25/2/2017 PROJEKTI NVO U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU – DRUGI DIO

Ovog vikenda predstavljamo još tri projekta za obogaćenje radno okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, koji se sprovode u okviru većeg projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, Akcije za ljudska prava, Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability  Advocacy Centre (MDAC) uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.


“Biblioteka dostojna ljudi”
, projekat NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, bavi se povećanjem bibliotečkog fonda namijenjenog pacijentima Bolnice, uređenjem prostora za korišćenje biblioteke, prikupljaju se knjige, a na kraju projekta će se organizovati i književno veče. U okviru projekta su renovirane prostorije biblioteke, čime su znatno poboljšani uslovi za ostvarivanje ovog i drugih vidova radno okupacione terapije u Bolnici.

 25022017-1


“Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”
sprovodi NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! zasniva se na treningu životnih i socijalnih vještina, smanjenja depresije i anksioznosti, poboljšanja interakcije sa okolinom i opšteg funkcionisanja. Trening vodi doktorka Azra Deljković koja se obučavala u Njemačkoj za njegovu primjenu. Organizovana je posebna obuka za psihologe i psihijatre bolnice za primjenu ovog treninga u njihovom daljem radu.

U okviru ovog projekta je obezbijeđen projektor za potrebe bolnice.

 25022017-2

Projekat ”Umjetnost duše” sprovodi NVO Meštar i furešta, lokalna organizacija koja pacijentima Bolnice omogućava da steknu vještine koje se koriste u lokalnim praznicima i svetkovinama poput karnevalskih svečanosti i Bokeljske noći. Organizovane su serije radionica dekupaž i papije-maše tehnika, izrade lutaka i karnevalskih maski. Sredstvima projekta je riješen problem grijanja u prostorijama za okupacionu terapiju i omogućen kontinuiran rad cijele godine.

Na kraju projekta u Kotoru će biti organizovana prodajna izložba radova nastalih u toku radionica, a  planirano je i pokretanje postupka otvaranja stalnog prodajnog štanda za radove pacijenata. Ovim bi se pomogla održivost projekta i uključivanje pacijenata u društvo.

25022017-322/2/2017 BEGINNING OF THE TRIAL TUFIK SOFTIĆ AGAINST THE STATE FOR DAMAGE COMPENSATION

TufikTomorrow before the Basic Court in Podgorica begins the trial on the lawsuit of journalist Tufik Softić against the State of Montenegro for non-pecuniary damages due to human rights violations, as for the past ten years, the competent investigating authorities have not taken all necessary and available steps to determine who tried to kill him in front of his family home in Berane 1 September 2007. The trial starts at 9 a.m. before Judge Milena Brajović. Tufik Softić in this case is represented by lawyer Dalibor Tomović, with the financial support of the Media Legal Defence Initiative from London in cooperation with Human Rights Action from Podgorica.

The lawsuit, filed on 28 October 2016, requests from the Court to determine that due to inefficient and ineffective investigation of state organs, the state is liable for non-pecuniary damage caused to the plaintiff by violating the procedural aspect of the right to life and prohibition of torture under Art. 2 and 3 of the European Convention on Human Rights, i.e. dignity and inviolability of person from Art. 28 of the Constitution of Montenegro. The lawsuit highlights failures in the investigation of which the legal representative of Tufik Softić and Executive Director of Human Rights Action have already informed the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković on 18 January 2016, on which the State Prosecutor’s Office has not fully responded to date, except for the finding of the Special Prosecutor’s Office that it does not see the crimes for which it should be competent.

The lawsuit claims that the state is also responsible for mental pain and fear Tufik Softić suffered and will suffer due to risk of repeated attacks on his life, because the attackers and persons who ordered the attack on him were not found, while in the meantime the police protection for him had been abolished.  The claim reads that the state “encouraged (the attackers) with negligent conduct of the investigation and, at the very end, with the suspension of the investigation.”

In response to the lawsuit the state challenged the claim, arguing that “not a single material and legal evidence in support of merits of the claim has not been submitted, as the civil liability of Montenegro can be discussed only in case of illegal and irregular work of its bodies, which the plaintiff did not justify in fact and law.”

