10/10/2017 SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA – RTCG PRIKAZUJE FILM ”VAN IZOLACIJE”

photo za filmNa Svjetski dan mentalnog zdravlja, Akcija za ljudska prava (HRA) želi da skrene pažnju da je osobama sa mentalnim oboljenjima neophodna podrška, pažnja i razumijevanje kako porodice, tako i nadležnih državnih vlasti i cijelog društva u liječenju i ostvarivanju prava na dostojanstven život utemeljen na poštovanju ljudskih prava.

TVCG 1 će večeras premijerno prikazati dokumentarni film „Van izolacije“, u kome se govori o teškoćama sa kojima se susreću osobe sa mentalnim oboljenjima. Film je nastao u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“, koji su od januara 2016. do juna 2017. godine izvele nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i opštine Kotor. Film će biti prikazan na prvom programu TVCG sa početkom u 20:45h.

Danas koristimo priliku da podsjetimo da je neophodno dodatno obrazovanje stanovništva o mentalnim oboljenjima jer neznanje dovodi do straha i sramote, pogoršanja bolesti, stigmatizacije i diskriminacije osoba s mentalnim oboljenjima. Prošle godine smo objavili da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore nije raspolagalo osnovnim znanjima o mentalnim bolestima, jedna trećina je bila ubijeđena u pogrešne stavove (kao npr. da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe ili da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao), dok druga trećina nije imala stav.

Ljudska prava osoba sa mentalnim oboljenjima su najčešće zaštićena kao prava osoba sa psiho-socijalnim invaliditetom. Ovo znači da nije dopušteno da se takve osobe lišavaju poslovne sposobnosti, niti da se liječe bez informisane saglasnosti. Zabranjeno je i da se u njihovom liječenju primjenjuje prinuda, kao i da budu primorane na život u psihijatrijskoj bolnici jer nemaju gdje drugo da borave. Potrebno je da se osobe sa mentalnim oboljenjima uz odgovarajuću podršku uključe u odlučivanje o sopstvenom liječenju i životu uopšte i da im se omogući život u zajednici u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Crnu Goru. Podržavamo početak napora Ministarstva zdravlja da izradi plan deinstitucionalizacije pacijenata iz Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru.

U okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, izrađeni su i izvještaj o poštovanju ljudskih prava pacijenata smještenih u stacionarnim psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori i Akcioni plan za jačanje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, a finansirani su i uspješno sprovedeni projekti lokalnih NVO koje su neposredno pomogle izvođenje raznih aktivnosti  u skladu sa Akcionim planom. U Bolnici su održana i tri javna predavanja u cilju unaprjeđenja informisanosti i razvijanja svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima. Izrađeni su i izvještaji „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici“ i „Oduzimanje poslovne sposobnosti u Crnoj Gori“. Konačno, sprovedena su još dva istraživanja i to o pacijentkinjama s mentalnim oboljenjima, kao i fokusirano anketiranje ljekara i pacijenata o diskriminaciji i drugim kršenjima prava osoba sa mentalnim oboljenjima.

Nadamo se da će dostignuća ovog projekta korisititi nadležnim institucijama u postupku budućeg usklađivanja propisa i postupanja prema osobama sa mentalnim oboljenjima sa međunarodnim standardima  ljudskih prava.4/10/2017 SUPREME STATE PROSECUTOR SHOULD LEAD ACTIVITIES OF THE BASIC STATE PROSECUTORS OFFICE IN THE INVESTIGATION OF TORTURE

NGO Human Rights Action (HRA) in principle welcomes new activities of the Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica in the investigation of police ill-treatment of citizens Branimir Vukčević and Momčilo Baranin in Podgorica Jewellers’ Street (“Zlatarska” street), and police torture of Milorad Martinović in Jovan Tomašević Street, following the decision of the Constitutional Court that in these cases prohibition of torture had been violated by lack of effective investigation in addition to actual torture acts.

