02/5/2015 – POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA 2015. GODINE

Uoči 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Akcija za ljudska prava upozorava da Vlada, državno tužilaštvo i policija još uvijek nisu obezbijedili ambijent u kojem novinari mogu bezbjedno da obavljaju svoju profesiju u Crnoj Gori, zbog toga što još uvijek nema napretka u ključnim istragama ubistva, napada i prijetnji novinarima. Izražavamo krajnju zabrinutost i zbog nedavne pravosnažne prakse sudova u građanskim postupcima u odnosu na zaštitu časti i ugleda, koja nije usklađena sa praksom Evropskog suda za ljudska prava o slobodi izražavanja medija.

Bezbjedni ambijent za novinare nije obezbijeđen iako su još prije više od tri godine, u martu 2012, čelnici Vlade, Uprave policije, MUP-a i državnog tužilaštva odlučili da rasvjetljavanje i procesuiranje svih slučajeva napada na novinare i medije postane prioritet policije i tužilaštva. Komisija za praćenje postupanja nadležnih državnih organa u istragama napada na novinare, formirana 6. februara 2014, do danas nije usvojila izvještaj o radu, a prema izjavama čelnika Komisije, njen rad su opstruirali državni organi nedostavljanjem dokumentacije.

Podsjećamo da javnosti nije poznato da je došlo do konkretnog napretka u otkrivanju nalogodavaca i izvršilaca ubistva Duška Jovanovića, glavnog urednika dnevnog lista Dan, oba napada na novinara Tufika Softića, napada na novinara Mladena Stojovića, napada na pisca Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojičića, ni paljenja automobila dnevnog lista Vijesti.

>>>30/4/2015 – SUPREME STATE PROSECUTOR TO FILE REQUEST FOR PROTECTION OF LEGALITY AGAINST JUDGMENT CONVICTING MOLDOVAN VICTIM S.Č. FOR PERJURY

index

 NOVI LOGOPrint

                                                                                                                                                                                                                                                                             NGOs Women’s Safe House, Human Rights Action and Women’s Rights Center submitted initiative to the Supreme State Prosecutor, Ivica Stanković, to file a request for protection of legality against a final judgment convicting the defendant, Moldovan citizen Svetlana Čabotarenko (S.Č) in October 2014 in absentia to one year in prison for alleged perjury. S.Č. testified in a criminal proceeding in 2002 as a victim of trafficking in human beings about her physical abuse, compelling to prostitution and trafficking. The Basic Court Podgorica in the meantime issued an international arrest warrant against her.

Ljiljana Raičević, Tea Gorjanc-Prelević and Maja Raičević stated in a joint statement: “The judgment of the Basic Court in Podgorica judge, Goran Đuković, confirmed by the High Court in Podgorica judges Liljana Pavlićević, Hasnija Simonović and Evica Durutović, represents an example of biased conduct unworthy of a judge in a democratic society. We are still waiting for the Judicial Council and the Bar Association of Montenegro to act upon our submitted complaints and evaluate the ethics of conduct of these judges and lawyer Bosko Laličić, who represented the defendant in this case ex officio, by not even appealing against the conviction. We hope that the Supreme State Prosecutor will use his authority and prevent that this judgment, presenting a dramatic violation of the human right to a fair trial, remains part of Montenegrin legal system on its path towards the membership of the European Union.”

>>>30/4/2015 – VDT DA PODNESE ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV PRESUDE U SLUČAJU S.Č.

index               Print                NOVI LOGO

NVO Sigurna ženska kuća, Akcija za ljudska prava i Centar za ženska prava obratile su se Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću inicijativom da podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažne presude kojom je okrivljena državljanka Moldavije, Svetlana Čabotarenko (S.Č.) osuđena u oktobru prošle godine u odsustvu na godinu dana zatvora zbog davanja navodno lažnog iskaza u krivičnom postupku u kome je 2002. u svojstvu žrtve trgovine ljudima svjedočila o svom fizičkom zlostavljanju, primoravanju na prostituciju i preprodavanju. Protiv nje je ove godine Osnovni sud u Podgorici raspisao i potjernicu.

