26/2/2015 – USVOJEN SOLIDAN ZAKON O USTAVNOM SUDU

Pozdravljamo odluku Skupštine Crne Gore da se na današnjoj sjednici usvoje još dva amandmana na Predlog zakona o Ustavnom sudu poslanika Liberalne partije Andrije Popovića za koje se zalagala Akcija za ljudska prava (HRA).

Time je promijenjeno nepravedno rješenje iz Predloga zakona prema kojem je izmjenu pojedinačnog akta donijetog na osnovu neustavnog propisa mogao da traži samo građanin/građanka po čijoj inicijativi je postupao Ustavni sud, a ne i svi drugi koji su oštećeni. Dakle, postignuta je jednakost svih građana pred zakonom.

Prihvaćeno je i rješenje da nadležno radno tijelo Skupštine predlog za izbor sudija Ustavnog suda utvrđuje kvalifikovanom većinom svih članova. Usvajanje ovog amandmana je omogućilo poštovanje Ustavne odredbe o dvotrećinskoj većini glasova potrebnoj za izbor sudija, čiji je cilj da u izboru značajno učestvuje i opozicija.

Hvala poslaniku Andriji Popoviću na zalaganju i svima koji su glasali za ova rješenja i tako zaštitili Ustav. Crna Gora je dobila jedan solidan zakon o Ustavnom sudu.

Tim Akcije za ljudska prava24/2/2015 – MPs TO DECIDE ON DRAFT LAWS ON COURTS, JUDICIAL COUNCIL AND STATE PROSECUTOR’S OFFICE

The final debate on draft laws on courts, Judicial Council and state prosecutor’s office, as well as the amendments to these draft laws filed by the MPs should begin tomorrow before the Parliament of Montenegro.

HRA believes that the public debate on these laws was insufficient and that the proposed amendments to the laws on the Judicial Council and the State Prosecutor’s Office should be more precise and comprehensive.

Unlike the Draft Law on Courts, which can be corrected with amendments, the Draft Law on the Judicial Council and the Rights and Duties of Judges and the Draft Law on State Prosecutor’s Office, if adopted in the present form, would again allow arbitrary selection in the judiciary, as they leave the criteria for promotion of judges and prosecutors incomplete.

HRA has timely appealed to all MPs to consider, prior to voting for the Draft Law on Courts, the amendments filed by MP Srđan Perić, which propose:

1. Accepting the recommendations of the Venice Commission and clearly specifying: a) that the legal positions of principle of the General Meeting of judges are not a binding source of law, b) exclusion of the possibility of “operation control” of a lower court by a higher court (it has been the practice so far that the Supreme Court judges would randomly go to lower courts and examine the work of judges), as this could jeopardize the independence of judges, and there is no justification for it in view of introduction of the mechanism of regular assessment of the work of judges;
2. Preventing threats to the independence of judges by limiting some of the proposed possibilities for the president of the court to inspect case files;
3. Prescribing a 48 hour deadline for the parties and their representatives to inspect the court file instead of three days.

>>>23/2/2015 – POSLANICI SJUTRA ODLUČUJU O ZAKONIMA O UREĐENJU SUDOVA, SUDSKOG SAVJETA I DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

U Skupštini bi sjutra trebalo da počne finalna rasprava o predlozima zakona o sudovima, Sudskom savjetu i državnom tužilaštvu i amandmanima koje su poslanici podnijeli na predloge tih zakona.

HRA smatra da je javna rasprava o ovim zakonima bila nedovoljna, a da su predložena rješenja zakona o sudskom savjetu i državnom tužilaštvu morala biti preciznija i sveobuhvatnija.

Za razliku od Predloga zakona o sudovima, koji je moguće popraviti amandmanima, Predlog zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija i Predlog zakona o državnom tužilaštvu će, ako budu usvojeni u ovom obliku, i dalje omogućiti proizvoljno kadriranje u pravosuđu, jer ostavljaju nedorečene kriterijume pogotovo za napredovanje sudija i tužilaca.

HRA je blagovremeno apelovala na poslanike da ove nedjelje, prije glasanja o Predlogu zakona o sudovima imaju u vidu amandmane poslanika Srđana Perića, kojima je predloženo:

1) da se prihvate preporuke Venecijanske komisije i jasno propiše da a) načelni pravni stav sjednice sudija nije obavezujući izvor prava; b) da se izostavi mogućnost da sudije viših sudova, npr. kao do sada Vrhovnog suda idu i nasumice pregledaju rad sudija nižih sudova, jer to može da ugrozi nezavisnost sudije, a nema opravdanja kada se uvodi redovno ocjenjivanje sudija;

2) da se spriječi ugrožavanje nezavisnosti sudije tako što će se ograničiti neke od
predloženih mogućnosti predsjednika suda da vrši uvid u predmete;

3) da rok za stranke i njihove zastupnike da izvrše uvid u spise predmeta bude 48h umjesto predložena tri dana.