However, HRA expects from the Supreme State Prosecutor to ensure that the investigation in these cases is carried out in accordance with European standards, as the Constitutional Court requested this from him in the Vukčević case. This especially bearing in mind that the Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica, which is competent for the investigation, informed the Constitutional Court that in the investigation of police torture in the Jewellers’ Street they have already taken “all legal mechanisms” and suggested to the Court to reject HRA constitutional complaints as unfounded. Bearing in mind the previous failure of the Basic State Prosecutor’s Office, as well as the view that they were not responsible for such a failure, it would not come as a surprise that actions now taken by the same people are not part of a serious plan, but only a formal response to the order of the Constitutional Court.

The first results from the Basic State Prosecutor’s Office are expected at the end of October, when the quarterly deadline for the execution of the decision of the Constitutional Court in the Vukčević – Jewelry Street case expires. The decision in the case of Milorad Martinović, which was adopted on 25th of July this year, has not yet been published in the Official Gazette. The deadlines for the implementation of the Constitutional Court’s decisions begin to run since the publication, so we expect the decision in the case of Martinović to be published soon.

The investigations of cases of police torture were a good opportunity for the state prosecution to show that it was not “one and the same” with the executive power and that it was ready to prosecute those responsible for crimes, regardless of the function they perform. However, although the state prosecution, after considerable and lenghty public pressure, accused two alleged perpetrators of torture against Martinović, who surrendered themselves, and the commander of the Special Anti-Terrorist Unit for concealing other perpetrators,many other police officers were obviously responsible for the case of police torture on Podgorica streets on 14th and 24th October 2015.

The top of the Police Directorate in these cases is equally responsible for failing to carry out a serious investigation, as well as the Basic State Prosecutor’s Office, because it did not provide identification of responsible policemen, although those men communicated with the headquarters with the business system of communication and acted in organized actions, and not independently. The Police Directorate informed the Constitutional Court, as stated in the Vukčević decision, that “the service for recording the realized communications in the TETRA system of the Ministry of Interior is not in function and that the Directorate for Telecommunication and Electronic Technologies does not have records of the achieved communications in that system”. This fact in itself requires a special investigation and determination of liability for such a situation, if it indeed occurred, so we expect it to be covered by a new investigation. Both the Police Directorate and the Basic State Prosecutor’s Office in the statements to the Constitutional Court announced that the perpetrators of torture could not be identified because they were masked and the Police Directorate emphasised that the recording of the TETRA communication system was not in function.

The concealment of those ready to beat citizens and violate human rights, who are still working in the Police Directorate, is inappropriate for state bodies in a democratic society. Therefore, the Supreme State Prosecutor in order to regain trust in that institution, should ensure the prosecution of not only direct perpetrators of torture, but all of them, regardless of their function in the Police Directorate, who to date contributed to the obstruction of the investigation in these cases and thus impeded justice.

BACKGROUND: After numerous complaints and letters to the Basic State Prosecutor’s Office on the need to conduct an effective investigation of police torture on Podgorica streets after the end of political protests on 24th of October 24 2015, HRA filed three constitutional complaints for Branimir Vukčević and Momčilo Baranin, who were victims of police torture in the Jewellers’ Street, and Milorad Martinović, who was severely beaten by at least 30 policemen in Jovan Tomasević street. In June 2017, the Constitutional Court found that the State Prosecutor’s Office did not provide an effective investigation in accordance with European standards in all three cases and ordered the prosecution, in the case of Jewellers’ street, to take “other appropriate measures and actions to enforce a fundamental, independent investigation, which should ensure the identification and prosecution of police officers of the Montenegrin Police Directorate – Special Anti-Terrorist Units, who are suspected of committing the criminal offense of abuse at the detriment of the applicant (…).”

Decisions of the Constitutional Court in the cases of Vukčević and Baranin are published and available at: http://www.hraction.org/?p=13185.4/10/2017 POVODOM DJELOVANJA ODT U ISTRAZI TORTURE

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) načelno pozdravlja nove aktivnosti Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u istrazi policijskog zlostavljanja građana Branimira Vukčevića i Momčila Baranina u Zlatarskoj ulici, i torture nad Miloradom Martinovićem u ulici Jovana Tomaševića, posle odluka Ustavnog suda (US) da u tim slučajevima nije sprovedena djelotvorna istraga i da je i tako prekršena zabrana mučenja.