In addition to the civil claim, Softic in January 2016 filed a constitutional complaint to the Constitutional Court of Montenegro, on the occasion of abolishment of investigation of attempted murder.

Constitutional complaint requested that the Constitutional Court based on finding that he was a victim of human rights violation, request the relevant investigating authorities to take all necessary measures and actions in order to identify the perpetrators in accordance with the authority which that Court has under Art. 76, no. 3 of the Law on the Constitutional Court. The Constitutional Court has not yet decided on appeal, and the legal deadline expires in July this year.

Journalist Softić has been attacked for the second time in 2013, when in the yard of his family home an explosive device has been activated, which caused minor material damage. The investigation also did not lead to discovery of the perpetrators.22/2/2017 POČETAK SUĐENJA TUFIKA SOFTIĆA PROTIV DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE

TufikSjutra pred Osnovnim sudom u Podgorici počinje suđenje po tužbi novinara Tufika Softića protiv države Crne Gore za naknadu nematerijalne štete zbog kršenja ljudskih prava, zbog toga što u periodu od gotovo deset godina nadležni istražni organi nijesu preduzeli sve neophodne i dostupne mjere da utvrde ko je pokušao da ga ubije ispred porodične kuće u Beranama 1. septembra 2007. godine. Suđenje počinje u 9h pred sudijom Milenom Brajović. Tufika Softića u ovom slučaju zastupa advokat Dalibor Tomović, zahvaljujući finansijskoj podršci organizacije Media Legal Defence Initiative iz Londona u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava iz Podgorice.

Tužbom, koja je podnijeta 28..10.2016, traži se od suda da utvrdi da je zbog neefikasne i nedjelotvorne istrage državnih organa, država odgovorna za nematerijalnu štetu nanijetu tužiocu kršenjem proceduralnog aspekta prava na život i zabrane mučenja iz čl. 2 i 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, tj. prava na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti iz čl. 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se ističu propusti u istrazi o kojima su punomoćnik Tufika Softića i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava obavijestili Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića u pismu 18.1.2016, o kojima se državno tužilaštvo do danas nije u cjelosti izjasnilo, već je samo Specijalno tužilaštvo našlo da u tome ne vidi krivična djela za koja bi ono bilo nadležno.

U tužbi se tvrdi se da je država odgovorna za duševne bolove i zbog straha koji je Tufik Softić trpio i koji će trpjeti zbog opasnosti od ponovnog napada na njegov život, jer napadači i nalogodavci nijesu pronađeni, a u međuvremenu mu je i ukinuto policijsko obezbjeđenje. Navodi se i da je država napadače „ohrabrila nesavjesnim vođenjem istrage i na kraju obustavljanjem istrage“.

U odgovoru na tužbu država je osporila tužbeni zahtjev tvrdeći da ”uz predmetnu tužbu nije dostavljen ni jedan materijalno-pravni dokaz u prilog osnovanosti tužbenog zahtjeva, jer se o građansko-pravnoj odgovornosti Crne Gore može govoriti samo u slučaju nezakonitog i nepravilnog rada njenih organa, što tužilac nije činjenično i pravno utemeljio”.

Pored parnične tužbe, Softić je u januaru 2016. godine podnio i ustavnu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore, povodom obustavljanja istrage pokušaja ubistva. Ustavnom žalbom je zahtijevao od Ustavnog suda da na bazi utvrđenja da je bio žrtva kršenja ljudskih prava, naredi nadležnim istražnim organima da preduzmu sve neophodne mjere i radnje u cilju otkrivanja počinilaca u skladu sa ovlašćenjem koji taj sud ima po čl. 76, st. 3 Zakona o ustavnom sudu. Ustavni sud još nije odlučio po žalbi, a zakonski rok za to ističe u julu ove godine.

