10/10/2016 PUBLIC OPINION POLL ON GENERAL PERCEPTION OF MENTAL HEALTH ISSUES AND SOCIAL DISTANCE TOWARDS PEOPLE WITH MENTAL HEALTH ILLNESSES

100816_mentalno_zdravlje-2On World Mental Health Day NGO Human Rights Action (HRA) and the Center for Women and Peace Education (ANIMA) presented the results of the public   opinion poll on  general perception of mental health issues and social distance towards people with mental health illness.  The poll was conducted in cooperation with the agency Ipsos Strategic Marketing, within the project  “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients,” supported by the European Union through the EU Delegation to Montenegro.

The research results in Montenegrin language are available here: Power Point Presentation, PDF Format.

At the conference spoke Mrs. Tea Gorjanc Prelević, HRA executive director, Ljupka Kovačević, ANIMA coordinator and Radoje Cerović, psychologist, noting the following:

Radoje Cerović: “Research indicates a high degree of lack of information, taboos surrounding these issues and prejudices. Indecision in the responses indicates a tendency to give desired answers, probably as a result of fear and ignorance related to this topic. The tendency of stigmatisation and the need to distance oneself, move away, the prevalence of stereotypes and retrograde slika-3 attitudes are just some of the research findings. In absolute terms and in comparison with Bosnia and Herzegovina, situation is worrying, prejudice and retrograde attitudes are more prominent in Montenegro than in Bosnia and Herzegovina, where the same survey was conducted (e.g. 32% of respondents in Bosnia and Herzegovina think that the best is to avoid someone with a mental disease and in Montenegro even 64% of respondents, twice as much). Negative attitudes of young people are particularly concerning.”

100816_mentalno_zdravlje-21Ljupka Kovačević: “Surprisingly, in this study there was no significant difference in attitudes between men and women. There is a tendency that women are more friendly and more tolerant of the mentally ill, but now it is not the case. It turned out that the attitude of the community towards women who are mentally ill is more negative than towards men. I emphasize the responsibility of state institutions, especially the Ministry of Health, which all these years has not taken steps to reduce stigmatization, discrimination of patients with mental illness, despite a clear recognition of this problem in the Strategy for Improvement of Mental Health already in 2004. And in fact, the Ministry of Health and Education are projecting ignorance and insensitivity while avoiding responsibility.”

Tea Gorjanc-Prelević: “It is worrying that nearly two-third of the Montenegrin population lives in severe ignorance and lacks basic information about mental illness. One third believe in wrong information, and another third do not know – have no opinion. Thus, one third of the population believes that the mentally ill persons are 100816_mentalno_zdravlje-3 usually dangerous to people around them, that a person who has recovered from a mental illness is not able to return to work, that a person with a history of mental illness should be banned from performing a public function, that the main cause of mental disorders is lack self-discipline and willpower, so that the person is guilty for being sick. Ignorance is the source of discrimination that  prevents treatment and realisation of other human rights. Therefore, much more needs to be done to raise awareness of people to be able to help those around them, as well as themselves.”

The research also established that almost 55% of Montenegrin public mistakenly believes that homosexuality is a mental disorder, 22% knows it isn’t and 23% is not sure. As a regional survey conducted in 2015 found that even 69.7% of the representative of the general population in Montenegro believes homosexuality is a disease, then the data from this study indicate there has been some positive movement in the past year in this area.

 10/10/2016 ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) predstavile su rezultate istraživanja javnog mnjenja o opštoj percepciji problema mentalnog zdravlja i distanci koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa agencijom Ipsos Strategic Marketing, u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U istraživanju je učestvovalo 1020 punoljetnih građana Crne Gore iz 17 opština u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na bazi CAMI skale – Stavovi zajednice prema mentalnim oboljenjima (Community Attitudes Toward the Mental Ill – CAMI, autori Taylor, Dear i Hall ). Skala sadrži 40 tvrdnji koje mjere četiri dimenzije: autoritarnost, dobronamjernost, socijalna ograničenja i stav zajednice prema mentalnom zdravlju. Ovoj skali su dodata pitanja u cilju provjere poznavanja činjenica o mentalnim bolestima.

