HAPPY HOLIDAYS AND NEW YEAR !

Ecard2017-engSREĆNI PRAZNICI I NOVA GODINA !

201726/12/2016 Četvrto pismo za rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi

14 NVO je uputilo i 4. pismo Vladi u kom smo pohvalili poslednji razvoj situacije oko rješavanja problema s angažovanjem asistenata u nastavi, ali i ukazali da to samo po sebi nije dovoljno da obezbedi trajno i održivo rješenje. Na prethodna pisma Vlada nam nije odgovorila.

Pismo pročitajte ovdje.18/12/2016 THE BOOK ”SAFETY AND FUNDAMENTAL RIGHTS: DIMENSIONS AND PERSPECTIVES OF SAFETY OF LGBT POPULATION”

slika11Following the Pride Parade in Podgorica, let us remember that such event is unfortunately still banned in Nikšić.

HRA invites you to read two different views on this issue, the first one of the Chief of Crime Police in Nikšić, Milorad Žižić, “Freedom of assembly and security risks – EXTREME FAN GROUPS: GREATEST THREAT TO THE FREEDOM OF ASSEMBLY OF THE LGBT COMMUNITY IN NIKŠIĆ”, and the second one of HRA executive director “The right to a peaceful gathering – CAPITULATION OF THE STATE BEFORE THE THREATS OF THE SPORTS FANS IN NIKŠIĆ: THE CASE OF THE PRIDE PARADE BAN OF LGBT PERSONS IN 2015″.

The Constitutional Court in Podgorica or the European Court of Human Rights in Strasbourg will eventually decide who is right, we hope sooner rather than later. But these two articles, side by side in a book published on the website of the Ministry of Interior Affairs presents an important step forward for all.

The book ”Safety and fundamental rights: dimensions and perspectives of safety of LGBT population”, editor Aleksandar Saša Zeković, publishers Council for Civil Control of the Police, International Police Association of Montenegro, Ministry for Human and Minority Rights, Ministry of Interior Affairs – Police Administration, contains a total of XXV articles. It has been published and available in Montenegrin language. There is a short summary of articles in English at the end.

 18/12/2016 ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA: „BEZBJEDNOST I OSNOVNA PRAVA: DIMENZIJE I PERSPEKTIVE SIGURNOSTI LGBT OSOBA”

slika

Dan posle parade ponosa u Podgorici, sjetimo se da je takav događaj nažalost još uvijek zabranjen u Nikšiću. Pročitajte dva različita pogleda na taj problem, prvi, šefa policije u Nikšiću, Milorada Žižića, ”Sloboda okupljanja i bezbjednosni rizici – EKSTREMNE NAVIJAČKE GRUPE: NAJVEĆA PRIJETNJA PO SLOBODU OKUPLJANJA LGBT ZAJEDNICE U NIKŠIĆU”, i drugi, šefice HRA, ”Pravo na mirno okupljanje – KAPITULACIJA DRŽAVE PRED PRIJETNJAMA NAVIJAČA U NIKŠIĆU: SLUČAJ ZABRANE ŠETNJE ZA PRAVA LGBT OSOBA 2015”.

Ko je u pravu odlučiće nadamo se uskoro Ustavni sud u Podgorici ili Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Ali ovakva dva teksta, jedan pored drugog u knjizi na sajtu MUP-a važan su korak napred za sve.15/12/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2011-2015. GODINE

Sjutra, u petak, 16.12.2016, od 11-14h u EU Info centru, Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja rezultate istraživanja ”Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2011-2015. godine”.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa” koji HRA i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovode uz podršku Evropske unije i ambasade Kraljevine Holandije.

