24/9/2015 – PODNIJETA ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O ZABRANI LGBT SKUPA U NIKŠIĆU

23/9/2015 – IZMIJENJEN PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U KORIST TRUDNICA
23/09/2015
1/10/2015 – HRA POZDRAVLJA ODLUKU DRŽAVE I GRADA DA SE IZGRADI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI I APELUJE DA SE BESKUĆNICI ZBRINU I U MEĐUVREMENU
01/10/2015

24/9/2015 – PODNIJETA ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O ZABRANI LGBT SKUPA U NIKŠIĆU

logo-1NVO Akcija za ljudska prava je sa zadovoljstvom pomogla koleginicama i kolegama iz NVO Hiperion i LGBT Forum Progres da izjave žalbu protiv rješenja Uprave policije – CB Nikšić o zabrani njihovog mirnog okupljanja u cilju promocije prava seksualnih manjina i transrodnih osoba (LGBT) koje je trebalo da se održi u Nikšiću 18. septembra 2015.

U žalbi smo ukazali da je rješenje Uprave policije, kojim je mirno okupljanje u Nikšiću zabranjeno zato što bi ”moglo ozbiljno ugroziti kretanje i rad većeg broja građana jer postoji stvarna opasnost da bi održavanjem pomenutog mirnog okupljanja bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu” zasnovano na pogrešnoj procjeni stvarne opasnosti po bezbjednost i pogrešnoj primjeni prava – Ustava Crne Gore, Evropske konvencije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Zakona o javnim okupljanjima – koji garantuju pravo i na ona mirna javna okupljanja koja mogu da uznemire, uvrijede i izazovu reakcije čak i većine u demokratskom društvu.

Ukazali smo da je Uprava policije u skladu s evropskim standardima i ustavnim poretkom u Crnoj Gori bila dužna da preduzme odgovarajuće mjere da obezbijedi pravo na mirno okupljanje na prijavljenoj trasi ili alternativnoj trasi – kako su organizatori u prijavi predlagali – umjesto da zabranom skupa podrži protivnike ljudskih prava, koji su prijetili i nasiljem, i izađe u susret njihovoj želji da se prijavljeno okupljanje ne održi. Podsjetili smo da je država dužna da krivičnim gonjenjem suzbija one koji prijete nasiljem, umjesto da zabranjuje okupljanja onih koji ne prijete nasiljem.
Ukazali smo i da prvostepeni organ nije realno procijenio da pripadnici Jugoslovenske komunističke partije – Opštinski komitet Nikšić predstavljaju ”stvarnu opasnost od nasilja i narušavanja javnog reda u većem obimu”, kao i da je neuvjerljiva procjena takve opasnosti od ”navijačkih i drugih grupa” koje u Rješenju nisu identifikovane. U svakom slučaju, policija je imala dovoljno vremena – dva i po mjeseca od prijave okupljanja – da u skladu s evropskim standardima neutrališe eventualnu opasnost od mogućih sukoba, odnosno da procesuira one koji su prijetili nasiljem, kao što je to urađeno u Beogradu, u kome je nedavno bezbjedno održana povorka ponosa.

Nadamo se da će sama Uprava policije poništiti svoje rješenje, odnosno, da će to učiniti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako se to ne dogodi, nastavićemo da pružamo besplatnu pravnu pomoć kolegama i koleginicama iz NVO Hiperion i LGBT Forum Progres u ovom slučaju i pred Upravnim i Ustavnim sudom, odnosno pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ipak se nadamo da će MUP imati dovoljno sluha za evropske standarde i da nećemo morati da čekamo više godina da bi Evropski sud za ljudska prava i Crnoj Gori rekao ono što je više puta ponovio u svojim presudama (poslednji put 2010. godine u presudi u predmetu Aleksej protiv Rusije, koju smo dostavili Upravi policije zajedno sa žalbom).

Akcija za ljudska prava očekuje da Uprava policije ipak odluči da obezbijedi mirno okupljanje koje je bilo prijavljeno u Nikšiću i da tako i taj grad dobije priliku da se predstavi kao tolerantno mjesto, čije su građanke i građani sposobni da podrže ili omoguće mirna okupljanja seksualnih manjina, transrodnih osoba i ostalih koji podržavaju ljudska prava.

Tim Akcije za ljudska prava

* * *

Žalba NVO Hiperion i LGBT Forum Progres protiv rješenja Uprave policije – CB Nikšić o zabrani mirnog okupljanja

Rješenje Uprave policije – CB Nikšić o zabrani mirnog okupljanja