13/11/2015 – PODRŠKA RODITELJIMA KOJI ŠTRAJKUJU GLAĐU ZA VLADAVINU PRAVA

Akcija za ljudska prava podržava pravednu borbu očeva inficiranih beba u Opštoj bolnici u Bijelom Polju, koji od utorka (10. novembra) štrajkuju glađu zbog propusta da se primijeni zakon i suspenduju ljekari kojima se sudi zbog infekcije u Bolnici. Ispred Opštine Bijelo Polje štrajkuju Slaviša Knežević, otac bebe koja je preminula uslijed infekcije, Predrag Karišik, Eldin Salemović i Ivica Ignjatović.

Izuzetno je uznemiravajuća činjenica da su u Crnoj Gori neophodne ovakve radikalne akcije da bi se obezbijedila primjena zakona, tj. vladavina prava.

Važeći Zakon o radu u članu 130, stav 1 tačka 3 nedvosmisleno nalaže privremeno udaljenje sa rada zaposlenog ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela učinjenog u radu ili u vezi sa radom. Ljekari bjelopoljske bolnice su optuženi u maju 2015. za krivično djelo učinjeno u radu Teška djela protiv zdravlja ljudi (član 302 KZ-a) u vezi krivičnog djela – Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (član 287), a nema nikakve dileme da su morali biti suspendovani i prije, u novembru 2014, čim je protiv njih bio pokrenut krivični postupak naredbom o sprovođenju istrage.

>>>11/11/2015 – HRA, MANS, WRC AND ANIMA REACTION TO INSULTS AGAINST DALIBORKA ULJAREVIĆ

logoi

NGOs Human Rights Action (HRA), Network for Affirmation of NGO Sector (MANS), Women’s Rights Center (WRC) and Center for women’s and peace education (ANIMA) condemn the dishonourable nature of the insults that the member of the Democratic People’s Party presidency (Demokratska narodna partija), Aleksandar Sekulić, threw at Daliborka Uljarević, director of the NGO Center for Civic Education (CCE).

As a reminder, Portal Analitika and Portal Café del Montenegro, published on 10 November 2015 the reaction of the member of the Democratic People’s Party presidency (Demokratska narodna partija), Aleksandar Sekulić, to the opinion announced by Daliborka Uljarević. Sekulić, inter alia, stated that “by using such rhetoric when talking about the Democratic Front (Demokratski front), Ms Uljarević, a proved regime’s concubine, has certainly paid off at least one instalment of Government grants that finance her quasi expertise.”

Such impermissible personal insults, uttered in response to the opinion announced by Daliborka Uljarević, are not protected by freedom of expression and do not serve any legitimate public interest in a democratic society. On the contrary, they have a discouraging and humiliating effect to those striving to make Montenegro a better place to live by uttering their opinions publically.

We note with regret that the public discourse presenting unscrupulous and unfounded accusations against the NGO sector activists that have the courage to publicly communicate their opinion still continues in Montenegro.

We invite the media to, in accordance with the Code of Journalists of Montenegro, refrain from publishing such offensive speech and contribute to the promotion of a culture of dialogue based on arguments and respect for human dignity.

>>>11/11/2015 – HRA, MANS, CŽP I ANIMA POVODOM VRIJEĐANJA DALIBORKE ULJAREVIĆ

logoiAkcija za ljudska prava (HRA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centar za ženska prava (CŽP) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) osuđuju današnji prizemni karakter uvreda koje je član predsjedništva Demokratske narodne partije, Aleksandar Sekulić, uputio Daliborki Uljarević, direktorki NVO Centar za građansko obrazovanje.

Nedopustive lične uvrede, u odgovoru na mišljenje koje je saopštila Daliborka Uljarević, nijesu zaštićene slobodom izražavanja i ne služe bilo kakvom opravdanom javnom interesu u demokratskom društvu. Naprotiv, djeluju obeshrabrujuće i ponižavajuće na sve koji saopštavanjem stavova na javnoj sceni ulažu napor da Crna Gora postane bolje mjesto za život.

Sa žaljenjem primjećujemo da se u Crnoj Gori nastavlja javni diskurs iznošenja beskrupuloznih i neutemeljenih optužbi na račun aktivista nevladinog sektora koji imaju hrabrosti da javno saopšte svoje stavove.

Pozivamo medije da se, u skladu sa Kodeksom novinara Crne Gore, uzdrže od objavljivanja ovakvog i sličnog uvrjedljivog govora i da tako doprinesu promociji kulture dijaloga koji se zasniva na argumentima i uvažavanju ljudskog dostojanstva.