Međutim, očekujemo da Vrhovni državni tužilac (VDT) obezbijedi da se u ovim slučajevima sprovede istraga u skladu s evropskim standardima, kako je Ustavni sud to od njega i zahtijevao u odluci u slučaju Vukčević. Ovo posebno imajući u vidu da nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) smatra da su u istrazi policijske torture u Zlatarskoj ulici već preduzeli ”sve zakonom dozvoljene mehanizime” pa su i predložili Ustavnom sudu da se ustavne žalbe HRA odbiju kao neosnovane. Imajući u vidu prethodni neuspjeh ODT, kao i stav da za taj neuspjeh nisu odgovorni, ne bi nas iznenadilo da aktivnosti koje sada preduzimaju isti ti ljudi nisu dio ozbiljnog plana, već samo formalni odgovor na naredbe Ustavnog suda.

Prvi rezultati se od ODT očekuju krajem oktobra, kada ističe tromjesečni rok za izvršavanje odluke Ustavnog suda u predmetu Vukčević – Zlatarska ulica. Odluka u slučaju Milorada Martinovića, koja je donijeta 25. jula ove godine, još uvijek nije objavljena u Službenom listu. Rokovi za izvršavanje odluka Ustavnog suda počinju da teku od objavljivanja, pa očekujemo i da odluka u slučaju Martinović ubrzo bude objavljena.

Istrage ovih slučajeva policijske torture su bile dobra prilika za državno tužilaštvo da pokaže da nije ”ista ruka” s izvršnom vlasti i da je spremno da procesuira sve koji su odgovorni za krivična djela, bez obzira na funkciju na kojoj se nalaze. Međutim, iako je državno tužilaštvo, posle znatnog i dugotrajnog pritiska javnosti, optužilo dvojicu navodnih izvršilaca torture nad Martinovićem, koji su se sami prijavili, i komandanta SAJ za prikrivanje drugih izvršilaca, za slučajeve policijske torture na podgoričkim ulicama 14. i 24. oktobra 2015. su očigledno odgovorni mnogi drugi.

Vrh Uprave policije je u ovim slučajevima podjednako odgovoran za nesprovođenje ozbiljne istrage, kao i ODT, jer nije obezbijedio identifikaciju odgovornih policajaca, iako su oni komunicirali poslovnim sistemom veze i postupali u organizovanim akcijama, a ne samostalno. Uprava policije je Ustavni sud uvjeravala, kako je navedeno u odluci u slučaju Vukčević, da ”servis za snimanje ostvarenih komunikacija u TETRA sistemu MUP-a nije u funkciji i da Odjeljenje za telekomunikacione i elektronske tehnologije ne raspolaže sa snimcima ostvarenih komunikacija u tom sistemu”. Ova činjenica sama po sebi zahtijeva posebnu istragu i utvrđivanje odgovornosti za takvo stanje, ako je bilo takvo, pa očekujemo da bude obuhvaćena novom istragom. I Uprava policije i ODT u izjavama Ustavnom sudu su saopštili da izvršioci torture nisu mogli da budu identifikovani jer su bili maskirani, a Uprava policije i da snimanje komunikacionog TETRA sistema nije bilo u funkciji.

Prikrivanje batinaša i kršitelja ljudskih prava, koji i dalje rade u Upravi policije, neprimjereno je državnim organima u demokratskom društvu, pa bi VDT, da bi povratio povjerenje u tu instituciju, trebalo da obezbijedi ne samo da se procesuiraju neposredni izvršioci torture, već i svi oni, bez obzira na funkciju na kojoj se nalaze u Upravi policije, koji su do danas doprinijeli nesprovođenju istrage u ovim slučajevima i tako ometali pravdu.

