UN O STANJU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI 

ZBOG LIČNOG PEČATA, DO LINČA: PODRŠKA PSIHOLOGU PETRU MARKOVIĆU
08/05/2023
DISKRIMINACIJA PORODICA ŽRTAVA OTMICE U ŠTRPCIMA
09/05/2023

UN O STANJU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI 

Izvor: Ujedinjene nacije

Akcija za ljudska prava je ohrabrena preporukama koje su brojne države članice Ujedinjenih nacija juče dale Crnoj Gori prilikom četvrtog Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u zemlji (UPR). Posebno su istaknute sve tri teme – potreba za jačanjem nezavisnosti pravosuđa, za djelotvornim procesuiranjem torture, za kažnjavanjem ratnih zločina i obeštećenjem žrtava – na koje je HRA skrenula pažnju na predsesiji u Ženevi 5. aprila ove godine. 

Budući da se date preporuke pretežno ponavljaju već treći ciklus (od 2014. godine), očekujemo da ih država prihvati i da nova vlada temeljno pristupi njihovoj primjeni, za razliku od svih prethodnih.

Crnoj Gori je preporučen nastavak reforme u cilju uspostavljanja nezavisnog i depolitizovanog pravosuđa, sa zahtjevom za ispunjenje svih preostalih preporuka UPR-a, GRECO-a i Venecijanske komisije. Ukazano je i na potrebu popunjavanja upražnjenih mjesta u pravosuđu.

U oblasti torture zahtjeva se djelotvorno sprovođenje istraga od strane nezavisnog tijela, uz kažnjavanje svih zloupotreba policijskih ovlašćenja. Predloženo je da se žrtvama torture omogući pristup pravdi, i da se svi policijski službenici osumnjičeni za ova djela suspenduju tokom cjelokupnog trajanja postupka.

Dalje je neophodno uskladiti definiciju torture sa članom 1 Konvencije protiv torture i obezbijediti treninge za policijske službenike, tužioce i predstavnike sudstva na temu njene prevencije.

Crnoj Gori je preporučeno i da istraži, procesuira i kazni ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardimaa posebno po osnovu komandne odgovornosti. Od nje se zahtjeva i da obešteti sve žrtve kršenja ljudskih prava.

Od 87 zemalja koje su na jučerašnjoj sesiji u Ženevi dale preporuke Crnoj Gori, 24 su dale preporuke na pomenute tri teme. Ostale preporuke se tiču suzbijanja porodičnog nasilja, manjinskih prava, prava djeteta, migracija itd.

UPR je jedinstven proces koji su pokrenule Ujedinjene nacije u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava u državama članicama UN i rješavanja pitanja kršenja ljudskih prava u tim zemljama. Ovaj proces vode države, u saradnji sa Savjetom za ljudska prava, koji svakoj državi pruža mogućnost da se izjasni o tome koje su aktivnosti preduzele da poboljšaju stanje ljudskih prava u svojim zemljama i ispune obaveze da poštuju ljudska prava. UPR proces je osmišljen tako da obezbijedi jednak tretman za svaku državu – svaka je podložna pregledu stanja i svaka može da da preporuke. Trenutno ne postoji drugi univerzalni mehanizam ove vrste.