>>>3/11/2015 – REACTION TO THE ORGANISED MEDIA ATTACK ON HUMAN RIGHTS ACTION (HRA)

Daily Informer, Pobjeda and TV Pink M reacted to HRA press release published on the eve of 2 November, International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. HRA press release which pointed to cases of unresolved murders and attempted murders, torture and attacks on media property which remained uninvestigated and unpunished for years, has been falsely presented by these media as biased HRA report “on the state of the media in Montenegro” which allegedly unjustifiably failed to mention the attacks on these media that had happened recently in the context of protests in Podgorica.

With regard to TV Pink M, HRA reminds of its press release from 19 October 2015 in which we condemned stoning of this television during which journalist Ivana Drobnjak suffered injuries, and requested urgent and efficient investigation. In a press release published on 26 October 2015, HRA advocated jointly with some other CSO colleagues for efficient investigating and punishing of all attacks on the media.

The focus of our press release from 2 November was to point to crimes against the media which remained unresolved for 11 years (murder of Duško Jovanović), 8 years (murder of Srđan Vojičić), 8 years (attempted murder of Tufik Softić by beating), i.e. 2 years (activation of explosive device in front of Tufik Softić’s house), 3 cases of burning cars labelled as daily Vijesti’s (2011 and 2014), inefficient investigation of physical assault on journalist Mladen Stojović (from 2008), and unconvincing prosecution of beating of Željko Ivanović, (2007), which create an image of Montenegro as a state promoting impunity for crimes against journalists and the media.

>>>3/11/2015 – POVODOM ORGANIZOVANOG MEDIJSKOG NAPADA NA AKCIJU ZA LJUDSKA PRAVA (HRA)

Na saopštenje koje je HRA objavila uoči 2. novembra, Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara, reagovale su dnevne novine Informer, Pobjeda, i televizija PINK M. Oni su saopštenje u kome smo istakli slučajeve neistraženih ubistava, pokušaja ubistva, torture i napada na imovinu medija koji su godinama ostali neistraženi i nekažnjeni, lažno predstavili kao neobjektivan izvještaj HRA “o stanju u medijima u Crnoj Gori” u kome navodno neopravdano nisu pomenuti napadi do kojih je u odnosu na ove medije došlo nedavno u kontekstu protesta u Podgorici.

U odnosu na PINK M podsjećamo da je HRA 19.10.2015. objavila posebno saopštenje u kome je osudila kamenovanje te televizije prilikom protesta kojom prilikom je povrjeđena i novinarka Ivana Drobnjak i zahtijevala hitnu i djelotvornu istragu. U posebnom saopštenju o incidentima na protestima objavljenom 26.10.2015. zajedno sa kolegama iz drugih NVO-a, založili smo se za efikasno istraživanje i kažnjavanje i svih napada na medije.

Fokus našeg saopštenja povodom 2. novembra, bio je da ukaže na zločine protiv medija koji su ostali nerasvijetljeni 11 godina (ubistvo Duška Jovanovića), 8 godina (ubistvo Srđana Vojičića), 8 godina (pokušaj ubistva Tufika Softića prebijanjem), odnosno 2 godine (aktiviranje eksplozivne naprave pred kućom Tufika Softića), tri paljenja automobila s oznakama dnevnog lista Vijesti (2011. i 2014. godine), neuspješnu istragu fizičkog napada na Mladena Stojovića (2008. godine) i neuvjerljivo procesuiranje prebijanja Željka Ivanovića (2007. godine), koji kao takvi stvaraju sliku Crne Gore kao države koja promoviše nekažnjivost zločina u odnosu na novinare i medije.

>>>1/11/2015 – ON THE INTERNATIONAL DAY TO END IMPUNITY FOR CRIMES AGAINST JOURNALISTS

Montenegro welcomes 2 November, the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, in the shadow of unresolved murders and attempted murders, physical assaults, threats and attacks on media property.

Murder of Duško Jovanović, editor in chief of daily Dan, remains unsolved for 11 years, and murder of Srđan Vojičić, who was killed while protecting writer Jevrem Brković, who was the target of physical assault, has not been solved for 9 years.