Rezultati istraživanja su dostupni ovdje: Microsoft Power Point, PDF format

Na konferenciji su govorili Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA, Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Radoje Cerović, psiholog, ističući sledeće:

Radoje Cerović: ”Istraživanje ukazuje na veliki stepen  neinformisanosti, tabuiziranost ove teme i predrasude. Neodlučnost u odgovorima ukazuje na težnju da se daju poželjni odgovori, što je najverovatnije posljedica straha i neznanja koji se odnose na ovu temu. Tendencija stigmatizacije i potreba za udaljavanjem, preovlađivanje stereotipa i retrogradnih stavova su samo neki od nalaza istraživanja. I u apsolutnom smislu i u poređenju sa BiH situacija je zabrinjavajuća, predrasude i retrogradni stavovi su  izraženiji u Crnoj Gori nego npr. u Bosni i Hercegovini, gdje je isto istraživanje sprovedeno (npr. da je najbolje izbeći nekog s mentalnim oboljenjem u BiH misli 32%, a u CG dvostruko više 64%). Posebno zabrinjavaju izraženo negativni stavovi mladih.”

Ljupka Kovačević: ”Iznenađuje podatak da u ovom istraživanju nije postojala značajna razlika u stavovima između muškaraca i žena. Postoji tendencija da  su žene blagonaklonije i više tolerantne prema mentalno oboljelima, ali to se sad nije pokazalo. Pokazalo se da je negativniji stav zajednice prema ženama koje su mentalno oboljele nego prema muškarcima. Naglašavam odgovornost državnih institucija, prije svega ministarstva zdravlja, koje sve ove godine nije preduzelo korake da smanji stigmatizaciju, diskriminaciju pacijenata s mentalnim oboljenjem uprkos jasnom prepoznavanju tog problema u Strategiji unapređenja mentalnog zdravlja 2004. godine. A u suštini, ministarstvo zdravlja i obrazovanja projektuju neznanje i nesenzitivnost izbjegavajući odgovornost.”

Tea Gorjanc-Prelević: ”Zabrinjavajuće je da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore žive u ozbiljnom neznanju, ne raspolažu osnovnim činjenicama o mentalnim bolestima. Jedna trećina je ubijeđena u pogrešne stavove, a druga trećina ne zna – nema stav. Tako, jedna stamena trećina stanovnika  smatra da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe, da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao, da osobi s istorijom mentalnog oboljenja treba zabraniti da obavlja javnu funkciju, do toga da je jedan od glavnih uzroka mentalnih poremećaja nedostatak samodiscipline i snage volje, dakle da je osoba kriva što je bolesna. Neznanje je izvor diskriminacije, ono sprečava liječenje i ostvarivanje drugih ljudskih prava, pa se mora uraditi mnogo više na osvješćivanju ljudi da bi mogli da pomognu onima oko sebe, a i sami sebi.”

Istraživanje je pokazalo da čak 55% crnogorske javnosti pogrešno smatra da je homoseksualnost mentalni poremećaj. Ali kako je 2015. godine regionalno istraživanje pokazalo da čak 69,7% predstavnika opšte populacije CG smatra homoseksualnost bolešću, onda podaci dobijeni ovim istraživanjem ukazuju da je na tom planu ipak došlo do pozitivnog pomaka u proteklih godinu dana.7/10/2016 NAJAVA ZA PONEDELJAK: PRESS KONFERENCIJA – PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u ponedeljak, 10. oktobra sa početkom u 10h u prostorijama EU Info centra održaće se press konferencija na kojoj će biti predstavljeni nalazi iz istraživanja javnog mnjenja o opštoj percepciji problema mentalnog zdravlja i distanci koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte.

Na konferenciji će govoriti Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA, Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Radoje Cerović, psiholog.

Unaprijed se zahvaljujemo na prisustvu i interesovanju za temu poštovanja ljudskih prava osoba sa mentalnim oboljenjima.KONKURS ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA ČIJE ĆE AKTIVNOSTI POMOĆI PRIMJENU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

van-izolacije-bann2

NVO AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA, NVO ANIMA – CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE i
MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE (MDAC)

u okviru projekta koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO)

za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu
Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

>>>29/9/2016 NGOs APPEAL FOR PERMANENT AND SUSTAINABLE ENGAGEMENT OF TEACHING ASSISTANTS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

A group of NGOs (Our Sun, Human Rights Action, Association of Youth with Disabilities of Montenegro, the First Association of Parents of Children and Youth with Special Needs, Association of Parents of Children with Disabilities in Podgorica, Centre for Civic Education, Women’s Rights Centre, Juventas, Women’s Safe House and Centre for Women and Peace Education – ANIMA) submitted a letter today to the Prime Minister, Minister of Education and Minister of Labour and Social Welfare, calling attention to the fact that problems with the hiring of teaching assistants for children with special educational needs prevent these children to exercise their right to free inclusive education. The NGOs proposed that the Government should:

(1)       Immediately ensure that schools envisage a teaching assistant position for children with special educational needs in their acts on systematization of job posts and so overcome limitations in employment in public institutions in the pre-election period and allow for immediate conclusion of contracts with teaching assistants;

(2)       Ensure that persons engaged as teaching assistants be primarily those who are adequately trained for the job and with most experience. As a result, it would be possible to retain staff trained for the job and with valuable experience gained in the previous years, to the benefit of children who suffer due to the replacement of assistants whose help and support they have gotten used to;

(3)       Propose to the Parliament amendments to Art. 30a of the Act on Education of Children with Special Educational Needs (”Teaching Assistant”) to stipulate that teaching assistants are to be paid from the state budget, instead of demanding that this challenging job be done “as a rule on a voluntary basis”, as is currently provided by law.

The letter can be downloaded here. We invite all interested NGOs to join us and help children with special educational needs realize their right to free inclusive primary education.29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) uputile su danas pismo predsjedniku Vlade, ministru prosvjete, ministru rada i socijalnog staranja u kome su podsjetile da problemi s angažovanjem asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama onemogućavaju tu djecu da ostvare pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje i apelovali da Vlada:

1)     odmah obezbijedi da škole aktima o sistematizaciji propišu radna mjesta asistenta u nastavi djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, čime bi se prevazišla ograničenja u zapošljavanju u javnim ustanovama u predizbornom periodu, odnosno ispunili uslovi da se odmah zaključe ugovori sa asistentima u nastavi;

2)     da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju one osobe koje su adekvatno obučene za taj posao i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla. Na ovaj način bi se zadržao kadar koji je obučen za taj posao i koji je stekao dragocjeno iskustvo u radu proteklih godina, u korist djece koja pate zbog zamjene asistenta na čiju se pomoć i podršku naviknu;

3)     da se Skupštini predloži izmjena člana 30a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Asistent u nastavi), da bi se propisalo da će se asistenti u nastavi plaćati iz državnog budžeta umjesto da taj zahtijevan posao obavljaju “po pravilu, kao volonterski rad”, kako je sada propisano.

Pismo možete preuzeti ovdje. Pozivamo i sve zainteresovane NVO-e da ga podrže i pomognu djeci s posebnim obrazovnim potrebama da ostvare Ustavom garantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje.28/9/2016 HRA ON THE OCCASION OF THE INTERNATIONAL DAY FOR UNIVERSAL ACCESS TO INFORMATION

On the International Day for Universal Access to Information, Human Rights Action (HRA) highlights inefficient protection of the right of access to information on the part of the Agency for Protection of Personal Data and Free Access to Information, which chronically violates the 15-day legal deadline for deciding on appeal about denial of this right. For example, the Agency recently decided on HRA appeals after seven months, rather than 15 days of their submission. Administrative Inspection has not contributed to improving the situation, because while acting upon the HRA complaint, the Inspection – contrary to the law – accepted justification provided by the Agency Council Chairman that this institution cannot comply with the legal deadlines due to an insufficient number of “administrators”. In doing so, the Inspection encouraged all state agencies to violate the law with the same justification. For more detail about this case in Montenegrin language please see the case study.

The deadlines for delivering information and deciding on appeals for withholding information are set forth in the Act on Free Access to Information in order to ensure timely access to information, transparent operation of state agencies in the public interest and efficient protection of the right to access to information. Timely access to information is of particular importance for journalists and NGOs that monitor the work of state bodies. The European Court of Human Rights has defined information as “a perishable commodity”, whose publication cannot be delayed, and certainly not more than seven months of submission of the appeal.

We urge the Agency Chairman Mr. Čedomir Mitrović to take appropriate measures and ensure that more “administrators” be employed by the Agency, so that the Agency should be able to comply with the law and ensure timely protection of the right of access to information. We also urge the Minister of Interior Affairs Mr. Goran Danilović to provide for legal operation of the Administrative Inspection in the public interest of ensuring respect for the right of access to information and protection of human rights.28/9/2016 HRA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) na Međunarodni dan prava na pristup informacijama upozorava da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama neefikasno štiti pravo na pristup informacijama, hronično kršeći zakonski rok od 15 dana za odlučivanje po žalbama zbog uskraćivanja tog prava. Primjera radi, Agencija je nedavno odlučila po žalbama HRA posle 7 mjeseci umjesto posle 15 dana od kako su joj žalbe podnijete. Upravna inspekcija nije doprinjela da se stanje popravi jer je postupajući po prijavi HRA nezakonito prihvatila opravdanje predsjednika Savjeta Agencije da ne mogu da poštuju zakonski rok jer nemaju dovoljno ”izvršilaca”. Na ovaj način je upravna inspekcija ohrabrila sve državne organe da krše zakon uz isto opravdanje. O ovom slučaju detaljnije u studiji slučaja koja je dostupna ovdje.

