AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POZDRAVLJA ODLUKU MINISTRA SEKULOVIĆA DA INTERVJUE KANDIDATA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE OTVORI ZA JAVNOST

OBJAVLJIVANJEM PODATAKA DOBIJENIH MJERAMA TAJNOG NADZORA GST PONOVO PREKORAČIO OVLAŠĆENJA
16/02/2021
INTERVJUI MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SA KANDIDATIMA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE KOJI SU UŠLI U UŽI IZBOR
19/02/2021

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POZDRAVLJA ODLUKU MINISTRA SEKULOVIĆA DA INTERVJUE KANDIDATA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE OTVORI ZA JAVNOST

Foto: Boris Pejović

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je danas odobrio molbu NVO Akcija za ljudska prava (HRA) da njena predstavnica prisustvuje intervjuima koje bude vodio sa tri kandidata u užem izboru za direktora Uprave policije. Pozdravljamo odluku ministra Sekulovića da otvaranjem intervjua za javnost znatno unaprijedi transparentnost izbornog postupka.

Transparentnost može da doprinese većem povjerenju javnosti u novog šefa policije i postupak njegovog izbora. Ističemo da Venecijanska komisija smatra da je „vrlo važno da u demokratskom društvu policija uživa povjerenje u društvu i da se doživljava kao politički neutralna u svojoj službi državi i profesionalnoj, nepristrasnoj primjeni zakona i zaštiti građana“ (Malta, 2018)[1].

Direktor policije je javni službenik sa velikim ovlašćenjima i uticajem na ljudska prava građana i javnost treba da ima uvid u postupak izbora te osobe u što većoj mjeri.

Ministar Sekulović nije imao zakonsku obavezu da donese ovu odluku. Prethodno je Uprava za kadrove, koja je danas sprovela intervjue sa devet kandidata za direktora policije, odbila takav zahtjev HRA jer „propisi ne dozvoljavaju prisustvo trećih lica odnosno publike u postupcima selekcije kadrova“. Tačno je da propisi izričito ne predviđaju prisustvo javnosti, ali ga i ne zabranjuju, pa je iskorak ministra u tom pravcu ohrabrujući. Nadamo se da će ubuduće biti i izričito propisano da su intervjui kandidata za šefa policije javni, kao što je to praksa, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored zahtjeva da nam se omogući da pratimo intervjue, Akcija za ljudska prava se Upravi za kadrove obratila i zahtjevom da se kandidatima za šefa policije postave pitanja u vezi suzbijanja torture i razumijevanja međunarodnog standarda apsolutne zabrane torture, jer smatramo da to mora biti jedan od prioriteta u radu budućeg šefa policije.

Gospođa Jovana Nišavić, v.d. direktorica Uprave za kadrove, je vrlo brzo i ljubazno odgovorila na naše zahtjeve. Nije dozvolila da prisustvujemo intervjuima, jer ta mogućnost nije propisana, i uputila nas da je da „pravo da budemo obaviješteni“ ostvarimo „u odgovarajućem postupku u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama“, što znači da možemo da tražimo zapisnike u vezi tih intervjua. S druge strane, obavijestila nas je da će predložiti članovima Komisije da razmotre mogućnost postavljanja pitanja kandidatima koja se odnose na procjenu i razumijevanje međunarodnog standarda apsolutne zabrane mučenja i drugog zlostavljanja, i spremnosti kandidata za direktora Uprave policije da obezbijedi primjenu tog standarda.

Kako nijesmo prisustvovali intervjuima, ne znamo da li su takva pitanja kandidatima i bila postavljena.

HRA već godinama prisustvuje intervjuima Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta sa kandidatima za sudije i tužioce, jer je propisano da je rad tih tijela javan. Sudski savjet i Tužilački savjet su bezpogovornim otvaranjem intervjua za javnost uspostavili primjer dobre prakse. Zadovoljni smo što takvu praksu u pogledu izbora direktora Uprave policije sada nastavlja i ministar unutrašnjih poslova.

[1] Venice Commission, Malta Opinion on Constitutional Arrangements and Separation of Powers and the Independence of the Judiciary and Law Enforcement, Venice 14-15 December 2018. Malti je preporučeno da za izbor direktora/ice policije sprovodi javni konkurs i da državni organ koji ga/je na kraju bira bude vezan rezultatima tog konkursa, iako na kraju mogu da ulože lični veto protiv predloženog kandidata.