There was no progress in the investigation of attempted murder of journalist Tufik Softić (from 2007) and activation of explosive device in front of his house (from 2013), the investigation of physical attacks on journalists Mladen Stojović (from 2008) has been suspended without results, beating of director of Vijesti, Željko Ivanović, (2007) has not been prosecuted convincingly, perpetrators of burning three cars of daily Vijesti (from 2011 and 2014) have not been detected, and death threats to journalist of daily Vijesti Olivera Lakić have not been punished.

HRA expects the Commission for monitoring actions of the competent state authorities regarding the investigations of old and recent cases of intimidation and violence against journalists, murders of journalists and attacks on media property to point to civil servants responsible for inefficient investigations in these cases. HRA believes that determining responsibility for both attacks on journalists and concealing the perpetrators of the attacks is crucial for preventing the attacks in the future. HRA also believes that prescribing stricter punishments for attacks on journalists in the Criminal Code could deter potential attackers and promote the culture of respect for human rights.

>>>1/11/2015 – UOČI MEĐUNARODNOG DANA ZA OKONČANJE NEKAŽNJIVOSTI ZLOČINA PROTIV NOVINARA

Crna Gora dočekuje 2. novembar, Međunarodni dan za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara u sjenci nerasvijetljenih ubistava i pokušaja ubistva, fizičkih napada, prijetnji i napada na imovinu medija.

Jedanaest godina nije rasvijetljeno ubistvo Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, a 9 godina ubistvo Srđana Vojičića, koji je stradao štiteći književnika Jevrema Brkovića, koji je bio meta fizičkog napada.

Nema napretka u istrazi pokušaja ubistva novinara Tufika Softića (iz 2007. godine) i aktiviranja eksplozivne naprave pred njegovom kućom (2013. godine), obustavljena je bez rezultata istraga fizičkog napada na novinara Mladena Stojovića (iz 2008. godine), prebijanje direktora Vijesti Željka Ivanovića (2007. godine) nije uvjerljivo procesuirano, počinioci paljenja tri automobila dnevnog lista Vijesti (iz 2011. i 2014.) nisu otkriveni, prijetnje smrću novinarki Vijesti Oliveri Lakić nisu kažnjene.

Od Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija očekujemo da ukaže na državne službenike koji su odgovorni za nedjelotvorno sprovođenje istraga u navedenim slučajevima. Vjerujemo da je utvrđivanje odgovornosti kako za napade na novinare tako i za prikrivanje izvršilaca napada ključno za sprječavanje napada ubuduće. Takođe vjerujemo da propisivanje strožeg kažnjavanja napada na novinare Krivičnim zakonikom može da odvrati potencijalne napadače i unaprijedi kulturu poštovanja ljudskih prava.

>>>28/10/2015 – SUPREME STATE PROSECUTOR TO PUBLISH RESULTS OF INVESTIGATION OF BEATING MARTINOVIĆ

The European standard of absolute prohibition of ill-treatment in case of police torture requires the state prosecutor to provide an independent and effective investigation.

Therefore CSOs Human Rights Action, Juventas, Women Rights Center, Montenegrin LGBTQ Association “Queer Montenegro” and Institute Alternative urged the Supreme State Prosecutor of Montenegro to urgently investigate all cases of police brutality following the protests in Podgorica on Saturday 24 October, in particular the case of beating Miodrag Martinović and destroying his car, the video recording of which became known to the Montenegrin public, the police and state prosecution as of Sunday 25 October, and to publish names of police officers suspected of committing this crime urgently.

The CSOs expect the Supreme State Prosecutor to immediately inform the Government and Montenegrin public and prosecute those in police responsible according to command structure for the ineffectiveness of the investigation if the police does not cooperate with the prosecutor’s office in this investigation, as was the case in some of the most remarkable cases of unpunished police torture in Montenegro.

>>>28/10/2015 – VDT DA OBJAVI REZULTATE ISTRAGE PREBIJANJA MARTINOVIĆA

Evropski standard apsolutne zabrane mučenja u slučaju policijske torture zahtijeva da državno tužilaštvo obezbijedi nepristrasnu i efikasnu istragu.

Zbog toga su nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Juventas, Centar za ženska prava, Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“ i Institut alternativa zahtijevale od VDT-a da nepristrasno i hitno istraži sve slučajeve policijske brutalnosti, a prioritetno slučaj prebijanja Miodraga Martinovića i uništavanja njegovog automobila, koji je crnogorskoj javnosti, i policiji i državnom tužilaštvu među prvima poznat i to od nedjelje 25.10.2015, i da u što kraćem roku objavi imena osumnjičenih službenika policije.