Autorka istraživanja je advokatica Darka Kisjelica, koja je bila sudija Osnovnog suda u Herceg-Novom. Urednica istraživanja je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Na otvaranju skupa će govoriti i zamjenica ministra pravde, gospođa Maja Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde i gospođa Analiza Đansanti, v.d. šefa političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori. Učešće su potvrdili i predsjednici i predstavnici Osnovnih sudova, članovi Vijeća Vrhovnog suda za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje, predstavnici Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Pravo na suđenje u razumnom roku je ljudsko pravo koje je u državama članicama Savjeta Evrope najčešće kršeno u periodu od 1958-2015. godine, sudeći prema statistici Evropskog suda za ljudska prava. U odnosu na Crnu Goru, zaključno sa 2015. godinom, Evropski sud za ljudska prava je našao kršenje prava na suđenje u razumnom roku u 9 presuda ili 45% od ukupno 20 presuda u kojima je utvrđeno kršenje Konvencije, a u poslednjoj godini, Vlada Crne Gore je prihvatila poravnanje u 9 slučajeva zbog povrede ovog prava. U Crnoj Gori je u cilju zaštite prava na suđenje u razumnom roku u decembru 2007. godine usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim su propisana dva pravna lijeka – zahtjev za ubrzanje postupka – kontrolni zahtjev i tužba koja se podnosi Vrhovnom sudu za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Istraživanje HRA sadrži zaključke o primjeni tih pravnih ljekova u posljednjih pet godina u Crnoj Gori i njihovom uticaju na ubrzanje postupaka pred crnogorskim sudovima, kao i preporuke za obezbjeđenje njihove djelotvornosti.

Istraživanje je dugo trajalo zbog zastoja u pristupu informacijama koje je HRA tražila od sudova. Osnovni sud u Podgorici i Viši sud u Podgorici su odbili da dostave odluke predsjednika sudova po kontrolnim zahtjevima, pa se HRA obratila žalbom Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, koja je onda, umjesto u roku od 15 dana, odlučila tek posle 9 mjeseci da HRA ima pravo da ostvari pristup anonimiziranim odlukama. O ovome je objavljena i posebna studija slučaja.

HRA je prvobitno, u martu 2011. godine, objavila istraživanje o prve tri godine primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Skup će se u petak odvijati prema agendi. Očekujemo kvalitetnu diskusiju pa apelujemo na novinare da, ako je to ikako moguće, ostanu do kraja skupa koji će se završiti prije 14h.

 14/12/2016 ANOTHER BLOW TO JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

Abolition of police protection for Tufik Softić is yet another blow to the journalist who was researching and informing on organized crime in the north of Montenegro in public interest.

Softić survived an attempted murder at his doorstep in 2007 and the explosion in the family yard in 2013. The investigation of attempted murder was opened only seven years after the incident and closed after a year and a half without result. During the investigation some obvious oversights of competent prosecutors and police were recorded, which represent a violation of international standard of the right to an effective investigation in response to attack on life. Therefore, with the support of HRA and Media Law Defense Initiative from London, Softić filed a constitutional complaint and initiated a civil proceeding for damage compensation. Despite the report on these oversights submitted to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković in January 2016, the State Prosecutor’s Office had so far reacted only partially, by the conclusion of the Special Public Prosecutor’s Office that it did not recognize any crimes in the work of public authorities that are falling within the jurisdiction of that particular Office.

To date there has been no answer from the State Prosecutor’s Office as a whole.

In the meantime, the prosecution concluded a plea agreement for false testimony with a man from the criminal milieu, someone who Softić, among the first, suspected of involvement in the attack on him. HRA has concluded that the agreement denigrated the problem of uninvestigated attack on the journalist.

Bearing in mind all noted indicators of substantial lack of interest of public authorities to secure justice for the attack on Softić, it does not come as a big surprise that the police have now abolished him of protection and without any explanation on how is his situation today any different from that in 2014 when the protection had been assigned.

HRA will persist in ensuring that a court, either in Podgorica or Strasbourg finally establishes the responsibility of state authorities and those who represent them for illegal and inhuman behavior towards Softić.

This is necessary to ensure at least partial justice for Softić as well as to force the authorities to provide adequate protection of human rights in similar future cases.