Novinar Softić je ponovo napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava, koja je pričinila manju materijalnu štetu. Istraga nije dovela ni do otkrivanja počinilaca ovog napada.21/2/2017 SETTLEMENT BEFORE THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN THE CASE OF FIVE WORKERS OF “RADOJE DAKIĆ”: GOVERNMENT SHOULD CORRECT INJUSTICE TOWARDS ALL WORKERS WHOSE HUMAN RIGHTS WERE VIOLATED IN THE SAME WAY

Slika protestFollowing the settlement before the European Court of Human Rights (ECtHR) with the first five workers of “Radoje Dakić” AD Podgorica (decision Šćepović and others v. Montenegro, 14561/08), the Government of Montenegro should without further delay arrange to pay debts to also other workers of the same company, whose rights to a fair trial and peaceful enjoyment of property the state violated in the same way, by failing to execute court decisions in their favour in the past decade. Such an epilogue is required by fundamental principles of fairness and the rule of law. Unfortunately, irreparable damage has already been done to more than 400 workers who died in the meantime, without being able to realise their rights granted by the courts.

Human Rights Action (HRA) recalls that ECtHR already in 2013 ruled on the same principle in favour of Borislav Mijanović, finding the State responsible for payment of debts of the company “Radoje Dakić” AD, of which it is a majority owner (Mijanović v. Montenegro, 19580/06). In this case, Montenegro was represented before ECtHR by now Deputy Prime Minister and Minister of Justice Mr. Zoran Pažin.

On the basis of the case-law of the ECtHR regarding Serbia and other countries, HRA already in 2011 urged the Government to take over all debts to workers of all companies in which the state had been the majority owner, and specifically workers of “Radoje Dakić” AD Podgorica, whose right to unpaid salaries had been determined by final and enforceable judgment already in June 2006 and who had ever since been awaiting its execution (see “Human Rights in Montenegro 2010-2011”, HRA, p. 41 and 362: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Human_Rights_in_Montenegro_2010-2011.pdf).

BACKGROUND

“Radoje Dakić” from Podgorica used to be a machine factory, which was transformed from a socially-owned plant into a joint stock company (AD) with majority state ownership, which had about 1,122 workers.

On 28 July 2004, the general meeting of the company stockholders adopted the 2003 Annual Business Report and Final Account, stating that the company owned all the workers a total of 22,618,385.00€ for wages not paid for the period from 1 January 1997 until 30 June 2003. Accordingly, the workers proceed by filing a number of civil lawsuits against the company with the Podgorica Basic Court. In all those civil lawsuits Basic Court issued a judgment in favor of injured workers AD “Radoje Dakić”, which have become final and enforceable in June 2006. The total number of creditors is around 1800 because in addition to workers, the company was sued also by the pensioners and workers whose employment previously terminated.

>>>21/2/2017 POVODOM PORAVNANJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU PETORICE RADNIKA ”RADOJE DAKIĆ” AD: VLADA DA ISPRAVI NEPRAVDU PREMA SVIM RADNICIMA KOJIMA JE DRŽAVA NA ISTI NAČIN PREKRŠILA LJUDSKA PRAVA

Slika protestPoslije poravnanja pred Evropskim sudom za ljudska prava sa prvom petoricom radnika ”Radoje Dakić” AD Podgorica (odluka Šćepović and others v. Montenegro, 14561/08), Vlada treba da bez daljeg odlaganja isplati potraživanja i ostalih radnika tog preduzeća, kojima je na isti način, neizvršavanjem sudskih presuda u proteklih deset godina, država prekršila ljudska prava na pravično suđenje i na mirno uživanje imovine. Takav epilog već godinama zahtijevaju osnovni razlozi pravičnosti i vladavine prava. Najveća je nepopravljiva šteta prema više od 400 radnika koji su u međuvremenu preminuli bez ostvarivanja prava koje im je sud pravosnažno utvrdio.

Podsjećamo da je Evropski sud za ljudska prava još 2013. godine po istom principu presudio u korist Borislava Mijanovića, utvrdivši da država mora da odgovara za potraživanja prema preduzeću čiji je ona većinski vlasnik, kao što je ”Radoje Dakić” AD (Mijanović protiv Crne Gore, 19580/06). U tom predmetu je Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava zastupao sadašnji potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin.

Imajući u vidu praksu Evropskog suda za ljudska prava u nekoliko predmeta protiv Srbije i drugih država, Akcija za ljudska prava je još 2011. godine apelovala na Vladu da preuzme dugove prema radnicima svih privrednih društava u kojima je država većinski vlasnik, i konkretno radnika „Radoje Dakić“ AD Podgorica, čije je pravo na zaostale zarade bilo utvrđeno pravosnažnim i izvršnim presudama u junu 2006. godine, i koji od tada čekaju na njihovo izvršenje (vidi ”Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011”, str. 41 i 362, dostupno na http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Ljudska_prava_u_Crnoj_Gori_2010-2011.pdf).

