5/5/2016 ISTRAŽIVANJE ”STAVOVI GRAĐANA O PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI”

Kategorija / Category: HomePage, Istraživanja, KONFERENCIJE, MONITORING REFORME PRAVOSUĐA, saopštenja

0505-04Objavljujemo rezultate istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi građana o pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” koje je CeMI sproveo u martu 2016. godine u okviru zajedničkog projekta s Akcijom za ljudska prava ”Monitoring reforme pravosuđa u Crnoj Gori”.

Jačanje povjerenja građana u pravosuđe je u kontinuitetu jedan od ciljeva strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori, pa tako i posljednje Strategije za period od 2014-2018. Akcioni plan za primjenu te Strategije 2014-2016 predviđa istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana u odnosu na pravosuđe.

Preuzmite rezultate istraživanjaMicrosoft Power point, PDF format

Prilikom predstavljanja izvještaja, izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je dala sljedeći komentar:

”Većina građana nema povjerenja u nezavisnost sudija i sistem izbora i napredovanja sudija. Kod tužilaca je nešto veće povjerenje i u nezavisnost i sistem izbora. Ove dve pojave i percepcije su povezane. Transparentan i objektivan sistem izbora znači i važnu garanciju nezavisnosti sudija i utiska o toj nezavisnosti. Ako se sudije ne biraju isključivo na osnovu stručnosti, ako nekome duguju zahvalnost za to što su izabrani, a ne samo svojim sposobnostima, onda su i podložniji uticajima, odnosno vraćanju takve usluge. Nadamo se da će percepcija građana dodatno uticati na Sudski savjet i Tužilački savjet da unaprijede praksu. Sudski savjet je samo u prošloj godini u čak jednoj trećini odluka odstupio od rang liste kandidata koju je sam formirao bodujući ispunjenost kriterijuma i podkriterijuma, što ne doprinosi povjerenju ni u izbor, ni nezavisnost sudija.”