PODSJETNIK: posle brojnih apela i pisama VDT-u o potrebi sprovođenja djelotvorne istrage policijske torture na podgoričkim ulicama posle okončanja političkih protesta 24. oktobra 2015. godine, HRA je Ustavnom sudu podnijela tri ustavne žalbe za Branimira Vukčevića i Momčila Baranina, koji su bili žrtve policijske torture u Zlatarskoj ulici, i Milorada Martinovića, koga je bar 30 policajaca teško pretuklo u ulici Jovana Tomaševića. U junu 2017. godine, Ustavni sud je utvrdio da državno tužilaštvo nije obezbijedilo djelotvornu istragu u skladu s evropskim standardima u sva tri slučaja i naložilo tužilaštvu, u slučaju Zlatarske ulice, da preduzme ”druge odgovarajuće mjere i radnje, radi sprovođenja temeljnje, brze i nezavisne istrage, koja treba da osigura identifikovanje i krivično gonjenje policijskih službenika Uprave policije Crne Gore – Specijalne antiterorističke jedinice, za koje se osnovano sumnja da su, na štetu podnosioca, izvršili krivično djelo zlostavljanje (…).”

Objavljene odluke US u slučajevima Vukčevića i Baranina dostupne su ovdje.22/9/2017 HOW TO COMPLAIN ON THE WORK OF A JUDGE, COURT, PUBLIC PROSECUTOR, LAWYER, NOTARIES, PUBLIC BAILIFFS, COURT EXPERTS AND MEDIATORS?

Za fbNGO Human Rights Action (HRA) and Centre for Monitoring and Research (CeMI) published the brochure “How to complain on the work of a judge, court, public prosecutor, lawyer, notaries, public bailiffs, court experts and mediators”. The brochure has been distributed today to the citizens of Montenegro with the daily Dan and will be available at info desks in the courts in the coming days.

The brochure has been prepared in cooperation with the Ministry of Justice, Bar Association, Center for Mediation, Association of Court Experts, Chamber of Bailiffs and Notary Chamber and the Judicial Council and Supreme State Prosecution agreed with its content. It was developed as part of the “Judicial Reform Monitoring” project implemented by HRA and CeMi in the period 2014-2017, with the financial support of the European Union and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

The public opinion poll executed in the project has shown that most citizens did not know to whom they could complain on the work of the members of judicial and related professions, so the brochure is our contribution to their better information.

Regular complaining against unprofessional work of members of judicial and related professions should challenge institutions obliged to ensure professionalism to improve protection of the rights of citizens.22/9/2017 KOME SE ŽALITI NA (NE)RAD SUDIJA, SUDA, DRŽAVNIH TUŽILACA, ADVOKATA, NOTARA, JAVNIH IZVRŠITELJA, SUDSKIH VJEŠTAKA I POSREDNIKA?

Za fbNVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) objavili su brošuru „Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika“. Brošura se danas distribuira građankama i građanima uz dnevni list Dan, a u narednim danima će biti dostupna i na info pultovima u sudovima.

Brošura je pripremljena u saradnji sa Ministarstvom pravde, Advokatskom komorom, Centrom za posredovanje, Udruženjem sudskih vještaka, Komorom javnih izvršitelja i Notarskom komorom, a s njenim sadržajem su se saglasili i Sudski savjet i Vrhovno državno tužlaštvo. Izrađena je u okviru projekta „Monitoring reforme pravosuđa“, koji su HRA i CeMi sproveli u periodu od 15. avgusta 2014. godine do 15. aprila 2017. godine uz finansijsku podršku Evropske unije i Ambasade Kraljevine Holandije.

Istraživanje javnog mnjenja koje smo sproveli u pomenutom projektu pokazalo je da većina građanki i građana nisu znali kome mogu da se žale na rad pripadnika profesija o kojima govori brošura, pa je brošura naš doprinos njihovoj boljoj obaviještenosti.

Podnošenje pritužbi na neprofesionalan rad pripadnika pravosudnih profesija bi trebalo da dovede do bolje zaštite prava i boljeg rada institucija koje su dužne da obezbjede profesionalnost onih o kojima govori brošura.16/8/2017 UN Komitet za prava osoba sa invaliditetom sjutra i preksjutra o inicijalnom izvještaju Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom razmatraće u četvrtak i petak 17. i 18. avgusta inicijalni izvještaj Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je u saradnji sa partnerskim organizacijama Centrom za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA iz Kotora i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) iz Budimpešte pripremila i dostavila UN Komitetu alternativni izvještaj o tome kako se Konvencija primjenjuje u Crnoj Gori posebno u odnosu na osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom.