Privredno društvo „Radoje Dakić“ AD Podgorica bilo je fabrika mašina koja je iz društvene svojine transformisana u akcionarsko društvo (AD) sa većinskim vlasništvom države, koja je tada imala oko 1122 zaposlena.

Skupština akcionara „Radoje Dakić“ AD je 28.07.2004.  usvojila Izvještaj o poslovanju i završni račun za 2003. godinu, u kojem su konstatovana potraživanja svih zaposlenih prema tom Privrednom društvu u ukupnom iznosu od 22.618.385,00 €, na ime neisplaćenih zarada za period od 01.01.1997. godine do 30.06.2003. godine. U skladu s tim, radnici su pokrenuli više parničnih postupaka pred Osnovnim sudom u Podgorici. U svim tim parničnim postupcima Osnovni sud je donio presude u korist oštećenih radnika AD „Radoja Dakića“, koje su postale pravosnažne i izvršne u junu 2006. godine. Ukupni broj povjerilaca je oko 1800 jer su preduzeće tužili i penzioneri i radnici kojima je ranije prestao radni odnos.

>>>17/2/2017 ON THE OCCASION OF PROTEST OF MOTHERS WITH THREE OR MORE CHILDREN DUE TO REDUCTION OF A LIFETIME BENEFIT

NGO Human Rights Action (HRA) supports the requirements of mothers protesting the reduction of amounts of lifetime benefits, to which they acquired the right on the basis of the birth of three or more children, according to the Law on Social and Child Protection.

Reducing the lifetime fee for mothers is contrary to the rights to peaceful enjoyment of property and social protection, prescribed by the Constitution of Montenegro and international human rights treaties binding Montenegro. On Friday, HRA sent a letter to the Prime Minister Duško Marković with a proposal to the Government to urgently initiate amendments of the Law and re institute the original way of determining the amount of lifetime benefits for the mothers.

Namely, according to the Law on Social and Child Protection from 2015, applied from 1 January 2016, every woman “who gave birth to three or more children” may opt for a lifetime monthly benefit in the amount of 70% and 40% of the average net salary in Montenegro, calculated for the year preceding the exercise of this right. On this basis, the benefits in 2016 amounted to 336 euros and 192 euros respectively.

If above mentioned articles would continue to apply, the monthly benefits for mothers in 2017 were supposed to increase to 349.3 euros and 199.6 euros, in line with the growth of the average net salary in 2016. However, instead, by the amendment of the Law on Social and Child Welfare from December 2016, fees have been lowered to fixed amounts of 264 euros and 144 euros, hence being reduced for exactly 24.4% and 27.8%.

Although according to the practice of the European Court of Human Rights, the state has the right to reduce the amount of social benefits or pensions in public interest, the state should not do it to the detriment of a fair balance of interest i.e. to disproportionately affect the individual rights.

In this case, the fundamental problem is that the legitimate expectation of mothers to continue receiving a lifetime benefits in the amount of 70% or 40% of the average net salary has been betrayed by the new Law, to a disproportional detriment of some 8700 mothers who made the decision to irreversibly renounce salaries and pensions for lifetime benefits.

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights also prohibits retrogressive measures in relation to the right to social security including social benefits, except in exceptional circumstances with respect to strictly prescribed procedure and conditions, which were not fulfilled when the Law was changed in December 2016.17/2/2018 POVODOM PROTESTA MAJKI SA TROJE I VIŠE DJECE ZBOG SMANJENJA DOŽIVOTNIH NAKNADA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) podržava zahtjeve majki koje protestuju zbog smanjivanja iznosa doživotnih naknada, na koje su zakonito ostvarile pravo po osnovu rađanja troje ili više djece, kako je propisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Smanjivanje doživotnih naknada za majke protivno je pravima na mirno uživanje imovine i socijalnu zaštitu, koja su propisana Ustavom Crne Gore i međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. Na to smo ukazali u pismu predsjedniku Vlade Dušku Markoviću, koje smo danas poslali sa predlogom da Vlada hitno inicira promjene Zakona i obezbijedi da se ponovo propiše prvobitno određen način utvrđivanja iznosa doživotnih naknada.

Naime, Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2015. godine, koji se primjenjivao od 1.1.2016, svakoj ženi ”koja rodi troje ili više djece” garantovano je pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70%, odnosno 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava. Na osnovu toga su naknade u 2016. godini iznosile 336 eura i 192 eura.

Da se nastavilo sa primjenom navedenih članova Zakona, mjesečni iznosi naknada za majke u 2017. godini trebalo je da blago porastu na 349,3 eura, odnosno 199,6 eura, u skladu s rastom prosječne neto zarade u 2016. godini. Međutim, umjesto toga, izmjenom Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u decembru 2016. godine, naknade su propisane na fiksne iznose od 264 eura, odnosno 144 eura, čime su faktički umanjene za 24,42% odnosno 27,85%.

Iako prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, država ima pravo da smanjuje iznose socijalnog davanja ili penzije u javnom interesu, ako za tim postoji opravdana društvena potreba, država to ipak ne smije da čini na uštrb pravične ravnoteže interesa, tj. ako bi osobe pojedinačno time bile neproporcionalno pogođene.

HRA smatra da je u ovom slučaju ključni problem to što je novim Zakonom iznevjereno opravdano očekivanje majki da će doživotno primati naknade u iznosu vezanom za 70% odnosno 40% prosječne neto zarade u državi, zbog čega je 8700 njih donijelo odluku da se bespovratno odrekne plata i penzija, dok je ostalih 13000 prethodno bilo na evidenciji nezaposlenih.

Takođe, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima zabranjuje mjere kojima se umanjuju stečena prava iz socijalne zaštite, među koje spada i pravo na doživotne naknade majkama troje i više djece, osim u izuzetnim situacijama uz poštovanje strogo propisane procedure i uslova, što sve prilikom promjene zakona u decembru 2016. nije ispunjeno.16/2/2017 The rationalization of the court network – discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar

16022017-1Human Rights Action (HRA) and Center for Monitoring and Research (CeMI) organized in the past three days (14-16 February) discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar, focusing on report on the rationalization of the court network in Montenegro drafted by CeMI. The discussions were attended by representatives of the judiciary and the Public Prosecutor’s Office, representatives of municipalities, lawyers and NGOs.

The report shows that Montenegro has twice as much courts and judges as European average, which is why the second phase of rationalization of the court network should be focused on reducing the number of first instance courts. However, it was emphasized that it is necessary that this phase be based on a thorough analysis of the data,  which was omitted in the Government adopted medium-term plan for the rationalization of the court network for the period 2017 – 2019.

HRA executive director, Tea Gorjanc-Prelević, emphasized the importance of public hearings for adoption of sustainable solutions and that public discussions in recent days organized by HRA and CeMI were first public discussion of the need for rationalization of the court network and prosecutor’s offices, although the Government already adopted three analysis of needs of rationalization (2009, 2013 and 2015) and two plans for rationalization.

President of the CeMI Board, Zlatko Vujović, said that the average number of judges per 100 thousand inhabitants in the member states of the Council of Europe is 21 and in Montenegro 41. He also said that the existing court network in Montenegro remains “very dense” to individual courts that according to European standards and criteria cannot justify their existence, for example, the Basic court in Danilovgrad, Basic court in Žabljak and the Basic court in Plav.

>>>16/2/2017 Racionalizacija pravosudne mreže – diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru

16022017-1Akcija za ljudska prava (HRA)  i Centar  za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovali su u protekla tri dana (14-16. februara) diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru na kojima se razgovaralo o Izvještaju o racionalizaciji pravosudne mreže u Crnoj Gori koji je izradio CeMI. U diskusijama su učestvovali predstavnici sudstva i državnog tužilaštva, predstavnici opština, advokati i NVO.

