20/7/2015 HRA ON THE JUDGMENT OF THE SUPREME COURT OF MONTENEGRO IN THE CASE POPOVIĆ V. ĆALOVIĆ: ALL IS POSSIBLE WHEN THERE IS WILL TO ACT

HRA welcomes the judgment of the Supreme Court of Montenegro in the case of Vladimir Beba Popović against Vanja Ćalović, by which it the Supreme Court finally rejected Popović’s claim that Ćalović violated his honor and reputation by stating that Popović posted online framed porn video with her character. The Supreme Court accepted Ćalović’s appeal, reversed the lower courts decisions and established that she had sufficient reasons to believe that Popović put the video on the internet, taking into account, among else, his testimony that he was indeed forwarding the video to a larger number of addresses with great personal satisfaction.

This time, the chamber of the Supreme Court, headed by judge Branimir Femić, decided to immaculately protect freedom of expression in accordance with the case law of the European Court of Human Rights, unlike in some previous cases (Kusturica against Monitor and Nikolaidis, Ana Djukanović against Monitor; Čolović against Koprivica …).

Lower instance courts had previously ruled in favour of Popović, while the High Court in Podgorica decided that Ćalović at her own expense needed to publish the operative part of the judgment in all electronic and printed media in Montenegro and Republic of Serbia, which are more than 1,500. Popović insisted on the execution of this repressive judgement, and the bailiff ordered Ćalović to pay an advance for the publication of advertisements, which is the reason why her bank account was blocked. HRA regrets that the Supreme Court in its judgment did not specifically criticise the illegal decision of the High Court to order Ćalović to pay the publication of the judgment in all media in two different countries, although only a few actually published disputed claims. Thus, it is possible that in similar cases  the High Court may repeat such an unsound judgment.

HRA previously appealed to the Constitutional Court to establish jurisdiction and urgently stay execution of the final judgment, bearing in mind that there is no deadline for the Supreme Court to decide on the revision case, that the Supreme court was hesitant to decide in February when this irregular remedy was filed, and that previously the court had passed judgments not in line with European standards of freedom of speech.

We congratulate Vanja and her lawyer Veselin Radulovic for successful accomplishment of this process, which will, at least we hope, establish a new standard of protection of the right to freedom of expression by the Supreme Court of Montenegro in accordance with the European standards.

The judgment of the Supreme Court of Montenegro (in Montenegrin) is available at: http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=188841.20/7/2016 HRA O PRESUDI VRHOVNOG SUDA U SLUČAJU POPOVIĆ PROTIV ĆALOVIĆ – SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE

HRA pozdravlja presudu Vrhovnog suda Crne Gore u predmetu tužioca Vladimira Bebe Popovića protiv Vanje Ćalović, kojom je konačno odbijen tužbeni zahtjev Popovića da se utvrdi da je Ćalović povrijedila njegovu čast i ugled tvrdnjom da je on na internet postavio montirani porno snimak s njenim likom. Vrhovni sud je usvojio reviziju Ćalović, preinačio presude nižih sudova i utvrdio da je ona imala dovoljno razloga da povjeruje da je Popović zaista postavio snimak na internet, imajući u vidu, pored ostalog, i to da je on svjedočio da je snimak sa zadovoljstvom proslijeđivao na veći broj adresa.

Ovoga puta je vijeće Vrhovnog suda, na čelu sa sudijom Branimirom Femićem, odlučilo da besprekorno zaštiti slobodu izražavanja u skladu s praksom Evropskog suda za ljudska prava, za razliku od nekih ranijih predmeta (Kusturica protiv Nikolaidisa i Monitora; Ana Đukanović protiv Monitora; Čolović protiv Koprivice…).

Nižestepeni sudovi su prethodno dali za pravo Popoviću, pri čemu je Viši sud u Podgorici pravosnažno obavezao Ćalović da o svom trošku objavi izreku presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Srbiji, kojih ima preko 1,500. Kako je Popović insistirao na izvršenju ove represivne presude, javna izvršiteljka je naložila Vanji Ćalović da plati predujam za objavu oglasa zbog čega joj je blokiran račun u banci. HRA smatra da je šteta što Vrhovni sud u svojoj presudi nije posebno kritikovao nezakonit pristup Višeg suda prilikom obavezivanja Ćalović da plati objavljivanje presude u svim medijima u dvije države, iako je samo nekolicina njih uopšte prenijela sporne tvrdnje. Ovako je moguće da u nekom sličnom slučaju takva sumanuta praksa Višeg suda bude ponovljena.