Ukazali smo da propisi nisu usklađeni sa Konvencijom jer podstiču diskriminaciju na nekoliko načina. Prvo, sistem ne prepoznaje potrebu da se u skladu s Konvencijom poštuje volja osobe iako je mentalno oboljela ili ima intelektualni invaliditet. Omogućen je sistem koji takve osobe lišava poslovne sposobnosti i ne nudi im podršku prilikom donošenja odluka. Propisi omogućavaju i prisilnu hospitalizaciju i prisilno liječenje, uključujući fizičko i hemijsko sputavanje, odnosno institucionalizaciju osoba sa invaliditetom, bez dovoljnih garancija protiv zlostavljanja. Država ne preduzima dovoljno mjera da osobama s invaliditetom obezbijedi uživanje njihovog prava na samostalan život u okviru zajednice i opstruira pravo na inkluzivno obrazovanje djece s invaliditetom. U ovom kontekstu je posebno ukazano na problem tzv. socijalnih pacijenata u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru i neodrživo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa invaliditetom koji su slabo, a često i neredovno plaćeni za svoj rad.

Konačno, navedeno je da država u oblasti poštovanja prava osoba s invaliditetom ne prikuplja podatke, tj. ne vodi odgovarajuću statistiku koja bi obezbijedila praćenje stanja, kao i njegovog unaprjeđenja.

Očekujemo da će alternativni izvještaj doprinijeti da Komitet, nakon zasijedanja, usvoji konkretne zaključke i preporuke koje bi, ako se primijene, mogli značajno unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Osim HRA, ANIME i MDAC-a, alternativni izvještaj je podnijela i Neformalna koalicija organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, čija je predstavnica Marina Vujačić i neposredno predstavila izvještaj članovima Komiteta u Ženevi. U izvještaju koalicije su takođe pomenuti najvažniji nalazi HRA.

Inicijalni izvještaj Crne Gore kao i alternativni izvještaji NVO su dostupni na:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1158&Lang=en.28/7/2017 HRA WELCOMES THE DECISION OF THE MEDIA COUNCIL FOR SELF-REGULATION TO DEAL WITH COMPLAINTS AGAINST ITS MEMBERS ONLY

Human Rights Action (HRA) welcomes the decision of the Media Council for Self-Regulation (MSS) to deal with complaints against violations of ethics relating exclusively to the media that are members of that organization.

Meaning that, from now on, all complaints of violations of the Code of Journalists of Montenegro that will be addressed to MSS, relating to the articles published in the daily newspapers Dan, Vijesti, Monitor, and reports on TV Vijesti, will be forwarded to the ombudspersons of these media. Also, MSS will no longer act as a second instance body on complaints against decisions of the ombudspersons of those media.

By this decision, the MSS accepted the recommendation from the project “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”. The project has been implemented by HRA with the assisstance of Dragoljub Duško Vuković and Marijana Buljan from September 2012 to September 2014 thanks to the support of the British Embassy in Podgorica. Reports from this project testify to the development of self-regulation in the media in Montenegro and are available here.

HRA is especially pleased with the expressed willingness of the MSS to contribute to the improvement of relations in the media community, overcoming existing divisions and joint efforts to enhance professional standards and restore confidence in independent and objective journalism, as stated in their announcement. We have been expecting such determination for a long time and continuously advocated for it.

Most importantly, all influential media in Montenegro now accept some form of self-regulation, either as MSS or their own ombudspersons. HRA expects further and continuous cooperation between these bodies on the uniform implementation of the Code of Ethics of Journalists to provide citizens with the appropriate standard of responsible reporting.28/7/2017 HRA POZDRAVLJA ODLUKU MSS DA SE BAVI ŽALBAMA SAMO PROTIV SVOJIH ČLANOVA

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Medijskog savjeta za samoregulaciju (MSS) da se ubuduće bavi žalbama na kršenje etike koje se odnose isključivo na medije koji su članovi te organizacije.

Ovo znači da će, od sada, MSS žalbe na kršenje Kodeksa novinara/ki Crne Gore koje mu budu upućene, a koje se odnose na tekstove objavljene u dnevnim listovima Dan, Vijesti, nedjeljniku Monitor, kao i na priloge TV Vijesti, prosleđivati ombudsmanima tih medija. Takođe, MSS više neće postupati ni kao drugostepeni organ po žalbama protiv odluka ombudsmana tih medija.

Ovom odlukom MSS-a je prihvaćena preporuka iz projekta “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji je HRA uz pomoć Dragoljuba Duška Vukovića i Marijane Buljan sprovodila od septembra 2012. do septembra 2014. godine uz podršku Britanske ambasade u Podgorici. Izvještaji iz tog projekta koji svjedoče o razvoju samoregulacije u medijima u Crnoj Gori dostupni su ovdje.

Posebno nam je drago zbog izražene spremnosti MSS da, kako su u saopštenju naveli, doprinesu poboljšanju odnosa u medijskoj zajednici, prevazilaženju postojećih podjela i zajedničkim naporima da bi se unaprijedili profesionalni standardi i vratilo povjerenje u nezavisno i objektivno novinarstvo. Dugo smo očekivali takvu njihovu odluku i u kontinuitetu se zalagali da do nje dođe.

Danas svi uticajni mediji u Crnoj Gori prihvataju neki oblik samoregulacije, bilo kao MSS ili svoje ombudsmane. Očekujemo dalju kontinuiranu saradnju ovih tijela na ujednačavanju primjene Kodeksa novinara/ki Crne Gore, da bi se građanima obezbijedio adekvatan standard odgovornog informisanja.25/7/2017 THE STATE SHOULD NOT SUPPORT POLICE TORTURE BY INEFFECTIVE INVESTIGATIONS

On the occasion of the Constitutional Court of Montenegro passing decision to adopt the constitutional appeal of Miodrag Martinovic and establish that in this case of police torture the State Prosecutor’s Office failed to conduct an effective investigation in line with the international standard of the prohibition of torture, the Executive Director of Human Rights Action, Ms. Tea Gorjanc Prelevic, who submitted constitutional appeal on behalf of Mr. Martinovic, said:

”The Constitutional Court again confirmed that the state should not support police torture by frivolous investigations. The Constitutional Court found that the State prosecution failed to oblige domestic and international legal standards of effective investigation of police torture against Milorad Martinovic and obliged the State prosecution to fulfill that duty.

Following this second decision by which the Constitutional Court established that the State Prosecutor’s Office failed to conduct a proper investigation against police officers in relation to police torture on Podgorica streets after political protest in October 2015, HRA expects the Supreme State Prosecutor to announce how he intends to provide for the implementation of the Constitutional Court’s decisions and whether he intends to reform the approach of state prosecutors towards investigations of abuse of police authority.

The Constitutional Court of Montenegro in this way creates a positive domestic practice of protection against torture that the citizens would otherwise have to seek before the European Court of Human Rights in Strasbourg or the UN Committee Against Torture.”

HRA will comment on the decision of the Constitutional Court in more detail following its publication in the Official Gazette of Montenegro.

2/5/2017 CONSTITUTIONAL APPEAL DUE TO INEFFECTIVE INVESTIGATION OF TORTURE AGAINST MARTINOVIĆ

30/3/2016 PROCESSING ONLY TWO POLICE OFFICERS FOR THE BEATING OF MILORAD MARTINOVIC DEFEATS THE RULE OF LAW25/7/2017 DRŽAVA NE SMIJE DA PODRŽAVA POLICIJSKU TORTURU NEOZBILJNIM ISTRAGAMA

Povodom odluke Ustavnog suda Crne Gore da usvoji ustavnu žalbu Miodraga Martinovića i utvrdi da je u slučaju policijske torture prema njemu državno tužilaštvo sprovelo nedjelotvornu istragu ispod međunarodnog standarda zabrane mučenja, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević, koja je za Martinovića podnijela ustavnu žalbu, izjavljuje:

”Ustavni sud je i ovom presudom potvrdio da država ne smije da podržava policijsku torturu neozbiljnim istragama. Ustavni sud je utvrdio da državno tužilaštvo nije ispunilo svoju obavezu prema domaćim i međunarodnim pravnim standardima da obezbijedi djelotvornu istragu policijske torture nad Miloradom Martinovićem i da je dužno da tu obavezu ispuni.

