15/11/2016 PORTAL DAN: CRNA GORA KAO GAMBIJA

Tea Gorjanc-Prelević o gašenju Vajbera i pozivu na informativni razgovor Patricie Pobrić: ”Crna Gora mora još dosta da uradi da bi usvo­ji­la evrop­sku kul­tu­ru ljud­skih pra­va, i u to­me mo­ra­ju da pred­nja­če nje­ni dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci ko­ji se če­sto po­na­ša­ju su­prot­no to­me.”

Pročitajte detaljnije u tekstu “Dana”.

slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/11/2016 STRUGGLE FOR TEACHING ASSISTANTS CONTINUES: 15 NGOs WROTE TO THE GOVERNMENT AGAIN

After the initial appeal for permanent and sustainable resolution of the problem of engagement of teaching assistants for children with special educational needs, sent to the Government on 29 September by the group of NGOs for human rights, another letter on the same subject was sent yesterday to the Prime Minister Milo Đukanović, Minister of Education Predrag Bosković and Minister of Labour and Social Welfare Boris Marić. The letter points out that in the meantime nothing has been done towards a permanent solution of the problem, but that in practice schools acted contrary to the proposals of NGOs and led to an unjustified distinction between children with special educational needs.

For more details please read a letter (in Montenegrin) and help to remain this important issue in the focus of public attention and attract the attention of those who are responsible to provide the right to free inclusive education.

29/9/2016 NGOs APPEAL FOR PERMANENT AND SUSTAINABLE ENGAGEMENT OF TEACHING ASSISTANTS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

1/9/2016 TO THE MINISTRY OF EDUCATION: URGENTLY AND PERMANENTLY PROVIDE SPECIAL EDUCATION NEEDS TEACHING ASSISTANTS10/11/2016 BORBA ZA ASISTENTE U NASTAVI: 15 NVO PONOVO PISALO VLADI

Posle prvobitnog apela za trajno i održivo rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, koji je grupa NVO za ljudska prava uputila Vladi 29. septembra, juče je novo pismo na istu temu poslato predsjedniku Vlade Milu Đukanoviću, ministru prosvjete Predragu Boškoviću i ministru rada i socijalnog staranja Borisu Mariću. U pismu se ukazuje da u međuvremenu nije urađeno ništa u pravcu trajnog rješavanja problema, već je u praksi postupljeno suprotno predlozima NVO, što je dovelo i do neopravdanog razlikovanja među djecom s posebnim obrazovnim potrebama.

Molimo da u pismu pročitate detaljnije o čemu se radi i pomognete da ovo važno pitanje ostane u žiži pažnje javnosti i privuče pažnju onih koji su odgovorni da djeci obezbijede pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje.

14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

14/10/2016 PORTAL VIJESTI: JOŠ NEMA SASTANKA NVO I MINISTARSTVA: ASISTENTI U NASTAVI I DALJE VOLONTIRAJU

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA9/11/2016 TUFIK SOFTIĆ CASE: STATE PROSECUTOR DENIGRATES THE PROBLEM OF UN-INVESTIGATED ATTACK ON JOURNALIST BY PLEA AGREEMENT

By concluding a plea agreement with Draško Vuković, who admitted to had falsely testified about attackers on journalist Tufik Softić and agreed to pay the fine of € 1700, the State Prosecutor’s Office denigrates the problem of un-investigated attempted murder of journalist Softić.

Softić was suspecting already in 2007, when the attack on him occurred, that Vuković, a member of Darko Šarić’s clan, participated in the organisation of the attack on him and had notified the police about his suspicion. However, Vuković was interviewed by the investigating authorities only seven years after the attack and on his own initiative, when he came in to falsely report three persons for the attack. The state then conducted a year and a half-long unsuccessful investigation against the three men he reported.

The State Prosecutor’s Office now assessed that such an act deserved only a fine of € 1700 and nothing else.

In the letter HRA director Tea Gorjanc Prelević and Tufik Softić’s attorney Dalibor Tomović addressed to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković on 18 January 2016 asking him to initiate procedures to establish responsibility of police officers and those with the State Prosecutor’s Office responsible for obvious failures to conduct an effective investigation in the case, the question was also raised whether the State Prosecutor would charge Vuković for perjury due to his false testimony in the investigation on the basis of which three persons were investigated for almost two years (the letter is available here).

