20/06/2014 POVODOM PISANJA I DISTRIBUCIJE LISTA INFORMER

 Sutomore 20 06 14

Sadržaj tekstova koje je Informer protekle nedjelje plasirao u očiglednoj namjeri da diskredituje istaknutu aktivistkinju nevladinog sektora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, Vanju Ćalović, po više osnova nije zaštićen slobodom izražavanja, i ne može biti od opravdanog javnog interesa u evropskom demokratskom društvu.

O ovom slučaju smo obavijestili nadležno tijelo Ujedinjenih nacija za zaštitu branilaca ljudskih prava, jer je pisanje lista Informer dio kampanje ugrožavanja društvenog aktivizma Vanje Ćalović u vidu najprizemnijeg metoda obračuna s njom.

S pažnjom očekujemo izjašnjavanje Medijskog savjeta za samoregulaciju o ovom slučaju u njihovom narednom izvještaju, kao i druge njihove komentare o novinarstvu koje promoviše Informer.

>>>12/06/2014 AMENDMENTS TO THE LAW ON THE PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS DO NOT IMPROVE THE PROTECTOR’S POSITION

Human Rights Action (HRA) believes that the amendments to the Law on the Protector of Human Rights and Freedoms (the Ombudsman) of Montenegro, that are on the Parliament’s agenda, have not fully responded to the Paris Principles of the United Nations, setting minimum standards to be met by institutions for the protection of human rights, or to the recommendations of the UN Human Rights Committee.

HRA submitted a total of 16 substantiated amendment proposals to the responsible ministry, based on comparative practice and international recommendations, in order to enhance the independence and effectiveness of the Ombudsman and strengthen his position. Only one of these amendments was partially adopted in the debate before the Parliamentary Human Rights Committee.

HRA proposed that the law provides that the Ombudsman has at least 4 deputies specialized in certain areas, of whom one would be responsible for protecting children’s rights, in accordance with the recommendation of the UN Committee on the Rights of the Child. Unfortunately, the proposal was not adopted, and this matter is to be regulated by secondary legislation.

>>>12/06/2014 IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA NE UNAPRJEĐUJU POLOŽAJ ZAŠTITNIKA

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da izmjene i dopune Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore koje se nalaze na dnevnom redu Parlamenta nijesu u potpunosti odgovorile na Pariske principe Ujedinjenih nacija kojima su propisani minimalni standardi koje treba da ispuni institucija za zaštitu ljudskih prava, kao ni na preporuke UN komiteta za zaštitu ljudskih prava.

HRA je Predlagaču podnijela ukupno 16 obrazloženih predloga amandmana, utemeljenih i u uporednoj praksi i međunarodnim preporukama, kojima bi se unaprijedila nezavisnost i efikasnost Zaštitnika i ojačala njegova funkcija. Samo jedan od ovih amandmana djelimično je prihvaćen u raspravi pred Odborom za ljudska prava.

HRA je uputila predlog da se zakonom definiše da Zaštitnik ima najmanje četiri zamjenika specijalizovana za određene oblasti, od čega bi jedan bio zadužen za zaštitu dječijih prava, što je i preporuka Komiteta UN-a za prava djeteta, što nažalost nije uvaženo, već ostaje da se to uredi podzakonskim aktima.

>>>09/06/2014 ON THE FINAL RULING IN THE CASE HRA V. JSC POBJEDA REGARDING PUBLICATION OF RESPONSE

Human Rights Action (HRA) is pleased to announce that the Appellate Court upheld earlier judgment of the Basic Court in Podgorica ordering the state of Montenegro, as the founder of JSC Pobjeda, to secure that this daily publishes a response submitted to it by HRA on 10 September 2013.

The final judgment provides that Pobjeda must publish HRA’s response within three days. Eventhough articles written by Stevan Lilić, President of the Board of Directors of NGO Public Policy Institute, that the submitted response referred to, were published nine months ago – in early September last year, and the law ordered urgent processing of the case, HRA nevertheless considers this verdict an important step in the struggle for the respect of human rights in Montenegro.

>>>09/06/2014 POVODOM PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SPORU HRA PROTIV AD POBJEDA ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo što je Apelacioni sud potvrdio raniju presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom je Crnoj Gori, kao osnivaču AD Pobjeda, naloženo da objavi reagovanje koje smo dnevnom listu Pobjeda uputili 10. septembra 2013.

Ovim je presuda postala pravosnažna, što znači da Pobjeda mora regovanje HRA da objavi u roku od tri dana. Iako su tekstovi Stevana Lilića, predsjednika UO NVO Institut za politiku, zbog kojih je reagovanje upućeno, objavljeni još početkom septembra prošle godine, a spor je po zakonu trebalo da bude hitno procesuiran, HRA ovu presudu smatra svejedno važnim korakom u nastojanju da se izbori za poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori.

>>>27/5/2014 I dalje bez političke volje za suštinskim promjenama u crnogorskom društvu

Iako je normativni okvir u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava unaprijeđen, nedovoljno ojačani i/ili efikasni institucionalni mehanizmi i neadekvatna primjena normativnog okvira u praksi čini stanje u ovim oblastima samo donekle prihvatljivim. Zajednička karakteristika trenutnog stanja u svim navedenim oblastima je nedostatak političke volje da se dođe do suštinskih pozitivnih promjena.

Ovo su ključni nalazi trećeg Izvještaja Koalicije 16 NVO za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23, koji ima za cilj da pruži nezavisne informacije i zapažanja, prije objavljivanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu, o nivou preduzetih reformi u oblastima reforme pravosuđa, suzbijanja korupcije, zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva počev od 01.oktobra 2013.godine a zaključno sa 10. aprilom 2014. godine.

>>>24/5/2014 22 years of the unpinished crime “Deportation of refugees”

25 May marks 22 years since the Montenegrin police illegally arrested at least 66 civilians – refugees who escaped to Montenegro from the war in Bosnia and Herzegovina, and delivered them as hostages to the Bosnian Serbs Army who used them for exchange of war prisoners. One group of refugees was directly transported from city of Herceg Novi to a concentration camp in Foča. Although this war crime can be traced in official documents and directly resulted in death of nearly all the deported refugees, the Montenegrin State Prosecutor’s Office indicted a limited group of people for “the illegal resettlement” or “deportation” – as this crime is euphemistically referred to by laypersons and the wider public.

All persons indicted by the State Prosecutor’s Office for this crime have been acquitted. Human Rights Action (HRA) analysis showed that the cause for this were unprofessional indictments that the court did not subsequently improve, in addition to misinterpreting the international humanitarian law. In August 2013, HRA helped mothers of victims to file a constitutional appeal for inefficient prosecution of these crimes on which the Constitutional Court has not yet decided. We have also submitted an initiative to the acting Supreme State Prosecutor, Veselin Vučković, to file a request for the protection of legality against the decision of the Appellate Court, on which he did not make a decision for over six months.

>>>24/05/2014 22 godine nekažnjenog zločina Deportacije izbjeglica

24052014Sjutra, 25. maja navršava se 22 godine od kako je crnogorska policija nezakonito uhapsila najmanje 66 civila koje su u Crnu goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i u svojstvu talaca ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Jedna grupa izbjeglica je direktno iz Herceg-Novog izručena u koncentracioni logor u Foči. Iako je ovaj ratni zločin potvrdjen zvaničnim dokumentima i iako je neposredno doveo do pogibije skoro svih isporučenih izbjeglica, državno tužilaštvo Crne Gore okrivilo je ograničeni krug osoba samo za “nezakonito preseljenje” ili deportaciju, kako se ovaj zločin eufemisticki i laički naziva i od strane šire javnosti.

>>>22/5/2014 HRA comments on CPT report on Montenegro

The conclusions of the Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) regarding improvement in the respect for human rights in the institutions for persons with intellectual disability Komanski most, prison administration (Administration for Execution of Criminal Sanctions) and Special Psychiatric Hospital in Dobrota in relation to their 2008 report were expected. In these institutions HRA and its partners – the Centre for Civic Education, EQUISTA and Women’s Safe House, have conducted a comprehensive monitoring project on the course of two years (2011-2013) and submitted a total of 315 recommendations for improvement, of which 2/3 had been fully or partially fulfilled. We hope that the prison administration, Komanski most and Special Psychiatric Hospital in Dobrota will finally employ the missing professional staff, as recommended by the CPT in its latest report and fulfil other remaining recommendations.

>>>22/05/2014 Komentar izvještaja CPT-a

Očekivan je zaključak Evropskog komiteta da je sveukupno posmatrano došlo do unaprijeđenja poštovanja ljudskih prava u ustanovi Komanski most, ZIKS-u i Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti u odnosu na njihov izvještaj iz 2008.

Upravo u ovim ustanovama Akcija za ljudska prava je sa partnerima – Centar za gradjansko obrazovanje, Ekvista i Sigurna ženska kuća, vršila sveobuhvatan monitoring i prema tim ustanovama uputila ukupno 315 preporuka za poboljsanje stanja od kojih su 2/3 u potpunosti ili djelimično ispunjene. Nadamo se da će u ZIKS-u, Komanskom mostu i Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti konačno doći do zapošljavanja nedostajućeg stručnog kadra, kako je to i CPT preporučio u svom najnovijem izvještaju.