Izvještaj pokazuje da u Crnoj Gori ima dvostruko više sudova i sudija od evropskog prosjeka, zbog čega druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova. Međutim, naglašeno je i da je neophodno da ta faza bude zasnovana na podacima prikupljenim temeljnom analizom, koji su izostali prije donošenja Vladinog srednjeročnog plana racionalizacije pravosudne mreže za period 2017 – 2019.  godine.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je naglasila značaj javnih rasprava za donošenje održivih rješenja i naglasila da su javne diskusije proteklih dana u organizaciji HRA i CeMI bile prve javne diskusije o potrebi za racionalizacijom mreže sudova i tužilaštava, iako je Vlada usvojila već tri analize o potrebama racionalizacije (2009, 2013. i 2015. godine) i dva plana racionalizacije.

Predsjednik UO CeMI, Zlatko Vujović je istakao da je prosječan broj sudija na 100 hiljada stanovnika u zemljama članicama Savjeta Evrope 21, a u Crnoj Gori 41. On je kazao i da je postojeća mreža sudova u Crnoj Gori  i dalje „izuzetno gusta“ uz pojedine sudove koji shodno evropskim standardima i kriterijumima ne mogu da opravdaju svoje postojanje, na primjer Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud na Žabljaku i Osnovni sud u Plavu.

>>>16/2/2017 PORTAL BARinfo: POTREBNA RACIONALIZACIJA SUDSKE MREŽE U CRNOJ GORI

Slika BarinfoCentar za monitoring i istraživanje – CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA) su danas, u hotelu “Franca“, organizovali panel diskusiju povodom predstavljanja Izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori.

Izvještaj je nastao u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa”, koji sprovode HRA i CeMI uz finansijsku podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije.

Pročitajte detaljnije u tekst “BARinfo”.10/2/2017 NGOs APPEALED TO THE GOVERNMENT TO ENABLE WORK OF THE COMMISSION FOR MONITORING INVESTIGATIONS OF ATTACKS ON JOURNALISTS

11 NGOs (Human Rights Action,  Center for Women and Peace Education – ANIMA, Association of Youth with Disabilities of Montenegro, Center for Civic Education, Women’s Rights Center, Center for Research and Monitoring (CeMI),  Center for Investigative Journalism,  Institute Alternativa, Juventas, Network for Affirmation of NGO Sector – MANS, Women’s Safe House) sent a letter (in Montenegrin) to Prime Minister Mr. Duško Marković, Director of the  Directorate for the Protection of Classified Information Mr. Savo Vučinić, and Director of the National Securuty Agency Mr. Dejan Peruničić, appealing to them to ensure urgent implementation of security check procedures for five members of the Commission for Monitoring Investigations of Attacks on Journalists, Dalibor Tomović, Duško Vuković, Marijana Camović, Veselin Racković i Ranko Vujović and swiftly decide on issuing a permit for access to classified information under the label Top Secret, so that the Commission could start working at full capacity. The Commission members asked for permissions to access information already on 10 October 2016, soon after it began its mandate.10/2/2017 APEL ZA RAD KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, direktoru Direkcije za zaštitu tajnih podataka, g. Savu Vučiniću i direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost g. Dejanu Peruničiću, kojim se apeluje na njih da obezbijede da se hitno sprovede procedura bezbjednosne provjere članova i članice Komisije za praćenje istraga napada na novinare, Dalibora Tomovića, Duška Vukovića, Marijane Camović, Veselina Rackovića i Ranka Vujovića i odluči o izdavanju dozvole za pristup tajnim podacima pod oznakom strogo tajno, da bi Komisija mogla da počne sa radom u punom kapacitetu.7/2/2017 ADDITIONAL COMMENTS ON THE CRIMINAL CODE AMENDMENTS BY HUMAN RIGHTS ACTION: STRICTER PUNISHMENT FOR TORTURE, MURDER AND TORTURE SHOULD NOT BE SUBJECT TO STATUTE OF LIMITATION

To the end of protecting the right to life and prohibition of torture, Human Rights Action (HRA) proposed to the Ministry of Justice to prescribe in the Criminal Code of Montenegro (CC) that criminal prosecution and execution of sentences for murder and torture should not be subject to statute of limitation and to provide for stricter penalties for criminal offences relating to acts of torture.

Bearing in mind the concerning trend of increasing number of murders in Montenegro, of which many remain not clarified, as well as impunity for police torture, which is either not punished at all or by too lenient penalties, by adopting proposed amendments the State would act responsibly in order to prevent murders and torture and protect fundamental human rights in accordance with international standards.