HRA je prethodno apelovala na Ustavni sud da uspostavi svoju nadležnost i hitno zaustavi izvršenje nezakonite pravosnažne presude, imajući u vidu da nije propisan rok za Vrhovni sud da odluči o reviziji, da je taj sud oklijevao da odluči od februara kada je revizija podnijeta, kao i da je prethodno donosio presude koje nisu bile u skladu sa evropskim standardima slobode govora.

Čestitamo Vanji i njenom advokatu Veselinu Raduloviću na uspjehu u ovom postupku, koji, nadamo se, uspostavlja evropski standard zaštite prava na slobodu izražavanja u presudama Vrhovnog suda Crne Gore.

Presuda Vrhovnog suda je dostupna na linku: http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=1888418/7/2016 INVESTIGATION IN THE CASE OF POLICE TORTURE OF ALEKSANDAR PEJANOVIĆ FROM 2008 REOPENED FOR THE THIRD TIME

HRA welcomes the third opening of the investigation of police torture of the late Aleksandar Pejanović. Mr. Pejanović was brutally beaten twice by numerous members of the special intervention police unit while in police detention unit in Podgorica known as ”Betonjerka”, between 31 October and the 2 November 2008. Court experts (three of them) established a combination of 19 aggravated and light injuries on his entire body. Pejanović was later murdered in front of his home on May 2011. For his murder the court sentenced policeman Zoran Bulatović.

The brutal beating of Pejanović in police custody is a serious stain on the Montenegrin police, and to date it remained inappropriately researched and punished. CPT criticized ineffective performance of the state prosecutor in this case in its report on the visit to Montenegro in 2013 (paragraph 20). Although six police officers in charge of police detention unit were originally indicted, three of them (Ivica Paunović, Milan Kljajević and Milanko Leković) were fined with minimum penalties, for helping abusers. These police officers opened the prison doors to their colleagues from the special police unit who came in to brutally beat Pejanović. It should be noted that all three police officers, as well as other two who were acquitted in the meantime, claimed that during the disputed period nothing suspicious had happened and that Pejanović had not been hurt at all. Furthermore, the Internal Control Unit (ICD) of the Police concluded in March 2009 that none of the police officers involved in the alleged beating had overstepped their authority.

Unlike them, police officer Goran Stanković testified that the ill-treatment did happen and that it was “ordered from above” and that he was pressured and threatened to abandon his post. That was the main reason Luxembourg provided him later with political asylum. His honourable act is not enough to wash the stain from the reputation of the Montenegrin police inflicted by its members who ordered and carried out the brutal beating. The impunity promoted by this case later encouraged similar behaviour of the police later on.

HRA hopes that the new investigation will lead to the appropriate punishment of all Pejanović’s attackers, their aides and instigators. We hope that justice would be served, even after so many years, in accordance with Montenegro’s obligation to respect the human right to absolute prohibition of torture.8/7/2016 HRA POVODOM OTVARANJA NOVE ISTRAGE O PREBIJANJU ALEKSANDRA PEJANOVIĆA 2008. GODINE

HRA pozdravlja otvaranje (treće) istrage povodom policijske torture nad pok. Aleksandrom Pejanovićem. Njega su, po svemu sudeći, pripadnici specijalne interventne jednice policije u dva navrata brutalno pretukli dok se nalazio u državnom pritvoru u stanici policije u Podgorici, tzv. Betonjerci, od 31. oktobra do 2. novembra 2008. godine. Sudski vještaci su kod Pejanovića utvrdili 19 teških i lakih tjelesnih povreda po cijelom tijelu. Pejanović je ubijen u maju 2011. godine, zbog čega je pravosnažno osuđen policajac Zoran Bulatović.

