22/4/2016 THE CASE OF VESELIN PILETIĆ: PROSECUTORIAL AND JUDICIAL COUNCIL OF MONTENEGRO TO EXAMINE ACTIONS OF STATE PROSECUTORS AND JUDGES

HRA will request from the Prosecutorial and Judicial Council of Montenegro to examine actions of the competent state prosecutors and judges in the case in which Veselin Piletić was acquitted of charges for the crimes of murder and extraction after 17 years. For almost seventeen years Piletić has been living under a criminal charge for which even fifteen years ago, when he was first acquitted, the court determined that there was no evidence supporting the indictment.

On the other hand, the murder of Milan Paljević remained unpunished, for which Piletić was convicted, while no investigation of this murder continued since 1999 when Piletić was charged for the murder.

Montenegrin judiciary must demonstrate that it is capable to learn on mistakes and that concrete measures preventing pursuing such hopeless and long criminal proceedings will be taken.

Piletić spent more than a year in custody, his passport was taken away for 17 years, while all dramatic consequences of living under a criminal charge cannot even closely be compensated with “just satisfaction” of two thousand euros, that the Supreme Court adjudicated him in 2013 for violation of his right to trial within a reasonable time in the proceedings that at the time already lasted over thirteen years (judgment Tpz. 4/2013). The Supreme Court found several extended periods of inactivity in the proceedings, whereby only in one specific period there was no action for over 15 months. At the same time the Court found that the defendant did not contribute in any way to the length of proceedings.

In this case the behaviour of the State Prosecutor’s Office is particularly questionable. It insisted on the charges on the basis of two highly controversial evidences – one illegal evidence – paper with alleged written confession of the accused – whose origin prosecutors did not want to disclose, and the testimony of an unreliable witness, who has changed his testimony several times and whose mental illness had been documented in a timely manner.

>>>22/4/2016 SLUČAJ VESELINA PILETIĆA: TUŽILAČKI I SUDSKI SAVJETI CRNE GORE DA ISPITAJU POSTUPANJE DRŽAVNIH TUŽILACA I SUDIJA

Akcija za ljudska prava će od Tužilačkog i Sudskog savjeta Crne Gore zahtijevati da ispitaju postupanje nadležnih državnih tužilaca i sudija u predmetu u kojem je Veselin Piletić posle 17 godina pravosnažno oslobođen optužbe za krivična djela ubistvo i iznuda. Piletić je skoro sedamnaest godina živio pod opterećenjem krivične optužbe za koju se i prije petnaest godina, kada je prvi put oslobođen, ispostavilo da ne postoje nikakvi dokazi.

S druge strane, ostalo je nekažnjeno ubistvo Milana Paljevića za koje je Piletić bio okrivljen. Sporno je da li je bilo kakva istraga tog ubistva nastavljena otkako je protiv Piletića 1999. započet krivični postupak.

Crnogorsko pravosuđe mora da pokaže da je sposobno da uči na greškama i da će biti preduzete konkretne mjere da se spriječi vođenje ovakvih beznadežnih i dugotrajnih krivičnih postupaka.

Piletić je u ovom krivičnom postupku proveo preko godinu dana u pritvoru, sve vrijeme mu je bio oduzet pasoš, a sve dramatične posljedice života pod krivičnom optužbom ni blizu ne može da nadomjesti ”pravično zadovoljenje” od dvije hiljade eura, koje mu je 2013. godine dosudio Vrhovni sud zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji je tada već trajao preko trinaest godina (Tpz. 4/2013). Vrhovni sud je tada utvrdio da okrivljeni ni na koji način nije doprineo trajanju postupka, dok je u predmetu bilo više dužih perioda neaktivnosti. U samo jednom takvom periodu u predmetu nije rađeno ništa preko 15 mjeseci.

U ovom slučaju je posebno sporno postupanje državnog tužilaštva, koje je insistiralo na optužbi na osnovu dva očigledno sporna dokaza – nezakonitog dokaza – ”ceduljice” – čije porijeklo tužilaštvo nije htjelo da otkrije, i iskaza nepouzdanog svjedoka, koji je više puta mijenjao iskaz i čije je mentalno oboljenje, na koje je i sam ukazivao, blagovremeno dokumentovano.

>>>15/4/2016 TOWARDS PROTECTION OF THE MOST VULNERABLE FROM SUSPENSION OF ELECTRICITY SUPPLY

Human Rights Action (HRA) on February 17 submitted a letter to the Ministry of Labour and Social Welfare urging it to urgently ensure application of Article 198 of the Electricity Law, which prohibits the suspension of electricity supply to vulnerable consumers, who have outstanding obligations for consumed electricity. This law came into force in January 2016. The Ministry of Labour and Social Welfare has not responded yet. The original letter (in Montenegrin) is available here.

Only this year more than 20 families contacted HRA to ask for help because, despite the subventions, they are not capable to pay electricity bills due to insufficient social benefits (also according to UN CESCR). The media in Montenegro report daily about most vulnerable citizens living in difficult conditions, and even without electricity.

Unfortunately, all this is not enough to motivate Minister of Labour and Social Welfare  Zorica Kovačević to stand up for the application of the cited article, which should enable the protection of vulnerable consumers ie. health and social vulnerable consumers. After Ministry of Labour and Social Welfare, due to the interest of journalists of daily Dan – Milan Sekulić, sent to the Ministry of Economy and this Ministry said that this is still carried out “procedure of choice supplier for the last elections concerning non-exclusion from the network of certain categories of households in need,” we conclude that even this Ministry is not in no hurry to provide the protection of vulnerable customers from disconnection.

Please find more details in the text of daily Dan „Poor people in the dark despite the law”.15/4/2016 KA ZAŠTITI NAJUGROŽENIJIH OD ISKLJUČENJA STRUJE

Akcija za ljudska prava (HRA) je 17. februara dostavila pismo Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) u kojem smo apelovali da se hitno obezbijedi primjena člana 198  Zakona o energetici, kojim se zabranjuje obustava snabdijevanja električnom energijom ranjivim kupcima bez obzira na eventualno neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.  Ovaj zakon je stupio na snagu u januaru 2016. MRSS do danas nije odgovorilo na apel HRA.

HRA se samo ove godine obratilo preko 20 porodica koje su molile da im pomognemo jer, i pored subvencija, nijesu u stanju da od nedovoljnih socijalnih davanja plate račune za struju. Mediji svakodnevno izvještavaju o najugroženijim građanima koji žive u teškim životnim uslovima, pa još i bez struje.

Nažalost, sve to nije dovoljno da motiviše ministarku Zoricu Kovačević da se založi za primjenu citiranog člana, koji treba da omogući zaštitu ranjivih kupaca tj. zdravstveno socijalno ugroženih kupaca.  Nakon što je MRSS, na interesovanje novinara Dana – Milana Sekulića, uputilo na Ministarstvo ekonomije, a ovo Ministarstvo reklo da  još  uvijek sprovode “proceduru izbora snabdijevača poslednjeg izbora vezano za zabranu isključenja sa mreže pojedinih kategorija domaćinstava u stanju socijalne potrebe” zaključujemo da se ni tom ministarstvu ne žuri da omogući zaštitu ranjivih kupaca od isključivanja sa mreže.

Detaljnije pročitajte u tekstu dnevnog lista Dan “Sirotinja u mraku uprkos zakonu”.7/4/2016 SPECIAL STATE PROSECUTOR’S OFFICE IS CHECKING CLAIMS OF OBSTRUCTION OF THE INVESTIGATION OF ATTACK ON JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

State Prosecutor’s Office submitted the case files to the Special State Prosecutor’s Office to investigate whether the activities of public prosecutors and other officials who were responsible for investigating attacks on journalist Tufik Softić committed crimes within the jurisdiction of that Prosecutor’s Office, said in a letter of the State Prosecutor Petar Kapuci to HRA. The original (in Montenegrin) is available here.

Softić’s legal representative, Attorney at Law Dalibor Tomović, and HRA Executive Director, Tea Gorjanc Prelević sent a letter to the Supreme State Prosecutor, Ivica Stanković, in which they explain why they believe that the attack on Softić from 2007 was ineffectively investigated. They requested from the Supreme State Prosecutor’s Office to provide for determination of responsibility of state officers in charge of the investigation. Previously, the chairperson of the working group of the Commission for monitoring the investigation of attacks on journalists Mila Radulović also wrote to the Supreme State Prosecutor’s Office on the same ground.

 Softić’s lawyer Dalibor Tomović filed a constitutional appeal due to ineffective investigation, and will soon also submit a civil action against the State for damages. Legal protection of journalist Tufik Softić has been supported by the Media Legal Defense Initiative from London, which received the Columbia University freedom of expression award in 2015.

 More details are available in the text of the portal Prelistaj.me: http://www.prelistaj.me/2016/04/05/specijalni-tuzilac-katnic-provjerava-ko-je-opstruirao-istragu-za-napad-na-novinara-tuf6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Vrhovno državno tužilaštvo je uputilo spise predmeta Specijalnom državnom tužilaštvu da ispita da li su državni tužioci i službenici policije koji su bili zaduženi za istragu napada na novinara Tufika Softića izvršili krivična djela iz nadležnosti tog tužilaštva, kaže se u pismu državnog tužioca Petra Kapucija HRA.

pismu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević i advokat Tufika Softića Dalibor Tomović obrazložili su zašto smatraju da je napad na Softića iz 2007. godine nedjelotvorno istražen i zatražili su od VDT da obezbijedi utvrdjivanje odgovornosti nadležnih za sprovodjenje te istrage. Prethodno je predsjedavajuća radne grupe Komisije za praćenje istraga napada na novinare Mila Radulović istim povodom takođe pisala VDT-u.

Softićev advokat Dalibor Tomović je zbog nedjelotvorne istrage podnio ustavnu žalbu, a podnijeće uskoro i gradjansku tužbu protiv države za naknadu štete. Pravno zastupanje novinara Tufika Softića omogućila je organizacija Media Legal Defense Initiative iz Londona, koja je 2015. godine dobila nagradu Kolumbija univerziteta u Njujorku za slobodu izražavanja.

Detaljnije u tekstu portala Prelistaj.mehttp://www.prelistaj.me/2016/04/05/specijalni-tuzilac-katnic-provjerava-ko-je-opstruirao-istragu-za-napad-na-novinara-tuf

Tim Akcije za ljudska prava6/4/2016 HRA CONDEMNS THE ATTACK ON LAWYER AKOVIĆ

Human Rights Action (HRA) condemns the physical attack on lawyer Lazar Aković, which happened on Monday the 4th April 2016, in Podgorica. HRA joins the appeal of the Montenegro Bar Association to urgently identify and prosecute those who ordered the attack. We hope that the motive behind the attack will also be detected.

HRA advocates for stricter penalties in the Criminal Code for attacks on journalists, lawyers and health workers, like those that already exist for attacks on state officers, bearing in mind that persons who  belong  to those professions of particular public interest are  exposed to increased safety risks in Montenegro. Such a solution exists, for example, in the Criminal Code of the Republic of Serbia.

HRA reminds that lawyer Vlado Bjeković was murdered in 2012, and that last year two lawyers suffered physical attacks.

HRA team5/4/2016 HRA OSUĐUJE NAPAD NA ADVOKATA AKOVIĆA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje fizički napad na advokata Lazara Akovića koji se dogodio juče, 4. aprila 2016. u Podgorici. Pridružujemo se apelu Advokatske komore da se hitno otkriju i procesuiraju nalogodavci ovog napada. Nadamo se da će biti otkriven i motiv napada.

HRA se zalaže da se Krivičnim zakonikom propišu strožije kazne za napade na novinare, advokate i zdravstvene radnike, kakve već postoje za napad na službena lica, imajući u vidu da su osobe koje obavljaju te profesije od posebnog javnog značaja izložene povećanom riziku za bezbjednost u Crnoj Gori. Takvo rješenje postoji, na primjer, u Krivičnom zakoniku Republike Srbije.

Podsjećamo da je advokat Vlado Bjeković ubijen 2012. godine, a da su samo prošle godine dva advokata pretrpjela fizičke napade.

Tim Akcije za ljudska prava31/3/2016 PROCESSING ONLY TWO POLICE OFFICERS FOR THE BEATING OF MILORAD MARTINOVIC DEFEATS THE RULE OF LAW

Today, on the 31st of March 2016, the trial of two police officers, members of the Special Anti-Terrorist Unit (SAJ) should begin in the Basic Court in Podgorica. The two police officers are the only ones the Basic State Prosecutor’s Office accused for brutal beating of Mr. Milorad Martinovic following the protest on 24 October 2015 in Podgorica, although the recorded video of the beating shows at least twenty uniformed persons involved.

The Basic State Prosecutor’s Office, under the guidance of Ms. Ljiljana Klikovac, accepted to accuse only two police officers, members of SAJ, that the Police agreed to sacrifice in order to maintain the illusion of the application of law in the case of police torture over Martinovic. The SAJ commander, Mr. Radosav Ljeskovic, untill today has not been sanctioned in any way, although he commanded a unit whose members were brutally beating Martinovic, as well as other citizens in incidents following the protest, and although he refused to cooperate with the State Prosecution claiming he did not know who were police officers who participated in the beating of Martinovic, including those who were with him in the police car “because they were all masked.”

The State Prosecution unfortunately accepted such a mockery of law and justice by Ljeskovic, who was joined, by failure to perform, by the Director of Police Department Slavko Stojanović, the former Minister of Internal Affairs Raško Konjević and current Minister of Internal Affairs Duško Marković.

>>>30/3/2016 PROCESUIRANJE SAMO DVOJICE POLICAJACA ZA PREBIJANJE MILORADA MARTINOVIĆA JE PORAZ VLADAVINE PRAVA

U Osnovnom sudu u Podgorici sjutra, 31. marta 2016, treba da počne suđenje dvojici policajaca, pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) koje je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) jedine optužilo za zvjersko prebijanje Milorada Martinovića posle protesta 24.10.2015. u Podgorici, iako se na javno objavljenom snimku vidi da je u tom događaju učestvovalo barem dvadesetak uniformisanih osoba.

ODT, pod rukovodstvom Ljiljane Klikovac, prihvatilo je da optuži samo dvojicu policajaca, pripadnika SAJ koje je Uprava policije pristala da žrtvuje u cilju održavanja privida primjene prava u slučaju policijske torture nad Martinovićem. Komandant SAJ, Radosav Lješković, do danas nije sankcionisan na bilo koji način iako je komandovao jedinicom čiji su pripadnici zvjerski pretukli Martinovića, kao i druge građane u incidentima posle protesta, i iako je odbio da sarađuje sa državnim tužilaštvom tvrdeći da ne zna ni ko su policajci koji su učestvovali u prebijanju Martinovića, pa čak ni oni koji su s njim bili u policijskom vozilu ”jer su svi bili maskirani”.

Državno tužilaštvo je nažalost prihvatilo ovakvo ismijavanje pravu i pravdi od strane Lješkovića kojem su se svojim nečinjenjem pridružili i direktor Uprave policije Slavko Stojanović, prethodni ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i sadašnji Duško Marković.

>>>29/3/2016 A LETTER OF SUPPORT FOR FLORENCE HARTMANN

Human Rights Action together with other representatives of civil society of Montenegro and the region, signed and sent an appeal for the liberation of Florence Hartmann, former spokeswoman of the UN war crimes court at The Hague, who was arrested last week and is in the Tribunal’s Detention Unit.

HRA finds her arrest and punishment as unjust, contrary to the public interest and freedom of expression. Hartmann was convicted for publishing a part of the record of the ICTY’s proceedings against Slobodan Milosevic, who had at a time been declared secret.

The appeal and its signatories is available here.29/3/2016 REGIONAL ROUND TABLE – SUPPRESSION OF IMPUNITY FOR WAR CRIMES

The Human Rights Action and Supreme State Prosecutor of Montenegro organized the Regional round table Suppression of impunity for war crimes on 25 and 26 March 2016 in Podgorica.

The event brought together around thirty participants representatives of state prosecution offices, the judiciary, lawyers and citizens’ associations that monitor war crimes trials in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro.

At the opening ceremony the speakers were H.E. Margaret Uyehara,  Ambassador of the United States of America (USA) to Montenegro, Ivica Stankovic,  Supreme State Prosecutor,  Stanka Vucinic, Judge of the Supreme Court and the Deputy President of the Supreme Court of Montenegro and Tea Gorjanc-Prelevic, executive director of Human Rights Action.

>>>29/3/2016 PODRŠKA FLORENS ARTMAN

Akcija za ljudska prava je zajedno sa drugim predstavnicima civilnog društva Crne Gore i regiona, potpisala i uputila apel za oslobođenje Florens Artman, nekadašnje glasnogovornice Haškog tribunala, koja je uhapšena prošle nedjelje i nalazi se u pritvorskoj jedinici Tribunala.

Apelom se ističe da su njeno i kažnjavanje i hapšenje nepravedni, protivni javnom interesu i slobodi izražavanja. Artman je osuđena zbog objavljivanja dijela spisa iz postupka protiv Slobodana Miloševića, koji su u jednom periodu bili proglašeni tajnim.

Apel za oslobođenje možete preuzeti ovdje.

 26/3/2016 Drugi dan regionalnog okruglog stila Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine

U toku je drugi dan regionalnog okruglog stila Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine koji organizujemo u saradnji sa Vrhovnom državnim tužilaštvom Crne Gore.

Agendu možete preuzeti ovdje.24/3/2016 REGIONALNI OKRUGLI STO U PODGORICI 25-26. MARTA: SUZBIJANJE NEKAŽNJIVOSTI ZA RATNE ZLOČINE

NVO Akcija za ljudska prava i Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore organizuju Regionalni okrugli sto pod nazivom Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine u petak i subotu 25. i 26. marta 2016. godine u hotelu Ramada u Podgorici.

Skup će okupiti oko trideset učesnika – predstavnike državnih tužilaštava, sudstva, advokature i udruženja građana koja prate suđenja za ratne zločine iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Na otvaranju skupa u petak u 14h govoriće Nj.E. Margaret Uyehara, Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Stanka Vučinić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava (HRA).

>>>