Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Državna zajednica Srbija i Crna Gora je u decembru 2003. ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija o ljudskim pravima – EKLJP) i njenih četrnaest protokola. Nakon sticanja nezavisnosti, Crne Gora je u julu 2006. uputila Savjetu Evrope izjavu o sukcesiji u odnosu na sve konvencije čija je potpisnica ili strana ugovornica bila državna zajednica Srbija i Crna Gora. Crna Gora je 11. maja 2007. godine postala članica Savjeta Evrope.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je u predmetu Bijelić protiv Crne Gore i Srbije da njegova nadležnost u odnosu na Crnu Goru važi od 3. marta 2004, kada je Crna Gora u sastavu državne zajednice SCG predala Savjetu Evrope instrumente o ratifikaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima. U ovom predmetu NVO Akcija za ljudska prava podnijela je sudu amicus curiae u prilog donošenju takvog zaključka.

Do juna 2015. godine, Evropski sud za ljudska prava donio je ukupno 20 presuda u odnosu na Crnu Goru.

PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U ODNOSU NA CRNU GORU (od kraja 2013.g. do juna 2015.g.)

PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U ODNOSU NA CRNU GORU (od aprila 2009.g. kraja 2013.g.)

 

* * * * *

In December 2003 state union of Serbia and Montenegro ratified the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights – ECHR) and its fourteen protocols. Following independence, in July 2006 Montenegro submitted a statement of succession to the Council of Europe in relation to all the conventions signed by the state union of Serbia and Montenegro.  Montenegro became a member of the Council of Europe in 11 May 2007.

In the case Bijelić v. Montenegro and Serbia the European Court of Human Rights concluded that its jurisdiction in relation to Montenegro is valid as of 3 March 2004, when Montenegro, within the state union of Serbia and Montenegro, submitted instruments of ratification of the European Convention on Human Rights to the Council of Europe.

By June 2015, the European Court of Human Rights issued a total of 20 judgments in relation to Montenegro.

Table of judgements from the end of 2013 until June 2015

Table of judgements from April 2009 until the end of 2013