Ten months later, the Supreme State Prosecutor has neither ensured further investigation nor initiated any action against those responsible for ineffective investigation, but only concluded a plea agreement with Vuković for perjury, who obstructed the investigation for a year and a half.

Finally, a question remains of why Vuković had given false testimony? Whose interests was he protecting and why is there no indication that the State Prosecutor’s Office is at all interested to find out the answer?

1/11/2016 NINE YEARS OF UNINVESTIGATED ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

6/4/2016 SPECIAL STATE PROSECUTOR’S OFFICE IS CHECKING CLAIMS OF OBSTRUCTION OF THE INVESTIGATION OF ATTACK ON JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

20/1/2016 – THE SUPREME STATE PROSECUTOR TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR INEFFICIENT INVESTIGATION OF ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

12/08/2013 On the new attempt to intimidate journalist Tufik Softić9/11/2016 DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVICE NIPODAŠTAVA PROBLEM NEISTRAŽENOG NAPADA NA SOFTIĆA

Zaključivanjem sporazuma o priznanju krivice sa Draškom Vukovićem, koji je priznao da je lažno svjedočio o napadačima na novinara Tufika Softića i pristao da za to plati novčanu kaznu od 1700 eura, državno tužilaštvo nipodaštava problem neistraženog pokušaja ubistva novinara Softića.

Softić je sumnjao da je Vuković, pripadnik klana Darka Šarića, učestvovao u organizaciji napada na njega još 2007. godine kada je o tome i obavijestio policiju. Međutim, Vuković je u istrazi tog slučaja prvi put saslušan tek sedam godina kasnije i to na njegovu inicijativu, kada je došao da lažno prijavi tri osobe, protiv kojih je država onda godinu i po dana bezuspješno vodila istragu.

Državno tužilaštvo je sada procijenilo da takav postupak zaslužuje samo 1700 eura kazne i ništa više.

>>>8/11/2016 INITIATIVE TO THE CONSTITUTIONAL COURT AGAINST ARBITRARY INTERNET SHUTDOWN

Human Rights Action (HRA) submitted today an initiative to the Constitutional Court of Montenegro to institute proceedings to review the constitutionality of Art. 145, para 4 of the Law on Electronic Communications, in order to prevent future arbitrary disabling of access to the Internet. On the day of parliamentary elections in Montenegro, 16 October 2016, the Agency for Electronic Communications and Postal Services has requested Internet service providers to shut down communication via internet applications Viber and WhatsApp, which drew attention to the disputed provision of the law that allows the Agency to order operators to suspend internet and telephone communication in Montenegro whenever it finds it “justified in cases of fraud or abuse.” This authority of the Agency is defined too broadly and lacks judicial supervision, contrary to the standards of freedom of expression according to the Constitution of Montenegro and international human rights treaties.

Please find attached the initiative, as well as the letter of the Chairman of the Agency Zoran Sekulić addressed to operators Crnogorski Telekom, Mtel and Telenor on 16 October 2016. Mr. Sekulić later explained in an interview to daily Pobjeda that the Agency was authorized by Article 145, para 4 of the Law on Electronic Communications to issue such an order to the operators.

17/10/2016 „VIBER“ AND „WHATSAPP“ SHUTDOWN DURING PARLIAMENTARY ELECTIONS IN MONTENEGRO IN BREACH OF FREE SPEECH8/11/2016 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU PROTIV PROIZVOLJNOG ISKLJUČIVANJA INTERNETA

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas Ustavnom sudu Crne Gore podnijela inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 145, stava 4 Zakona o elektronskim komunikacijama, da bi ubuduće spriječila proizvoljno uskraćivanje pristupa internetu. Na dan održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, 16.10.2016, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost zahtjevala je od operatera da isključe komunikaciju putem internet aplikacija „Viber“ i „WhatsApp“, što je skrenulo pažnju na spornu odredbu zakona koja omogućava Agenciji da naredi operaterima da suspenduju internet i telefonsku komunikaciju u Crnoj Gori kad god nađe da je to ”opravdano u slučajevima prevare ili zloupotrebe”. Ovo ovlašćenje je preširoko definisano i nije praćeno sudskom kontrolom, suprotno standardima slobode izražavanja koju obezbjeđuju Ustav Crne Gore i međunarodni ugovori o ljudskim pravima.