9/11/2016 TUFIK SOFTIĆ CASE: STATE PROSECUTOR DENIGRATES THE PROBLEM OF UN-INVESTIGATED ATTACK ON JOURNALIST BY PLEA AGREEMENT

1/11/2016 NINE YEARS OF UNINVESTIGATED ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

6/4/2016 SPECIAL STATE PROSECUTOR’S OFFICE IS CHECKING CLAIMS OF OBSTRUCTION OF THE INVESTIGATION OF ATTACK ON JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

20/1/2016 – THE SUPREME STATE PROSECUTOR TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR INEFFICIENT INVESTIGATION OF ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

12/08/2013 On the new attempt to intimidate journalist Tufik Softić14/12/2016 JOŠ JEDAN UDARAC NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Ukidanje policijskog obezbjeđenja Tufiku Softiću predstavlja još jedan udarac na novinara koji je u javnom interesu istraživao i obavještavao o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore.

Softić je preživio pokušaj ubistva na kućnom pragu 2007. godine i eksploziju u porodičnom dvorištu 2013. godine. Istraga pokušaja ubistva otvorena je tek sedam godina posle tog događaja i zatvorena posle godinu i po bez rezultata. U istrazi su zabilježeni očigledni propusti nadležnih tužilaca i policije koji predstavljaju kršenje međunarodnog standarda prava na djelotvornu istragu napada na život, pa je Softić zbog toga uz podršku HRA i Media Law Defence Initiative iz Londona podnio ustavnu žalbu i pokrenuo parnični postupak za naknadu štete. Uprkos prijavi tih propusta Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću u januaru 2016. godine, državno tužilaštvo je do danas po prijavi postupilo samo djelimično, tako što je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo da u radu državnih organa ne prepoznaje krivična djela koja su u nadležnosti tog tužilaštva.

I dalje izostaje odgovor državnog tužilaštva u cjelini. U međuvremenu je tužilaštvo zaključilo sporazum o priznanju krivice zbog lažnog svjedočenja sa čovjekom iz kriminalnog miljea koga je Softić među prvima sumnjičio za učešće u napadu na njega. HRA je zaključila da se tim sporazumom omalovažava problem neistraženog napada na novinara.

Imajući u vidu sve te pokazatelje suštinske nezainteresovanosti državnih organa da ostvare pravdu zbog napada na Softića, nije veliko iznenađenje ni to što mu je sada ukinuto policijsko obezbjeđenje  i to bez obrazloženja u čemu se njegova situacija danas razlikuje od one iz 2014. godine kada mu je ono dodjeljeno.

HRA će istrajavati u tome da sud, bilo u Podgorici ili Strazburu, konačno utvrdi odgovornost državnih organa i onih koji su ih predstavljali za nezakonito i nečovječno ponašanje prema Softiću.

To je neophodno da bi se bar donekle ostvarila pravda za Softića i natjerala država da ubuduće zaštiti ljudska prava u sličnim slučajevima.

9/11/2016 DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVICE NIPODAŠTAVA PROBLEM NEISTRAŽENOG NAPADA NA SOFTIĆA

1/11/2016 DEVET GODINA NEISTRAŽENOG POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

6/9/2016 PISMO VDT-U O ISTRAZI U PREDMETU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

20/1/2016 – PISMO VDT-u: UTVRDITI ODGOVORNOST ZA NEDJELOTVORNU ISTRAGU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

12/08/2013 Povodom novog pokušaja zastrašivanja novinara Tufika Softića

 9/12/2016 ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

ON this year’s International Human Rights Day, the United Nations (UN) called the citizens of the world to “take action, stand up for someone’s rights today”.

Human Rights Action (HRA) invites you to take the pledge of human rights protection published on the website of the United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (UNHCHR):

  • I will respect your rights regardless of who you are. I will uphold your rights even when I disagree with you.
  • When anyone’s human rights are denied, everyone’s rights are undermined, so I will stand up.
  • I will raise my voice. I will take action. I will use my rights to stand up for your rights.

