9/10/2018 Presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava: Lekić protiv Crne Gore (37726/11) i Romagnoli protiv Crne Gore (11200/15)

8/10/2018 HRA: Kažnjavanje neustajanja na himnu krši slobodu izražavanja
08/10/2018
10/10/2018 Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja
10/10/2018

9/10/2018 Presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava: Lekić protiv Crne Gore (37726/11) i Romagnoli protiv Crne Gore (11200/15)

Presuda: Lekić protiv Crne Gore (37726/11)

Izvor: file:///C:/Users/User/Downloads/CASE%20OF%20LEKIC%20v.%20MONTENEGRO.pdf

Datum: 9.10.2018.

Komentar: Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu Lekić protiv Crne Gore u kojoj je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku (čl. 6 st. 1 EKLJP) u parničnom postupku vođenom protiv banke za isplatu štednje. Utvrđeno je pretjerano trajanje parničnog postupka od 6 godina i 9 mjeseci (koliko je proteklo od 3.3.2004, od kad je sud nadležan za Crnu Goru) na tri nivoa nadležnosti i da ne ispunjava zahtjev „razumnog roka”. Podnosiocima predstavke je zajedno dosuđen iznos od 900€ naknade nematerijalne štete i 100€ troškova postupka.

 

Odluka: Romagnoli protiv Crne Gore (11200/15)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-186715%22]}

Datum: 27. 09. 2018.

Komentar: U predmetu Romagnoli protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava je odlukom odbacio kao neprihvatljivu predstavku italijanskog državljanina Masima Romagnolija zbog zloupotrebe prava na predstavku (čl. 35 st. 3. i 4. Konvencije) propustom da sud obavijesti o relevantnim činjenicama za odlučivanje u predmetu. Romagnoli je tvrdio da je Crna Gora povrijedila član 3 Evropske Konvencije (zabrana mučenja) odlukom da ga izruči SAD, zbog osnovane sumnje da je bio dio zavjere za ubijanje njihovog službenika, što ga je izložilo mogućnosti da bude osuđen na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, ekstradicija u države u slučajevima u kojima je moguće da dođe do izricanja doživotne kazne zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta može dovesti do povrede zabrane mučenja, zbog čega su države u obavezi da posebno ispitaju takve okolnositi i pribave određene garancije prije nego izvrše izručenje. U ovom slučaju, Evropski sud je utvrdio da ga podnosilac predstavke nije obavijestio o tome da je u SAD u međuvremenu osuđen na 48 mjeseci zatvora i da je pušten na slobodu nakon što je odslužio manje od 33 mjeseca dok je postupak pred Evropskim sudom bio u toku. Punomoćnik podnosioca predstavke je tvrdio da u vrijeme podnošenja predstavke nije mogao da zna kakav će biti ishod postupka u SAD i da zbog  toga navedene činjenice nemaju uticaj na osnovanost predstavke.

Odluka Evropskog suda je pravosnažna danom donošenja i podnosilac predstavke nema pravo žalbe.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas, prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru. Tabela sa pregledom do danas donijetih presuda dostupna je na: https://www.hraction.org/crna-gora-i-evropski-sud-za-ljudska-prava-2/.