23/04/2010 On the occassion of filing the constitutional complaint against blocking a mother’s access to files related to her son’s death

15/03/2010:Information presented by the HRA at the meeting of the Executive Director with representatives of the EC Rule of Law Mission in Montenegro
15/03/2010
03/05/2010 On the occasion of World Press Freedom Day
03/05/2010

23/04/2010 On the occassion of filing the constitutional complaint against blocking a mother’s access to files related to her son’s death

Milijana Milić je 29. marta 2010. godine podnijela ustavnu žalbu, kojom je zahtijevala od Ustavnog suda da utvrdi da su odbijanjem državnog tužilaštva da joj dozvoli uvid u spise pretkrivičnog predmeta formiranog povodom smrti njenog sina, povrijeđena njena Ustavom garantovana prava na zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta, pravni lijek, dostojanstvo i nepovredivost ličnosti, kao i pravo na privatnost i porodični život.

Nikola Milić je stradao pod sumnjivim i do danas nerazjašnjenim okolnostima 24. novembra 2006. godine u Podgorici. Viši državni tužilac u Podgorici formirao je spise predmeta u pretkrivičnom postupku, koji sadrže toksikološke nalaze, izjave svjedoka i druge informacije koje su policija i državni tužilac prikupili u istrazi njegove smrti. Viši tužilac je zatim obavijestio majku pok. Nikole, Milijanu Milić, o svojoj odluci da u tom slučaju nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kojeg lica za bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, uz pouku da ona sama može podnijeti krivičnu prijavu protiv individualno određenog lica, uz valjane dokaze. Kako bi mogla odluči o podnošenju prijave uz valjane dokaze, gospođa Milić zahtijevala je od tužilaštva da joj se omogući uvid u spise predmeta i njihovo fotokopiranje. Međutim, njen zahtjev je odbijen s obrazloženjem da je za uvid u spise neophodno prethodno podnošenje krivične prijave.

U postupku koji je naknadno za Milijanu Milić pokrenula Inicijativa mladih za ljudska prava na osnovu Zakona o pravu na slobodan pristup informacijama, Upravni sud je utvrdio da je pristup spisima moguće ostvariti samo u krivičnom postupku.

Smatramo da uslovljavanje srodnika da pristupe podacima o uzrocima smrti njima bliskog lica prethodnim podnošenjem krivične prijave protiv određenog lica, predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava na djelotvornu istragu smrti, na čovječno postupanje, kao i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, koje garantuju Ustav Crne Gore, Evropska konvencija o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Ukoliko Ustavni sud ne obezbijedi djelotvornu zaštitu ovih prava majci pokojnog Nikole Milića, u njeno ime i u ime drugih članova porodice Milić podnećemo predstavku Evropskom sudu za ljudska prava.

Nikola Martinović, advokat

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava

Boris Raonić, programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava