26/06/2014 ON INTERNATIONAL DAY OF SUPPORT TO VICTIMS OF TORTURE THE COURT IMPOSES A SENTENCE AT LEGAL MINIMUM

Human Rights Action (HRA) assesses that today’s verdict of Basic Court in Podgorica, which imposed sentences of three months of prison for each of the three police officers convicted for torturing late Aleksandar Pejanovic – which is at legal minimum, tolerates torture committed by state officers.

Although the sentence prescribed for the criminal offense of torture committed by a state employee is from three months to three years of prison, the Basic Court in Podgorica sentenced the policemen at the legal minimum, therefore promoting impunity for torture, not respecting victim Pejanovic nor implementing the preventive function of criminal legislation.

In the report to the Committee Against Torture of the UN (CAT), HRA stated that, even when it comes to indictments and the court determines responsibility in cases of torture and ill-treatment, Montenegrin courts impose lenient sentences or, as by a rule, suspended sentences, and this had been confirmed by today’s verdict. In its conclusions related to Montenegro, the Committee Against Torture (CAT) therefore recommended that sentences for torture should be commensurate with the gravity of this crime.

>>>26/06/2014 NA MEĐUNARODNI DAN PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE SUD ZA SLUČAJ MUČENJA IZRIČE KAZNE NA GRANICI ZAKONSKOG MINIMUMA

Akcija za ljudska prava (HRA) ocjenjuje da se današnjom presudom Osnovnog suda u Podgorici kojom su za mučenje pokojnog Aleksandra Pejanovića izrečene kazne policajcima od po tri mjeseca zatvora – što je na granici zakonskog minimuma – toleriše tortura kao pojava koju čine pripadnici državnih službi.

Iako je za krivično djelo mučenje od strane službenog lica predviđena kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora, Osnovni sud u Podgorici je danas osudio ove policajce na granici zakonskog minimuma, čime se promoviše nekažnjivost za torturu, ne poštuje žrtva Pejanovića niti se ostvaruje preventivna funkcija krivičnog zakonodavstva.

U izvještaju upućenom Komitetu protiv mučenja UN-a (CAT), Akcija za ljudska prava je navela da čak i kada dođe do podizanja optužnica i kad sud utvrdi odgovornost, u slučajevima mučenja i zlostavljanja crnogorski sudovi izriču blage kazne, ili po pravilu – uslovne osude, što je potvrdila i današnja presuda. U svojim zaključcima o Crnoj Gori, Komitet protiv mučenja (CAT) je onda i preporučio da kazne za mučenje treba da budu u srazmjeri sa težinom ovog zločina.

>>>23/06/2014 REACTION TO A PRESS RELEASE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE STATING THAT THERE ARE NO CASES OF CHILD LABOUR IN MONTENEGRO

Human Rights Action sent a letter to the Minister of Labour and Social Welfare, Mr. Predrag Boskovic, with regard to the press release issued on 12 June 2014 by this Ministry, on the occasion of the World Day Against Child Labour, which announced that, according to the Administration for Inspection Affairs, no cases of child labour have been reported in Montenegro.

- Download document23/06/2014 REAGOVANJE POVODOM SAOPŠTENJA MINISTARSTVA DA U CRNOJ GORI NEMA SLUČAJEVA DJEČIJEG RADA

Akcija za ljudska prava je uputila pismo Ministru rada i socijalnog staranja, gospodinu Predragu Boškoviću, povodom saopštenja koje je ovo ministarstvo objavilo 12. juna 2014. povodom Svjetskog dana borbe protiv dječijeg rada u kojem je saopšteno da prema podacima Uprave za inspekcijske poslove u Crnoj Gori nije zabilježen slučaj dječijeg rada.

- Preuzmite dokument20/06/2014 ON THE WRITING AND DISTRIBUTION OF NEWSPAPER INFORMER

pic-23062014

The content of texts published in daily Informer last week in the apparent intent to discredit a prominent NGO activist in the fight against corruption and organized crime in Montenegro, Vanja Ćalović, is not protected by freedom of expression on several grounds nor justified by the public interest in a democratic European society.

HRA has informed the competent authority of the United Nations for the protection of human rights defenders about this case, since the writing of the said newspaper is part of the campaign of threats against Vanja Ćalović’s social activism using the most dishonourable methods to confront her.

HRA expects with the utmost attention commentary of the Media Council for Self-Regulation in its next report regarding this case, as well as their other comments about journalism that Informer promotes. 

>>>20/06/2014 POVODOM PISANJA I DISTRIBUCIJE LISTA INFORMER

 Sutomore 20 06 14

Sadržaj tekstova koje je Informer protekle nedjelje plasirao u očiglednoj namjeri da diskredituje istaknutu aktivistkinju nevladinog sektora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, Vanju Ćalović, po više osnova nije zaštićen slobodom izražavanja, i ne može biti od opravdanog javnog interesa u evropskom demokratskom društvu.

O ovom slučaju smo obavijestili nadležno tijelo Ujedinjenih nacija za zaštitu branilaca ljudskih prava, jer je pisanje lista Informer dio kampanje ugrožavanja društvenog aktivizma Vanje Ćalović u vidu najprizemnijeg metoda obračuna s njom.

S pažnjom očekujemo izjašnjavanje Medijskog savjeta za samoregulaciju o ovom slučaju u njihovom narednom izvještaju, kao i druge njihove komentare o novinarstvu koje promoviše Informer.

>>>12/06/2014 AMENDMENTS TO THE LAW ON THE PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS DO NOT IMPROVE THE PROTECTOR’S POSITION

Human Rights Action (HRA) believes that the amendments to the Law on the Protector of Human Rights and Freedoms (the Ombudsman) of Montenegro, that are on the Parliament’s agenda, have not fully responded to the Paris Principles of the United Nations, setting minimum standards to be met by institutions for the protection of human rights, or to the recommendations of the UN Human Rights Committee.

HRA submitted a total of 16 substantiated amendment proposals to the responsible ministry, based on comparative practice and international recommendations, in order to enhance the independence and effectiveness of the Ombudsman and strengthen his position. Only one of these amendments was partially adopted in the debate before the Parliamentary Human Rights Committee.

HRA proposed that the law provides that the Ombudsman has at least 4 deputies specialized in certain areas, of whom one would be responsible for protecting children’s rights, in accordance with the recommendation of the UN Committee on the Rights of the Child. Unfortunately, the proposal was not adopted, and this matter is to be regulated by secondary legislation.

>>>12/06/2014 IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA NE UNAPRJEĐUJU POLOŽAJ ZAŠTITNIKA

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da izmjene i dopune Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore koje se nalaze na dnevnom redu Parlamenta nijesu u potpunosti odgovorile na Pariske principe Ujedinjenih nacija kojima su propisani minimalni standardi koje treba da ispuni institucija za zaštitu ljudskih prava, kao ni na preporuke UN komiteta za zaštitu ljudskih prava.

HRA je Predlagaču podnijela ukupno 16 obrazloženih predloga amandmana, utemeljenih i u uporednoj praksi i međunarodnim preporukama, kojima bi se unaprijedila nezavisnost i efikasnost Zaštitnika i ojačala njegova funkcija. Samo jedan od ovih amandmana djelimično je prihvaćen u raspravi pred Odborom za ljudska prava.

HRA je uputila predlog da se zakonom definiše da Zaštitnik ima najmanje četiri zamjenika specijalizovana za određene oblasti, od čega bi jedan bio zadužen za zaštitu dječijih prava, što je i preporuka Komiteta UN-a za prava djeteta, što nažalost nije uvaženo, već ostaje da se to uredi podzakonskim aktima.

>>>09/06/2014 ON THE FINAL RULING IN THE CASE HRA V. JSC POBJEDA REGARDING PUBLICATION OF RESPONSE

Human Rights Action (HRA) is pleased to announce that the Appellate Court upheld earlier judgment of the Basic Court in Podgorica ordering the state of Montenegro, as the founder of JSC Pobjeda, to secure that this daily publishes a response submitted to it by HRA on 10 September 2013.

The final judgment provides that Pobjeda must publish HRA’s response within three days. Eventhough articles written by Stevan Lilić, President of the Board of Directors of NGO Public Policy Institute, that the submitted response referred to, were published nine months ago – in early September last year, and the law ordered urgent processing of the case, HRA nevertheless considers this verdict an important step in the struggle for the respect of human rights in Montenegro.

>>>09/06/2014 POVODOM PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SPORU HRA PROTIV AD POBJEDA ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo što je Apelacioni sud potvrdio raniju presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom je Crnoj Gori, kao osnivaču AD Pobjeda, naloženo da objavi reagovanje koje smo dnevnom listu Pobjeda uputili 10. septembra 2013.

Ovim je presuda postala pravosnažna, što znači da Pobjeda mora regovanje HRA da objavi u roku od tri dana. Iako su tekstovi Stevana Lilića, predsjednika UO NVO Institut za politiku, zbog kojih je reagovanje upućeno, objavljeni još početkom septembra prošle godine, a spor je po zakonu trebalo da bude hitno procesuiran, HRA ovu presudu smatra svejedno važnim korakom u nastojanju da se izbori za poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori.

>>>27/5/2014 I dalje bez političke volje za suštinskim promjenama u crnogorskom društvu

Iako je normativni okvir u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava unaprijeđen, nedovoljno ojačani i/ili efikasni institucionalni mehanizmi i neadekvatna primjena normativnog okvira u praksi čini stanje u ovim oblastima samo donekle prihvatljivim. Zajednička karakteristika trenutnog stanja u svim navedenim oblastima je nedostatak političke volje da se dođe do suštinskih pozitivnih promjena.

Ovo su ključni nalazi trećeg Izvještaja Koalicije 16 NVO za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23, koji ima za cilj da pruži nezavisne informacije i zapažanja, prije objavljivanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu, o nivou preduzetih reformi u oblastima reforme pravosuđa, suzbijanja korupcije, zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva počev od 01.oktobra 2013.godine a zaključno sa 10. aprilom 2014. godine.

>>>24/5/2014 22 years of the unpinished crime “Deportation of refugees”

25 May marks 22 years since the Montenegrin police illegally arrested at least 66 civilians – refugees who escaped to Montenegro from the war in Bosnia and Herzegovina, and delivered them as hostages to the Bosnian Serbs Army who used them for exchange of war prisoners. One group of refugees was directly transported from city of Herceg Novi to a concentration camp in Foča. Although this war crime can be traced in official documents and directly resulted in death of nearly all the deported refugees, the Montenegrin State Prosecutor’s Office indicted a limited group of people for “the illegal resettlement” or “deportation” – as this crime is euphemistically referred to by laypersons and the wider public.

All persons indicted by the State Prosecutor’s Office for this crime have been acquitted. Human Rights Action (HRA) analysis showed that the cause for this were unprofessional indictments that the court did not subsequently improve, in addition to misinterpreting the international humanitarian law. In August 2013, HRA helped mothers of victims to file a constitutional appeal for inefficient prosecution of these crimes on which the Constitutional Court has not yet decided. We have also submitted an initiative to the acting Supreme State Prosecutor, Veselin Vučković, to file a request for the protection of legality against the decision of the Appellate Court, on which he did not make a decision for over six months.

>>>24/05/2014 22 godine nekažnjenog zločina Deportacije izbjeglica

24052014Sjutra, 25. maja navršava se 22 godine od kako je crnogorska policija nezakonito uhapsila najmanje 66 civila koje su u Crnu goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i u svojstvu talaca ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Jedna grupa izbjeglica je direktno iz Herceg-Novog izručena u koncentracioni logor u Foči. Iako je ovaj ratni zločin potvrdjen zvaničnim dokumentima i iako je neposredno doveo do pogibije skoro svih isporučenih izbjeglica, državno tužilaštvo Crne Gore okrivilo je ograničeni krug osoba samo za “nezakonito preseljenje” ili deportaciju, kako se ovaj zločin eufemisticki i laički naziva i od strane šire javnosti.

>>>22/5/2014 HRA comments on CPT report on Montenegro

The conclusions of the Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) regarding improvement in the respect for human rights in the institutions for persons with intellectual disability Komanski most, prison administration (Administration for Execution of Criminal Sanctions) and Special Psychiatric Hospital in Dobrota in relation to their 2008 report were expected. In these institutions HRA and its partners – the Centre for Civic Education, EQUISTA and Women’s Safe House, have conducted a comprehensive monitoring project on the course of two years (2011-2013) and submitted a total of 315 recommendations for improvement, of which 2/3 had been fully or partially fulfilled. We hope that the prison administration, Komanski most and Special Psychiatric Hospital in Dobrota will finally employ the missing professional staff, as recommended by the CPT in its latest report and fulfil other remaining recommendations.

>>>22/05/2014 Komentar izvještaja CPT-a

Očekivan je zaključak Evropskog komiteta da je sveukupno posmatrano došlo do unaprijeđenja poštovanja ljudskih prava u ustanovi Komanski most, ZIKS-u i Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti u odnosu na njihov izvještaj iz 2008.

Upravo u ovim ustanovama Akcija za ljudska prava je sa partnerima – Centar za gradjansko obrazovanje, Ekvista i Sigurna ženska kuća, vršila sveobuhvatan monitoring i prema tim ustanovama uputila ukupno 315 preporuka za poboljsanje stanja od kojih su 2/3 u potpunosti ili djelimično ispunjene. Nadamo se da će u ZIKS-u, Komanskom mostu i Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti konačno doći do zapošljavanja nedostajućeg stručnog kadra, kako je to i CPT preporučio u svom najnovijem izvještaju.

>>>