Takođe, očekujemo od VDT-a da odmah obavijesti i Vladu i javnost Crne Gore i pokrene krivični postupak protiv onih koji su u policiji po komandnoj strukturi odgovorni i za nedjelotvornost istrage ako policija ne sarađuje sa tužilaštvom u otkrivanju izvršilaca prebijanja Martinovića i onih koji su to naredili, podstrekivali ili i pomagali, kao što je to ranije bio slučaj u nekim od nekažnjenih slučajeva policijske torture.

>>>27/10/2015 – ON THE LATEST DECISION BY THE GOVERNMENT TO REDIRECT SOCIAL BENEFIT FUNDS

Human Rights Action (HRA) warns of the Montenegrin Government policy to use funds intended for social protection of the most vulnerable population categories for other purposes. On Thursday, 22 October 2015, the Government adopted a conclusion allowing the Ministry of Labour and Social Welfare to direct one-off social aid funds amounting 130,000 euros to the Government’s Commission for solving housing issues of the Ministry’s employees. The adopted conclusion lacks reasoning, and the reasoning of this proposal informing the public on the reasons for such decision has not been made available neither at the Government’s nor at the Ministry’s webpage.

In the last year nearly one million euros planned for social, veterans and disability protection programme have been redirected from the Ministry of Labour and Social Welfare. The Ministry redirected 400,000 EUR to Montenegrin National Tourism Organization in September 2014 for „promotion and impact on tourist product programme“, and in late January 2015 the Ministry has again with the same goal redirected another 400,000 EUR.

>>>27/10/2015 – O NOVOJ ODLUCI VLADE DA PREUSMJERI SREDSTVA ZA SOCIJALNU POMOĆ

Akcija za ljudska prava (HRA) upozorava na politiku Vlade Crne Gore da novac predviđen za socijalnu zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva koristi u druge svrhe. U četvrtak 22.10.2015. Vlada je usvojila zaključak kojim je Ministarstvu rada i socijalnog staranja odobreno da sa stavke jednokratne socijalne pomoći preusmjeri 130.000 eura Komisiji Vlade za stambena pitanja za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u tom ministarstvu. Usvojeni zaključak ne sadrži obrazloženje, niti je na internet stranicama Vlade i Ministarstva dostupno obrazloženje ovog predloga iz kojeg bi javnost mogla da se obavijesti o razlozima za ovakvu odluku.

Za nešto više od godinu dana skoro 1 milion eura planiranih za program socijalne, boračke i invalidske zaštite preusmjereno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. U septembru 2014, Ministarstvo je preusmjerilo 400.000 eura Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore za ”program promocije i uticaja na turistički proizvod”, a krajem januara 2015. Ministarstvo je ponovo, s istim ciljem, preusmjerilo 400.000 eura.

>>>26/10/2015 – RULE OF LAW NEEDED – NO TOLERANCE FOR ATTACKS ON STATE INSTITUTIONS AND POLICE TORTURE

logoi za sajtMontenegro requires thorough application of the rule of law in response to the events that marked unfortunately violent protests in Podgorica on Saturday 24th October 2015.

It is of utmost importance to identify the individuals responsible for the attacks on the police, but also on protestors, representatives of the press, as well as government and private property. It is these persons’ actions that through a series of criminal offences shifted the tides of a peaceful protest into one violent and illegal in nature, to the detriment of the majority of gathered citizens as well as the country as a whole. Although the vast majority of the aforementioned perpetrators of the attacks in front of the House of Parliament were masked, most of their violent actions have been documented upon numerous digital recordings, which should be of assistance to the police task of finding and processing these individuals accordingly. We call for this process to be swift and transparent, in order to prevent further crimes of the similar nature and context.

On the other hand, the attacks on the police cannot, nor can anything else, justify the execution of non-proportional force upon the crowd by government officials. The monstrous beatings of citizens Martinović, Raičević, several unidentified individuals in the goldsmith’s street (Zlatarska ulica), as well as other unarmed, non-resisting persons all illustrate the mass torture that took place upon the streets of Podgorica, even after the legal disbanding of the protests. We expect the state prosecutor to identify and prosecute all police officers involved in these incidents, as well as the officials who ordered the beatings, and their colleagues who did not intervene to stop what qualifies as severe torture. Director of Police Stojanović should immediately exert disciplinary actions on all subordinate personnel and officers who failed to report these, and many other documented cases of an overstepping of police authority, leading him to, at a press conference in front of the global public, state that the police was “absolutely on board with the task”, and for minister of interior Konjević to say that “the police acted in accordance with the law”. If not, the director should resign from his position.

