29/3/2016 A LETTER OF SUPPORT FOR FLORENCE HARTMANN

Human Rights Action together with other representatives of civil society of Montenegro and the region, signed and sent an appeal for the liberation of Florence Hartmann, former spokeswoman of the UN war crimes court at The Hague, who was arrested last week and is in the Tribunal’s Detention Unit.

HRA finds her arrest and punishment as unjust, contrary to the public interest and freedom of expression. Hartmann was convicted for publishing a part of the record of the ICTY’s proceedings against Slobodan Milosevic, who had at a time been declared secret.

The appeal and its signatories is available here.29/3/2016 REGIONAL ROUND TABLE – SUPPRESSION OF IMPUNITY FOR WAR CRIMES

The Human Rights Action and Supreme State Prosecutor of Montenegro organized the Regional round table Suppression of impunity for war crimes on 25 and 26 March 2016 in Podgorica.

The event brought together around thirty participants representatives of state prosecution offices, the judiciary, lawyers and citizens’ associations that monitor war crimes trials in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro.

At the opening ceremony the speakers were H.E. Margaret Uyehara,  Ambassador of the United States of America (USA) to Montenegro, Ivica Stankovic,  Supreme State Prosecutor,  Stanka Vucinic, Judge of the Supreme Court and the Deputy President of the Supreme Court of Montenegro and Tea Gorjanc-Prelevic, executive director of Human Rights Action.

>>>29/3/2016 PODRŠKA FLORENS ARTMAN

Akcija za ljudska prava je zajedno sa drugim predstavnicima civilnog društva Crne Gore i regiona, potpisala i uputila apel za oslobođenje Florens Artman, nekadašnje glasnogovornice Haškog tribunala, koja je uhapšena prošle nedjelje i nalazi se u pritvorskoj jedinici Tribunala.

Apelom se ističe da su njeno i kažnjavanje i hapšenje nepravedni, protivni javnom interesu i slobodi izražavanja. Artman je osuđena zbog objavljivanja dijela spisa iz postupka protiv Slobodana Miloševića, koji su u jednom periodu bili proglašeni tajnim.

Apel za oslobođenje možete preuzeti ovdje.

 26/3/2016 Drugi dan regionalnog okruglog stila Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine

U toku je drugi dan regionalnog okruglog stila Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine koji organizujemo u saradnji sa Vrhovnom državnim tužilaštvom Crne Gore.

Agendu možete preuzeti ovdje.24/3/2016 REGIONALNI OKRUGLI STO U PODGORICI 25-26. MARTA: SUZBIJANJE NEKAŽNJIVOSTI ZA RATNE ZLOČINE

NVO Akcija za ljudska prava i Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore organizuju Regionalni okrugli sto pod nazivom Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine u petak i subotu 25. i 26. marta 2016. godine u hotelu Ramada u Podgorici.

Skup će okupiti oko trideset učesnika – predstavnike državnih tužilaštava, sudstva, advokature i udruženja građana koja prate suđenja za ratne zločine iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Na otvaranju skupa u petak u 14h govoriće Nj.E. Margaret Uyehara, Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Stanka Vučinić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava (HRA).

>>>15/3/2016 – THE MONTENEGRIN EVALUATION NETWORK HIGHLIGHTED THE WORK OF HUMAN RIGHTS ACTION (HRA) AND UNICEF AS EXAMPLES OF BEST PRACTICES IN THE AREA OF MONITORING AND EVALUATION IN MONTENEGRO

The Montenegrin Evaluation Network, in cooperation with the Western Balkan Evaluators Network, has chosen the experiences of Human Rights Action (HRA) and UNICEF Montenegro for best practices in the area of monitoring and evaluation in Montenegro. In this way, activities of HRA in monitoring respect for human rights and journalistic ethics have been recognized and singled out as a positive example, in accordance with the prescribed criteria.