HRA invites citizens not to give up upon violation of their rights, not to turn their heads from violating the rights of others, to get involved, report violation of rights and help realization of the rule of law in Montenegro for the benefit of all.

Eleanor Roosevelt, who most contributed to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, said that the protection of human rights on a global level begins in our neighbourhood:

slika


Where Do Human Rights Begin?

In small places, close to home—so close and so small that they cannot be seen on any map of the world.

Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.

 

 

In accordance with the activism in the this year’s UNHCHR motto and the name of our organisation, the day before International Human Rights Day, Human Rights Action will spend in providing legal assistance to citizens to file constitutional complaints due to ineffective investigation of police torture during the protests in October 2015 was not conducted more than a year; will participate in a workshop on the rights of children with disabilities, organized by the NGO Association of Youth with Disabilities of Montenegro. From 5 p.m. we are inviting everybody to the lecture on depression of doctor Lidija Injac-Stevović in the centre for education within the Special Psychiatric Hospital in Kotor. The lecture will be held within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, conducted by HRA, ANIMA and MDAC with EU support.

On Human Rights Day, 10 December, HRA will join colleagues from the NGO Women’s Rights Centre, Women’s Safe House and SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence – Nikšić, in a protest march due to negligent treatment of institutions in cases of violence against women and domestic violence, in order to protect the right to life. The march starts at noon from the Republic Square in the center.

Next week we expect a response from the representative of the new Government to finally come to a sustainable solution for the engagement of teaching assistants for children with special educational needs. Also, HRA will engage in the work of the official working group for the establishment of shelters for the homeless in Podgorica, which, according to the latest information from the Capital City, should be established by February 2017 and we will continue to advocate for urgent accommodation of homeless on another way.

At the end of next week, HRA will organise presentation of the results of research on the application of legal remedies for the protection of the right to trial within a reasonable time in the last five years in Montenegro, within the project “Judicial Reform Monitoring” implemented by Human Rights Action together with the Centre for Monitoring and Research CeMI, supported by the European Union.

 9/12/2016 POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA 2016. GODINE

Ovogodišnji Međunarodni dan ljudskih prava Ujedinjene nacije (UN) obilježavaju pod motom ”preduzmi nešto, založi se za zaštitu ljudskih prava”.

Akcija za ljudska prava poziva na prihvatanje zavjeta zaštite ljudskih prava (objavljen na internet stranici Visokog komesara za ljudska prava UN):

  • Poštovaću tvoja prava bez obzira na to ko si. Podržaću tvoja prava iako se ne slažem s tobom.
  • Kada se bilo čija ljudska prava prekrše, to ugrožava prava svakog od nas, pa ću ustati protiv toga.
  • Dići ću glas, preduzeću nešto, upotrebiću moja prava da se založim za tvoja.

Pozivamo građanke i građane da ne popuštaju pred kršenjem svojih prava, da ne okreću glavu od kršenja prava drugih, da se uključe, prijave kršenje prava i pomognu ostvarivanje vladavine prava u Crnoj Gori na opštu dobrobit.

Elenor Ruzvelt, koja je najviše doprinijela usvajanju Univerzalne deklaracije ljudskih prava 10. decembra 1948, rekla je da zaštita ljudskih prava na globalnom nivou počinje u našoj blizini:

slika


Gdje, na kraju krajeva, počinju ta univerzalna ljudska prava?

U malim mjestima, blizu kuće – u onima koja su tako blizu i toliko mala da se ne mogu vidjeti ni na jednoj mapi svijeta.

Ako ta prava ne znače ništa u tim  mjestima, onda ona ne znače ništa ni bilo gdje drugdje. Bez zajedničke akcije građana da podrži ta prava blizu naših kuća, uzalud ćemo čekati na napredak u cijelom svijetu.

