjesta, što se neminovno odražava na ažurnost sudova, prošlo je 100 dana otkako Sudski savjet nije izabrao za sudije i rasporedio 11 kandidata za sudije koji su uspješno završili inicijalnu obuku. Takođe, već 21 dan Savjet nije odgovorio na pismo Akcije za ljudska prava koja je na to skrenula pažnju, niti se na posljednjoj sjednici u četvrtak bavio tim pitanjem.

Odlaganje izbora sudija svakodnevno umanjuje ažurnost sudova, protivno javnom interesu ostvarivanja pravde i privatnim interesima građana koji zavise od sudskih odluka. Osim toga, i kandidati koji su uspješno završili obuku zaslužuju da budu izabrani za sudije i, u skladu s tim, steknu pravo na sudijski staž i odgovarajuću zaradu.

Od 15 osnovnih sudova u Crnoj Gori, čak 14 funkcioniše u smanjenom kapacitetu, sa 1 do 5 upražnjenih sudijskih mjesta. S druge strane, 11 kandidata za sudije je osamnaestomjesečnu obuku uspješno završilo 18. aprila, a još nije raspoređeno na upražnjena sudijska mjesta.

Tako Osnovnom sudu u Baru nedostaje pet sudija, Osnovnim sudovima u Beranama i u Podgorici po četvoro, Rožajama troje. Sudu u Rožajama nedostaje više od polovine sudija, sudovima na Žabljaku i u Danilovgradu polovina, a sudovima u Baru, Beranama, Pljevljima, Herceg-Novom skoro polovina.

Posebno problematično stanje je u Osnovnom sudu u Herceg Novom. Taj sud faktički funkcioniše sa troje sudija već sedam mjeseci iako bi trebalo da ih je sedam. Prilikom intervjua, koje je Sudski savjet prošle nedjelje sproveo sa kandidatima za predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom, moglo se čuti da je prije mjesec dana v.d. predsjednice tog suda, Vesna Gazdić, uvela prekovremeni rad u sudu; da je povećan broj nezavršenih predmeta (na kraju 2021. neriješeno 1730 predmeta, na kraju 2022. godine 1854 predmeta); da je na kraju 2022. godine u tom sudu ostalo neriješeno 478 predmeta starijih od tri godine, tzv. predmeta sa crvenim omotom, kao i da se, u slučajevima kad nije moguće formirati tročlana vijeća zbog nedostatka sudija, predmeti prosleđuju Osnovnom sudu u Kotoru. Ombudsman je još početkom juna apelovao da se izabere sudija za Građansko odjeljenje suda u Herceg-Novom.

Sudski savjet je 3. avgusta 2021. godine, nakon obavljenog pisanog testiranja i održanih intervjua, izabrao 15 kandidata za sudije koji su u skladu sa članom 54 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, upućeni na inicijalnu obuku u trajanju od 18 mjeseci. Od 15, četvoro[1] je ranije završilo sa obukom nakon čega su izabrani za sudije i raspoređeni sredinom marta, odnosno maja 2022. godine. Preostalih 11 kandidata je obuku završilo 18. aprila 2023. godine, kada je Sudski savjet svakome utvrdio ocjenu „zadovoljava“ naglasivši da će „odluke o njihovom izboru i raspoređivanju biti donijete na nekoj od narednih sjednica Savjeta“. Međutim, od tada je prošlo više od tri mjeseca i 9 održanih sjednica.

Radi se o kandidatima: Milošu Jokanoviću,  Ivani Žujović, Ivani Radović, Ani Rovčanin, Milošu Moračaninu, Milici Ćetković, Hasire Bećović, Artanu Kromi, Darku Božoviću, Tanji Kuburović Radusinović i Veri Femić.

Kako je problem aktuelizovan 10. juna na skupu na kom je Akcija za ljudska prava predstavila izvještaj „Primjena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017-2022“, uputili smo pismo Sudskom savjetu sa pitanjem zašto 11 kandidata čeka na raspoređivanje obzirom na čak trostruko veći broj upražnjenih mjesta u sudstvu. Prema članu 53 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kandidati za sudije zasnivaju radni odnos u Osnovnom sudu u Podgorici do donošenja odluke o izboru i raspoređivanju i za to vrijeme imaju pravo na zaradu u iznosu od 70% zarade sudije. Oni su i dalje u radnom odnosu u Osnovnom sudu u Podgorici i primaju platu iz budžeta tog suda.

Što se tiče preostalih upražnjenih mjesta, na poslednjoj sjednici od 20. jula, izabrano je novih 10 kandidata za sudije koji su upućeni na osamnaestomjesečnu inicijalnu obuku koja će biti okončana krajem januara 2025. godine. Pored toga, krajem juna je raspisan i novi javni oglas za 15 kandidata za sudije.

Ponovo apelujemo na Sudski savjet, njegovu predsjednicu Vesnu Simović Zvicer i članove iz reda uglednih pravnika Lora Markića, Dobricu Šljivančanina, Radoja Koraća, članove iz reda sudija Sanju Konatar, Predraga Tabaša, Rada Ćetkovića, Radonju Radonjića, v.d. predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Vučković i ministra pravde Marka Kovača, da transparentno objasne razloge za ovakvu situaciju. Samo kroz odgovorno i transparentno djelovanje može se osigurati vladavina zakona i pravičnost za sve građane Crne Gore.

U nastavku grafički pregled popunjenosti osnovnih sudova u Crnoj Gori:

 

[1] Dva kandidata su završila inicijalnu obuku po ranijim propisima zbog čega se u odnosu na njih primjenjuje član 64 Zakona o centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu koji glasi: Savjetnici u sudu i državnom tužilaštvu koji su završili inicijalnu obuku u skladu sa Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima (“Službeni list RCG”, broj 27/06), a budu izabrani za kandidate za sudije, odnosno državne tužioce dužni su da pohađaju teorijski dio inicijalne obuke u trajanju od dva mjeseca i praktični dio obuke u trajanju od šest mjeseci, u skladu sa ovim zakonom. Drugi kandidati za sudije odnosno državne tužioce koji su završili inicijalnu obuku u skladu sa Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima (“Službeni list RCG”, broj 27/06), dužni su da pohađaju teorijski dio inicijalne obuke u trajanju od dva mjeseca i praktični dio obuke u trajanju od devet mjeseci, u skladu sa ovim zakonom. A dva kandidata su ranije bila na obuci pa im je obuka prekinuta nakon što je Upravni sud poništio odluku o izboru kandidata.