U prilogu pogledajte inicijativu, kao i dopis koji je direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Zoran Sekulić 16.10.2016. uputio operaterima: Crnogorskom Telekomu, Mtel-u i Telenoru. On je naknadno u intervjuu Pobjedi pojasnio da je Agencija na osnovu člana 145, st. 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ovlašćena na takav nalog prema operaterima.

17/10/2016 POVODOM JUČERAŠNJEG ISKLJUČIVANJA APLIKACIJA ”VIBER” I ”WHATSAPP” U CRNOJ GORI5/11/2016 SELECTED PROJECTS TO SUPPORT PSYCHIATRIC CLINIC’S OCCUPATIONAL THERAPY

Human Rights Action (HRA) and Center for women’s and peace education (ANIMA), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro, conducted the competition for NGOs’ mini-grants supporting activities to assist implementation of the Action plan for the improvement of occupational therapy in the Special psychiatric hospital in Kotor.

The Commission for Evaluation of Proposals at the Special hospital in Kotor has chosen six projects that will be implemented within Hospital by NGOs:

 1. “Don’t worry-play”, NGO Brljok! – will organize social games;
 2. “The library worthy of people”, NGO Youth initiative for human rights – will enrich library fund, arrange library and organize a literary evening;
 3. “Metacognitive training for patients with psychosis”, NGO Mental health, concerns all of us! – will organize metacognitive training for patients and train psychologists/psychiatrists for the implementation of metacognitive training;
 4. “The art of the soul”, NGO Meštar i furešta – will organize workshops for making carnival masks and puppets and trained for the implementation of techniques  for decoupage and papier mache;
 5. “Tie up with strands”, Association of traditional crafts and skills and foster intangible cultural heritage “Strands” – will organize a workshop of handicrafts (knitting, crocheting, embroidery) and production of souvenirs;
 6. “Yoga for physical and mental health”, NGO Art of Living in Montenegro – maintain yoga classes.

The total budget for financing of projects is 38,000.00€.

“We expect projects to bring new energy to the Hospital, help treatment of patients with mental illnesses as well as their reintegration into society. We hope that such opening of the Hospital to the outside world will contribute to a better understanding of mental illness and reducing stigma towards patients who suffer or have suffered from it”, said Tea Gorjanc Prelevic, executive director of the NGO Human Rights Action.

 5/11/2016 ODABRANI PROJEKTI NA KONKURSU ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sproveli su konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

Komisija za ocjenjivanje predloga projekata je 28. oktobra 2016. u Specijalnoj bolnici u Kotoru izabrala šest projekata koje će NVO sprovoditi u okviru Bolnice:

 1. “Ne brigaj – odigraj”, NVO Brljok! – organizovaće društvene igre;
 1. “Biblioteka dostojna ljudi”, NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – obogatiće bibliotečki fond, urediti biblioteku i organizovati književno veče;
 1. “Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”, NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! – sprovešće metakognitivni trening za pacijente, i obučiti psihologe/psihijatre za primjenu metakognitivnog treninga;
 1. “Umjetnost duše”, NVO Meštar i furešta – organizovaće radionice za izradu karnevalskih maski i lutaka i obučavati za primjenu tehnika decoupage i papier mache;
 1. ”Povežimo se nitima”, Udruženje starih zanata i vještina i njegovanja nematerijalne kulturne baštine „Nit“ – organizovaće radionice ručnog rada (pletenja, vezenja i heklanja) i izradu suvenira;
 1. “Joga za fizičko i mentalno zdravlje”, NVO Umjetnost življenja Crne Gore – održavaće časove joge.

Ukupan budžet za finansiranje ovih projekata je 38.000,00€.