Rokovi za dostavljanje informacija i rješavanje po žalbama zbog uskraćivanja informacija propisani su Zakonom o slobodnom pristupu informacijama da bi se obezbijedio blagovremeni pristup informacijama, transparentan rad državnih organa u javnom interesu i efikasna zaštita prava na pristup informacijama. Blagovremeni pristup informacijama je od posebnog značaja za novinare i NVO koje analiziraju rad državnih organa. Evropski sud za ljudska prava je istakao da su „vijesti [informacije] kvarljiva roba”, čije objavljivanje ne trpi odlaganje, a pogotovo ne od preko 7 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

Apelujemo na direktora Agencije g. Čedomira Mitrovića da preduzme mjere i obezbijedi više ”izvršilaca” odnosno zaposlenih u Agenciji da bi Agencija poštovala zakon i obezbijedila blagovremenu zaštitu prava na pristup informacijama. Apelujemo na ministra unutrašnjih poslova g. Gorana Danilovića da obezbijedi zakonit rad Upravne inspekcije u javnom interesu poštovanja prava na pristup informacijama i zaštite ljudskih prava.27/9/2016 POVODOM POSLJEDNJEG NAPADA IZ MRŽNJE PREMA LGBT OSOBAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje brutalni napad na maloljetnog J.M, o čemu su javnost obavijestile NVO Kvir Montenegro, Montenegro prajd i Juventas, i žali zbog činjenice da se u crnogorskom društvu još uvijek događaju fizički napadi motivisani pukom mržnjom zbog seksualne orijentacije odnosno pretpostavljene seksualne  orijentacije.

HRA pozdravlja efikasnu akciju policije i identifikaciju napadača. Očekujemo od državnog tužioca da obezbijedi odgovarajuću kvalifikaciju izvršenog krivičnog djela i zatraži od suda da strožije kazni počinioce, imajući u vidu da je nasilje očigledno izvršeno iz mržnje zbog pretpostavljene seksualne orijentacije koje se prema Krivičnom zakoniku strožije kažnjava.

Ustav propisuje da je u Crnoj Gori svako obavezan da poštuje prava i slobode drugih, da je zabranjeno izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu, kao i da država garantuje nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava.19/9/2016 S velikom tugom smo primili vijest o gubitku naše drage koleginice KSENIJE BRKOVIĆ

Ksenija je bila oličenje entuzijazma, nesebičnosti i pristojnosti.

Čuvaćemo s ljubavlju sjećanje na nju i vrijeme koje smo proveli zajedno.

Tea, Mirjana, Marija, Marijana i Danilo

 15/9/2016 THE REPORT „THREATS AND ATTACKS AGAINST JOURNALIST OF THE DAILY VIJESTI OLIVERA LAKIĆ“

Towards a new edition of the report „Prosecution of attacks on journalists in Montenegro“, the NGO Human Rights Action (HRA) published the chapter „Threats and attacks against journalist of the daily Vijesti Olivera Lakić, whose summary is available here.

An excerpt from the summary reads: ”In conclusion, the courts have failed to see all these procedures in the context that deserved to be taken into consideration with utmost concern – that the journalist Olivera Lakić had been the victim of continuous threats and even physical assault with the intention of intimidating and discouraging her to continue her research into the illegal production and smuggling of cigarettes in Montenegro – a business that former and current public officials at the Police Directorate and NSA are most likely linked to, according to unconvincing response of all competent state authorities for the case of assault on the journalist. For threats and attack on journalist Lakić only two persons, who are not influential and against whom the evidence was fairly apparent, received light sentences, while it has been ensured that the investigation does not reach the organizer of the attack.”

Previously, on the occasion of commemoration of the 12th anniversary of the unsolved murder of director and chief editor of the newspaper Dan Duško Jovanović, HRA published the  report “Unsolved murder of Duško Jovanović – questions without answers”.