Brutalno prebijanje Pejanovića u policijskom pritvoru je velika sramota crnogorske policije, koja do danas nije odgovarajuće ni istražena ni kažnjena. Minimalno su kažnjeni trojica policajaca Ivica Paunović, Milan Kljajević i Milanko Leković koji su, pomagajući zlostavljačima, otvorili vrata Betonjerke i omogućili kolegama specijalcima da brutalno prebiju Pejanovića. Treba primjetiti i da su sva trojica službenika policije, kao i  dvojica koja su u međuvremenu oslobođena do kraja suđenja tvrdili da se u spornom periodu nije desilo ništa sumnjivo i da Pejanović nije ni povrijeđen.

Za razliku od njih, časno postupanje policajca Gorana Stankovića, koji je svjedočio da se prebijanje dogodilo i da je naređenje stiglo ”s vrha” i koji je, kako je kazao, službu napustio zbog pritiska i prijetnji po svoju bezbjednost, zbog čega mu je Luksemburg dao azil, nije dovoljno da se spere ljaga koju su ugledu crnogorske policije nanijeli njeni pripadnici koji su naredili i sproveli brutalno prebijanje Pejanovića. Nekažnjivost ovog slučaja ohrabrilo je slično postupanje policije i posle toga.

HRA se nada da će nova istraga biti prekretnica u procesuiranju, a kasnije i odgovarajućem kažnjavanju svih Pejanovićevih batinaša, njihovih pomagača i nalogodavaca, čime bi pravda makar i poslije više godina bila zadovoljena u skladu s obavezama Crne Gore da poštuje ljudsko pravo na apsolutnu zabranu mučenja.1/7/2016 LAWYER DALIBOR TOMOVIĆ REPRESENTATIVE OF NGOs IN THE COMMISSION FOR MONITORING ACTIONS OF COMPETENT AUTHORITIES IN INVESTIGATIONS IN CASES OF THREATS AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS, MURDERS OF JOURNALISTS AND ATTACKS ON MEDIA PROPERTY

Lawyer Dalibor Tomović, candidate of 11 NGOs (Human Action (HRA), Association of Youth with Disabilities of Montenegro, Center for Civic Education,  Center for Investigative Journalism, Centre for Research and Monitoring (CeMI), Center for Women and Peace Education – ANIMA, Institute Alternativa, Juventas, Network for Affirmation of NGO Sector – MANS, Women’s Safe House and Women’s Rights Centre, was elected as member of the Commission for monitoring the actions of competent authorities in investigations in cases of threats and violence against journalists, murders of journalists and attacks on a media property.

At the session held on Thursday, 30th June 2016, the Government of Montenegro adopted the Decision on the establishment of the Commission on the proposal of the Minister of Interior Affairs Mr. Goran Danilović. The decision has not yet been published on the website of the Government because amendment of some parts of the text. It is known that the initial mandate of the Commission will last for two years, with the possibility of extension for another two if the Government consider it necessary. We hope that the Commission will have the necessary authority to work, i.e. that its members will be provided with unlimited access to data held by the Ministry of Interior Affairs, the State Prosecutor’s Office and the National Security Agency.

Previous Commission for the monitoring of operation of competent authorities in investigating the cases of threats and violence against journalists, murders of journalists and attacks on media property, whose mandate expired at the end of 2015, failed to achieve the main objective for which it had been established – to provide a comprehensive opinion on shortcomings in these investigations and manner in which they could have been improved based on the overview of investigations recognised as high-priority ones. For more information on the performance of that Commission, please consider HRA report “Operation of the commission for monitoring investigation of attacks against journalists: the citizens’ viewpoint”.1/7/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTAVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU MEDIJA

Advokat Dalibor Tomović, kandidat 11 NVO (Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Centra za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, Centra za ženska prava (CŽP), Instituta alternativa (IA), Juventasa, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Sigurne ženska kuća (SŽK) i Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG)) izabran je za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj u četvrtak, 30.6.2016, donijela Odluku o obrazovanju Komisije na predlog ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Odluka još uvijek nije objavljena na sajtu Vlade jer je usvojenim zaključcima naloženo da se preformuliše dio njenog teksta. Poznato je jedino da će inicijalni mandat Komisije trajati dvije godine, uz mogućnost produženja za još dvije ako Vlada to ocijeni potrebnim. Nadamo se da će Komisija imati neophodna ovlašćenja za rad, tj. da će se njenim članovima obezbijediti neograničen pristup podacima kojima raspolažu MUP, državno tužilaštvo i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Prethodna Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, kojoj je istekao mandat na kraju 2015. godine, nije ostvarila osnovni zadatak zbog koga je osnovana – da na osnovu pregleda istraga koje je utvrdila kao prioritete pruži sveobuhvatno mišljenje o propustima u tim istragama i načinu na koji bi njihovo vođenje trebalo unaprijediti. Za više informacija o radu Komisije pogledajte HRA izvještaj “Iz ugla građana – izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare”.1/7/2016 HRA ON THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE MEDIA ACT IN THE ASSEMBLY OF MONTENEGRO