 

 

U skladu s aktivizmom na koji ove godine poziva UN i imenom naše organizacije, dan uoči Međunarodnog dana ljudskih prava HRA će provesti u pružanju pravne pomoći građanima da podnesu ustavne žalbe zato što više od godinu dana nije sprovedena djelotvorna istraga policijske torture koju su pretrpjeli u kontekstu oktobarskih protesta 2015. godine; učestvovaćemo na radionici o pravima djece s invaliditetom koju organizuje NVO Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore, a od 17h pozivamo na predavanje o depresiji, dr Lidije Injac-Stevović u centru za edukaciju u okviru Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru. Predavanje se održava u okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, koji sprovode HRA, ANIMA i MDAC uz podršku EU.

Na Dan ljudskih prava, 10. decembra, pridružićemo se koleginicama i kolegama iz NVO Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i SOS telefon za žrtve nasilja – Nikšić, koji u podne sa Trga Republike kreću u protestnu šetnju zbog nesavjesnog postupanja institucija u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a u cilju zaštite prava na život.

Iduće nedjelje očekujemo odgovor predstavnika nove Vlade da bi se konačno došlo do održivog rješenja za angažman asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama. Uključićemo se i u rad zvanične radne grupe za osnivanje skloništa za beskućnike u Podgorici, koje bi, prema poslednjim informacijama iz Glavnog grada, trebalo da se uspostavi do februara 2017, i nastavićemo da se zalažemo da se i u međuvremenu beskućnici urgentno zbrinu na drugi način.

Na kraju iduće nedjelje, organizujemo predstavljanje rezultata istraživanja o primjeni pravnih ljekova za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u posljednjih pet godina u Crnoj Gori, u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa”, koji Akcija za ljudska prava sprovodi zajedno sa Centrom za monitoring i istraživanje uz podršku EU.

 8/12/2016 LECTURE OF LIDIJA INJAC STEVOVIĆ ON DEPRESSION ON FRIDAY, 9 DECEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

logoi-hra-anima-i-mdac

Human Rights Action (HRA), Center for women and peace education (ANIMA) and Mental Disability Advocacy center (MDAC), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro and Kotor Municipality,  provided a series of public lectures on various topics of mental health. The aim of these lectures is to improve information and awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society. During November we had the opportunity to hear two psychologists from Belgrade – Lidija Vasiljević who spoke about stigma and discrimination of people with mental disabilities and Lepa Mlađenović, who spoke about Anti-psychiatry movement which influenced the process of deinstitutionalization of persons with mental disabilities.

Lidija Injac Stevović, dr psychiatry and assistant professor of psychiatry at the Medical Faculty of the University of Montenegro, on Friday 9 December at 5 p.m, in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.will hold last lecture on depression.

The lectures are intended both for the public and employees of the SPB Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental disabilities. The fact that a public debates will be organized within the Hospital provides “crossing an invisible border”, which, as a rule, there are about closed institutions in which there are people with mental disabilities. Population of Kotor has over half a century of experience of social distance which is necessary to minimize by the humanization of interpersonal relationships that begins with new knowledge and willingness to talk and exchange.

The lectures are open for all interested parties. In particular, we encourage interested members of the community, family members of people with mental disabilities, professional and activist public and media representatives to, with their participation in the discussion, help to walls of prejudice that separate us become more permeable and less painful.

23/11/2016 LECTURE OF LEPA MLAĐENOVIĆ ON ANTY-PSYCHIATRIC MOVEMENT AND DEINSTITUTIONALIZATION ON FRIDAY, 25 NOVEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

16/11/2016 ANNOUNCEMENT OF PUBLIC LECTURES: LECTURE OF LIDIJA VASILJEVIĆ ON STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES ON FRIDAY 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

logoi-hra-anima-i-mdac

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo. Tokom novembra mjeseca imali smo priliku da čujemo dvije psihološkinje iz Beograda – Lidiju Vasiljević koja je govorila o stigmatizaciji i diskriminaciji osoba sa mentalnim oboljenjima, i Lepu Mlađenović koja je govorila o antipsihijatriji odnosno pokretu demokratske psihijatrije koji je uticao na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama.