>>>20/2/2015 – THE GOVERNMENT SHOULD REACT TO ACTIONS OF THE MINISTRY OF INTERIOR

The decision of the Ministry of Interior not to comply with the decision of the Administrative Court on a temporary measure (injunction) according to which priest of Serbian Orthodox Church Velibor Džomić was allowed to stay in Montenegro until completion of administrative dispute, represents violation of the basic principles of the rule of law, according to which the executive branch is obliged to respect court decisions.

Although the decision of the Administrative Court on temporary measure was not final at the moment when Džomić was denied entry into Montenegro, the Ministry of Interior should not have forbidden Džomić to enter the country, as the appeal against the temporary measure did not afford postponing its execution (Article 14, paragraph 3 of the Law on Administrative Dispute of Montenegro). The adopted temporary measure had suspended the decision on expatriation of the Ministry of Interior regarding Mr. Džomić.

Disregarding court’s decisions by the executive authorities must not become a rule, as this would undermine democratic order based on the rule of law. HRA expects the Government of Montenegro to secure that the Ministry of Interior respects all court decisions, both court judgments as well as decisions on temporary measures.

HRA is not familiar whether the Administrative court officially informed the Government of this case, as the Government is competent for supervision of the body (Ministry of Interior) that has not acted upon the decision of the court. However, the president of the Administrative court has made a public statement with regard to this case, and HRA believes that the Government should react and publish this reaction.

HRA team20/2/2015 – VLADA TREBA DA REAGUJE ZBOG ODNOSA MUP-A PREMA UPRAVNOM SUDU

Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova da ne postupi u skladu sa odlukom Upravnog suda o privremenoj mjeri kojom je svješteniku Veliboru Džomiću dozvoljen boravak u Crnoj Gori do okončanja upravnog spora predstavlja kršenje osnovnog principa vladavine prava, po kome su organi izvršne vlasti dužni da poštuju sudske odluke.

Iako rješenje Upravnog suda o privremenoj mjeri nije postalo pravosnažno u trenutku kada je Džomiću onemogućen ulaz u Crnu Goru, MUP nije smio da zabrani Džomiću da uđe u zemlju, jer žalba na privremenu mjeru ne odlaže njeno izvršenje (čl. 14, st. 3 Zakona o upravnom sporu). Usvojenom privremenom mjerom bilo je suspendovano rješenje MUP-a o protjerivanju.

Nepoštovanje sudskih odluka od strane izvršne vlasti ne smije postati pravilo, jer se tako urušava demokratski poredak zasnovan na vladavini prava, pa očekujemo od Vlade Crne Gore da obezbijedi da MUP ubuduće poštuje sve sudske odluke, kako presude, tako i rješenja o privremenim mjerama.

Nije nam poznato da li je Upravni sud o ovom slučaju i zvanično obavijestio Vladu, koja je u ovom slučaju organ nadležan za nadzor nad organom koji nije postupio po rješenju suda, ali kako je predsjednik Upravnog suda objavio izjavu povodom ovog slučaja, smatramo da Vlada treba da reaguje i da tu reakciju objavi.

Tim Akcije za ljudska prava17/2/2015 – PROGRESS IN IMPROVEMENT OF DRAFT LAW ON THE CONSTITUTIONAL COURT

Parliamentary Committee on Political System, Judiciary and Administration agreed with the Minister of justice on another two important amendments to the Draft Law on the Constitutional Court. The amendments for prescribing a 18 months deadline within which the Constitutional court would have to decide, and for returning the deadline for submission of constitutional complaints from initially proposed 30 days to (currently valid) 60 days, as proposed by MP Andrija Popović and advocated by HRA, have been accepted.

Committee members also agreed to file an initiative to the Administrative Committee for amendment of Rules of Procedure of the Parliament of Montenegro in order to ensure that the Committee will decide with two-thirds majority on proposals for candidates for members of the Judicial and Prosecutorial Council and the judges of the Constitutional Court, as also advocated by HRA.
The MPs will again discuss the Draft law on the Constitutional Court and the remaining amendments at the Parliament plenary session, and this will be the last chance to change the unfair proposal from the Draft law that only the person upon whose initiative the Constitutional Court acted and proclaimed legislation as unconstitutional would be entitled to seek amendment of the act based upon such unconstitutional legislation, although such a solution has not been recognized by any law in the region.