The aim of the report is to encourage a comprehensive review of previous investigations of these cases, for which we consider that it necessary.

In the coming report on prosecution of attacks on journalists in Montenegro, HRA will provide to the public a comprehensive review of the prosecution of attacks on journalists and conclusions on whether the country is ready and to what extent to punish responsible for these attacks.

The Open Society Foundations’ institutional support grant to HRA provided for production of all mentioned reports.

We hope that this effort will assist efficient operation of the newly formed state bodies to review investigation of attacks against journalists: the Commission for Monitoring Actions of Competent Authorities in Investigation of Cases of Threats and Violence Against Journalists, Murders of Journalists and Attacks on Media Property in which NGOs have a representative, lawyer Dalibor Tomović, as well as the Parliamentary Committee on Monitoring the Investigation of Cases of Endangering Security of Journalists and Media Outlets, which members are MPs.15/9/2016 IZVJEŠTAJ ”PRIJETNJE I NAPAD NA NOVINARKU VIJESTI OLIVERU LAKIĆ”

U susret novom izdanju izvještaja „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori“, NVO Akcija za ljudska prava (HRA) objavljuje poglavlje „Prijetnje i napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić“, koje je dostupno ovdje.

Prethodno, povodom obilježavanja 12 godina od nerasvijetljenog ubistva direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan, objavili smo i poglavlje “Nerasvijetljeno ubistvo Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora”.

Cilj izvještaja je da podstakne temeljno preispitivanje dosadašnjih istraga ovih slučajeva, koje smatramo neophodnim.

U izvještaju o procesuiranju napada na novinare HRA će ponuditi javnosti sveobuhvatni pregled procesuiranja napada na novinare i zaključke o tome da li je država spremna i u kojoj mjeri da kazni odgovorne za te napade.

Nadamo se da ćemo ovim naporima pomoći učinkovit rad Vladine Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima u kojoj NVO imaju predstavnika, advokata Dalibora Tomovića, kao i skupštinskog Odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća  koga čine poslanici.

 12/9/2016 THE INSPECTOR TOLERATES MULTIPLE BREACHES OF LAW BY THE AGENCY FOR PERSONAL DATA PROTECTION AND FREE ACCESS TO INFORMATION

Acting upon the complaint filed by HRA against the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information for several times exceeding the legal deadline to decide upon the complaint for denying the right to free access to information, the administrative inspector discontinued the proceedings and accepted the insufficient number of ‘’executive civil servants’’ processing complaints in the Agency as acceptable justification for the breach of law. HRA finds that such decision made by inspector is illegal and detrimental for the establishment of the rule of law, and required from the competent Ministry of Interior Affairs to reassess the decision.

HRA notified the Inspection authority that the Agency breached the Article 48 of the Law on Free Access to Information, according to which the Agency is to be fined from 200 to 2000 EUR, if they violate the 15-day deadline to act upon the complaints. On the day when the misdemeanor complaint was filed to the Inspection authority, the Agency had not processed the complaints by HRA for already three and a half months. The inspector commenced the inspection control proceedings but later on discontinued them, accepting the justification by the President of the Agency Council that ’’the execution of the decisions made by the Agency Council is in jurisdiction of the two executive civil servants, which is insufficient for the undertaking of administrative actions and all other activities in cases of both deciding and acting in the proceedings’’.

By mere acceptance of this justification without critical assessment, the inspector sent a clear message to the Agency and other state authorities that they can easily continue breaching the law under the claim of an insufficient number of ’’executive civil servants’’, despite the fact that the lack of staff is not an excuse for disrespect of legal deadlines, especially when such delay is legally defined as small offense (misdemeanor).

The Law of Inspection Control obliges the inspector to not only issue a fine for exceeding the deadline, but to order the Agency to take the necessary measures within the deadline that set by the inspector, neither of which was undertaken by the inspector in this case. Also, the same law explicitly states that an inspector is authorized to discontinue the proceedings only if she finds that the controlled entity has completely removed the irregularities indicated by the inspector within the deadline set, which has not happened in this case.

It remains unclear why did the inspector accept the explanation provided by the President of the Agency Council about the lack of executive civil servants, considering that the Agency’s Council is working in its full composition (3), that it organizes its work and that the Agency’s Director could have increased the number of the executive civil servants in these positions, until the number of the employees is also eventually increased in accordance with the need.

The HRA case study of free access to information – i.e. decisions requested from the courts in Podgorica, you may find here in Montenegrin language.