Posle ove, sada već druge odluke kojom je Ustavni sud utvrdio da državno tužilaštvo nije sprovelo ozbiljnu istragu protiv pripadnika policije povodom policijske torture na podgoričkim ulicama posle političkih protesta u oktobru 2015. godine, očekujemo da se Vrhovni državni tužilac izjasni o ovim odlukama i saopšti što namjerava da preduzme da se sprovedu odluke Ustavnog suda i namjerava li da reformiše pristup državnih tužilaca istragama zloupotreba ovlašćenja u okviru policije.

Ustavni sud Crne Gore na ovaj način stvara pozitivnu domaću praksu zaštite od torture, koju bi inače građani morali da ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu ili Komitetom protiv torture Ujedinjenih nacija.”

HRA će detaljnije komentarisati odluku Ustavnog suda kada ona bude objavljena u Službenom listu.

23/7/2017 ZAHTJEV DA USTAVNI SUD SJEDNICU 25.7.2017, NA KOJOJ ĆE SE RASPRAVLJATI I O USTAVNOJ ŽALBI U PREDMETU MILORADA MARTINOVIĆA, OTVORI ZA JAVNOST

30/3/2016 PROCESUIRANJE SAMO DVOJICE POLICAJACA ZA PREBIJANJE MILORADA MARTINOVIĆA JE PORAZ VLADAVINE PRAVA

2/5/2017 USTAVNA ŽALBA ZBOG NEDJELOTVORNE ISTRAGE TORTURE NAD MARTINOVIĆEM23/7/2017 ZAHTJEV DA USTAVNI SUD SJEDNICU 25.7.2017, NA KOJOJ ĆE SE RASPRAVLJATI I O USTAVNOJ ŽALBI U PREDMETU MILORADA MARTINOVIĆA, OTVORI ZA JAVNOST

Ustavni sud će 25.7.2017. održati sjednicu svih sudija Ustavnog suda na kojoj će se raspravljati II ustavna žalba zbog nedjelotvorne istrage policijske torture u slučaju Milorada Martinovića.

HRA je ponovo uputila zahtjev Ustavnom sudu da otvori sjednicu za javnost u skladu sa članom 4, st. 1 i 2 i članom 45 st. 1 Zakona o Ustavnom sudu i članovima 7 i 29 Poslovnika Ustavnog suda.18/7/2017 UNAPRIJEĐENI USLOVI ZA LIJEČENJE NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU U PODGORICI

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) pohvaljuje znatno unaprijeđene uslove za liječenje pacijenata na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Prošle nedjelje smo posjetili Kliniku i vidjeli da su bravarija, fasada i krov Klinike obnovljeni, da je čekaonica renovirana. Unutrašnja vrata su zamijenjena eloksiranim, ona očuvanija su prefarbana. Renoviraju se i kupatila da bi pacijentkinje/ti dobili odvojene tuš kabine za muškarce i žene. Renovira se prostorija za održavanje terapijskih zajednica koje se trenutno održavaju u trpezariji. Ova prostorija će kasnije biti i posebno opremljena.

Ostaje problem višekrevetnih soba, nedostatka ormarića za pacijente, dotrajalih kreveta i posteljine, kao i ambulanti u kojima bi ljekari i pacijenti imali potrebnu privatnost. Ovi problemi će se riješiti tek izgradnjom novog objekta Klinike za psihijatriju, kako je najavlila direktorica Kliničkog Centra, g-đa Zorica Kovačević.

Podsjećamo da je HRA u aprilu 2016. objavila da Klinika radi u mizernim uslovima koji su ispod minimalnih standarda Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja: http://www.hraction.org/?p=10550.