Tea Gorjanc-Prelevic, HRA executive director, presented HRA work at the promotion meeting of Montenegrin evaluators on the topic “Exchange of experiences/ practices and evaluation standards in the area of monitoring and evaluation”, which was held on 10 and 11 March in Podgorica. Ms Gorjanc-Prelević spoke about the results of monitoring of respect of human rights in closed institutions in Montenegro, monitoring of operation of the Judicial Council and judicial reform monitoring, as well as the monitoring of journalistic self-regulatory bodies in Montenegro.

>>>15/3/2016 – MREŽA EVALUATORA CRNE GORE ISTAKLA RAD AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA I UNICEF-A KAO PRIMJER NAJBOLJE PRAKSE U OBLASTI MONITORINGA I EVALUACIJE U CRNOJ GORI

Mreža evaluatora Crne Gore je, u saradnji sa Mrežom evaluatora Zapadnog Balkana WBEN, za najbolje prakse u oblasti monitoringa i evaluacije u Crnoj Gori odabrala iskustva Akcije za ljudska prava (HRA) i UNICEF-a Crne Gore. Na ovaj način je prepoznat rad HRA u oblasti monitoringa poštovanja ljudskih prava i novinarske etike, te je u skladu sa propisanim kriterijumima, izdvojen kao primjer.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA, je predstavila rad HRA na promotivnom skupu evaluatora Crne Gore na temu “Razmjena iskustva/praksi i evaluacionih standarda u oblasti monitoringa i evaluacije“, koji je održan 10. i 11. marta u Podgorici. Predstavljeni su i rezultati monitoringa poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori, monitoringa rada Sudskog savjeta i reforme pravosuđa, kao i monitoringa rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori.

>>>14/3/2016 – BEGINNING OF PROJECT “BEYOND EXCLUSION – EFFECTIVE RIGHTS FOR MENTAL HEALTH PATIENTS“

NGOs Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education – ANIMA and Mental Disability Advocacy Center – MDAC from Budapest, started implementing project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, supported by the European Commission, through Delegation of European Union in Montenegro. To the end of successful project implementation, a Memorandum of cooperation with the Ministry of Health has been signed on 1st of March.

Within the project HRA, ANIMA and MDAC will advocate for determining and addressing social distance towards people with mental health issues, promotion of human rights of patients with mental health issues and adoption of sustainable model of deinstitutionalization of patients whose mental state does not require further hospitalization. In order to achieve more efficient implementation of recommendations of international expert bodies (CAT and CPT) to Montenegro, monitoring of respect for human rights of patients hospitalized in mental-health institutions in Montenegro has already begun.

HRA and MDAC will analyze implementation of the Law on Non-Contentious Proceedings regarding involuntary placement in psychiatric hospital and removal of legal capacity, and ANIMA will conduct gender based research on women as psychiatric patients.

HRA, ANIMA and MDAC will support the projects of local CSOs who could contribute to the improvement of occupational therapy in psychiatric hospitals and reintegration of their patients into society.

The planned project implementation period is 18 months.

***

–  Description of the action

>>>14/3/2016 – POČETAK PROJEKTA “VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA”

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center – MDAC iz Budimpešte, počele su sa sprovođenjem projekta ,,Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” uz podršku Evropske komisije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. U cilju uspješnog sprovođenja projekta, 1. marta je potpisan i Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

U okviru projekta zalagaćemo se za uklanjanje distance koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima, za unapređenje ljudskih prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima i usvajanje održivog modela deinstitucionalizacije pacijenata čije stanje ne zahtijeva dalju hospitalizaciju. U cilju efikasnijeg sprovođenja preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, započet je monitoring poštovanja ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori.

HRA i MDAC će analizirati primjenu Zakona o vanparničnom postupku u odnosu na prinudni smještaj u psihijatrijsku bolnicu i oduzimanje poslovne sposobnosti, a ANIMA će sprovesti istraživanje o ženama pacijentkinjama s mentalnim oboljenjima.

Podržaćemo i projekte lokalnih udruženja građana koji bi mogli da doprinesu poboljšanju radno-okupacione terapije u psihijatrijskim bolnicama i reintegraciju njihovih pacijenata u društvo.

Planirano je da sprovođenje projekta traje 18 mjeseci.

