14/6/2018 KOMISIJA ZA ETIČKI KODEKS SUDIJA I DALJE DJELUJE PRISTRASNO

6/6/2018 PODRŠKA PROTESTA ZA NEZAVISNU RTCG I PREDSTAVKA SUDU U STRAZBURU
06/06/2018
25/6/2018 Na kraju javne rasprave o Nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola
25/06/2018

14/6/2018 KOMISIJA ZA ETIČKI KODEKS SUDIJA I DALJE DJELUJE PRISTRASNO

Komisija za Etički kodeks sudija i dalje odaje utisak pristrasnosti jer nedovoljno obrazlaže svoje odluke i odlučuje samo na osnovu inicijative za utvrđivanje kršenja kodeksa i izjašnjenja sudije, umjesto da sama objektivno utvrđuje činjenično stanje. Kada Komisija u odluci kaže da je nešto ”utvrdila”, kao izvor informacija pominje samo inicijativu i stav sudije, koji najčešće nekritički prihvata. Ovakav pristup nije objektivan, ne uliva povjerenje u nepristrasnost Komisije i ne doprinosi povjerenju u sudstvo. Ovo pogotovo ako se uzme u obzir da je u 2017. godini Komisija postupala u 18 slučajeva, od kojih je samo jednom utvrdila povredu kodeksa (ova odluka nije konačna). Prethodno je u periodu od 2011-2016. godine utvrdila povredu kodeksa u pet slučajeva, koji su činili 10,6% slučajeva koje je razmatrala. U 2018. godini Komisija je primila 4 inicijative o kojima još nije odlučila.

Komisija i dalje propušta prilike da zauzme stavove koji su vrlo važni za primjenu sudijske etike. Komisija je tako u novembru 2017. godine neprihvatljivo ocijenila da je to što je sudija postavio na društvenu mrežu „selfi“ (fotografiju samog sebe) u bade mantilu sa logom hotela irelevantno s aspekta sudijske etike, iako kodeks proklamuje i načela sudijskog integriteta i nepristrasnosti i precizira da sudija u svakoj prilici mora da djeluje tako da doprinosi integritetu sudijske funkcije. Ovakva odluka je donijeta 2017. godine, kada su u svijetu uveliko donošene odluke u odnosu na učešće sudija na društvenim mrežama. Primjera radi, na Floridi se smatra da prijateljstvo sudije i advokata ili tužioca na društvenoj mreži predstavlja razlog za izuzeće sudije od postupanja u predmetu u kome postupa i njegov ”prijatelj” sa mreže, u Francuskoj je zaključeno da sudija i tužilac ni pod pseudonimima na mreži ne smiju da komentarišu postupak koji je u toku, podrazumijeva se da sudija treba da ima u vidu da svaki sadržaj koji se objavi prijateljima može izaći i van kruga tih prijatelja, da mora prilikom svake objave ostavljati utisak koji priliči integritetu sudijske funkcije itd.

Na jučerašnjem skupu „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“ u organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije, Sudskog savjeta i Vrhovnog suda, predsjednik Komisije Dobrica Šljivančanin je najavio da će se Komisija sada baviti donošenjem smjernica za primjenu kodeksa, od kojih će se jedna odnositi na ponašanje sudija na društvenim mrežama, što pozdravljamo.

Ipak, smatramo da Komisija nažalost nije odgovarajuće unaprijedila svoje postupanje u odnosu na raniju praksu koju smo kritikovali u izvještaju ”Odgovornost za kršenje sudijske etike u Crnoj Gori – Rad Komisije za etički kodeks sudija (2011-2016)“ objavljenom 2017. godine.

Novi sastav Komisije za sudijsku etiku, koji će biti izabran kada se konstituiše i novi sastav Sudskog savjeta, mora biti spreman i sposoban da objektivnim i obrazloženim odlukama zaista pomogne sudijama da u svakoj prilici postupaju etično, posebno u budućnosti koja donosi samo sve složenije etičke izazove.