Human Rights Action (HRA) welcomes the decision of MPs Mr. Rifat Rastoder, Mr. Dritan Abazović and Mr. Zoran Miljanić to propose amendments to the Media Act to the Assembly of Montenegro. Those amendments, among else, contain HRA proposals for the harmonization of the Media Act with the practice of the European Court of Human Rights. Some of these proposals HRA published already in 2010. In July 2015 HRA submitted an improved edition of proposed amendments to the Government (ministries of justice and culture), MPs and the media. High-quality debate of these proposals in the Assembly and, hopefully, their adoption, could be of great importance for Montenegro’s progress in the implementation of European human rights standards on freedom of expression and the right to privacy.

The proposal includes provisions introducing standard of due professional care of journalists and prescribes the basis for exclusion of liability for damages, specifies protection of privacy in the media, a right of correction and reply, and prescribes the right of journalists and editors to ethical conduct and protection from imposing views by editors and media owners.

On November 2010 HRA presented the first proposed amendments to the Media Act as a contribution to the efforts that the standards of the European Court for Human Rights be incorporated into law and thus enhance the practice of their application in Montenegro. This proposal was innovated in 2015 by HRA working group composed of Ms. Azra Jašavić, then MP, Ms. Draginja Vuksanovic, MP, Mr. Dragoljub Duško Vuković, journalist and media analyst, Mr. Goran Đurović, Chairman of the Committee of RTCG Council for Petitions and Complaints of Listeners and Viewers and Chairman of the Board of the Coalition of NGOs – Cooperation towards the goal, Ms. Jadranka Vojvodić, Deputy Director of the Agency for Electronic Media and Ms. Tea Gorjanc-Prelević, HRA executive director.

The solutions included in the draft law, which is now in the Assembly, HRA presented at a public meeting in July 2015. The discussion was attended by the Minister of Justice Mr. Zoran Pažin and Minister of Culture Mr. Pavle Goranović, who received the proposal in advance.

>>>1/7/2016 HRA POVODOM UPUĆIVANJA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA U SKUPŠTINU CRNE GORE

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku poslanika Rifata Rastodera, Dritana Abazovića i Zorana Miljanića da upute Skupštini Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima koji, pored ostalih, sadrži i predloge HRA za usklađivanje Zakona o medijima sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Neke od tih predloga HRA je objavila još 2010. godine, a u cjelini prije godinu dana, u julu 2015. i dostavila ih i Vladi i poslanicima i medijima. Kvalitetna rasprava o ovim predlozima u Skupštini i, nadamo se, njihovo usvajanje, moglo bi biti od velikog značaja za napredak Crne Gore u primjeni evropskih standarda ljudskih prava na slobodu izražavanja i privatnost.

Predlog obuhvata odredbe za koje se zalaže HRA, a kojima se uvodi standard dužne profesionalne pažnje novinara i propisuje osnov za isključenje odgovornosti za štetu, precizira zaštita privatnosti u medijima, pravo na ispravku i odgovor, i propisuju prava novinara i urednika na etično postupanje i zaštitu od nametanja stavova urednika i osnivača.

HRA je u novembru 2010. godine predstavila prvi Predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima kao doprinos zalaganju da se standardi iz prakse Evropskog suda za ljudska prava pretoče u zakonske odredbe i tako unaprijedi praksa njihove primjene u Crnoj Gori. Taj Predlog je 2015. inovirala i dopunila radna grupa HRA u sastavu: Azra Jasavić, tada poslanica, Draginja Vuksanović, poslanica, Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Goran Đurović, predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca i predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

HRA je rješenja koja su uključena u Predlog zakona, koji se sada našao u Skupštini, predstavila na javnom skupu u julu 2015. godine. U raspravi su učestvovali i ministar pravde Zoran Pažin i ministar kulture Pavle Goranović, kojima su predlozi unaprijed dostavljeni. 