>>>22/5/2014 On the beating of NGO LGBT Forum Progress activist

The attack against LGBT Forum Progress activist is an unfortunate consequence of the clear message that the State Prosecutor’s Office and the Police have been sending to the perpetrators by not punishing previous public expressions of hatred towards sexual minorities.

The Police and the Prosecutor’s Office have been turning a blind eye to violence, before, during and in the aftermath of Pride parades organized in Montenegro.

>>>22/05/2014 Povodom prebijanja aktiviste LGBT Foruma Progres

Napad na aktivistu LGBT Forum Progres nažalost predstavlja posljedicu jasne poruke koju Državno tužilaštvo i policija šalju nasilnicima nekažnjavanjem njihovih dosadašnjih animalnih javnih izliva mržnje prema seksualnim manjinama.

Policija i tužilaštvo već godinama gledaju kroz prste nasilnicima uoči, za vrijeme i posle održanih povorki ponosa u Crnoj Gori.

>>>22/5/2014 HRA comments on CAT report

On the conclusions of the Committee against Torture (CAT) on the report of Montenegro published today, Human Rights Action (HRA) executive director, which took part in  drafting of the national report and submitted HRA alternative reports to the Committee, gives the following statement:

“Recommendations of the Committee against Torture, as well as those of the European Committee for the Prevention of Torture address open wounds of Montenegrin justice system, such as non-objective appointment and promotion of judges and prosecutors, lack of impartial investigation of torture when police officers are clearly responsible, too lenient punishments, basing judgments on admission of guilt, ineffective investigation of cases which then become time-barred and supporting impunity for torture in general and specifically in relation to war crimes and attacks on journalists. HRA will continue to persistently urge the state authorities to implement the recommendations of international expert bodies, believing that this is the key to the rule of law in Montenegro and its European integrations.

HRA believes that it is necessary to urgently hold a special meeting of the Government open to the public for discussion of reports of both committees, particularly bearing in mind that a great number of key criticism and related recommendations in the reports are repeated from 2008.”

Tea Gorjanc-Prelević, HRA executive director

***

CAT report is available here.22/05/2014 Komentar na izvještaj CAT-a

Povodom danas objavljenih zaključaka Komiteta protiv mučenja o izvještaju Crne Gore, Akcija za ljudska prava, koja je učestvovala i u izradi državnog izvještaja i dostavila svoje alternativne izvještaje Komitetu, daje sledeće saopštenje:

“Preporuke Komiteta protiv mučenja, kao i one Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, pogađaju rak rane crnogorskog sistema za ostvarivanje pravde kao što su neobjektivan izbor i napredovanje sudija i tužilaca, nedostatak nepristrasnih istraga mučenja onda kada su očigledno odgovorni službenici policije, preblago kažnjavanje, zasnivanje presuda na priznanju, zastarjevanje nedjelotvorno istraženih slučajeva i podržavanje nekažnjivosti za mučenje uopšte i posebno u odnosu na napade na novinare i ratne zločine. HRA će nastaviti da uporno insistira kod državnih organa na primjeni preporuka ovih međunarodnih stručnih tijela, vjerujući da je to ključ za vladavinu prava u Crnoj Gori i njene evropske integracije.

HRA smatra da je neophodno hitno održati posebnu sjednicu Vlade Crne Gore otvorenu za javnost na kojoj će se razmatrati o izvještajima oba komiteta, posebno imajući u vidu da je u njima veliki broj ključnih preporuka ponovljen iz 2008. godine.”

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka HRA

***

Izvještaj CAT-a možete preuzeti ovdje21/05/2014 Posjeta mjesta zločina koji su se desili tokom ratova devedesetih

Povodom Dana nezavisnosti, u okviru inicijative za Ženski sud feministicki pristup pravdi, 22. i 23. maja 2014. obići ćemo mjesta zločina koji su se desili tokom ratova devedesetih: Morinj (logor za hrvatske zarobljenike 1991/2), Herceg Novi (mjesto sa najvećim brojem deportovanih muslimana koji su ubijeni u BiH 1992), Bukovicu (mjesto etničkog čišćenja muslimana1992/3), Kaludjerski laz (mjesto gdje je od pripadnika Vojske Jugoslavije ubijeno šest civila albanske nacionalnosti a koje personifikuje još šesnaest ubjenih albanskih civila u vremenu od aprila do juna 1999. g. koji su izbjegli sa Kosova 1999), i Murinu ( mjesto stradanja šest civila medju kojima troje djece, od NATO bombardovanja).

>>>