U zajedničkoj izjavi, Ljiljana Raičević, Tea Gorjanc-Prelević i Maja Raičević saopštavaju: „Presuda sudije Osnovnog suda u Podgorici Gorana Đukovića, koju su potvrdile sudije Višeg suda u Podgorici Miljana Pavlićević, Hasnija Simonović i Evica Durutović, predstavlja primjer pristrasnog postupanja kakvo je nedostojno sudije u demokratskom društvu. Još uvijek očekujemo da Sudski savjet i Advokatska komora postupe po našim pritužbama i ocijene etičnost postupanja sudija i advokata Boška Laličića, koji je u ovom predmetu zastupao okrivljenu po službenoj dužnosti tako što nije uložio ni žalbu na osuđujuću presudu. Nadamo se da će Vrhovni državni tužilac iskoristiti njegovu nadležnost i spriječiti da ova presuda, koja predstavlja dramatično kršenje ljudskog prava na pravično suđenje, ostane dio pravnog poretka Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji.“

>>>29/4/2015 – MEMBERSHIP OF NGO REPRESENTATIVES IN GOVERNMENT WORKING BODIES SHOULD NOT BE CONDITIONED BY MONTENEGRIN CITIZENSHIP

NGOs Human Rights Action (HRA), Centre for Civic Education (CCE), Center for Monitoring and Research (CeMI), Women’s Rights Center and Juventas submitted initiative to the Deputy Prime Minister for political system, foreign and interior policy Mr. Dusko Markovic for amending the Decree on the manner of and procedure for establishing cooperation between state administration bodies and non-governmental organisations to the end of abolishing citizenship as a condition for NGO members participation in the Government appointed working bodies.

The initiative is for the conditions of possession of Montenegrin citizenship and residence to be deleted from Article 11 of the Decree, ordering NGO representatives need to satisfy in order to qualify for appointment in working bodies of the Government. This condition has to date prevented experts nominated by NGOs to participate in the work of these bodies drafting laws, strategies and other regulation just because they are not Montenegrin nationals.

>>>29/4/2015 – DRŽAVLJANSTVO NE TREBA DA BUDE USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava i Juventas podnijeli su potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, inicijativu za izmjenu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Predloženo je brisanje posjedovanja državljanstva i prebivališta kao uslova za članstvo predstavnika nevladinih organizacija u radnim tijelima Vlade iz člana 11 Uredbe, kojom je do sada bilo onemogućeno da stručnjaci/kinje koje bi kandidovale NVO učestvuju u radu tih tijela samo zbog toga što nijesu državljani/ke Crne Gore.

>>>26/4/2015 – CONTINIOUS TRAINING OF JUDGES AND PROSECUTORS MUST BE COMPULSORY: HRA PROPOSED AMENDMENTS TO THE DRAFT LAW ON JUDICIAL TRAINING CENTER

Human Rights Action (HRA) submitted to the Ministry of Justice reasoned proposals for amendments to the Draft law on the Judicial Training Center.

Surprised at the fact that the draft law did not provide for compulsory training programs for judges and prosecutors, HRA had proposed:

1) That the Management Board of the Center determines which training programs should be compulsory for all judges and prosecutors, i.e. judges or prosecutors of certain profile;
2) Explicitly enabling judges and prosecutors to be trained at least four working days per year;
3) Providing accurate records of training attendance for each judge and prosecutor respectively, in order to know whether those having the obligation to participate in training have done so, i.e. to provide data for each judge and prosecutor training programs in which they participated.

>>>26/4/2015 KONTINUIRANA OBUKA SUDIJA I TUŽILACA MORA BITI I OBAVEZNA: PREDLOZI AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA ZA PROMJENE NACRTA ZAKONA O CENTRU ZA OBUKU U PRAVOSUĐU

Akcija za ljudska prava (HRA) je dostavila Ministarstvu pravde obrazložene predloge amandmana na Nacrt zakona o Centru za obuku u pravosuđu.

Iznenađeni da Nacrt zakona uopšte nije predvidio obavezne programe usavršavanja za sudije i tužioce, predložili smo da se predvidi:

  1. da Upravni odbor Centra određuje koji su programi obuke obavezni za sve sudije i tužioce, odnosno sudije ili tužioce određenog profila,

  2. da se izričito omogući sudijama i tužiocima da se usavršavaju najmanje četiri radna dana godišnje, i

  3. da se obezbijedi precizna evidencija pohađanja obuke za svakog sudiju i tužioca ponaosob, da bi se znalo da li su osobe koje su imale obavezu da učestvuju u obuci u njoj i učestvovale, odnosno, da bi se obezbijedili podaci za svakog sudiju i tužioca o programima obuke u kojima su učestvovali.

>>>25/4/2015 – FINAL MEETING OF MEDIA OMBUDSPERSONS DEDICATED TO MUTUAL COOPERATION AND UNIFORM APPLICATION OF THE JOURNALISTIC CODE

Final meeting of representatives of media self-regulatory bodies at which conclusions and over 40 recommendations on how to improve ethical journalism in Montenegro has been organized by Human Rights Action (HRA) on Friday. This was the final activity in the project “Continuation of Debate on Applications of Code of Ethics”, supported by the British Embassy in Podgorica and dedicated to uniform application of the Code of Journalists of Montenegro and improving mutual cooperation of media self-regulatory bodies.

