Konkurs za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori

NAJAVA DOGAĐAJA – PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O DJELOTVORNOSTI ISTRAGA ZLOSTAVLJANJA U CRNOJ GORI
11/07/2022
PROTEST ZBOG SAOPŠTENJA GP URA
19/07/2022

Konkurs za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori

Akcija za ljudska prava HRA  

u partnerstvu sa Centrom za monitoring i istraživanje CeMI 

 

u okviru projekta „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ (broj ugovora: NEAR-TS/2021/428-856), koji finansira Evropska unija, kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Ministarstvo javne uprave, raspisuju  

KONKURS

 

za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Prijedlozi projekata u vrijednosti do 10.000 EUR mogu se podnijeti do subote 10. septembra 2022. godine (23:59). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 30.000 EUR. Projekti će se realizovati u cilju promovisanja i podrške višem nivou poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, povećanjem stepena učešća organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava u procesu praćenja i/ili kreiranja praktičnih javnih politika, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integritet pravosuđa u obezbjeđivanju jednakog pristupa pravdi.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju registrovane i neregistrovane organizacije civilnog društva i nevladine organizacije.

Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine:

Osim popunjenih obrazaca aplikanti su dužni da dostave sljedeća prateća dokumenta: kopiju statuta organizacije, kopiju uvjerenja o registraciji i finansijski izvještaj za prethodnu 2021.godinu. 

Prije popunjavanja formulara i dostavljanja projektne aplikacije pročitati Vodič u kojem se mogu naći informacije o uslovima za prijavu i detaljnom opisu aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom.

Sve informacije i formulari za prijavu mogu se pronaći i na web stranici NVO CeMI (www.cemi.org.me).