23/06/2011 Saopštenje povodom dekriminalizacije klevete i uvrede

17/06/2011 Zaključen sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja na projektu ”Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”
18/06/2011
04/07/2011 Pismo Vrhovnom državnom tužiocu i Ministarstvu pravde, povodom saslušanja Vanje Ćalović
04/07/2011

23/06/2011 Saopštenje povodom dekriminalizacije klevete i uvrede

Akcija za ljudska prava pozdravlja odluku Skupštine Crne Gore da iz Krivičnog zakonika izbriše krivična djela klevetu i uvredu i čestita svima koji su se za to zalagali.

Na ovaj način se značajno unapređuje ambijent za slobodu izražavanja, ali se i krivični sudovi oslobađaju tereta znatnog broja predmeta, što bi trebalo da doprinese njihovom efikasnijem i kvalitetnijem procesuiranju ozbiljnih krivičnih djela, koja uključuju teža kršenja ljudskih prava.

Dekriminalizacija ne znači opraštanje odgovornosti za namjerno plasiranje laži i uvreda ili za neodgovorno informisanje. Za ovakve štetne pojave i dalje ostaje sankcija u parničnom postupku u vidu naknade štete i objavljivanja presude ili ispravke ili drugog čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom.

Međutim, ostaje neophodno obezbjediti da se i u građanskom postupku primjenjuju standardi iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, u skladu sa preporukom Evropske komisije. U tom smislu, Akcija za ljudska prava nastavlja da se zalaže da se u građansko pravo, posebno Zakon o medijima, unesu standardi iz prakse Evropskog suda za ljudska prava koji se odnose na: 1) preciziranje dužne novinarske pažnje, 2) ograničenje iznosa naknade nematerijalne štete za povredu časti i ugleda i 3) zaštitu privatnosti, kako smo predložili u Predlogu reforme zakona o odgovornosti za povredu časti i ugleda (vidi, https://www.hraction.org/wp-content/uploads/predlog_reforme-zakon_o_kleveti_i_uvredi.pdf).

Smatramo da nedavno usvojeni stav Vrhovnog suda o visini nematerijalne štete koju je moguće dosuditi zbog povrede časti i ugleda nije dovoljno konkretan, i da sam po sebi neće pomoći da se obezbijedi odgovarajuća sudska praksa ( detaljnija kritika stava Vrhovnog suda ).

Pozivamo zainteresovane za ovu temu da na internet stranici Akcije za ljudska prava posvećenoj slobodi izražavanja (/?page_id=459) pronađu vodič Savjeta Evrope za primjenu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, prevode presuda Evropskog suda za ljudska prava na temu slobode izražavanja, zbirku presuda crnogorskih sudova na temu utvrđivanja odgovornosti za povredu časti i ugleda, Predlog reforme, i zbornik radova i diskusije sa regionalnog skupa održanog prošle godine u Podgorici na temu reforme odgovornosti za klevetu i uvredu.