KOALICIJA ZAJEDNO ZA LGBTIQ PRAVA: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DA POKRENE POSTUPAK PROTIV PREDSJEDNIKA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

CŽP I HRA: OD POSTOJEĆE VLADE TRAŽIMO DA HITNO RAZRIJEŠI JOVANA MARKUŠA ČLANSTVA U NACIONALNOJ KOMISIJI ZA UNESCO I OSMISLI STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE
20/01/2022
POVODOM GRAFITA MRŽNJE NA CRKVI U PODGORICI
20/01/2022

KOALICIJA ZAJEDNO ZA LGBTIQ PRAVA: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DA POKRENE POSTUPAK PROTIV PREDSJEDNIKA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Dvadeset članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava uputilo je Urgenciju predsjedniku Skupštine Crne Gore, Aleksi Bečiću u kojoj je traženo da se u skladu sa njegovim nadležnostima, a na osnovu člana 16 Etičkog kodeksa, prijavom pokrene postupak protiv poslanika, predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Jovana Vučurovića zbog kršenja Etičkog kodeksa i to naročito zbog kršenja člana 5.

Ovim članom propisana je dužnost poslanika da svoju funkciju obavlja nepristrasno, bez predrasuda i diskriminacije u odnosu na rasu, vjeru, pol, nacionalnu pripadnost, životno doba, bračni status, seksualnu orijentaciju, socijalno imovinski status i svaku različitost, poštujući i štiteći ljudska prava i slobode, što je razrađeno u članovima 6, 7, 8 i 9, a za koje potpisnici urgencije smatraju da ih je poslanik Vučurović sve prekršio.

Kako to procedure i propisuju, na osnovu prijave predsjednika Skupštine, zamjenik/ca gospodina Vučurovića, na osnovu člana 14 Kodeksa, treba da sazove sjednicu Odbora za ljudska prava i slobode i predloži dnevni red sa aktima koji se odnose na povredu Kodeksa. Ako to ne bude učinjeno, u tom slučaju predsjednik Skupštine Crne Gore može sazvati tu sjednicu Odbora, a kako ovaj član to i propisuje.

Vjerujemo da je predsjednik Skupštine Crne Gore, upoznat sa govorom mržnje i homofobnim stavovima koje je poslanik Vučurović iznio tokom rasprave o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti krajem prošle godine. Dodatno, nakon reagovanja naše Koalicije na njegove izjave, poslanik Vučurović je i javno vrijeđao sve aktiviste i aktivistkinje koji/e se bore za prava ove marginalizovane grupe u Crnoj Gori, čime je samo potvrdio svoje diskriminatorske stavove i još jednom pokazao da je nedostojan funkcije predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Smatramo da je poslanik Vučurović grubo prekršio čl. 9a Zakona o zabrani diskriminacije koji se odnosi na govor mržnje, kao i čl. 443 Krivičnog zakonika, da je prekršio Etički kodeks poslanika i da treba da bude smijenjen sa funkcije predsjednika, odnosno člana Odbora za ljudska prava.

Smatramo da funkcija predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode nosi posebnu odgovornost, te da je poslanik Vučurović, kršeći opšte etičke principe u radu poslanika, pokazao da je posebno nedostojan da obnaša tu važnu i odgovornu funkciju. Smatramo da poslanik Vučurović nije dostojan ni članstva u Odboru za ljudska prava i slobode, jer očigledno ne može doprinijeti radu Odbora čija je nadležnost da prati i ocjenjuje usklađenost zakona i prakse Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije. Mišljenja smo da je Skupština Crne Gore, kao najviša instanca zakonodavne vlasti i predstavnički dom svih građana i građanki Crne Gore i u obavezi da ih štiti od zloupotrebe pozicija moći od strane onih koji treba da štite Ustavom i zakonima zagarantovana prava svih.

Imajući u vidu da svaki poslanički klub može da inicira postupak za smjenu gospodina Vučurovića, očekujemo da političke partije posvećene demokratiji koja podrazumijeva poštovanje ljudskih prava to i učine.

NVO Queer Montenegro

NVO Juventas

Asocijacija Spektra

NVO Stana

NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)

NVO Crnogorski ženski lobi

NVO Sigurna ženska kuća

NVO ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje

NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)

NVO Akcija za ljudska prava

NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

NVO Prima

NVO Unija srednjoškolaca

NVO Centar za ženska prva

NVO Aktivna zona

NVO Centar za romske inicijative

NVO Centar za afirmaciju RE populacije

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić

Crnogorski olimpijski komitet