3/12/2014 – ZAKLJUČCI KOMITETA ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA O CG

250px-HumanRightsLogo.svgUN Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je objavio zaključke o tome kako Crna Gora primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), jedan od osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (zaključci su dostupni na: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=822&Lang=en).

Zaključci su dati nakon održane 53. sjednice Komiteta  (od 10. do 28. novembra u Ženevi),  na kojoj se raspravljalo o zvaničnom izvještaju Crne Gore o primjeni PESK. Međutim, Komitet je prilikom razmatranja državnog izvještaja imao u vidu i alternativni izvještaj crnogorskih nevladinih organizacija (detaljnije dolje).

>>>2/12/2014 – HRA REACTION TO THE STATEMENT OF THE SPECIAL STATE PROSECUTOR ON (IN)COMPETENCE OF STATE PROSECUTORS

HRA executive director, Ms Tea Gorjanc Prelević sent a letter today to the Special State Prosecutor, Ms Đurđina Nina Ivanović, in response to her public statement that citizens and NGOs are wrongly directing their complaints to the state prosecutors, and that the leading role of the prosecutor during the preliminary investigation is misinterpreted, so that the detection of criminal offenses and perpetrators is too easily assigned to the authority of state prosecutors.

 The letter is available here.2/12/2014 – REAGOVANJE HRA NA IZJAVU SPECIJALNE DRŽAVNE TUŽITELJKE O (NE)NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH TUŽILACA

Izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević je uputila danas pismo Specijalnoj državnoj tužiteljki, gospođi Đurđini Nini Ivanović, povodom njene javne izjave da građani i NVO griješe kada krivične prijave podnose državnom tužiocu, kao i da se rukovodeća uloga tužioca u izviđaju pogrešno tumači, pa se otkrivanje krivičnih djela i učinilaca olako stavlja u nadležnost, a samim tim i u odgovornost tužioca.

 

Pismo je dostupno ovdje.21/11/2014 – AMNESTY INTERNATIONAL: TRAFIKOVANA ŽENA OSUĐENA, IZVRŠIOCI OSTAJU NA SLOBODI/ AMNESTY INTERNATIONAL: TRAFFICKED WOMAN SENTENCED WHILE PERPETRATORS STAY FREE

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je danas u svom saopštenju za javnost izjavila da je šokirana presudom koja je donijeta prošlog petka u odnosu na S.Č, Moldavku koja je trafikovana u Crnu Goru 1999. Nju je nedavno Viši sud u Podgorici osudio u odsustvu na jednu godinu zatvora za davanje lažnog iskaza (član 389, Krivični zakonik Crne Gore), zbog navoda da su tadašnji zamjenik državnog tužioca i drugi bili umiješani u njeno trafikovanje u periodu 2002-2003. Izdata je međunarodna potjernica za njeno hapšenje. Odluka od petka je uslijedila nakon žalbe na uslovnu presudu koju je izrekao Osnovni sud ranije ove godine. Amnesty International je zaključila na osnovu informacija dostupnih u periodu 2002-2005 da je S.Č. bila žrtva ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Ova organizacija sada poziva na preispitivanje pravosnažne odluke kojom je S.Č. osuđena, smatrajući da postupak nije trebalo sprovoditi i da on služi samo ponovnoj viktimizaciji S.Č.

Integralni tekst saopštenja na engleskom jeziku je dostupan ovdje.21/11/2014 – HRA APPROVES THE GOVERNMENT’S DECISION TO REJECT THE REQUEST FOR CRIMINALIZATION OF DEFAMATION AND INSULT

Human Rights Action (HRA) welcomes the Government’s decision not to support the proposal for reintroducing criminal offences of Defamation and Insult. This is a responsible step, especially noting the imprecise wording of definitions of these offences that allow restriction of freedom of expression contrary to the European standards.

HRA urges the Government to follow this logic and reconsider the HRA proposal from 2010 to also decriminalize the remaining criminal acts against honour and reputation from Chapter XVII of the Criminal Code of Montenegro: “Stating details from personal and family life”, “Damaging the reputation of Montenegro”, “Damaging the reputation of people, minorities and minority groups”, “Damaging the reputation of a foreign country or international organization”.

HRA believes that all the alleged acts represent undue and unnecessary risk for freedom of expression in Montenegro, as they do not adequately protect the right to privacy (especially the offence “Spreading details from private and family life”), and do not have much sense in the presence of other offenses, such as “Inciting national, racial and religious hatred”. Detailed reasons for decriminalization of the remaining criminal offenses under Chapter XVII of the Criminal Code are available in the HRA’s Proposed Reform of Liability for Breach of Honour and Reputation in Montenegro from November 2010, available at: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/predlog_reforme-zakon_o_kleveti_i_uvredi.pdf.

HRA team21/11/2014 – POVODOM ODLUKE VLADE CRNE GORE DA ODBACI ZAHTJEV ZA KRIMINALIZACIJU KLEVETE I UVREDE

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da ne podrži predlog za ponovno uvođenje krivičnih djela klevete i uvrede. To je odgovoran korak, pogotovo ako se uzmu u obzir neprecizne formulacije tih krivičnih djela koje su dozvoljavale ograničenje slobode izražavanja suprotno evropskim standardima.

Pozivamo Vladu da slijedeci istu logiku, ponovo razmotri predlog HRA iz 2010. za dekriminalizaciju i preostalih krivičnih djela protiv časti i ugleda iz Glave XVII Krivičnog Zakonika Crne Gore: Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, Povreda ugleda Crne Gore, Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i manjinskih zajednica, Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije.

HRA smatra da sva navedena djela predstavljaju pretjeran i nepotreban rizik za slobodu izražavanja u Crnoj Gori, jer ne štite odgovarajuce ljudsko pravo na privatnost (posebno Iznošenje ličnih i porodičnih prilika), i nemaju smisla u prisustvu drugih krivičnih djela, kao sto je Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Detaljniji razlozi za dekriminalizaciju preostalih krivičnih djela iz Glave XVII KZ dostupni su u Predlogu reforme odgovornosti za povredu casti i ugleda Akcije za ljudska prava iz novembra 2010, dostupne na: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/predlog_reforme-zakon_o_kleveti_i_uvredi.pdf.

Tim Akcije za ljudska prava20/11/2014 – FIRST MEETING OF MEDIA SELF-REGULATORY BODIES DEDICATED TO ESTABLISHMENT OF THEIR COOPERATION AND BALANCED IMPLEMENTATION OF THE CODE OF JOURNALISTS OF MONTENEGRO

The first out of four planned meetings of representatives of media self-regulatory bodies, devoted to cooperation of self-regulatory bodies for the purpose of uniform application of the Code of Journalists of Montenegro has been organized by Human Rights Action (HRA) today.

Amer Ramusović, president of the Self-Regulatory Local and Periodical Press Council, Božena Jelušić, Ombudswoman of daily Vijesti, Paula Petricevic, Ombudswoman of weekly Monitor, Ilija Jovićević, Ombudsman of daily Dan and Dragana Tripković, member of the RTCG Council for Consideration of Petitions and Complaints of Listeners and Viewers, discussed today about plagiarism, hate speech and offensive language in the media.

The Media Council for Self-Regulation (MCSR) has not responded to the invitation to take part in the discussions.

On behalf of HRA, the round table was moderated by Mr. Dragoljub Duško Vuković.

The participants of the round table agreed that plagiarism is one of the “deadly sins of journalism” and that editors and self-regulatory bodies have to pay much more attention to this problem. Also, they emphasized the necessity of distinguishing between offensive speech and hate speech.

Detailed conclusions from this and the following round tables will be published at the end of the cycle of discussions.

Project “Continuation of Debate on Code of Ethics and its Application” is funded by the British Embassy Podgorica.

For all additional information, please do not hesitate to contact me.

Mirjana Radović (mirjana@hraction.org)
Coordinator of programme Freedom of Expression
Human Rights Action

za sajt20/11/2014 – ODRŽAN PRVI SASTANAK MEDIJSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA POSVEĆEN USPOSTAVLJANJU NJIHOVE SARADNJE I UJEDNAČENOJ PRIMJENI KODEKSA NOVINARA CRNE GORE

Danas je u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA) održan prvi od četiri planirana sastanka predstavnika medijskih samoregulatornih tijela, koji će biti posvećeni saradnji samoregulatornih tijela u cilju ujednačene primjene Kodeksa novinara Crne Gore.

Amer Ramusović, predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu, Božena Jelušić, ombudsmanka Vijesti, Paula Petričević, ombudsmanka Monitora, Ilija Jovićević, ombudsman Dana i Dragana Tripković, članica Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca, razgovarali su danas o plagiranju medijskih sadržaja, jeziku mržnje i uvredljivom jeziku u medijima.

Medijski savjet za samoregulaciju (MSS) nije odgovorio na poziv da njihov predstavnik ili predstavnica učestvuju u razgovorima.

U ime HRA, okrugli sto je moderirao g-din Dragoljub Duško Vuković.

Učesnici i učesnice okruglog stola su se saglasili da je plagiranje jedan od „smrtnih grijehova novinarstva“ i da bi urednici i samoregulatorna tijela morali ovom problemu da posvete mnogo veću pažnju. Takođe, postignuta je saglasnost o neophodnosti razlikovanja uvredljivog govora od govora mržnje.

Detaljniji zaključci sa ovoga i narednih okruglih stolova biće objavljeni na kraju ciklusa razgovora.

Projekat „Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara Crne Gore” podržala je Britanska ambasada u Podgorci.

Za dodatne informacije stojim na raspolaganju

Mirjana Radović (mirjana@hraction.org)
Koordinatorka programa Sloboda izražavanja,
Akcija za ljudska prava12/11/2014 Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava sjutra učestvuje u radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević učestvovaće sjutra u radu sjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, s početkom u 10 časova.

Na sjednici će se raspravljati o Predlogu zakona o dopunama Zakona o medijima (koji su podnijeli poslanici: Genci Nimanbegu, Azra Jasavić, Branka Bošnjak, Ljiljana Đurašković, Rifat Rastoder, Snežana Jonica, Andrija Popović i Almer Kalač) kao i Predlogu zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (koji su podnijele poslanice: Snežana Jonica, Draginja Vuksanović i Azra Jasavić)

Predstavnica HRA će iznijeti argumente protiv vraćanja Klevete i Uvrede u KZ Crne Gore.

>>>5/11/2014 – HRA EXECUTIVE DIRECTOR SPEAKS TODAY BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

HRA executive director, Ms Tea Gorjanc Prelević, will speak before the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights in Brussels, at a hearing on Human Rights in the Western Balkans, including human rights aspects of the Progress Reports.

>>>5/11/2014 – Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava danas govori pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, će danas govoriti pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta u Briselu, na sesiji o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu i aspektima ljudskih prava u Izvještajima o napretku, koja će trajati od 15:00 do 16:30 h.

>>>1/11/2014 POGLEDAJTE KOLIKO NETAČNO OBAVJEŠTAVA INFORMER

 
Saopštenje HRA od 31/10/2014 u kome se protivimo predlogu za ponovnu kriminalizaciju Klevete i Uvrede Naslovna strana Informera i tekst unutra u kome direktoricu HRA nazivaju licemjerom zato što se navodno zalaže za kriminalizaciju Klevete i Uvrede

 1/11/2014 – REGARDING THE BEGINNING OF PROJECT “SUPPORT FOR UNDERSTANDING JOURNALISTIC ETHICS AND FREEDOM OF EXPRESSION”

Human Rights Action (HRA), will be implementing project „Support for Understanding Journalistic Ethics and Freedom of Expression“, with the support of the US Embassy in Podgorica, from 1 November 2014 until the end of August 2015.

The project will enable:

>>>1/11/2014 – POVODOM POČETKA PROJEKTA „PODRŠKA RAZUMIJEVANJU SLOBODE IZRAŽAVANJA I NOVINARSKE ETIKE”

Akcija za ljudska prava, zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, 1. novembra 2014. počinje sa sprovođenjem projekta Podrška razumijevanju slobode izražavanja i novinarske etike, koji će trajati do kraja avgusta 2015.

Projekat će omogućiti:

• izradu on-line platforme putem koje će novinari i drugi zainteresovani građani moći da postavljaju pitanja iz oblasti novinarske etike i slobode izražavanja i da na njih dobiju odgovor stručnjaka. Naravno, pitanja se mogu postaviti i anonimno. Stranica www.savjeti.hraction.org se primjenjuje od 1. novembra 2014!

>>>31/10/2014 – HRA RESISTS PROPOSAL TO REINTRODUCE CRIMINAL OFFENCES DEFAMATION AND INSULT

HRA considers the proposal to reintroduce Defamation and Insult as criminal offences irrational, considering the fact that the current Montenegrin civil law provides sufficient instruments for ensuring protection of individual rights.

HRA reminds that reintroduction of the right of a person to file a criminal charge, in addition to a civil lawsuit for indemnification for the publication of inaccurate or offensive information has been proposed, which in case it is adopted would oblige the defendant to pay a special penalty to the state budget. This provides an additional, double punishment and nothing else.

>>>