6/2/2015 – HRA POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA DA SVOJ BUDŽET UMANJI ZA 400.000 EURA

Akcija za ljudska prava (HRA) je apelovala na ministra Boškovića da preispita odluku da 400.000 eura preusmjeri Nacionalnoj turističkoj organizaciji i razmotri da se tim iznosom finansiraju skloništa za beskućnike i narodne kuhinje, zbrinjavanje lica koja su prinuđena da žive u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti i povećaju socijalna davanja najsiromašnijim sugrađanima. Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA preporučila je ministru u pismu da Ministarstvo ustanovi sistem prioriteta prema kojem bi se uštede nastale sprečavanjem zloupotreba preraspodijelile najugroženijim građanima i ispunile preporuke UN Komiteta za ekonomska socijalna i kulturna prava Crnoj Gori iz decembra 2014.

>>>3/2/2015 – Limit authorities of the National Security Agency (NSA) – joint press release of HRA, CCE, MANS and IA

NGOs Human Rights Action (HRA), Centre for Civic Education (CCE), Network for Affirmation of Non-Governmental Sector (MANS) and Institute Alternative (IA) submitted to the MPs seven amendments for improvement of legal framework for the NSA work, in order to prevent human rights violations by security structures.

In addition to what we pointed out during the past few days, i.e. that the authorities of NSA officials regarding direct insight into database of legal persons and electronic pinpointing of location should be limited and that these measures should be applied strictly based upon a decision of the court, amendments to the Law amending the Law on NSA should be more thoroughly standardised and other aspects of work of this institution and protection of rights of citizens should be further improved.

Namely, procedures for destroying information collected by the NSA which are not of security character should be prescribed by the law, because permanent storage of personal information in classified files would represent violation of the right to respect of private life.

Therefore, a ban on storage of “collaterally” collected information, or information not related to purpose they have been collected for, must be prescribed. Also, the NSA should commit itself to submitting the information collected after implementing secret surveillance measures for evaluation of legality of implemented measures to the Supreme Court. This implies that immediately after the ” the judge’s reading” a part of material not related to reasons for which the measures have been undertaken, or that relate to a different kind of personal data that are not of security character, should be destroyed while the rest of the material should be kept in registers.

>>>3/2/2015 – Ograničiti ovlašćenja ANB – zajedničko saopštenje HRA, CGO, MANS i IA

U cilju sprečavanja kršenja ljudskih prava od strane bezbjednosnih struktura, nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Institut alternativa podnijele su poslanicima sedam predloga za unapređenje pravnog okvira za rad Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Osim onoga na šta smo prethodnih dana ukazivali, a to je da treba ograničiti ovlašćenja službenika ANB da imaju neposredan uvid u baze podataka pravnih lica i da elektronski utvrđuju lokaciju, i primjenjivati ove mjere isključivo na osnovu sudske odluke, amandmanima na izmjene i dopune Zakona o ANB treba temeljnije normirati i druge aspekte rada ove institucije i dodatno unaprijediti zaštitu prava građana.

Naime, neophodno je zakonom propisati procedure za uništavanje podataka koje ANB prikupi a koji nisu bezbjednosnog karaktera, jer bi trajno čuvanje ovih ličnih podataka u tajnim dosijeima predstavljalo narušavanje prava na poštovanje privatnog života.

Stoga se zakonom mora propisati zabrana čuvanja “kolateralno” prikupljenih podataka, tj. onih podataka koji se ne odnose na svrhu radi koje su prikupljani. Takođe, ANB treba obavezati da, nakon primjene mjera tajnog nadzora, dostavi Vrhovnom sudu prikupljene podatke na ocjenu zakonitosti primjene mjera. To znači da bi se odmah nakon „čitanja sudije“ uništio dio materijala koji se ne odnosi na razloge zbog kojih su mjere preduzete ili koji se tiče druge vrste ličnih podataka koji nijesu bezbjednosnog karaktera, dok bi se ostatak materijala čuvao u registrima.

>>>2/2/2015 – AMENDMENTS TO THE LAW ON NATIONAL SECURITY AGENCY INTOLERABLY EXPAND EXISTING AUTHORITIES OF AGENCY DIRECTOR

Proposed amendments to the Law on National Security Agency (NSA) expand existing authorities of the Agency Director and allow unlimited arbitrary surveillance, while citizens are not provided with any means of protection from such arbitrary interference into their rights.

Namely, the proposed amendments envisage that NSA collects information on location and movement of any individual based on the order of the Director of that service, while the existing legislative solution envisages that these information can be collected only based on the decision of the President of the Supreme court, on the grounds of reasoned, written request from the Agency, submitted for each case separately.

That means that the proposed amendments to the Law envisage abolition of the court control and written explanation for each individual case. The new solution, proposed by the Government, defines that the NSA can collect information on the movement of unlimited number of people only based on directors’ decision, without any control and explanation. Such a secret register of the NSA could contain information on the movement of unlimited number of citizens, thereby directly violating their privacy, but the Government’s explanation of proposed amendments to the law does not contain reasons for proposing such solutions.

>>>2/2/2015 – Predlog zakona o ANB – i lociranje i praćenje na zahtjev direktora bez kontrole suda

Predložene Izmjene i dopune Zakona o ANB-u šire postojeća ovlašćenja direktora Agencije i omogućavaju neograničeno proizvoljno praćenje, dok građanima nije dostupno nikakvo sredstvo zaštite od tako proizvoljnog miješanja u njihova prava.

Naime, predloženim izmjenama se predviđa da ANB prikuplja podatke o lokaciji i kretanju bilo kog pojedinca samo na osnovu naloga direktora te službe, dok je važećim zakonskim rješenjem predviđeno da se takvi podaci mogu prikupljati samo na osnovu odluke predsjednika Vrhovnog suda, na osnovu obrazloženog, pisanog zahtjeva Agencije, koji se podnosi za svaki slučaj ponaosob.

To znači da se izmjenama i dopunama Zakona predviđa ukidanje sudske kontrole i pisanog obrazloženja za svaki pojedinačni slučaj. Novo rješenje koje predlaže Vlada definiše da samo na osnovu odluke svog direktora ANB može prikupljati podatke o kretanju neograničenog broja ljudi, bez ikakve kontrole i bez obrazloženja. Takav, tajni registar ANB-a o bi mogao da sadrži podatke o kretanju neograničenog broja građana, čime bi se nesumnjivo povrijedila njihova privatnost, ali Vladino obrazloženje predloženih izmjena zakona ne sadrži razloge iz kojih su predložena takva rješenja.

>>>31/1/2015 – AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA APELOVALA DA LOKALNE SAMOUPRAVE HITNO PREISPITAJU PRAVNI OSNOV PO KOJEM SE KORISTE STANOVI U NJIHOVOM VLASNIŠTVU

U cilju zaštite ljudskog prava na adekvatno stanovanje, koje se obezbjeđuje tzv. socijalnim stanovima u vlasništvu lokalnih samouprava u Crnoj Gori, Akcija za ljudska prava (HRA) je apelovala na gradonačelnike Podgorice i Nikšića da popišu sve stanove u vlasništvu lokalne samouprave i ispitaju postoji li još uvijek pravni osnov po kome su ti stanovi useljeni.

Ovo zbog toga što nam je poznato da u ovim gradovima postoje lica koja već imaju riješeno stambeno pitanje – dakle kuću ili stan, koje rentiraju za novac, a nastavljaju da stanuju u objektima koji su namijenjeni za stambeno nezbrinute ljude.

Stambeni problem porodica koje su stanovale u katastrofalnim uslovima u nikšićkom naselju Zverinjak, uspješno je riješen uz pomoć donatorskih sredstava i učešće opštine. Međutim, za sistemsko rješavanje stambenih problema najugroženijih građana neophodno je u svim opštinama prvo popisati postojeću javnu imovinu koja se već koristi u te svrhe i preispitati pravni osnov tog korišćenja.

>>>29/1/2015 – PROPOSED AMENDMENTS TO THE LAW ON NATIONAL SECURITY AGENCY CONTRARY TO THE CONSTITUTION OF MONTENEGRO AND EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Proposed amendments to the Law on National Security Agency expand the competences of the employees of that institution through a “backdoor”, contrary to the provisions of the Constitution of Montenegro and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

We call upon the members of the Parliament of Montenegro to file amendments to the proposed changes of the Law on National Security Agency, in order to protect human rights from arbitrariness of any individual.

The Government proposed amendments to the Law on National Security Agency that, amongst other issues, envisage that all legal persons are obliged to allow access to all their information through direct insight by an employee of the Agency who presents official identification. Based on that, every single employee of the National Security Agency can arbitrarily and in an unlimited manner access all personal information of citizens, including medical records, banking data and all the other information that are in possession of other legal entities in the state. It is thereby envisaged for every legal entity, including media, NGO sector, and even political parties to be impelled to allow every employee of the National Security Agency that has an identification to oversee all their information, registers and other documentation, without any limitation or measure of protection.

At the same time, the proposed law does not prescribe the grounds for suspicion that someone perpetrated an offense, so that it could intervene with his/her rights.

Moreover, legal entities do not have any possibility of protection if they believe that an employee with official identification should not access their registers or collection of data they own. No mechanism of complaint has been prescribed, which could postpone conducting of the verbal order of an employee of the National Security Agency and access to data.
No mechanisms of control and checking on why an employee of National Security Agency is accessing these data and for what purpose is prescribed by this law.

>>>29/01/2015 – Saopštenje NVO povodom izmjena i dopuna Zakona o ANB

Predložene Izmjene i dopune Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbijednost „na mala vrata” proširuju nadležnosti službenika te institucije suprotno odredbama Ustava Crne Gore i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pozivamo poslanike u Skupštini Crne Gore da amandmanski djeluju na predložene izmjene i dopune Zakona o ANB-u kako bi zaštitili ljudska prava od samovolje bilo kog pojedinca.

Vlada je predložila izmjene i dopune Zakona o ANB kojima se između ostalog predviđa da su sva pravna lica dužna da službeniku Agencije koji se legitimiše službenom legitimacijom, omoguće pristup svim svojim podacima putem neposrednog uvida. Na osnovu toga svaki službenik ANB-a može samostalno, arbitrerno i neograničeno pristupiti svim ličnim podacima građana, uključujući medicinsku dokumentaciju, bankarske podatke i sve druge informacije koje u svom posjedu imaju sva druga pravna lica u zemlji. Time se predviđa da svaki pravni subjekt, uključujući i medije, nevladin sektor, pa i političke partije moraju omogućiti bilo kom službeniku ANB-a koji ima legitimaciju da bez ikakvog ograničenja ili mjera zaštite vrši uvid u sve njihove podatke, registre i drugu dokumentaciju.

Istovremeno, predloženi zakon ne propisuje čak ni osnov sumnje da je neko izvršio krivično djelo, da bi se moglo miješati u njegova prava.

>>>23/1/2015 – Zvjerinjak – Where there is will, there is a way – even in Montenegro

Apartment keys officially handed over today to vulnerable families from the settlement Zvjerinjak in Nikšić. Where there is will, there is a way – even in Montenegro!

More information (in Montenegrin) available at: http://www.vijesti.me/vijesti/mukama-dosao-kraj-stanovi-za-osam-porodica-iz-naselja-zvjerinjak-81557923/1/2015 – Zvjerinjak: kad se hoće sve se može i u CG

Danas u Nikšiću svečano uručeni ključevi stanova ugroženim porodicama iz naselja Zvjerinjak. Kad se hoće sve se može i u Crnoj Gori!

Više detalja na: http://www.vijesti.me/vijesti/mukama-dosao-kraj-stanovi-za-osam-porodica-iz-naselja-zvjerinjak-815579

 20/1/2015 – HRA PROPOSED AMENDMENTS TO THE DRAFT LAW ON COURTS AND DRAFT LAW ON JUDICIAL COUNCIL AND THE RIGHTS AND DUTIES OF JUDGES

HRA submitted its proposals to MPs for 5 amendments to the Draft Law on Courts and 31 amendments to the Draft Law on the Judicial Council and the Rights and Duties of Judges.

HRA expects the MPs to urge the proposer of the Law on the Judicial Council and the Rights and Duties of Judges, the Minister of Justice, to withdraw this important piece of legislation from parliamentary procedure for further amendment and prevent its adoption in its present state.

With regard to the Law on Courts, HRA proposed:

- Specifying that the legal positions of principle of the General Meeting of judges is not a binding source of law, in accordance with the recommendation of the Venice Commission;
– Limiting the proposed authority of the president of the court to inspect case files;

>>>20/1/2015 – HRA PREDLOZI AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O SUDOVIMA I NA PREDLOG ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA SUDIJA

Akcija za ljudska prava je danas dostavila poslanicima i poslanicama predloge 5 amandmana na Predlog zakona o sudovima i 31 amandman na Predlog zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija.

Očekujemo da poslanici apeluju na predlagača zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija, ministra pravde, da taj važan zakon vrati na doradu i da se on ne usvaja u ovom stanju.

U odnosu na zakon o sudovima, predložili smo:

- da se precizira da načelni pravni stav sjednice sudija nije obavezujući izvor prava, u skladu s preporukom Venecijanske komisije;
– da se ograniče predložene mogućnosti predsjednika suda da izvrši uvid u predmete;

>>>18/1/2014 – HRA PROPOSED 13 AMENDMENTS TO THE DRAFT LAW ON THE CONSTITUTIONAL COURT

The Parliament of Montenegro this week discusses before its Committees the Draft Law on the Constitutional Court. HRA submitted 13 proposals for amendments to the Draft law to MPs on Friday, 16 January 2015, highlighting the following issues to the end of a more effective, efficient and transparent Constitutional Court:

• HRA protests against the Government’s proposal to shorten the deadline for filing the constitutional complaint from 60 to 30 days, as well as the proposal to entirely leave out the deadline for the Constitutional court to make decisions, which was previously prescribed to 18 months. These proposals do not contribute to the effective protection of citizens’ rights, but to the inefficiency of the Constitutional Court, which has been scandalous so far. HRA reminds that it took the Constitutional Court five years to decide on the unconstitutional provision of the Criminal Procedure Code, whereas in some constitutional complaints even up to three years. In our experience, many citizens have lost the opportunity to protect their basic rights, just because they were late to file a constitutional complaint within the deadline of two months (which is now reduced to one month);

>>>18/1/2015 – HRA PREDLAŽE 13 PROMJENA U PREDLOGU ZAKONA O USTAVNOM SUDU

Parlament Crne Gore će u toku naredne nedjelje raspravljati u odborima o Predlogu zakona o Ustavnom sudu. HRA je u petak, 16. januara, svim poslanicima i poslanicama dostavila 13 predloga amandmana na Predlog zakona. Skrećemo pažnju javnosti na sljedeće amandmane koji su suštinski neophodni da bi Ustavni sud konačno postao djelotvorniji, efikasniji i transparentniji:

• protivimo se predlogu Vlade da se skrati rok za podnošenje ustavne žalbe sa 60 na 30 dana, kao i da se iz zakona potpuno izbaci rok za odlučivanje Ustavnog suda, koji je bio propisan na 18 mjeseci. Ovi predlozi ne doprinose djelotvornoj zaštiti prava građana, već podilaze neažurnosti Ustavnog suda koja je do sada bila skandalozna. Podsjećamo da je Ustavnom sudu bilo potrebno čak pet godina da odluči o neustavnoj odredbi Zakonika o krivičnom postupku, a o nekim ustavnim žalbama i tri godine. Prema našem iskustvu, mnogi građani su izgubili priliku da zaštite svoja osnovna prava, samo zato što su zakasnili da u roku od dva mjeseca (koji se sad skraćuje na pola) podnesu ustavnu žalbu;

>>>8/1/2015 – REGARDING THE ATTACK ON CHARLIE HEBDO

Following the tragic attack on the Charlie Hebdo magazine in Paris, the Executive Director of NGO Human Rights Action (HRA) Tea Gorjanc-Prelevic sent letters to the magazine and French ambassador in Montenegro Ms. Veronique Breneaux expressing her personal and HRA’s deepest condolences regarding the attack and all related victims. Enclosed is the shared content of both letters also published by the Montenegrin media.

”HRA expresses its deepest condolences to the families of the victims of last week’s massacre in the premises of Parisian weekly Charlie Hebdo. HRA shares the grief of French citizens and advocates of democracy and freedom of speech worldwide.

>>>