Posljednje predavanje biće o depresiji, a održaće ga ekspertkinja iz Crne Gore – Lidija Injac Stevović, dr psihijatrije i docentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak 9. decembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji otvaraju niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu Bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.

23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU05/12/2016 PONOVLJENI APEL DA SE HITNO OBEZBIJEDI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je juče, 5. decembra 2016, apelovala na ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i gradonačelnika Podgorice, Slavoljuba Stijepovića da se hitno u bilo kom obliku uspostavi prihvatilište za beskućnike u Podgorici.

Pismo možete preuzeti ovdje.

17/10/2016 CRNA GORA I MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

1/10/2015 – HRA POZDRAVLJA ODLUKU DRŽAVE I GRADA DA SE IZGRADI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI I APELUJE DA SE BESKUĆNICI ZBRINU I U MEĐUVREMENU

17/10/2013 Saopštenje povodom dana borbe protiv siromaštva

11/10/2013 DAN – Beskućnici i ovu zimu čekaju na ulici

28/04/2013 Životi beskućnika ostaju da zavise od dobre volje države

29/ 01/ 2013 Banka hrane donirala prihvatilište za beskućnike u Podgorici

28/12/2012 Akcija prodaje kalendara HRA za pomoć beskućnicima

14/12/2012 Beskućnici kratkoročno smješteni, Ajkunići još na vjetru

22/11/2012 Saopštenje za javnost povodom nesrećnog slučaja beskućnika koji je preminio od opekotina zadobijenih 21. novembra 2012.5/12/2016 ČETVRT VIJEKA ZLOČINA BEZ KAZNE

slika

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za suočavanje sa prošlošću – DOCUMENTA podsjećaju da je 6. decembra prije 25 godina posebno eskalirao neopravdani napad vojnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) i crnogorskih rezervista na Dubrovnik.

Samo tog dana 1991. godine od granatiranja je poginulo 19 ljudi, 60 je ranjeno, spaljena je biblioteka Međunarodnog univerzitetskog centra sa 20.000 knjiga i znatno oštećeno staro jezgro grada pod zaštitom UNESCO. Opsada Dubrovnika je počela 1. oktobra 1991. godine i trajala je devet mjeseci.

Za ratne zločine izvršene prilikom napada na Dubrovnik (napada na civile i civilne objekte) u posljednjih 25 godina osuđene su samo dvije osobe, bivši general JNA, Pavle Strugar, i njemu podređeni komandant Miodrag Jokić, i to pred međunarodnim sudom – Haškim tribunalom, iako je opšte poznato da su prilikom opsade Dubrovnika i zauzimanja okolnog područja izvršeni brojni ratni zločini prema civilnom stanovništvu u vidu ubistava, zlostavljanja, uništavanja i pljačke imovine.

240 dana građani i građanke Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, više od četiri mjeseca proveli su u skloništima. Na području Konavala, Župe Dubrovačke i primorja u blizini Dubrovnika, snage JNA uništavale su selo za selom, rušeći, pljačkajući i paleći civilne objekte. Dio stanovništva izbjegao je u Dubrovnik, sjevernu Dalmaciju i na otoke, a u selima su ostali uglavnom stariji mještani od kojih su mnogi ubijeni ili odvedeni u logore JNA u Morinju u Crnoj Gori ili u Bileći u BIH. Od posljedica rata na dubrovačkom području stradalo je 116 civila, poginulo je 194 hrvatskih branitelja i 165 pripadnika JNA iz Crne Gore, 443 osobe zatočene su u logorima Morinj i Bileća, prognano je 33 hiljade osoba i uništen 2.071 stambeni objekat. Državni zvaničnici Crne Gore prihvatili su već odgovornost za pljačku stoke sa farme u Grudama i pregovarali o odšteti zbog opreme oduzete dubrovačkom aerodromu.

