IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE SUDSKOG SAVJETA OD 17.1.2023.

MINISTAR PRAVDE IZJAVOM UGROZIO NEZAVISNOST SUDSTVA
17/01/2023
POVODOM NAPADA NA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
20/01/2023

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE SUDSKOG SAVJETA OD 17.1.2023.

Sudski savjet je na današnjoj sjednici donio odluku o prestanku funkcije sudiji Hasniji Simonović zbog ispunjavanja uslova za penziju prema članu 17 Zakona o PIO u kontekstu člana 121 stav 2 Ustava. Odluka je donijeta sa 7 glasova “za” i dva “protiv”, pri čemu je ministar izuzet iz glasanja.

Ovo je prva odluka Sudskog savjeta o prestanku sudijske funkcije zbog ispunjavanja uslova za penziju posle nedavne odluke Upravnog suda da poništi odluku koju je Savjet donio u odnosu na sutkinju Vujanović.

Odluke nisu zasnovane na istom pravnom osnovu. Sudski savjet je danas konstatovao prestanak funkcije sutkinji Simonović na osnovu člana 17, stava 2 Zakona o PIO, zbog ispunjenja uslova od 40 godina staža i 61 godine života, koji važi jednako za muškarce i žene na sudijskoj funkciji, dok je sutkinji Vujanović ranije konstatovan prestanak funkcije na osnovu stava 1 istog člana zbog ispunjenja uslova od 64 godine života i 15 godina staža, koji važi isključivo za žene, i koji je Upravni sud nedavno utvrdio kao diskriminatoran.

Sutkinja Simonović je prisustvovala današnjoj sjednici i zatražila je da se obrati Savjetu prije nego što se odlučivalo o tome treba li funkcija da joj prestane ili ne.

Ona je usmeno zahtjevala izuzeće šest članova Sudskog savjeta, i to, sva četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, ministra pravde i jednog člana iz reda sudija, Predraga Tabaša.

U odnosu na tri ugledna pravnika (Vesna Simović Zvicer, Loro Markić i Dobrica Šljivančanin) navela je kao razlog to što su njih troje promijenili prvobitni stav da sudijama koje ispune uslove po čl. 17 ZPIO ne treba da prestane sudijska funkcija do donošenja odluke Ustavnog suda po inicijativi za ocjenu ustavnosti tog člana.

U odnosu na profesora Radoja Koraća je istakla kao razlog razliku u stavovima o prestanku sudijskih funkcija koje je profesor navodno izrazio na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, i na sjednicama Sudskog savjeta.

U odnosu na ministra pravde u tehničkoj Vladi Marka Kovača istakla je njegove izjave u medijima, koje su se između ostalog odnosile i na nju lično, kao i sumnju u lični animozitet prema njoj zbog njene vjerske pripadnosti.

U odnosu na sudiju Tabaša istakla je njegovu izjavu na sjednici Sudskog savjeta od početka decembra 2022. godine, na kojoj se razmatralo dostavljanje spisa Vrhovnom sudu zbog donošenja odluke po zahtjevu za ispitivanje odluke Upravnog suda u predmetu koji se odnosi na sutkinju Svetlanu Vujanović, a na kojoj je, prema njenim riječima, izjavio da će tu odluku “Hasnija sigurno ukinuti”.

Svi članovi Savjeta su bili saglasni da ovu tačku dnevnog reda ne treba odlagati i da su oni spremni da se odmah izjasne u odnosu na zahtjeve za izuzeće, pri čemu je sudija Tabaš prethodno zatražio da izvrši uvid u zapisnik sa pomenute sjednice.

Nakon uvida u zapisnik i kraćih izjašnjenja šest članova, predsjednica Sudskog savjeta je donijela odluku o izuzeću ministra pravde uz napomenu da će odluke biti naknadno pismeno izrađene.

Od svih šest članova, samo je sudija Tabaš zatražio da se zahtjev za izuzeće u odnosu na njega usvoji, međutim predsjednica je to odbila. Sudiju Tabaša je to opredijelilo da u postupku glasanja glasa protiv odluke o prestanku funkcije.

Razmatranje pitanja izvršenja odluke Upravnog suda, kojom je poništena odluka Sudskog savjeta o prestanku funkcije sutkinje Svetlane Vujanović, odloženo je za sjutra.

Povodom ove tačke dnevnog reda izuzeti su iz odlučivanja ministar pravde kao i v.d. predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, na njihovu inicijativu.

Sjednicu je pratila predstavnica Akcije za ljudska prava, Marija Vesković.

NAPOMENA:
Saopštenje je naknadno ispravljeno u drugom i trećem pasusu, konkretno u dijelu u kome smo prenijeli da je sutkinji Hasniji Simonović konstatovan prestanak funkcije po istom pravnom osnovu kao i sutkinji Svetlani Vujanović, te da je Sudski savjet ponovio odluku koju je Upravni sud poništio kao diskriminatornu, jer smo u tom zaključku pogriješili.

Naime, sutkinji Vujanović je funkcija prestala po osnovu ostvarivanja uslova za penziju iz člana 17 stava 1 Zakona o PIO, zbog navršavanja 64 godina života i 15 godina staža, a koji razlog je Upravni sud utvrdio kao diskriminatoran po osnovu pola, dok je sutkinji Simonović konstatovan prestanak funkcije po osnovu člana 17, stava 2, zbog navršavanja 40 godina radnog staža, koji uslov važi podjednako za žene i muškarce.

Ispravka saopštenja je proslijeđena svim medijima koji su objavili naš izvještaj sa sjednice.