VIŠI SUD U PODGORICI UKINUO PRESUDU U KORIST GORANA ĐUROVIĆA POZIVAJUĆI SE NA SPORNI NAČELNI STAV VRHOVNOG SUDA
16/09/2019
HRA o zabrani satiričaru da učestvuje na kotorskom festivalu
20/09/2019

ZABRAN SUDSKOG SAVJETA

Sudski savjet je juče, 16.9.2019, onemogućio novinara Dan-a da prisustvuje njegovoj sjednici zato što se prethodno nije najavio, iako takav zahtjev nigdje nije propisan. Na toj sjednici su intervjuisani kandidati za izbor na funkciju sudije Višeg suda u Podgorici (Zoran Radović, sudija Osnovnog suda u Podgorici i bivši predsjednik tog suda, i Srđan Vujović, sudija Osnovnog suda na Cetinju). Da je prisustvovao sjednici, novinar Dana bi bio jedini predstavnik javnosti.

Dan je objavio da je novinar u holu prije sjednice sreo predsjednicu Vrhovnog suda i članicu Sudskog savjeta, Vesnu Medenicu, koja je na njegovo pitanje „Mogu li mediji prisustvovati sjednici Sudskog savjeta?“ odgovorila „Ne znam.“ Medenica je zatim otišla, a obezbjeđenje nije dozvolilo novinaru da uđe u prostorije ”za koje nema odobrenje”.

Akcija za ljudska prava (HRA) ističe da je zakonom propisano da Sudski savjet radi javno. Poslovnikom o radu Sudskog savjeta je propisano da je intervju sa kandidatom za sudijsku funkciju javan. Smjernicama za obavljanje intervjua Sudskog savjeta je propisano da se prilikom intervjua kandidat obavještava da je intervju javan i da se upoznaje sa prisutnom javnosti. Nigdje nije propisano da javnost mora da se najavi, tj. da traži posebnu dozvolu za prisustvo javnim sjednicama Sudskog savjeta.

Intervjuisanje kandidata za izbor sudije Višeg suda u Podgorici je bio i događaj od posebnog značaja za javnost, imajući u vidu dosadašnje zloupotrebe Sudskog savjeta u pogledu sprovođenja intervjua sa kandidatima za sudije, zbog kojih su HRA, MANS i IA u petak podnijele i krivičnu prijavu protiv svih članova i članica Sudskog savjeta, i koje su istaknute u najmanje tri tužbe kojima su u poslednjih godinu dana osporeni konkursi za izbor sudija.

Sudski savjet je prethodno u aprilu spriječio javnost da prisustvuje sjednici na kojoj su intervjuisani kandidati za sudije Vrhovnog suda i predsjednike Apelacionog suda i Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, pravdajući to tehničkim nedostacima. Ovoga puta je javnost spriječena da prisustvuje jer se novinar, sa novinarskom iskaznicom, prethodno nije najavio, što je očigledno nezakonito, jer obaveza prethodne najave nije propisana ni jednim objavljenim propisom.

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA: ”Nezakonitim sprječavanjem javnosti da prati njegov rad, Sudski savjet nastavlja da pokazuje da nema namjeru da poštuje propise, a da njegova Strategija za odnose sa javnošću i informisanje 2018-2020, u kojoj obećava ‘otvaranje vrata ukupnoj javnosti’ i ‘transparentnost kao integralni dio rada Sudskog savjeta’, predstavlja skup neiskrenih floskula za zavaravanje međunarodne javnosti. Krajnje je vrijeme da se ovaj sastav Sudskog savjeta povuče i ustupi mjesto ljudima koji će umijeti da povrate povjerenje u sudstvo.”

 

RELEVANTNE ZAKONSKE ODREDBE

 

ZAKON O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Javnost rada Član 4

Rad Sudskog savjeta je javan, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

 

POSLOVNIK SUDSKOG SAVJETA

Član 4 Javnost rada

Rad Sudskog savjeta je javan u skladu sa Zakonom i ovim Poslovnikom.

Član 7 stav 1 tačka 5

Predsjednik SS – obavještava javnost o pitanjima od značaja za rad Sudskog savjeta.

Član 11 Sjednice Sudskog savjeta

Sjednice Sudskog savjeta se održavaju u otvorenoj atmosferi i atmosferi uzajamnog poštovanja mišljenja.

Sudski savjet u diskusiji nastoji da izvrši kompletnu analizu i obuhvati sve aspekte pitanja.

Sudski savjet se u diskusiji fokusira na svoju dužnost da osigura očuvanje nezavisnog, odgovornog, profesionalnog i efikasnog sudstva u Crnoj Gori.

Sa sjednica Sudskog savjeta na kojima se raspravlja o ocjenjivanju kandidata za sudiju, sudija u postupku napredovanja i trajnog dobrovoljnog premještanja, kandidata za predsjednika suda, te disciplinske odgovornosti sudija isključena je javnost.

Izuzetno od odredbe stava 4 ovog člana u postupku utvrdjivanja disciplinske odgovornosti, rasprava može biti javna ukoliko to zahtijeva sudija čija se odgovornost ispituje.

Član 15 Prisustvo sjednici Sudskog savjeta

Predsjednik i članovi Sudskog savjeta dužni su da prisustvuju sjednici i učestvuju u njenom radu i odlučivanju.

Član Sudskog savjeta, koji je spriječen da prisustvuje sjednici dužan je da o tome blagovremeno obavijesti predsjednika Sudskog savjeta, a predsjednik Sudskog savjeta svog zamjenika.