In summary, HRA manged to receive requested information i.e. decisions of the Higher court in Podgorica only 8 months (250 days) since the day of request, whereas not even 9 months (272 days) since the day of request, did the requested decisions from the Court of first instance arrive. The same type of decisions the other courts in Montenegro have made available for the general public and published on their websites.

The access to decisions happened only after the Agency decided upon the complaints against the courts 7 months following the date it received the complaints, which means that the Agency 13 times breached the 15-day legal deadline for its deciding upon complaints. According to HRA’s information, the Agency is continuously breaching the law in other cases concerning free access to information, and HRA was the first one to report the Agency for the breach of law in terms of small offense. Unfortunately, the reaction of the inspection authority has not corrected the wrongdoings but encouraged the systematic law violation in cases where the state authorities can use as an excuse the insufficient number of executive civil servants.

HRA is convinced that such approach of the inspection authority should not become general practice at the expense of the rule of law in Montenegro, and we are expecting the Ministry of Interior affairs to review the case and secure different approach of the Inspection authority.

The letter regarding this matter, which was sent to the Minister of Interior Affairs, Goran Danilović, the General Director of the Directorate for State Administration, Dragana Ranitović, and the Chief Administrative Inspector, Dragica Anđelić, on the 9th of September 2016, you may find here in Montenegrin language.12/9/2016 INSPEKCIJA TOLERIŠE AGENCIJI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA VIŠESTRUKO KRŠENJE ZAKONA

Postupajući po prekršajnoj prijavi HRA protiv Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog višestrukog prekoračenja zakonskog roka za odlučivanje po žalbi zbog uskraćivanja pristupa informacijama, upravna inspektorka je obustavila postupak i prihvatila da je nedovoljan broj ”izvršilaca” za rad na žalbama u Agenciji dovoljno opravdanje za kršenje zakona. HRA smatra da je odluka inspektorke nezakonita i pogubna za uspostavljanje vladavine prava, pa je od nadležnih u Ministarstvu unutrašnjih poslova zatražila da je preispitaju.

HRA je Agenciju prijavila inspekciji zbog prekršaja iz čl. 48 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, po kojem će se Agencija kazniti kaznom od 200 do 2.000 eura ako prekorači rok od 15 dana za rješavanje po žalbama. Na dan podnošenja prijave, Agencija po žalbama HRA nije odlučila tri i po mjeseca. Inspektorka je pokrenula postupak inspekcijskog pregleda, a zatim ga obustavila prihvativši navode predsjednika Savjeta Agencije da zakon krše jer je ”sprovođenje odluka Savjeta Agencije u nadležnosti 2 izvršioca što je nedovoljno za preduzimanje upravnih radnji i svih aktivnosti u predmetima kako za odlučivanje tako i za postupanje u predmetima.“

Prihvativši nekritički navedeno opravdanje, inspektorka je poslala jasnu poruku i Agenciji i drugim državnim organima da mogu slobodno da nastave da krše zakon ako to opravdaju nedovoljnim brojem ”izvršilaca”, iako ni nedostatak zaposlenih nije izvinjavajuća okolnost za prekoračenje zakonskih rokova, posebno kada je to prekoračenje i propisano kao prekršaj.

Inspektorka je, prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru, bila obavezna ne samo da izrekne kaznu zbog kašnjenja, već i da naredi Agenciji da preduzme odgovarajuće mjere i radnje u roku koji joj odredi, što, takođe, nije učinila. Takođe, isti Zakon propisuje da je inspektor ovlašćen da obustavi postupak samo ako utvrdi da je subjekat nadzora u ostavljenom roku potpuno otklonio nepravilnosti na koje mu je inspektor ukazao, što se u ovom slučaju nije desilo.

>>>8/9/2016 STONING OF TV PINK M BUILDING NEEDS TO BE PUNISHED

Human Rights Action (HRA) condemns stoning of TV Pink M building, which happened on 7th of September 2016, and was recorded on camera.

HRA reminds that this is third stoning of building of this television. Previous two were not punished, nor were the perpetrators identified. During the first stoning, which happened in October last year, journalist Ivana Drobnjak was injured. HRA notes that this is the fifth case of stoning of a media building in Montenegro since 2013.

Use of violence is neither legal nor acceptable way of expressing protest over  media reporting. HRA urges the police and State Prosecutor’s Office to, in accordance with their duties, carry out an effective investigation and ensure punishment of all attacks. HRA reiterates the need to declare attacks on journalists and media property criminal offenses invoking stricter punishment.