Furthermore, the state would be accepting recommendations of the Committee against Torture, which in 2014 proposed to Montenegro to complement the definition of torture, prescribe stricter penalties for torture and ensure that acts amounting to torture are not be subject to any statute of limitations (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/054/80/PDF/G1405480.pdf?OpenElement).

The Committee asked the Government of Montenegro again in December 2016  whether it intends to amend the CC in this regard any time soon.

HRA proposed the stated amendments to the Minister of Justice and Deputy Prime Minister Duško Marković for the first time in June 2013, and then to the Minister of Justice Zoran Pažin in August 2016. Yesterday, we did it again, in accordance with the program of public debate on the Draft Law on Amendments to the CC, which runs until 20 February 2017.

HRA reminds that Montenegro already secured that the corruption related offences do not expire [1], as ensured by amendments of CC in 2014. This provided important contribution to the fight against corruption. However, it is obvious today that the offences of murder and torture represent at least equal if not greater threat to society and should also not be subject to any statute of limitations.

HRA letter (in Montenegrin) sent to the Ministry of Justice with these and other comments on the Draft law on amendments to the CC is available at here.

[1] The corruption-related criminal offences (Art. 264 to 276b CC) are as follows: Tax and contribution evasion, Smuggling, Forbidden banking, stock-exchange and insurance transactions, Issuing uncovered bonds, Money laundering, Violation of equality in the conduct of business activities, Abuse of monopolistic position, Unauthorised use of another’s company name, Negligent performance of business activities, Causing bankruptcy procedure, Causing false bankruptcy, Damaging creditors, Abuse of authority in economy, Passive bribery in business sector and bribery in business.7/2/2017 DODATNI KOMENTARI NA NACRT IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONIKA AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA: TORTURA DA SE KAŽNJAVA STROŽIJE, UBISTVO I TORTURA DA NE ZASTARIJEVAJU

U cilju zaštite prava na život i zabrane torture, Akcija za ljudska prava (HRA) je predložila Ministarstvu pravde da se Krivičnim zakonikom Crne Gore (KZCG) propiše da krivično gonjenje i izvršenje kazni za ubistvo i torturu ne zastarijeva i da se propišu strožije kazne za sva krivična djela koja inkriminišu radnje s obilježjima torture.

Imajući u vidu zabrinjavajući trend povećanja broja ubistava u Crnoj Gori, od kojih je znatan broj još uvijek nerasvijetljen, kao i dosadašnju nekažnjivost policijske torture, koja ili uopšte nije kažnjena ili je kažnjena preblago, predloženim izmjenama KZCG država bi odgovorno djelovala u cilju sprječavanja ubistava i torture, odnosno zaštite temeljnih ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima.

Tako bi se prihvatile i preporuke Komiteta protiv torture, koji je 2014. godine Crnoj Gori predložio da upotpuni definiciju torture, propiše strožije kazne za torturu i obezbijedi da ona ne zastarijeva. Komitet je u decembru 2016. i pitao Vladu Crne Gore da li će Krivični zakonik uskoro u tom smislu biti izmjenjen.

HRA je pomenute izmjene predložila ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Dušku Markoviću prvi put u junu 2013. godine, a zatim ministru pravde Zoranu Pažinu u avgustu 2016. godine. Juče smo to učinili ponovo, pismom na mail Momira Jaukovića, savjetnika u Ministarstvu, u skladu s programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koja traje do 20. februara 2017. godine.

Podsjećamo da je u Crnoj Gori već obezbijeđeno da ne zastarjevaju krivična djela s obilježjima korupcije[1], izmjenama KZCG 2014. godine što je dalo važan doprinos borbi protiv korupcije. Danas je očigledno da krivična djela ubistva i torture predstavljaju jednaku ili i veću društvenu opasnost te da treba zakonom spriječiti njihovo zastarijevanje.

Pismo koje je HRA uputila Ministarstvu pravde s ovim i drugim komentarima Nacrta zakona o izmjenama i dopunama KZ možete vidjeti ovdje.

