SLOBODA IZRAŽAVANJA – presude Evropskog suda za ljudska prava

Pismo Ministru prosvjete i nauke
04/07/2009
Akcija, Anima i CGO povodom Dana sjećanja na genocid u Srebrenici
12/07/2009

SLOBODA IZRAŽAVANJA – presude Evropskog suda za ljudska prava

Lepojić protiv Srbije, predstavka br. 13909/05, presuda od 6. 11. 2007.

Filipović protiv Srbije, predstavka br. 27935/05, presuda od 20. 11. 2007.

Bodrožić protiv Srbije, predstavka br. 32550/05, presuda od 23. 06. 2009.

Bodrožić i Vujin protiv Srbije, predstavka br. 38435/05, presuda od 23. 06. 2009.

Ostale presude Evropskog suda za ljudska prava važne za razumijevanje člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, u predmetima Lingens; Handyside; De Haes and Gijsels; Bladet Tromsø and Stensaas; Jersild; Oberschlick no.1; Oberschlick no. 2; Prager and Oberschlick; The Observer and The Guardian; Thoma; Thorgeir Thorgeirson; Tolstoy Miloslavsky; Steel and Morris; Castells; Lombardo and others; Lindon; Shabanov and Tren; Pedersen and Baadsgaard; Pfeifer; Cihan Ozturk itd. dostupne su na engleskom jeziku na internet stranici Evropskog suda za ljudska prava, baza podataka HUDOC.