***

Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja

Opis aktivnosti

>>>8/3/2016 – HRA PARTICIPATED AT THE FIRST WOMEN’S MARCH

Human Rights Action (HRA) participated today at the first Women’s March organised in Montenegro by the Center for Women’s and Peace Education (ANIMA) and Women Rights Center.

* We want our rights instead of flowers!*

slika 1

>>>8/3/2016 – HRA UČESTVOVALA NA PRVOM MARŠU ŽENA

Akcija za ljudska prava (HRA) je učestvovala danas na prvom Maršu posvećenom pravima žena u Crnoj Gori koji su povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena organizovali Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Centar za ženska prava.

*Želimo naša prava umjesto karanfila!*

 

slika za sajt i FB marš žena7/3/2016 – ON THE OCCASSION OF 8 MARCH, INTERNATIONAL WOMEN’S DAY: WE WANT OUR RIGHTS, NOT FLOWERS

Human Rights Action (HRA) will join the Women’s March organised tomorrow on the occasion of 8 March, the International Women’s Day by the Center for Women’s and Peace Education (ANIMA) and Women Rights Center.

Tomorrow we will stand up for all women who are denied their right to education, to work, engaging in politics, making decisions, to equally manage the household budget, women who are victims of violence, blackmail and pressures, which are paid for the same work less than men, which are being exploited in inhuman working conditions or cannot be equally employed if they are married and have children or plan to have children.

Let’s confront discrimination of women, violence against women and measures that discourage employers to employ future mothers!

We want our rights instead of flowers!

See you at the Square!

>>>7/3/2016 – POVODOM 8. MARTA DANA ŽENA: DAJTE PRAVA NE SAMO KARANFILE

0_5b463_e8c36ae5_LAkcija za ljudska prava (HRA) će učestvovati na Maršu žena koji sjutra povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena organizuju Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Centar za ženska prava.

Sjutra ćemo podržati sve žene kojima se ne omogućava da se obrazuju, da rade, da se bave politikom, da donose odluke, da ravnopravno upravljaju kućnim budžetom, koje trpe nasilje, ucjene i pritiske, koje su za isti rad plaćene manje od muškaraca, koje se izrabljuju u nehumanim radnim uslovima ili se ne mogu ravnopravno zaposliti ako su udate i imaju djecu ili planiraju da imaju djecu.

Suprotstavimo se diskriminaciji žena, nasilju nad ženama i mjerama koje obeshrabruju poslodavce da zapošljavaju buduće majke!

Tražimo ostvarivanje propisanih prava žena, umjesto karanfila!

Vidimo se na Trgu!

>>>HRA traži koordinatorku/a kancelarije

HRA traži koordinatorku/a kancelarije: osobu koja može da prevodi na engleski jezik, koja ima dobre organizacione sposobnosti, radno iskustvo i snažnu motivaciju da se založi za ljudska prava kao dio tima HRA.
CV sa pratećim pismom poslati što prije.1/3/2016 – DEPRIVATION OF LIBERTY OF LAWYER DANILO KOVAČEVIĆ

In order to harmonize the practice of deprivation of liberty in Montenegro with standards of Council of Europe and the UN, in view of the prison letter received from the lawyer Danilo Kovačević arrested in the “Grahovo” case, NGO Human Rights Action (HRA) executive director Tea Gorjanc-Prelevic sent a letter on 26 February 2015 to the top judicial authorities in Montenegro complaining on the illegal arrest of Kovačević.

HRA claims that Kovačević was put in custody in violation of the Law on Practice of Lawyers, according to which an attorney may be deprived of liberty only on the basis of the decision of the trial chamber, and not of an individual prosecutor or judge, as was the case with Kovačević. Special procedure has been prescribed for deprivation of liberty of lawyers, as well as of MPs and judges, that requires more than one person to control such an event. The aim of this law is to prevent arbitrary deprivation of liberty of attorneys whose independence is protected in accordance with the UN Basic Principles on the Role of Lawyers and the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Freedom in law practice. *

>>>