The same is with HRA proposal that the Constitutional Court should be allowed to decide on just satisfaction in each case – the right citizens of Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina are entitled to.

HRA urges the MPs to consider these proposals prior to voting for the draft Law on the Constitutional Court.

Thank you for your attention.

HRA team17/2/2015 – NAPREDUJU POBOLJŠANJA PREDLOGA ZAKONA O USTAVNOM SUDU

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na današnjoj sjednici usaglasio sa Ministarstvom pravde (predlagačem) još dva važna amandmana na Predlog zakona o Ustavnom sudu. Prihvaćeni su amandmani poslanika Andrije Popovića za koje se zalagala Akcija za ljudska prava (HRA) da se Ustavnom sudu propiše rok od 18 mjeseci u kome bi morao da odluči u predmetu, dok je rok za podnošenje ustavne žalbe ponovo vraćen na (postojećih) 60 dana, sa prvobitno predloženih 30 dana.

Članovi Odbora su se saglasili i da pokrenu inicijativu kod Administrativnog odbora za izmjenu Poslovnika Skupštine da bi se obezbijedilo da odbor dvotrećinskom većinom utvrđuje predlog kandidata za članove Sudskog i Tužilačkog savjeta i za sudije Ustavnog suda.

O Predlogu zakona o Ustavnom sudu kao i preostalim neusaglašenim amandmanima poslanici će ponovo raspravljati na plenumu Skupštine i to je poslednja šansa da se izmijeni nepravedno rješenje iz Predloga zakona prema kojem izmjenu pojedinačnog akta donijetog na osnovu neustavnog propisa može da traži samo građanin po čijoj inicijativi je postupao Ustavni sud, a ne i svi drugi koji su oštećeni, iako takvo rješenje ne poznaje nijedan zakon o Ustavnom sudu u regionu.

Isti slučaj je i sa propisivanjem ovlašćenja Ustavnog suda da u svakom slučaju odluči o pravičnom zadovoljenju podnosioca ustavne žalbe – što je pravo koje imaju građani u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.

Apelujemo na poslanike da i ove predloge imaju u vidu prije nego što pristupe glasanju o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Hvala na pažnji.

Tim Akcije za ljudska prava11/2/2015 – THE FATE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT

The Parliamentary Committee on Political System, Judiciary and Administration agreed with the Minister of Justice on only four amendments to the Draft Law on the Constitutional Court. Three out of four amendments partially uphold HRA suggestions. However, these proposals represent only “cosmetic” changes, whereas much more important issues have been ignored.
HRA urges the MPs to consider during voting for the proposed amendments that their fate, as well as the fate of citizens who finance their work, could one day depend on whether:

• the deadline for submission of constitutional complaints will remain unduly shortened to 30 days, instead of the current 60 days (HRA proposed a period of up to 90 days – which costs nothing, but can bring justice to someone);

• they will give up on prescribing a deadline within which the Constitutional court would have to decide; the recently introduced deadline of 18 months, existing in Croatian legislation as well, has been deleted from the Draft law, even though the Constitutional Court of Montenegro did not deserve this, as it takes it for over three, four and even five years to decide on constitutional complaints, initiatives or proposals for assessment of constitutionality;

>>>11/2/2015 – HRA : Sudbina zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu usaglasio je sa Ministrom pravde samo četiri amandmana na Predlog zakona o Ustavnom sudu. Od ta četiri tri djelimično uvažavaju i predloge HRA. Međutim, ovi predlozi su samo dobrodošle kozmetičke izmjene, dok su neopravdano zapostavljena mnogo važnija pitanja.

Apelujemo na poslanike da prilikom glasanja za predložene amandmane pomisle da bi i njihova sudbina, kao i građana koji finansiraju njihov rad, sjutra mogla da zavisi od toga da li će:

  • rok za podnošenje ustavne žalbe neopravdano ostati skraćen na 30 dana, umjesto postojećih 60 dana (HRA je predlagala rok od čak 90 dana – ne košta ništa, a nekome može da znači pravdu);
  • odustati od dizanja ruke da se Ustavnom sudu propiše rok u kome bi morao da odluči – nedavno uvedeni rok od 18 mjeseci, kakav je propisan i npr. u Hrvatskoj, izbrisan je iz Predloga zakona, iako tako nešto nije smio da zasluži Ustavni sud Crne Gore koji je i preko tri, četiri i čak pet godina čekao da odluči o ustavnim žalbama, inicijativama odnosno predlozima za ocjene ustavnosti;
  • ostati nepravedno rješenje iz Predloga zakona da izmjenu pojedinačnog akta donijetog na osnovu neustavnog propisa može da traži samo građanin po čijoj inicijativi je postupao Ustavni sud, a ne i svi drugi koji su oštećeni – iako takvo rješenje ne poznaje nijedan zakon o ustavnom sudu u regionu;
  • sprečiti da se ovlasti Ustavni sud da u svakom slučaju odluči o pravičnom zadovoljenju podnosioca ustavne žalbe – onako kao što to mogu da odluče Ustavni sudovi Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine… Dakle, predlažemo samo da i građani Crne Gore imaju prava kao i drugi u regionu!

>>>10/2/2015 – CONFLICT OF INTEREST ENABLED FOR MEMBERS OF THE JUDICIAL AND PROSECUTORIAL COUNCIL

Draft laws on the judiciary, considered at the plenum of the Parliament of Montenegro, allow conflict of interest for members of the Judicial and Prosecutorial Council and enable politicization of these bodies. These draft laws do not contain a provision on conflict of interest, unlike the Law on Electronic Communications or the Law on Public Broadcasting Service RTCG. As a consequence of this, the legal system of Montenegro better secures the independence and impartiality of the members of the Council of RTCG and Electronic Communications Agency than of members of the Judicial and Prosecutorial Council, which have a duty to independently and impartially elect, assess and punish judges and prosecutors.

Although the Parliamentary Committee on Political System, Justice and Administration established a special working group consisting of MPs Draginja Vuksanović (SDP), Snežana Jonica (SNP) and Marta Šćepanović (DPS), in order to agree with the proposer on amendments that will become an integral part of the Draft Law, only MP Dritan Abazović showed an interest in proposing an amendment submitted by HRA, with the aim of preventing conflicts of interest at least among members of the Judicial Council. Due to the fact that such provision has been continuously excluded from the current text of the laws on the Judicial Council and the State Prosecutor’s Office, the wife of the President and vice-president of the state’s strongest political party in Montenegro, Filip Vujanović (judge Svetlana Vujanović) was enabled to be a member of the Judicial Council and the President of the Disciplinary Committee of that body. Also, the absence of such provision allowed a member of the Prosecutorial Council as a distinguished lawyer to be at the same time a member of the State Election Commission before the ruling party (SDP, Hakija Lješnjanin).

>>>10/2/2015 – Sukob interesa omogućen kod članova Sudskog i Tužilačkog savjeta

Predlozi zakona o pravosuđu koje će sjutra razmatrati plenum Skupštine Crne Gore omogućavaju sukob interesa kod članova Sudskog i Tužilačkog savjeta i ne obezbjeđuju depolitizaciju tih tijela jer ne sadrže odredbu o sprečavanju sukoba interesa, za razliku od npr. Zakona o elektronskim komunikacijama ili Zakona o javnom radio-difuznom servisu RTCG. Tako je u pravnom sistemu Crne Gore bolje obezbjeđena nezavisnost i nepristrasnost članova/ica Savjeta RTCG i Agencije za elektronske komunikacije nego članova/ica Sudskog i Tužilačkog savjeta, kojima je dužnost da nezavisno i nepristrasno biraju, ocjenjuju i kažnjavaju sudije i tužioce.

Iako je skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu osnovao posebnu radnu grupu u sastavu poslanica Draginja Vuksanović (SDP), Snežana Jonica (SNP) i Marta Šćepanović (DPS) da zajedno sa predlagačem usaglase amandmane koji će postati sastavni dio predloga zakona, jedino je poslanik Dritan Abazović pokazao interesovanje da predloži amandman koji je ponudila HRA, u cilju sprječavanja sukoba interesa bar kod članova Sudskog savjeta. Zbog toga što je ovakva odredba uporno izostajala iz dosadašnjih tekstova zakona o Sudskom savjetu i državnom tužilaštvu, do sada je bilo moguće da članica Sudskog savjeta i predsjednica Disciplinske komisije tog tijela bude supruga predsjednika države i potpredsjednika najjače političke stranke u Crnoj Gori Filipa Vujanovića (sudija Svetlana Vujanović), a da član Tužilačkog savjeta u svojstvu uglednog pravnika bude član Državne izborne komisije ispred partije na vlasti (SDP, Hakija Lješnjanin).

