27/10/2015 – O NOVOJ ODLUCI VLADE DA PREUSMJERI SREDSTVA ZA SOCIJALNU POMOĆ

26/10/2015 – NEOPHODNA VLADAVINA PRAVA – BEZ TOLERANCIJE ZA NAPAD NA DRŽAVNE INSTITUCIJE I POLICIJSKU TORTURU
26/10/2015
28/10/2015 – VDT DA OBJAVI REZULTATE ISTRAGE PREBIJANJA MARTINOVIĆA
28/10/2015

27/10/2015 – O NOVOJ ODLUCI VLADE DA PREUSMJERI SREDSTVA ZA SOCIJALNU POMOĆ

Akcija za ljudska prava (HRA) upozorava na politiku Vlade Crne Gore da novac predviđen za socijalnu zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva koristi u druge svrhe. U četvrtak 22.10.2015. Vlada je usvojila zaključak kojim je Ministarstvu rada i socijalnog staranja odobreno da sa stavke jednokratne socijalne pomoći preusmjeri 130.000 eura Komisiji Vlade za stambena pitanja za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u tom ministarstvu. Usvojeni zaključak ne sadrži obrazloženje, niti je na internet stranicama Vlade i Ministarstva dostupno obrazloženje ovog predloga iz kojeg bi javnost mogla da se obavijesti o razlozima za ovakvu odluku.

Za nešto više od godinu dana skoro 1 milion eura planiranih za program socijalne, boračke i invalidske zaštite preusmjereno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. U septembru 2014, Ministarstvo je preusmjerilo 400.000 eura Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore za ”program promocije i uticaja na turistički proizvod”, a krajem januara 2015. Ministarstvo je ponovo, s istim ciljem, preusmjerilo 400.000 eura.

Posljednje preusmjeravanje sredstava za socijalnu pomoć je još jedan korak dalje od primjene preporuka UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava Crnoj Gori iz decembra 2014. godine da poveća iznose socijalnih davanja i obezbijedi odgovarajući životni standard socijalno ugroženim ljudima, posebno nezaposlenim, starim i osobama sa invaliditetom, osnuje skloništa za beskućnike i odgovarajuće riješi problem ljudi koji silom prilike žive u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti jer nemaju gdje drugo da odu. Socijalna pomoć koju u Crnoj Gori prima četvoročlana porodica sa dvoje djece je 146 eura (MOP od 108 eura + dodatak za djecu od 19 eura po djetetu), što je ispod apsolutne linije siromaštva za jednu osobu (186,45 eura, MONSTAT, 2013) i pokriva svega 18% iznosa minimalne potrošačke korpe za četiri osobe od 807 eura (vrijednost iz septembra 2015. godine). Lična invalidnina i novčana naknada za nezaposlene su takođe ispod apsolutne linije siromaštva – lična invalidnina u iznosu od 108,8 eura čini 58%, a novčana naknada za nezaposlene koja iznosi 77 eura 41% iznosa koji predstavlja apsolutnu liniju siromaštva u Crnoj Gori. Na ime jednokratne pomoći Centri za socijalni rad ugroženima daju maksimalne iznose od 10 eura. Po pravilu, ljudi se obraćaju za tu jednokratnu pomoć u izuzetno teškim životnim okolnostima, tj. kada se nađu na ulici, nemaju novca da kupe hranu, lijek i sl.

Danas smo ministarki rada i socijalnog staranja dostavili pismo u kome smo ponovili apel dostavljen prethodnom ministru Boškoviću u februaru ove godine da Ministarstvo eventualne viškove planiranih sredstava usmjeri na primjenu preporuka UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna ljudska prava, umjesto da se novcem koji je namjenjen za siromašne finansiraju druge aktivnosti Vlade.

Tim Akcije za ljudska prava