”Očekujemo da ovi projekti unesu novu energiju u Bolnicu, pomognu liječenje i ponovno uključivanje u društvo pacijenata sa mentalnim oboljenjima. Nadamo se i da će otvaranje Bolnice za spoljni svijet i na ovaj način doprinijeti boljem razumijevanju mentalnih oboljenja i smanjenju stigme prema pacijentima koji boluju ili su bolovali od te vrste bolesti” Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka NVO Akcija za ljudska prava.5/11/2016 TV Pink M izvršila presudu posle kažnjavanja

Presudom P. 838/2015 Osnovnog suda u Podgorici, kojom je utvrđeno da je „Pink M company“ D.O.O. u emisiji „Minut, dva“ televizije Pink M povrijedio čast i ugled direktorice HRA Tee Gorjanc Prelević, istoimena televizija je bila obavezana da joj isplati hiljadu eura štete i objavi presudu „u istim terminima i broju emitovanja“, što znači deset puta u toku jednog dana. Ovu presudu je potvrdio Viši sud u Podgorici (Gž. 1458/16).

Pink M je isplatio obeštećenje, ali presudu nije objavio na valjan način, već je karikirao prilikom objave.

Zbog neobjavljivanja pravnosnažne presude, Osnovni sud u Podgorici je u izvršnom postupku kaznio Pink M sa 2000 €, a odgovorno lice sa 200€, dodatno obavezao da presudu objavi na valjan način, i zaprijetio novim kažnjavanjem u većim iznosima.

Dana 28.9.2016. godine Pink M je u svojim emisijama „Minut, dva“ konačno objavila presudu u cjelosti, što možete pogledati ovdje.

Za detaljnije informacije o ovom slučaju vidjeti prethodna saopštenja:

17/5/2016 Pravosnažna presuda: Pink M povrijedio čast i ugled direktorice HRA,

1/2/2016 Osnovni sud u Podgorici: TV Pink M povrijedila čast i ugled direktorice HRA,

15/1/2016 Agencija za elektronske medije i MSS usvojili prigovore HRA na PINK M.3/11/2016 REPORT “PROSECUTION OF ATTACKS ON JOURNALISTS IN MONTENEGRO (2004-2016)” PUBLISHED YESTERDAY

123Human Rights Action (HRA) marked the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists by publishing a report on 55 cases of attacks on journalists in Montenegro and their prosecution from 2004 to date. Of these attacks 2/3 remain unresolved, including the murder of Duško Jovanović, grave attacks on Tufik Softić, Mladen Stojović, Željko Ivanović, Jevrem Brković (on which occasion Srđan Vojičić was killed), Olivera Lakić, and in the past two years three attacks on journalist Gojko Raičević by the police officers. Only the assault on journalist of daily Dan Lidija Nikčević from January 2014 was fully resolved – both the perpetrators and the person who had ordered the attack were punished.

Special focus of the report is on attacks that have taken place between beginning of January 2014 attack on Dan journalist Lidija Nikčević to the last threats directed at Vijesti journalist Siniša Luković in October 2016. In addition, report contains information on the status of investigations in older cases, starting with 2004 murder of Duško Jovanović.

At the presentation of the report, HRA Executive Director Tea Gorjanc-Prelević stated that “so far, unfortunately, not even the Euro-Atlantic integration processes of Montenegro led to any progress in investigations of the most serious cases of murder and attacks against journalists, with these unresolved attacks becoming a distinctive feature of the state system. Due to the unwillingness of the State Prosecutor’s Office to solely re-examine the ineffective investigations, the burden of great expectations is once again on the newly formed Commission for monitoring the investigation of attacks on journalists, established in October.”

The report was made thanks to the institutional support project of the Open Society Foundations to HRA in the period 2014-2016.

In addition to the report, HRA published extensive research on the murder investigation in the case of Duško Jovanović (available here) and on the case of threats and attack on Olivera Lakić (available here).

Conclusions of the report are available here.2/11/2016 OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori (2004-2016)“

02112016-photo_1Akcija za ljudska prava je Međunarodni dan za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara obilježila objavljivanjem izvještaja o 55 napada na novinare u Crnoj Gori i njihovom procesuiranju od 2004. godine do danas. Ostalo je neriješeno 2/3 ovih napada, među kojima nerasvijetljeno ubistvo Duška Jovanovića, i najteži napadi na Tufika Softića, Mladena Stojovića, Željka Ivanovića, Jevrema Brkovića (kojom prilikom je ubijen Srđan Vojičić), Oliveru Lakić, a u posljednje dvije godine i tri napada službenika policije na novinara Gojka Raičevića. Jedino je napad na novinarku Dana Lidiju Nikčević iz januara 2014. godine, potpuno riješen, osuđeni su počinioci i nalogodavac. Izvještaj posebno obuhvata informacije o napadima koji su se desili od januara 2014. godine i napada na novinarku Dana Lidiju Nikčević do danas, zaključno sa poslednjim prijetnjama novinaru Vijesti Siniši Lukoviću, kao i informacije o stanju u istragama starijih slučajeva počev od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine.