Participants Amer Ramusović (president of the Self-Regulatory Local and Periodical Press Council), Božena Jelušić (Ombudswoman of daily Vijesti until the end of 2014), Paula Petričević (Ombudswoman of weekly Monitor), Ilija Jovićević (Ombudsman of daily Dan) and Goran Đurović and Dragana Tripković (the president and member of the RTCG Council for Consideration of Petitions and Complaints of Listeners and Viewers) previously discussed about plagiarism of media contents, hate speech and offensive language, respect of presumption of innocence, respect of the right to privacy, unbalanced and biased reporting, using anonymous sources and the right to correction and reply. On behalf of HRA, the round tables were moderated by Mr. Dragoljub Duško Vuković.

>>>25/4/2015 – ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK MEDIJSKIH OMBUDSMANA POSVEĆEN MEĐUSOBNOJ SARADNJI I UJEDNAČENOJ PRIMJENI NOVINARSKOG KODEKSA

photoU petak je u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA) održan završni sastanak predstavnika medijskih samoregulatornih tijela na kojem su usvojeni zaključci i više od 40 preporuka kako unaprijediti etično novinarstvo u Crnoj Gori. Time je okončan projekat Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara Crne Gore, koji je bio posvećen ujednačavanju primjene Kodeksa novinara Crne Gore i unapređenju međusobne saradnje medijskih samoregulatora, koji je podržala Britanska ambasada u Podgorici.

Učesnici Amer Ramusović (predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu), Božena Jelušić (ombudsmanka Vijesti do kraja 2014), Paula Petričević, (ombudsmanka Monitora), Ilija Jovićević, (ombudsman Dana) i Goran Đurović i Dragana Tripković, (predsjednik i članica Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca) su prethodno razgovarali o plagiranju medijskih sadržaja, uvredljivom govoru i govoru mržnje, poštovanju pretpostavke nevinosti, poštovanju prava na privatnost, uravnoteženom i nepristrasnom izvještavanju, korišćenju anonimnih izvora i prava na ispravku i odgovor. U ime HRA, okrugle stolove je moderirao g-din Dragoljub Duško Vuković.

>>>24/4/2015 – POVODOM GOVORA MRŽNJE PROTIV LGBT OSOBA U NIKŠIĆU

foto - niksicAkcija za ljudska prava i Centar za ženska prava oštro osuđuju pojavu homofobnih grafita koji su juče osvanuli na fasadi zgrade Filozofskog fakulteta u Nikšiću i govor mržnje na internet forumima.

Poražavajuće je saznanje da studenti Filozofskog fakulteta, akademski građani, na bilo koji način zagovaraju mržnju i netrpeljivost.

Pozivamo građane Nikšića i Crne Gore da odole govoru mržnje i homofobiji i razmisle o budućnosti svog grada i Filozofskog fakulteta. Želimo li da nam djeca odrastaju otrovana mržnjom prema različitostima? Da uče humanističke nauke u instituciji sa čijih fasada huligani pozivaju na ubijanje?

>>>24/4/2015 – REGARDING THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NOT TO DECIDE WITH PRIORITY ON INCREASED PRICE OF FUEL

HRA is surprised at the decision of the Constitutional Court not to decide with priority on initiative and proposal for review of constitutionality and legality of the Decree on the Method of Setting Maximum Retail Prices of Petroleum Products.

According to the Constitutional Court statement (published by the agency Mina-business), the judges do not consider that the decision on the most recent price increase of consumer goods such as fuel, is an issue of a “wider social significance”, which would give it priority in decision-making.

>>>24/4/2015 – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA NE ODLUČUJE PRIORITETNO O POSKUPLJENJU GORIVA

Začuđeni smo odlukom Ustavnog suda da ne uzme u prioritetno odlučivanje inicijativu i predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Prema izjavi Ustavnog suda (koju je objavila agencija Mina-business), sudije ne smatraju da je odlučivanje o najnovijem poskupljenju robe široke potrošnje kao što je gorivo, pitanje koje ima „širi društveni značaj“, što bi mu omogućilo prioritet u odlučivanju.