Od tada pa do kraja 2016. godine vodili smo intezivnu prepisku sa upravom Kliničkog centra i Ministarstvom zdravlja zalažući se za poboljšanje neprihvatljivih uslova. U martu 2017, posle sprovedene tenderske procedure, počelo se sa izvođenjem radova na Klinici od kojih neki još uvijek traju.

Fotografije u nastavku koje smo snimili u aprilu 2016. i prošle sedmice svjedoče o napretku koji je u međuvremenu postignut.

Akcija za ljudska prava, zajedno sa Centrom za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA iz Kotora i Mental Disability Advocacy Center – MDAC iz Budimpešte radila je od januara 2016. do kraja juna 2017. godine na projektu „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske Unije u Podgorici i Opštine Kotor. Jedna od projektnih aktivnosti bio je i monitoring poštovanja ljudskih prava pacijenata smještenih na Klinici za psihijatriju KBC u Podgorici.

 28/6/2017 PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ „POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI”

1U organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA) i Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA danas je u Podgorici održan skup na kojem je predstavljen izvještaj „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori“.

Zaključci izvještaja “Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori” su dostupni ovdje.

Na skupu su govorili generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Hajdarpašić Drešević, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Nataša Radonjić, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, direktor ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dragan Čabarkapa, direktor Klinike za psihijatriju u Podgorici, Željko Golubović, načelnica Odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću, Radojka Mićović i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević.

Skupu su prisustvovali ljekari psihijatri, predstavnici Centara za mentalno zdravlje, Centara za socijalni rad, Domova za stara lica iz Risna i Bijelog Polja i nevladinih organizacija.27/6/2017 PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA „POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI“

Slika 3NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA sjutra, u srijedu 28. juna, sa početkom u 11h, u hotelu Hilton, organizuju okrugli sto povodom predstavljanja izvještaja „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama“. Skup se održava u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji HRA, ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sprovode uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.

Na otvaranju skupa će govoriti generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Hajdarpašić Drešević, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Nataša Radonjić, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, direktor ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dragan Čabarkapa, direktor Klinike za psihijatriju u Podgorici, Željko Golubović, načelnica Odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću, Radojka Mićović i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević.

U izvještaju se naglašava potreba za strateškom reformom sistema liječenja psihijatrijskih pacijenata u skladu s ljudskim pravima, u vidu jačanja njihovog liječenja u zajednici, uz odgovarajuću podršku usluga socijalne zaštite, umjesto dugotrajnog stacionarnog liječenja i pretvaranja Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru u socijalnu ustanovu.

Na skupu ćemo razgovarati o materijalnim uslovima u psihijatrijskim ustanovama, o planovima da se liječenje sudskih ili forenzičkih pacijenata izmjesti iz Bolnice u Kotoru u posebnu bolnicu u blizini zatvora, kao i o drugim važnim pitanjima za liječenje, rehabilitaciju i poštovanje prava mentalno oboljelih osoba.

Skup će se odvijati prema sledećoj agendi.21/6/2017 CONSTITUTIONAL COURT ADOPTS HRA APPEALS ON ACCOUNT OF LACK OF EFFECTIVE INVESTIGATION OF POLICE TORTURE

The Constitutional Court of Montenegro today unanimously adopted constitutional appeals due to ineffective investigation of the police torture of Branimir Vukčević and Momčilo Baranin in Podgorica Jewelers’ street on the eve of 24 October 2015 political protests. The appeals were filed by Tea Gorjanc Prelević, HRA executive director.

“These decisions are of historical importance for the protection of human rights in Montenegro. For the first time, the Constitutional Court found a violation of the constitutional prohibition of torture due to ineffective investigation. We expect that the same decisions, which can restore credibility of the Constitutional Court, follow in the constitutional appeals filed for Milorad Martinović and Tufik Softić, where the state prosecution also failed to meet the European standard of effective investigation of police torture and of attempted murder of a journalist. Today’s decisions of the Constitutional Court should instigate profound reform of the work of the State Prosecutor’s Office and Police” said Gorjanc-Prelević.

Text of the adopted constitutional appeals (in Montenegrin) is available here .