>>>28/6/2016 MJESEC PONOSA LGBT OSOBA UPRAVNI SUD ODBACIO TUŽBU POVODOM ZABRANE OKUPLJANJA U NIKŠIĆU

Upravni sud Crne Gore, odbacio je tužbu koje su nevladine organizacije LGBT Forum Progres i Hiperion uz pravnu pomoć u vođenju postupka partnerske organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) uložile na rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova povodom zabrane Povorke Ponosa u Nikšiću.

LGBT Forum Progres, Hiperion i HRA izražavaju razočarenje donesenom odlukom Upravnog suda, imajući u vidu činjenično stanje izneseno u samoj tužbi koje jasno, po mišljenju organizatora, potvrđuje kršenje fundamentalnog prava na slobodu okupljanja što je potvrđeno da je suprotno Ustavu Crne Gore, međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i Zakonu o javnim okupljanjima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je bilo dužno da omogući mirno održavanje protesta i tužiocima, kao i ostalim grupama koje se sa ciljevima njihovog protesta ne slažu, da su to pravila demokratskog društva, koja štite i međunarodni ugovori o ljudskim pravima, Ustav i zakoni Crne Gore. 

>>>27/6/2016 CONSTITUTIONAL COURT TO SUSPEND RETALIATION AGAINST VANJA ĆALOVIĆ

HRA appealed today to the Constitutional Court to immediately suspend execution of the judgment pursuant to which Vanja Ćalović, an human rights activist fighting corruption, must “at her own expense publish the operative part of the judgment in all electronic and printed media in Montenegro and the Republic of Serbia because she had violated personality rights of a prosecutor (Vladimir Popović) … “, in relation to her public statements that Popović posted pornographic images online. HRA calls for suspension of the execution, as such verdict is clearly disproportionate to the possible damage and, as such, contrary to the Constitution of Montenegro and the European Convention on Human Rights.

The obligation to publish the ruling “in all the media in Montenegro and Serbia” is clearly disproportionate, since all these media had not even published Vanja Ćalović’s statement. Such verdict against Ćalović imposed disproportionate punishment which can result in confiscation of her entire property, which is an obvious retaliation.

According to figures presented by HRA to the Constitutional Court, there are at least 1,500 operative media in Montenegro and Serbia, of which maybe thirty had published Ćalović’s statement.

We noticed that, in this context, the Court did not bother to specify whether “all media” implies the media that existed at the time of the statement or those established in the meantime, until the adoption of the judgment, which makes this judgment all the more arbitrary.

Those media who had previously released the statement in question have a professional obligation to also publish information on the pronouncement of the judgement free of charge, in accordance with the Code of Journalists of Montenegro, i.e. the Code of Journalists of Serbia. However, all those media who had not (1470 of them) have no such obligation, and therefore Vanja Ćalović is forced to publish a paid advertisement in all of them.

Please note that the European Court of Human Rights considers that disproportionate damages in cases of defamation and violations of the right to privacy can violate the right to freedom of expression – even when the published material is untrue and damaging to one’s reputation. Not only that there must be a relationship of proportionality between the harm caused by defamatory statements and damages awarded, it is also necessary to take into account the impact of damages on the person who caused the harm (Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom; Filipović v. Serbia; Koprivica v. Montenegro). The Committee of Ministers has also established these principles in its 2004 Declaration on Freedom of Political Debate in the Media. For more details see HRA Bulletin No. XIV: THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND DAMAGE AWARDS IN DEFAMATION AND PRIVACY CASES, available at: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Bulletin-XIV.pdf.

>>>27/6/2016 USTAVNI SUD DA OBUSTAVI ODMAZDU PROTIV VANJE ĆALOVIĆ

HRA je danas apelovala na Ustavni sud da hitno obustavi izvršenje presude kojom je Vanja Ćalović, aktivistkinja za borbu protiv korupcije i ljudska prava, obavezana ”da o svom trošku objavi izreku presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Republici Srbiji zato što je povrijedila prava ličnosti tužioca (Vladimira Bebe Popovića)…”, a u vezi njene javne izjave da je Popović postavio na internet pornografske snimke. HRA apeluje da se obustavi izvršenje zato što je takva presuda očigledno nesrazmjerna eventualnoj šteti i kao takva suprotna Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Obaveza objavljivanja izreke presude ”u svim medijima u Crnoj Gori i Srbiji” je očigledno nesrazmjerna jer svi ti mediji nisu ni prenijeli izjavu Vanje Ćalović. Takvim iskazom izreke presude Vanji Ćalović je nametnuta nesrazmjerna kazna koja za posljedicu može imati plijenidbu njene cjelokupne imovine, pa predstavlja očiglednu odmazdu.