>>>4/12/2016 15 NVO NOVOJ VLADI UPUTILO APEL ZA ASISTENTE U NASTAVI

15 NVO uputilo je u petak 2. decembra, pismo apela za trajno održivo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama predsjedniku nove Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću, ministru prosvjete, Damiru Šehoviću i ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću.

To je treći po redu apel istim povodom, prethodna dva su bila upućena premijeru i ministrima prethodne Vlade i ostala su bez efekta.

Pismo u Word-u preuzmite ovdje. Prethodna pisma su dostupna na: http://www.hraction.org/?p=11765.

Podsjećanje:

Problem održivog angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama nije riješen već više godina. Oni su angažovani po ugovoru na određeno vrijeme, plaćani su malo i neuredno, njihov status je uvijek bio vrlo neizvjestan, pa je to sve neke iskusne asistente na kraju i odvratilo od tog posla. Ove školske godine, koja je počela u posebnim okolnostima pred izbore, problem je kulminirao. Ministarstvo prosvjete je propustilo da za ovu školsku godinu blagovremeno angažuje dovoljno asistenata za djecu uključenu u inkluzivno obrazovanje. Asistenti, kojih nije bilo dovoljno, angažovani su da volontiraju, što je dovelo dotle da su roditelji najčešće plaćali asistente ili i sjedjeli sa djecom u klupama da bi ona nešto mogla da nauče.  Neki asistenti tvrde da su i obmanuti obećanjima da će im volonterski rad naknadno biti plaćen. Poslije izbora, asistenti su angažovani na osnovu konkursa koji su raspisani u različito vrijeme, tako da su neki asistenti volontirali duže, neki kraće, odnosno, neki roditelji su duže, a neki kraće plaćali asistente svojoj djeci. Pored svega toga, angažovani su i neki asistenti bez ikakvog prethodnog iskustva i pedagoškog obrazovanja, koje djeca nisu prihvatala.

NVO su još u septembru tražile:

1) da škole hitno sistematizuju radna mjesta asistenata, da bi se tako obezbijedio njihov trajni i održivi angažman, a tako su i pred izbore mogli da budu plaćeni;
2) da se obezbijedi da se za asistente angažuju osobe koje su stručne za taj posao i imaju najviše iskustva;
3) da se promjeni član zakona u kome piše da se taj odgovoran posao po pravilu obavlja volonterski.

Uprkos najave iz Ministarstva prosvjete pred izbore da će pripremiti predloge za trajno rješenje problema i pozvati predstavnike NVO na razgovor, to se nije desilo.

Tea Gorjanc Prelević, HRA: “Očekujemo da premijer i članovi nove Vlade hitno obrate pažnju na problem s angažovanjem asistenata u nastavi, koji je doveo do kršenja prava djece na besplatno inkluzivno obrazovanje i zabranu diskriminacije. Zbog propusta Ministarstva prosvjete da na početku školske godine adekvatno angažuje asistente u nastavi, djeca, njihovi roditelji i asistenti su dovedeni u ponižavajući položaj, bespotrebno su izloženi stresu i finansijskim troškovima. Nevladine organizacije su u septembru dale predloge za rješavanje problema, koji su nažalost ignorisani, pa je u međuvremenu došlo i do neravnopravnog tretiranja asistenata, odnosno djece i njihovih roditelja. Želimo da pomognemo novoj Vladi da problem hitno i trajno rješi na dobrobit djece i nadamo se da ćemo ubrzo dobiti odgovor na naše pismo.”

Pismo su uputile sledeće nevladine organizacije:

Naše sunce
Akcija za ljudska prava (HRA)
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama
Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici
Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju u Nikšiću
Udruženje Roditelji
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za ženska prava (CŽP)
Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA
Institut alternativa (IA)
Juventas
Sigurna ženska kuća (SŽK)
Odred izviđača “Njegoš”
Pandora

14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

10/11/2016 BORBA ZA ASISTENTE U NASTAVI: 15 NVO PONOVO PISALO VLADI

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA