23/06/2010 HRA članovima skupštinskog odbora za ljudska prava dostavila 14 amandmana na Predlog zakona o zabrani diskriminacije

16/06/2010 Dopis predsjedniku Skupštine i šefovima poslaničkih klubova u vezi razmatranja izvještaja Državnog tužilaštva Crne Gore za 2009. godinu
16/06/2010
27/06/2010 Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom napada na sina Nebojše Medojevića, narodnog poslanika i lidera opozicione političke partije “Pokret za promjene”
27/06/2010

23/06/2010 HRA članovima skupštinskog odbora za ljudska prava dostavila 14 amandmana na Predlog zakona o zabrani diskriminacije

Akcija za ljudska prava dostavila je danas članovima skupštinskog odbora za ljudska prava 14 amandmana na Predlog zakona o zabrani diskriminacije o kome ce Odbor raspravljati na sjednici u petak 25-og juna.

Akcija je aktivno učestvovala u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti od diskriminacije. Iako je Predlagač zakona do sada usvojio oko 60% naših primjedbi na Nacrt zakona, smatramo da bi bilo neophodno usvojiti i predloženih 14 amandmana kako bi se obezbijedila djelotvorna zaštita na nivou direktiva EU i one koju su obezbijedile države u regionu.

Posebno smatramo da je neophodno dopuniti odredbu o prekršajima kako bi se uključilo i kažnjavanje za mobing, za prinuđavanje bilo koga da se izjasni o rodnoj ili seksualnoj orijentaciji, za maltretiranje onih koji prijave diskriminaciju ili joj svjedoče, itd. Podsjećamo da Predlog zakona predviđa samo 4 vrste prekršaja, od toga samo se 2 odnose na kršenje dispozitivnih normi o zabrani diskriminacije, dok preostale 2 predviđaju odgovornost NVO-a koji podnesu tuzbu bez punomoćja i državnih organa koji ne vode evidenciju.

Takođe smatramo da je neophodno u Crnoj Gori izričito zabraniti diskriminaciju po osnovu pripadnosti političkoj partiji, sindikatu i drugoj organizaciji, kao i po osnovu bračnog i porodičnog statusa i ne zadovoljiti se samo navođenjem zabrane diskriminacije zbog pripadnosti “grupi”. Takođe smo predložili poseban član o zabrani diskriminacije među djecom, kada su već nabrojani i drugi posebni oblici diskriminacije. Predložili smo i da novac od naplaćenih kazni za prekršaje ulazi u Fond za zaštitu od diskriminacije iz koga bi se finansirala besplatna pravna pomoć za žrtve diskriminacije.

U pogledu sudske zaštite, tražili smo da se omogući tužiocima da tuže i pred sudom svog prebivališta, odnosno sudom gdje je izvršena radnja diskriminacije ili je nastupila šteta, da se omogući da žalba ne zadržava izvršenje naredbe o zabrani ponavljanja radnje diskriminacije, da revizija bude uvijek dopuštena, kao i da se izričito omogući Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da podnosi prekršajne i krivične prijave i tužbe zbog diskriminacije. Zahtijevali smo i da se Zaštitnik obaveže da prilikom pripreme izvještaja i preporuka konsultuje NVO-e koji se bave suzbijanjem diskriminacije, itd.

 

_