Prilikom predstavljanja izvještaja, direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je rekla: ”do sada nažalost ni evro-atlantske integracije Crne Gore nisu dovele do napretka u istragama najtežih slučajeva ubistva i napada na novinare i ti neistraženi napadi postaju obilježje državnog sistema. Zbog nespremnosti državnog tužilaštva da samo preispita nedjelotvorne istrage, teret velikih očekivanja je ponovo na novoosnovanoj Komisiji za praćenje istraga napada na novinare, oformljenoj početkom oktobra ove godine”.

 Izvještaj je izrađen zahvaljujući projektu institucionalne podrške Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations) Akciji za ljudska prava u periodu 2014-2016. godine.

Izvještaj preuzmite ovdje.

 1/11/2016 PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PROCESUIRANJU NAPADA NA NOVINARE U CRNOJ GORI

Poštovane/i,

sjutra 2.11.2016. godine, na Međunarodni dan za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) predstavlja izvještaj o procesuiranju napada na novinare u Crnoj Gori, u podne, u kancelariji u ulici Slobode 74, sprat II.

Izvještaj sadrži podatke o napadima koji su se dogodili u posljednje dvije godine, od januara 2014. godine kada je objavljen poslednji izvještaj HRA na istu temu, do danas, kao i ukupnu statistiku i zaključke o procesuiranju napada na novinare u Crnoj Gori od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine do danas. 123456

Pozivamo vas da nam se pridružite i izvjestite javnost o nalazima našeg izvještaja. Predstavljanje izvještaja će trajati oko 20 minuta, a zatim odgovaramo na pitanja.1/11/2016 NINE YEARS OF UNINVESTIGATED ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

Nine years ago from today two persons who remain unidentified to date attacked Montenegrin journalist Tufik Softić in front of his family home in Berane, causing him serious injuries to the head and arm. Softić had previously published several articles about organized crime groups from the north of the country that were active at the national level and beyond. Investigation conducted in this case represents an example of ineffective investigation which violated the right to life. As a result, Tufik Softić filed a lawsuit against the state with the support of Media Legal Defence Initiative (MLDI) from London and Human Rights Action from Podgorica, seeking damages.

The claim cites the case-law of the European Court of Human Rights, according to which – in order to meet the minimum guarantees of the procedural aspect of the right to life – an investigation must be efficient, impartial and appropriate measures ought to be taken to lead to the discovery of all perpetrators of the attack, including the person behind the attack.

In the case of attack on Softić, an investigation was launched only seven years after the attack, in 2014, and closed a year and a half later, when the High State Prosecutor’s Office in Bijelo Polje adopted an act suspending the investigation for lack of evidence. The Basic State Prosecutor in Berane first heard Softić only seven years after the attack, in 2014. Also, it took seven years for the state prosecutor to question individuals that Softić had identified to the police on the night of the attack as suspicious, i.e. as persons who could have been involved in the attack; one of the said persons has not been questioned to date.

The investigation had several shortcomings: the police had not been ordered to block city exits to prevent the perpetrators from escaping; the state prosecutor and investigating judge did not appear at the scene, although they had been informed about the attack; DNA sample analysis from baseball bats suspected to have been used to beat Softić was carried only six years later. It had taken as long as five years and six months (3 March 2008 – 15 August 2013) for the police and the state prosecutor’s office to take any action in the pre-trial investigation.

To the letter HRA submitted on 18 January 2016 together with Tufik Softić’s attorney Dalibor Tomović to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković, demanding that an investigation be launched and responsibility established of the competent prosecutors and police officers for ineffective investigation, the Special State Prosecutor’s Office has so far responded that the work of state prosecutors and other officials contain no elements of criminal offense Abuse of Office or other criminal offenses under the jurisdiction of that particular Office. Attorney Tomović then submitted another letter to Mr Stanković on 6 September 2016, urging him to ensure that the State Prosecutor’s Office, as such, finds strength to objectively examine shortcomings in the investigation of the attack on the journalist.

