Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio kršenje slobode izražavanja (čl. 10 ECHR) u presudi Toranzo Gomez v. Spain (26922/14), 20.11.2018.

Evropski sud za ljudska prava i sloboda izražavanja: Zbirka biltena
21/11/2018
Početak suđenja Gorana Đurovića protiv Skupštine Crne Gore
27/11/2018

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio kršenje slobode izražavanja (čl. 10 ECHR) u presudi Toranzo Gomez v. Spain (26922/14), 20.11.2018.

Podnosilac predstavke je bio aktivista, učesnik protesta, proglašen krivim za klevetu policijskih službenika zato što ih je na konferenciji za štampu optužio da su ga mučili. Domaći sud je utvrdio da se u konkretnom slučaju nije radilo o mučenju, pa je osuđen za klevetu policajaca.

Evropski sud za ljudska prava je zaključio da je podnosilac predstavke vjerovatno pretrpio bol i patnju kada je policija upotrijebila konopac da bi mu izvukla ruke iz improvizovanog tunela u kome ih je zaključao prilikom sjedećeg protesta. Nađeno je da su domaći sudovi pretjerano strogo tretirali njegovu izjavu o mučenju, koja je bila vrijednosni sud o onome što je doživio, i koja je, u kolokvijalnom smislu, značila primjenu pretjerane sile. Zaključeno je i da je novčana kazna koja se mogla pretvoriti u kaznu zatvora bila previše stroga kazna, koja bi mogla negativno da utiče na slobodu izražavanja.

Podnosiocu predstavke je dosuđeno 1200 eura naknade materijalne štete i 4000 eura nematerijalne, kao i troškovi postupka.

Presuda je dostupna na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187736.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas, koja okuplja studentkinje i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih nevladinih organizacija.