>>>6/2/2015 – REGARDING THE DECISION OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE TO REDUCE ITS BUDGET FOR 400.000 EUR

Human Rights Action (HRA) urged the Minister of Labour and Social Welfare, Mr Predrag Bošković, to reconsider his decision to redirect 400,000 euros of the Ministry’s budget to the National Tourism Organization and consider using the amount for funding shelters for homeless and soup kitchens, providing care for people who are forced to live in the psychiatric hospital in Dobrota and increasing social benefits for the poorest citizens.

HRA assumes that redirecting these 400,000 euros was enabled by reducing the number of beneficiaries of social benefits at the end of 2014 and expects that savings of planned resources are yet to be made, due to introduction of the information system (“social cards”), which will further reduce abuse of social security rights currently prevailing.

>>>6/2/2015 – HRA POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA DA SVOJ BUDŽET UMANJI ZA 400.000 EURA

Akcija za ljudska prava (HRA) je apelovala na ministra Boškovića da preispita odluku da 400.000 eura preusmjeri Nacionalnoj turističkoj organizaciji i razmotri da se tim iznosom finansiraju skloništa za beskućnike i narodne kuhinje, zbrinjavanje lica koja su prinuđena da žive u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti i povećaju socijalna davanja najsiromašnijim sugrađanima. Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA preporučila je ministru u pismu da Ministarstvo ustanovi sistem prioriteta prema kojem bi se uštede nastale sprečavanjem zloupotreba preraspodijelile najugroženijim građanima i ispunile preporuke UN Komiteta za ekonomska socijalna i kulturna prava Crnoj Gori iz decembra 2014.

>>>3/2/2015 – Limit authorities of the National Security Agency (NSA) – joint press release of HRA, CCE, MANS and IA

NGOs Human Rights Action (HRA), Centre for Civic Education (CCE), Network for Affirmation of Non-Governmental Sector (MANS) and Institute Alternative (IA) submitted to the MPs seven amendments for improvement of legal framework for the NSA work, in order to prevent human rights violations by security structures.

In addition to what we pointed out during the past few days, i.e. that the authorities of NSA officials regarding direct insight into database of legal persons and electronic pinpointing of location should be limited and that these measures should be applied strictly based upon a decision of the court, amendments to the Law amending the Law on NSA should be more thoroughly standardised and other aspects of work of this institution and protection of rights of citizens should be further improved.

Namely, procedures for destroying information collected by the NSA which are not of security character should be prescribed by the law, because permanent storage of personal information in classified files would represent violation of the right to respect of private life.

Therefore, a ban on storage of “collaterally” collected information, or information not related to purpose they have been collected for, must be prescribed. Also, the NSA should commit itself to submitting the information collected after implementing secret surveillance measures for evaluation of legality of implemented measures to the Supreme Court. This implies that immediately after the ” the judge’s reading” a part of material not related to reasons for which the measures have been undertaken, or that relate to a different kind of personal data that are not of security character, should be destroyed while the rest of the material should be kept in registers.

>>>3/2/2015 – Ograničiti ovlašćenja ANB – zajedničko saopštenje HRA, CGO, MANS i IA

U cilju sprečavanja kršenja ljudskih prava od strane bezbjednosnih struktura, nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Institut alternativa podnijele su poslanicima sedam predloga za unapređenje pravnog okvira za rad Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Osim onoga na šta smo prethodnih dana ukazivali, a to je da treba ograničiti ovlašćenja službenika ANB da imaju neposredan uvid u baze podataka pravnih lica i da elektronski utvrđuju lokaciju, i primjenjivati ove mjere isključivo na osnovu sudske odluke, amandmanima na izmjene i dopune Zakona o ANB treba temeljnije normirati i druge aspekte rada ove institucije i dodatno unaprijediti zaštitu prava građana.

Naime, neophodno je zakonom propisati procedure za uništavanje podataka koje ANB prikupi a koji nisu bezbjednosnog karaktera, jer bi trajno čuvanje ovih ličnih podataka u tajnim dosijeima predstavljalo narušavanje prava na poštovanje privatnog života.

Stoga se zakonom mora propisati zabrana čuvanja “kolateralno” prikupljenih podataka, tj. onih podataka koji se ne odnose na svrhu radi koje su prikupljani. Takođe, ANB treba obavezati da, nakon primjene mjera tajnog nadzora, dostavi Vrhovnom sudu prikupljene podatke na ocjenu zakonitosti primjene mjera. To znači da bi se odmah nakon „čitanja sudije“ uništio dio materijala koji se ne odnosi na razloge zbog kojih su mjere preduzete ili koji se tiče druge vrste ličnih podataka koji nijesu bezbjednosnog karaktera, dok bi se ostatak materijala čuvao u registrima.

>>>