The director of police, minister of internal affairs, and the Supreme state prosecutor in the 21st century should all be prepared to treat bestial behavior by the police as a direct attack on the state. If cases of torture in Montenegro had been properly addressed on time (e.g. the beatings of prisoners in Spuž in 2005 and of Aleksandar Pejanović in the police in 2005), we wouldn’t all be faced with distressing scenes in 2015.

>>>26/10/2015 – NEOPHODNA VLADAVINA PRAVA – BEZ TOLERANCIJE ZA NAPAD NA DRŽAVNE INSTITUCIJE I POLICIJSKU TORTURU

logoi za sajt

Crnoj Gori je neophodna dosljedna primjena vladavine prava u odnosu na sve događaje koji su obiljeležili nažalost nasilne proteste u Podgorici u subotu 24.10.2015.

Neophodno je što prije utvrditi identitet svih onih koji su napadom na policiju ali i na druge građane, novinare, privatnu i državnu imovinu izvršili niz krivičnih djela i time pretvorili mirne proteste u nasilne i nezakonite, na štetu većine okupljenih građana i države u cjelini. Iako su neposredni počinioci napada na policiju ispred Skupštine pretežno bili maskirani, napadi su dokumentovani brojnim snimcima što bi policiji trebalo da olakša posao. Pozivamo da se procesuiranje ovih lica i njihovih nalogodavaca sprovede hitno i transparentno kako bi se preduprijedila nova krivična djela.

S druge strane, napad na policiju, kao ni bilo šta drugo, ne može da opravda primjenu neproporcionalne sile od strane državnih službenika. Bestijalno prebijanje građanina Martinovića, Raičevica, neidentifikovanih lica u zlatarskoj ulici kao i drugih nenaoružanih lica koja ne pružaju otpor ukazuje na masovnu torturu koja je sprovedena na ulicama Podgorice nakon opravdanog razbijanja protesta. Očekujemo da u najkraćem roku državni tužilac utvrdi identitet svih policajaca koji su neposredno učestvovali u tim incidentima, kao i onih koji su naredili ili nisu spriječili ovakvo postupanje i da ih procesuira za kvalifikovano Mučenje. Direktor policije Stojanović treba hitno da pokrene disciplinske postupke protiv svih njemu podređenih službenika koji ga nisu obavijestili o ovom i drugim dokumentovanim slučajevima prekoračenja policijskih ovlašćenja i doveli u situaciju da na konferenciji za štampu pred svjetskom javnošću izjavi da je policija bila ”apsolutno na nivou zadatka”, a ministar Konjević da je ”policija postupala u skladu sa zakonom”. U protivnom, treba da podnese ostavku.

Direktor policije, ministar unutrašnjih poslova i Vrhovni državni tužilac u Crnoj Gori 21. vijeka moraju da budu spremni da bestijalno ponašanje policajaca tretiraju kao napad na državu. Da je u Crnoj Gori na vreme počelo da se kažnjava za torturu (npr. nekažnjeno prebijanje zatvorenika u Spužu 2005. i Aleksandra Pejanovića 2008) ne bismo se svi zgražavali nad brutalnim scenama i 2015. godine.

>>>26/10/2015 – COUNCIL FOR CIVIL CONTROL OF POLICE: SERIOUS AND TROUBLING EXCESSES OF POLICE POWERS DETERMINED

photo 2The Council for Civil Control of Police has, in its 55th session held at the Parliament of Montenegro on 26 October 2015, based on Article 112 of the Law on Internal Affairs, reviewed the complaints it received concerning the application of police powers.

At today’s session the Council concluded its work based on complaints related to three cases of brutal police action:

The case of citizen Milorad Martinović

The Council for Civil Control of Police, hereinafter referred to as “the Council”, in its 55th session held on 26 October 2015, composed of Aleksandar Saša Zeković, PhD Branislav Radulović and Jovan Poleksić, acting on its own initiative and upon complaints filed by the NGO Civic Alliance (Građanska alijansa), a group of citizens acting under the name “Građanski”, reports of citizens Mladenko Savić and Tea Gorjanc Prelević, and two citizens that requested anonymity, reviewed the actions of police towards citizen Milorad Martinović, and adopted, after reviewing detailed video materials and discussing the matter, the following