Prema podacima koje je HRA predstavila Ustavnom sudu, u Crnoj Gori i Srbiji djeluje najmanje 1.500 medija, od kojih je izjavu Ćalović prenijelo možda njih trideset.

Primjećujemo, u ovom kontekstu, da se sud nije potrudio ni da precizira da li pod “svim medijima” misli na medije koji su postojali u vrijeme davanja izjave ili i one koji su nastali u međuvremenu, do donošenja presude, što ovu presudu dodatno čini proizvoljnom.

Oni mediji koji su prethodno objavili izjavu Vanje Ćalović imaju profesionalnu obavezu da i informaciju o izreci presude objave besplatno, u skladu sa Kodeksom novinara/novinarki Crne Gore, odnosno Kodeksa novinara Srbije. Međutim, svi oni koji je nisu prenijeli (njih 1470) nemaju takvu obavezu, pa je Vanja Ćalović primorana da u svima njima objavi plaćeni oglas.

Podsjećamo da Evropski sud za ljudska prava smatra da nesrazmjerne naknade štete u slučajevima klevete i kršenja prava na privatnost mogu prekršiti pravo na slobodu izražavanja – čak i kada je ono što je objavljeno neistinito i šteti ugledu. Ne samo da mora da postoji odnos srazmjernosti između štete pričinjene klevetničkim izjavama i njene naknade, već se mora uzeti u obzir i uticaj naknade štete na osobu koja je štetu pričinila (Tolstoy Miloslavsky protiv Ujedinjenog Kraljevstva; Filipović protiv Srbije; Koprivica protiv Crne Gore). Komitet ministara je utvrdio ove principe i u svojoj Deklaraciji o slobodi političke debate u medijima iz 2004. godine. Detaljnije u biltenu HRA br. XIV: EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I NAKNADA ŠTETE U SLUČAJEVIMA KLEVETE I KRŠENJA PRAVA NA PRIVATNOST, koji je dostupan na: http://www.hraction.org/?page_id=753).

>>>25/6/2016 ON THE OCCASION OF THE 26th OF JUNE – THE INTERNATIONAL DAY IN SUPPORT OF VICTIMS OF TORTURE

On the occasion of the International Day in Support of Victims of Torture, which the United Nations marks every year on 26 June, Human Rights Action (HRA) indicates that Montenegro has not shown willingness so far to consistently provide for punishment for torture and other examples of ill-treatment in accordance with international human rights treaties, its Constitution and laws.

The mass beating of prisoners in January 2015, as well as police brutality against citizens in the context of protests in October 2015 remains inadequately prosecuted and punished. Only one prison officer was punished by a minimum penalty for grievous bodily harm inflicted on the prisoner, while the trial of ten members of the prison police for torturing 11 prisoners was delayed twice. Responsibility of prison administration and competent authorities in the Ministry of Justice in this case has not been investigated.

The police still successfully hides its officers who were involved in several cases of abuse of citizens in the context of the protest, although cases were recorded and violation proven. Concerning is the lack of prosecution of the police superiors for obstructing justice. With the exception of the recently accused commander of the Special Anti-Terrorist Unit, it is not yet known whether they will prosecute the superior police officers who obstructed justice starting from the failure to receive citizen complaints, through concealment of those who were involved in all cases of abuse.

Montenegro is not ready to fully protect and compensate victims of torture. Although it has recently shown a willingness for mutual agreement and to effectively indemnify Milorad Martinović because of the apparent torture he suffered from the police, the state, for example, is still on trial with a number of prisoners of the camp Morinj for abuses that have occurred there 24 years ago. Although it passed a special law for the compensation of victims of violence, which we hope will soon enable the establishment of a compensation fund for crime victims, the Law on free legal aid still does not include victims of police torture, although the law on internal affairs provides police officers accused of torture with free legal aid.