[1] U pitanju su krivična djela čl. 264 do 276b KZCG i to: Utaja poreza i doprinosa, Krijumčarenje, Nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, Izdavanje hartija od vrijednosti bez pokrića, Pranje novca, Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, Zloupotreba monopolističkog položaja, Neovlašćena upotreba tuđe firme, Zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, Prouzrokovanje stečaja, Prouzrokovanje lažnog stečaja, Oštećenje povjerioca, Zloupotreba ovlašćenja u privredi, Primanje mita u privrednom poslovanju i Davanje mita u privrednom poslovanju.4/2/2017 BETTER DAYS IN SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL WITH PROJECTS OF NGOs

According to the World Health Organization, every fourth person at least once in a lifetime experiences some of the mental difficulty, disorder or disease. Mental disease, like any other, requires care, treatment and support – of the closest – friends and family, to society as a whole. But unlike the others, mental disorders particularly alienate the person making them the sacrifice of misunderstanding, lack of information, fear, stigma and consequent discrimination and unjustified deprivation of basic human rights, which makes recovery and normal life more difficult and precarious.

About 260 people on average are residing in the Special Psychiatric Hospital in Kotor. Their plan of treatment and recovery in addition to pharmaco therapy includes occupational therapy, whose primary objective is the development of skills and encourage independence in activities of daily living, as well as improving the quality of time spent in hospital. However, this kind of therapy took place sporadically in unsatisfactory conditions and with the participation of a small number of patients. At the end of 2016, six NGOs received the opportunity through small grants program within the project “Beyond exclusion – Effective rights for mental health patients” of the Human Rights Action (HRA), the Center for Women and Peace Education ANIMA and the Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), supported by the European Union through the EU Delegation in Montenegro, in cooperation with the Ministry of Health, to improve the present and offer new activities that would make the time spent in the hospital more substantial, meaningful and enjoyable.

We hereby present three projects that refreshed and enriched the occupational therapy in Kotor hospital: “Yoga for physical and mental health” NGO “Art of living in Montenegro”, then “Tie up with strands” – NGO “Strands” and “Don’t worry-play” NGO “Brljok!”. Patients were offered to acquire or improve various skills that give them the opportunity to better understand their body and take care of them in a new way, to relax and have fun.

 

“YOGA FOR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH” – NGO Art of Living in Montenegro

Yoga training attracted patients from different wards. During previous two months every practicing attended by an average ten patients with occasional participating of the interested staff of the hospital. Exercise are carried out easily and synchronized with the active participation of patients and adequate music from the device secured within the project. All patients received new mats for exercise and at the moment they are preparing the brochure with an overview of the exercises performed during the training, which will enable the independent exercise at the end of the project.

 

“TIE UP WITH STRANDS” – NGO “Strands” (Nit)

Over twenty patients participate in workshops of knitting, embroidery and crocheting of the NGO “Strands”. Materials and tools for work are provided and then demonstrated easy techniques for making practical and decorative items. Each workshop starts by making coffee and serving juice, and continues with music and conversation that follow handicrafts. In addition to knitting scarves, ties of different motifs and creating a “friendship bracelets”, on the eve of New Year patients made balloons for Christmas tree as well as other decorations which enriched the room where they often reside. About 150 things were made, of which most of the participants donated to their loved ones. From February start workshops for patients who will be trained to create souvenirs.

 

“DON’T WORRY-PLAY” – NGO “Brljok!”

Innovative approach of NGO activists “Brljok” who organized social games in various wards and in a large dining room for all interested, attracted a large number of patients and staff. This organization of energetic young activists brought a dynamism and freshness in everyday hospital environment. 25 different social games were bought, specially selected for hospital patients according to their needs and abilities. On patient’s proposal, table football and three electric darts are ordered and are waiting with impatience. Lockers for keeping games and books are provided in every ward.

In cooperation with the hospital staff and the project team, NGO “Brljok!” organized a New Year’s raffle in the large dining room of the hospital which was attended by over 200 patients. For all patients, those who joined the party, and those who did not attend, the New Year’s gifts were provided that made this New Year’s Eve somehow a little different and more beautiful and special. The party lasted nearly four hours, they were singing and dancing, and a prize that NGO “Brljok” activists prepared very delighted the winners. For a time the atmosphere was expanding and Santa Claus, until it was overshadowed with an unexpected joy caused by rotation of eardrum, and a voice that shouted selected numbers making happy a large number of winners.