>>>17/4/2015 – BASIC COURT PODGORICA DISMISSES CLAIM OF HRA EXECUTIVE DIRECTOR AGAINST DAILY INFORMER

The judge of the Basic Court in Podgorica, Aleksandar Stojanović, fully dismissed the claim of NGO Human Rights Action Executive Director, Tea Gorjanc-Prelević, for compensation of damages and publication of the judgment against the defendant, founder of the daily Informer, “Insider team,” Ltd Belgrade – part of foreign company based in Podgorica, represented in Montenegro by Novak Uskoković.

Judge Stojanović found that, although Informer published offensive allegations also at the front page as well stating that Gorjanc-Prelević was a “hypocrite”, a “so-called human rights activist” and that her behaviour was “disgraceful” were based on completely incorrect facts, which daily Informer also published – that she advocated for criminalisation of Defamation and for shutting daily Informer down, “the dominant interests of pluralism of opinions on a topic of public interest in a democratic society, such as (de)criminalization of Defamation in relation to the open topic of (in)coherence of public figures advocating for such a legal solution and (not) shutting down any media… as this court believes, do not indicate the need for the civil sanction of the defendant. ”

>>>17/4/2015 – Osnovni sud u Podgorici odbio tužbeni zahtjev direktorice HRA protiv Informera

HRA obavještava javnost da je sudija Osnovnog suda u Podgorici Aleksandar Stojanović u potpunosti odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev izvršne direktorke NVO Akcija za ljudska prava, Tee Gorjanc-Prelević za naknadu štete i objavljivanje presude protiv tuženog osnivača dnevnog lista Informer, ”Insajder tim”, DOO Beograd – dio stranog društva Podgorica, koga u Crnoj Gori zastupa Novak Uskoković.

Sudija Stojanović je utvrdio da iako su uvredljivi navodi Informera, iznijeti i na naslovnoj strani, da je Gorjanc-Prelević ”licemjer”, ”navodni aktivista za ljudska prava”, i da se ponaša ”sramno”, bili utemeljeni na potpuno netačnim činjenicama, koje je Informer takođe objavio – da se zalagala za povratak krivičnog djela Kleveta u Krivični zakonik Crne Gore i za gašenje Informera, da ”dominantni interesi pluralizma mišljenja o temi koja jeste od javnog interesa u pretendujuće demokratskom društvu, a takva je (de)kriminalizacija klevete u vezi sa otvorenom temom o (ne)doslednosti javnih ličnosti koje se zalažu za takvo zakonsko rješenje i (ne)gašenje bilo kog medija… mišljenja je ovaj sud, ne upućuju na potrebu građanskopravnog sankcionisanja tuženog.”

Sudija je zaključio da je ”tužilja, po zahtjevima svog angažmana dužna trpjeti javne kritike sa većim pragom tolerancije. Čak i ako su ove netačne, uznemirujuće, štetne.”

Tea Gorjanc-Prelević: ”Žaliću se protiv presude kojom se ohrabruju i Informer i drugi mediji da opušteno vode kampanje blaćenja ljudi na javnoj sceni, utemeljene na 100% lažima, samo ako to nekako povežu sa temom od javnog interesa. Takva sloboda izražavanja ne uživa zaštitu u evropskom demokratskom društvu i potrudiću se da Višem sudu to dokažem pozivanjem na praksu Evropskog suda za ljudska prava na sveobuhvatniji način nego što je to učinjeno u prvostepenoj presudi. Posebno iznenađuje odluka suda da zanemari to da je tuženi sporne navode objavio motivisan ličnim animozitetom prema meni, o čemu je govorio u svojoj odbrani, a ne u javnom interesu debate o dekriminalizaciji.”

Presuda Osnovnog suda u Podgorici je ovdje.17/4/2015 – HRA ON AMENDED LAWS ON NON-LITIGATION PROCEDURE AND FREE LEGAL AID

During last week, Montenegrin Parliament has adopted amendments to the Law on Non-litigation Procedure and the Law on Free Legal Aid.

The amendments to the Law on Non-litigation Procedure, among other improvements, provided better safeguards that guide the respect of human rights of forcibly hospitalized persons in psychiatric institutions. In accordance with the HRA proposal, when deciding on involuntary hospitalization, it is now regulated that persons taking part in these proceedings must have an attorney, or if they are not able to afford the attorney services, they must enjoy a right to free legal aid. Also, as proposed by HRA, a court is obliged to hold the hearing at the psychiatric institution and take a statement from the person considering hospitalizing, if that person is capable to comprehend the importance and legal consequences of his/her legal participation. Furthermore, another adopted proposition given by HRA specified that an independent expert, who is not working in the psychiatric institution, will evaluate the ability of persons involved in these proceedings, and considers whether the reasons behind involuntary hospitalization are justified.

>>>