>>>25/6/2016 POVODOM 26. JUNA – MEĐUNARODNOG DANA PODRŠKE ŽRTVAMA MUČENJA

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama mučenja, koji Ujedinjene nacije obilježavaju svake godine 26. juna, Akcija za ljudska prava (HRA) ukazuje da Crna Gora do sada nije pokazala spremnost da dosledno obezbijedi kažnjavanje mučenja i drugog zlostavljanja u skladu sa međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, svojim Ustavom i zakonima.

Masovno prebijanje zatvorenika iz januara 2015. godine, kao i policijska brutalnost prema građanima u kontekstu protesta u oktobru 2015. godine ni do danas nisu adekvatno procesuirani i kažnjeni. Kažnjen je minimalnom kaznom samo jedan zatvorski službenik zbog teške tjelesne povrede nanijete zatvoreniku, dok se početak suđenja desetorici pripadnika zatvorske policije zbog mučenja 11 zatvorenika odlaže već dva puta. Odgovornost Uprave zatvora i nadležnih u Ministarstvu pravde u tom slučaju nije odgovarajuće istražena.

Policija još uvijek uspješno krije svoje službenike koji su učestvovali u više slučajeva zlostavljanja građana u kontekstu protesta, iako su slučajevi snimljeni i povrede dokazane. Zabrinjava i nedostatak procesuiranja nadležnih u policiji zbog ometanja pravde. S izuzetkom nedavno optuženog komandanta Specijalne antiterorističke jedinice, još uvijek nije poznato da li će odgovarati oni nadležni službenici policije koji su ometali pravdu počev od propusta da prime prijave građana, preko prikrivanja onih koji su učestvovali u svim slučajevima zlostavljanja.

Crna Gora nije spremna da dosledno obešteti i zaštiti žrtve mučenja. Iako je nedavno pokazala spremnost da sporazumno i efikasno obešteti Milorada Martinovića zbog očigledne policijske torture, država se, primjera radi, još uvijek sudi sa brojnim zarobljenicima logora Morinj zbog zlostavljanja koje se tamo desilo prije 24 godine. Iako je donijela i poseban zakon za obeštećenje žrtava nasilja, koji će nadamo se uskoro omogućiti i osnivanje Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih djela nasilja, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći još uvijek ne obuhvata žrtve policijske torture, iako je zakonom o unutrašnjim poslovima policajcima optuženim za mučenje obezbijeđena besplatna pravna pomoć.

>>>23/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU I MEDIJE

Akcija za ljudska prava (HRA) + 10 nevladinih organizacija su na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 8. juna 2016. godine, predložile advokata Dalibora Tomovića kao kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu i medije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo listu kandidata nevladinih organizacija iz koje se vidi da je Dalibor Tomović jedini kandidat NVO za člana Komisije.22/6/2016 APPEAL FOR IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS OF PRISON EMPLOYEES

Human Rights Action (HRA) and Juventas today sent a letter to the Minister of Justice, Mr. Zoran Pažin regarding inadequate working conditions of employees in the Administration for Execution of Criminal Sanctions (AECS).

In a letter we appeal to the Ministry of Justice to take measures within its jurisdiction in order to support implementation of rights of employees in AECS who perform very responsible and stressful jobs, working under inappropriate conditions.

In a recently published report on the state of human rights of persons in custody and serving a prison sentence [1] HRA and Juventas advocated for increasing the number of employees in all positions in the service of treatment and security (with special emphasis on the positions of commander, in solo reconnaissance areas – watchtowers and the control rooms). In this regard, it is an encouraging announcement by the Director of AECS, Mr. Miljan Perović that the process of hiring new workers in the AECS is ongoing.

We recommended that each employee who works overtime must be paid in accordance with the regulations, to provide them with programs and training aimed at reducing the stress, especially for members of the security service. We have also emphasized the need to ensure all employees time for a break during the daily work, because at the moment there is an absurd situation in which employees who have accelerated the retirement process precisely because they perform stressful and responsible job, due to the insufficient number of employees, because they cannot use their right for a break during working hours for a period of half an hour. We recommended the investigation and eventual sanctions, of all forms of illegal influence on the employees in AECS that are organized in trade unions or otherwise, in accordance with the regulations,  and advocate for their rights.

>>>