Sekretar Sekretarijata Sudskog savjeta prisustvuje sjednicama Sudskog savjeta osim sjednicama na kojima se odlučuje o izboru i razrješenju sudija i njihovoj disciplinskoj odgovornosti.

Sudski savjet može odlučiti da pozove članove komisija, radnih grupa, kao i predstavnika druge institucije da predstavi informacije o tački dnevnog reda na sjednici.

Lica koja prisustvuju sjednici Sudskog savjeta, a nijesu njegovi članovi mogu učestvovati u raspravi, ali ne i u donošenju njegovih odluka.

Član 20 Zapisnik sa sjednice Sudskog savjeta

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži: datum, vrijeme i mjesto održavanja, imena prisutnih i odsutnih članova, ime predsjedavajućeg sjednice, imena lica, koja po pozivu, prisustvuju sjednici, predloženi i usvojeni dnevni red sjednice, osnovne podatke o toku sjednice sa sažetkom diskusija, usvojene odluke, odnosno zaključke sa rezultatima glasanja.

Nakon sjednice zapisnik se elektronskim putem dostavlja svim članovima Sudskog savjeta.

Na početku svake sjednice Sudski savjet usvaja zapisnik sa prethodne sjednice. Usvojeni zapisnik potpisuje lice koje je predsjedavalo sjednicom na koju se zapisnik odnosi i lice koje je zapisnik vodilo.

Zapisnik sa sjednice se čuva u Sekretarijatu. Usvojeni zapisnik sa javne sjednice Sudskog savjeta objavljuje se na internet stranici Sudskog savjeta.

Sjednice mogu biti audiovizuelno snimane.

Intervju Član 57 

Sudski savjet najmanje osam dana prije dana odredjenog za interviju obavještava kandidata o datumu, vremenu i mjestu održavanja istog.

Kandidati se na intervju pozivaju po azbučnom redu.

Intervju sa kandidatom je javan.

Intervju vodi predsjednik Sudskog savjeta, a svaki član Sudskog savjeta ima pravo da postavlja pitanja kandidatu.

Cjelokupan intervju mora biti usmjeren na objektivnu ocjenu kriterijuma iz člana 49 st. 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Svim kandidatima prijavljenim na isti oglas postavljaju se ista pitanja.

Ukoliko Sudski savjet koristi pomoć psihologa isti ima pravo da postavlja pitanja o čemu će predsjednik Sudskog savjeta upoznati kandidata, te da nakon intervjua iznese svoje mišljenje.

 

SMJERNICE ZA OBAVLJANJE INTERVJUA

  1. Uvodni dio (može trajati do 10 minuta)

 Članovi Sudskog savjeta upoznaju predsjedavajućeg, prije nego što pristupi kandidat intervjuu, ako imaju određenih dilema u odnosu na biografske podatke kandidata. Kad kandidat pristupi intervjuu, u uvodnom dijelu, kandidatu se predstavljaju članovi Sudskog savjeta. Predsjedavajući upoznaje kandidata da je intervju javan i obavještava ga o prisutnoj javnosti. Nakon toga, kandidat se poziva da se ukratko predstavi i izloži određena pojašnjenja i dopune u odnosu na dostavljene biografske podatke.

 

STRATEGIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I INFORMISANJE SUDSKOG SAVJETA 2018-2020 [1]

”Sjednice Savjeta su otvorene za javnost, što predstavlja značajan element transparentnosti rada ove institucije. Predstavnici NVO i medija su koristili ovu mogućnost i pratili rad Savjeta u prethodnom periodu” (strana 4).

”Krajnja svrha ostvarivanja zadatih ciljeva je da se profesionalnim, proaktivnim, fleksibilnim, odgovornim i transparentnim pristupom, gradi povjerenje i otvaraju vrata ukupnoj javnosti. U tom smislu, transparentnost u radu, objektivnost i preciznost kod svake vrste javnog predstavljanja i izvještavanja, ali i spremnost svih predstavnika sudske vlasti da ispoštuju princip – javnost ima pravo da zna, moraju biti prioritet” (strana 5).

”Vizija Strategije je jasna i stabilno pozitivna slika u javnosti o Sudskom savjetu i cjelokupnom crnogorskom pravosuđu kao sistemu koji razvija i njeguje moderan, efikasan, pravedan i pravičan način funkcionisanja i njeguje vrijednosti integriteta, transparentnosti i okrenutosti građanima. Sudski savjet predano radi na unaprjeđenju stepena integracije crnogorskog pravosuđa u evropski pravosudni sistem” (strana 7).

 

PORUKE (str. 16-17 Strategije):

Sistem poruka je organizovan po hijerarhijskom principu.

  1. Sudstvo Crne Gore je moderan, evropski sistem u koji svi društveni akteri mogu imati potpuno povjerenje

M.1 Transparentnost je integralni dio rada Sudskog savjeta

M.2 Integritet, pravednost i pravičnost su najvažniji principi sudskog sistema

M.3 Sudski savjet i sudstvo su okrenuti ka građanima

M.4 Sudski savjet obezbjeđuje status i štiti interese nosilaca sudskih funkcija

M.5 Sudski savjet i sudstvo su integrisani u evropski pravni prostor

M.6 Sudski savjet efikasno upravlja sistemom crnogorskog sudstva

 

[1] http://sudovi.me/podaci/sscg/depo/depo_lnk/22-12-2017-Strategija.pdf