Journalist Softić was again attacked in 2013, when an explosive device was activated in the yard of his family home, which caused minor material damage. Again, the investigation did not lead to identification of the perpetrators of this attack.

6/4/2016 SPECIAL STATE PROSECUTOR’S OFFICE IS CHECKING CLAIMS OF OBSTRUCTION OF THE INVESTIGATION OF ATTACK ON JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ,

20/1/2016 – THE SUPREME STATE PROSECUTOR TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR INEFFICIENT INVESTIGATION OF ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ,

12/08/2013 On the new attempt to intimidate journalist Tufik Softić.1/11/2016 DEVET GODINA NEISTRAŽENOG POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Na današnji dan prije devet godina dva još uvijek nepoznata lica napala su novinara Tufika Softića ispred njegove porodične kuće u Beranama nanijevši mu teške povrede ruke i glave. Softić je prije toga objavio nekoliko tekstova o organizovanim kriminalnim grupama sa sjevera zemlje koje su djelovale na državnom nivou i šire. Istraga vođena u ovom slučaju predstavlja primjer nedjelotvorne istrage kojom je prekršeno pravo na život. Zbog toga je Tufik Softić uz podršku Media Legal Defence Initiative (MLDI) iz Londona i Akcije za ljudska prava iz Podgorice podnio tužbu protiv države tražeći naknadu štete.

U tužbi se citira praksa Evropskog suda za ljudska prava, prema kojoj istraga, da bi zadovoljila minimalne garancije proceduralnog aspekta prava na život, mora biti efikasna, nepristrasna i u njoj moraju biti preduzete mjere podobne da dovedu do otkrivanja svih izvršilaca napada, uključujući i nalogodavca.

U slučaju napada na Softića, istraga je otvorena tek sedam godina posle napada, 2014. godine, a zatvorena godinu i po dana kasnije, kada je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju donijelo akt kojim je obustavilo sprovođenje istrage zbog nedostatka dokaza. Softića je osnovni državni tužilac u Beranama prvi put saslušao tek sedam godina posle napada, 2014. godine. Sedam godina je prošlo i prije nego što je tužilac saslušao lica koja je Softić iste večeri kada se napad dogodio označio policiji kao sumnjiva, tj. kao lica koja su mogla imati veze s napadom. Od osoba koje je policiji naveo kao sumnjive jedna do danas nije saslušana.

U istrazi su napravljeni propusti kao što su: policiji nije naloženo da izvrši blokadu grada da bi se spriječilo bjekstvo izvršilaca; državni tužilac i istražni sudija nisu izašli na lice mjesta iako su obaviješteni o napadu; DNK analiza uzorka sa bejzbol palica kojima se sumnjalo da je Softić pretučen izvršena je tek 6 godina kasnije. U periodu od čak pet godina i šest mjeseci policija i tužilaštvo nisu preduzimali baš nikakve radnje u fazi izviđaja (od 3.3.2008. do 15.08.2013).

Povodom pisma koje je HRA, 18. januara 2016, zajedno sa advokatom Tufika Softića Daliborom Tomovićem uputila Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, zahtijevajući da pokrene istragu i utvrdi odgovornost nadležnih tužilaca i službenika policije zbog nedjelotvorne istrage, do sada je Specijalno državno tužilaštvo je odgovorilo da u radu državnih tužilaca i drugih službenih lica, nema elemenata krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, kao ni drugih krivičnih djela iz nadležnosti tog tužilaštva. Advokat Tomović je onda 6. septembra 2016. ponovo pisao g. Stankoviću, apelujući na njega da obezbijedi da državno tužilaštvo smogne snage i objektivno sagleda propuste u istrazi napada na novinara.

Novinar Softić je ponovo napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava, koja je pričinila manju materijalnu štetu. Istraga nije dovela ni do otkrivanja počinilaca ovog napada.

6/9/2016 PISMO VDT-U O ISTRAZI U PREDMETU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA,

28/10/2016 PORTAL DEUTSCHE WELLE: NOVINAR PROTIV CRNE GORE,

6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA,

20/1/2016 – PISMO VDT-u: UTVRDITI ODGOVORNOST ZA NEDJELOTVORNU ISTRAGU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA,

12/08/2013 Povodom novog pokušaja zastrašivanja novinara Tufika Softića.