2/2/2010 Podnijet zahtjev Vladi za pristup CPT izvještaju na osnovu Zakona o pravu na slobodan pristup informacijama

Reagovanje ANIME i HRA povodom odluke da se omogući nastavnicima istorije izbor između dva udžbenika istorije za 4. razred gimnazije
28/01/2010
09/02/2010 Inicijativa za saradnju sa Vladom na temeljnoj reformi krivične i građanske odgovornosti za klevetu i uvredu
09/02/2010

2/2/2010 Podnijet zahtjev Vladi za pristup CPT izvještaju na osnovu Zakona o pravu na slobodan pristup informacijama

Akcija za ljudska prava je danas na osnovu Zakona o pravu na slobodan pristup informacijama podnijela zahtjev Vladi Crne Gore za pristup izvještaju Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja o posjeti Crnoj Gori u septembru 2008. godine, zbog toga što su nam nalazi evropskih stručnjaka potrebni za aktivnosti koje preduzimamo.

Imajući u vidu informaciju da državni organi još uvijek dostavljaju komentare na izvještaj, njihove komentare nismo tražili i prihvatljivo nam je da u njih naknadno ostvarimo uvid.

Smatramo da Evropska konvencija o sprječavanju mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja ni na koji način ne zabranjuje državi da izvještaj Evropskog komiteta objavi svojim građanima i zainteresovanoj međunarodnoj javnosti odmah po njegovom prijemu, i to kako na internet stranici Vlade, tako i na stranici samog Komiteta. O tome svjedoči dobra praksa drugih evropskih država (na primjer, onih koje je Komitet posetio 2009. godine: Gruzija, Moldavija, Švedska) koje su omogućile da Komitet objavi izvještaj odmah po njegovom dostavljanju državi, bez obzira na komentare države, a koji su objavljeni naknadno ili nisu ni objavljeni (linkovi su sledeći: http://www.cpt.coe.int/en/states/geo.htm; http://www.cpt.coe.int/en/states/mda.htm; http://www.cpt.coe.int/en/states/swe.htm).[1]

Smatramo da je objavljivanje izvještaja Komiteta u javnom interesu bržeg unaprijeđenja sistema zaštite od kršenja apsolutno zaštićenog ljudskog prava na zabranu mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori.[1] 1. Gruzija – posjeta 27.04.-04.04.2009, izvještaj objavljen 23.12.2009, takođe i u ranijem periodu su bile posjete Evropskog komiteta navedenoj drzavi, za koje je bio objavljen izvještaj bez odgovora na isti i to za posjetu koja je bila u periodu 21.03.-02.04.2007, izvještaj objavljen 25.oktobra 2007, kao i za period 18-28.novembar 2003. i 7-14. maj 2004, izvještaj objavljen 30. juna 2005;
2. Moldavija – posjeta 27.07.-31.07.2009, izvještaj objavljen 14. decembra 2009, i
3. Švedska – posjeta 09.-18.juna 2009, izvještaj objavljen 11. decembra 2009.

-__