CONCLUSION

1. On 25 October 2015, the Council was informed at 12:44am by citizen Tea Gorjanc Prelević of her knowledge that near her building she saw and filmed a citizen who was lying motionless on the pavement before being approached by police officers. She also expressed concern about the health of this citizen, since at that moment, from her perspective, the citizen wasn’t showing any signs of life. The police officers present ordered her to enter her apartment. Later when the police had cleared out, the citizen was no longer to be found at that location. Attached with her report she included two photographs. In an additional communication, at 12:45am, the same citizen specified that her photos were taken exactly at 11:20pm. The members of the Council were immediately informed about the citizen’s message, and on the same day at 12:51am, the Council, through its President, notified the leadership of the Police Directorate and the Ministry of the Interior, asking for information on the health and the identity of the citizen from the photographs provided.

2. On 25 October 2015 at 2:00am the Council was able to establish contact through social media with the citizen in question, who requested anonymity (but whose identity is known to the Council), who provided photos of a demolished car, and provided a statement that a group of police officers allegedly brutally beat the driver of that vehicle and destroyed the car.

3. The Council published photos of the vehicle and called on citizens that had witnessed the event to contact the Council.

4. After a few hours, the identity of the citizen was announced and several video recordings of the event were released that point to the police’s behaviour as well as photos of the citizen Milorad Martinović that confirmed his injuries. The information about this incident was also reported to the media.

>>>26/10/2015 – Savjet za građansku kontrolu rada policije: Utvrđena ozbiljna i zabrinjavajuća prekoračenja policijskih ovlašćenja

photo 1Savjet za građansku kontrolu rada policije na svojoj 55.-oj sjednici, održanoj u Skupštini Crne Gore, dana 26. oktobra 2015. godine, na osnovu člana 112. Zakona o unutrašnjim poslovima, razmotrio je pristigle pritužbe u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja.

Savjet je na današnjoj sjednici zaključio rad po osnovu pritužbi koje se odnose na tri slučaja brutalnog policijskog postupanja:

Slučaj građanina Milorada Martinovića

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 55. sjednici održanoj 26. oktobra 2015. godine godine, u sastavu mr Aleksandar Saša Zeković, dr Branislav Radulović i Jovan Poleksić, razmatrao je, postupajući po sopstvenoj inicijativi i po pritužbama nevladine organizacije “Građanska alijansa”, grupe građana pod imenom “Građanski”, obavještenja građana Mladenka Savića i Tea Gorjanc Prelević, i dvoje građana koji su zahtijevali anonimnost, postupanje policije prema građaninu Miloradu Martinoviću, i usvojio, nakon pregleda detaljnog video materijala i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Savjet je dana 25. oktobra 2015. godine, u 00.44 časa, građanka Tea Gorjanc Prelević, obavijestila o svom saznanju da je u blizini svoje zgrade vidjela i snimila građanina koji je nepomično ležao na pločniku a kojem je kasnije prišao policijski službenik. Iznijela je zabrinutost da zdravlje tog građanina jer, u tom trenutku, prema njenom viđenju, građanin nije pokazivao znake života. Prisutni policijski službenici su joj naredili da uđe u stan a kasnije kada su se povukla službena lica građanin nije bio na tom mjesta. Ona je u prilogu svog obavještenja dostavila dvije fotografije. Dodatnim obavještenjem, od 00.45 sati, ista građanka je precizirala da su njene fotografije nastale tačno u 23.20 sati. Članovi Savjeta su odmah obaviješteni o obraćanju građanke a istog dana, tačno u 00.51 sati, Savjet se, preko predsjednika, obratio rukovodstvu Uprave policije i Ministrastva unutrašnjih poslova, tražeći informaciju o zdrastvenom stanju i identitetu građanina sa fotografije koje su im proslijeđene.
2. Savjet je, dana 25. oktobra 2015. godine, putem društvenih mreža, u 02.00 sata, stupio u kontakt sa građaninom, koji je tražio anonimnost, a čiji je identitet poznat Savjetu, koji je dostavio fotografije demoliranog vozila, i dao izjavu da je grupa policijskih službenika, prema navodima, brutalno prebila vozača tog vozila i uništila mu vozilo.
3. Savjet je objavio fotografije tog vozila i pozvao građane koji su očevidci događaja da se jave Savjetu.
4. Nakon nekoliko sati objavljen je identitet građanina i pojavio se određeni broj video snimaka koji ukazuju na policijsko postupanje kao i fotografije građanina Milorada Martinovića koje potvrđuju povrede. Informaciju o ovom incidentu prenijeli su i mediji.

>>>