23/12/2015 – IMPORTANT STEP TOWARDS THE AMENDMENTS TO THE MEDIA ACT: PARLIAMENTARY COMMITTEE DECIDED TO HOLD CONSULTATIVE HEARING

HRA welcomes the decision of the Parliamentary Committee for Political System, Judiciary and Administration to accept the initiative of HRA and organize consultative hearing – debate – on the need for amendments to the Media Act. This is a very important step towards the modernization of primary systemic media law, which is crucial for freedom of expression and the public’s right to information. Particularly encouraging is the fact that the Committee has unanimously decided that such a discussion is needed. We expect that the hearing be scheduled as soon as the Parliament starts its work in 2016.

On 10 November HRA submitted an initiative to the Committee on holding consultative debate on the need for amending the Media Act. In support of the initiative we submitted Proposed amendments to the Media Act, drafted in July 2015 by the working group composed of Azra Jasavić, MP, Draginja Vuksanović, MP, Dragoljub Duško Vuković, journalist and media analyst, Goran Đurović, Chairman of the Committee of RTCG Council for Petitions and Complaints of Listeners and Viewers and Chairman of the Board of NGO coalition Through Cooperation to Goals, Jadranka Vojvodić, Deputy Director of the Agency for Electronic Media and Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director. This project was implemented with the support of the Australian Embassy in Belgrade.

In addition to the amendments which should contribute to harmonization of the Media Act with the practice of the European Court of Human Rights, the working group also proposed establishing a comprehensive fund for media pluralism, prescribing procedures and criteria for transparent state advertising in the media, as well as specifying the rights of journalists in relation to the media owners.

>>>23/12/2015 – VAŽAN KORAK KA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA: SKUPŠTINSKI ODBOR ODLUČIO DA ODRŽI KONSULTATIVNO SASLUŠANJE

Pozdravljamo odluku skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da prihvati inicijativu HRA i organizuje konsultativno saslušanje – raspravu – o potrebi izmjena i dopuna Zakona o medijima. To je veoma važan korak ka modernizaciji osnovnog sistemskog zakona o medijima, koji je od ključnog značaja za slobodu izražavanja i pravo javnosti na informisanje. Posebno ohrabruje činjenica da je Odbor jednoglasno odlučio da je ovakva rasprava potrebna. Očekujemo da se rasprava zakaže čim Skupština počne sa radom u 2016. godini.

HRA je 10. novembra uputila Odboru inicijativu o održavanju konsultativne rasprave o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima. U prilog inicijativi dostavili smo Predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima, koji je u julu 2015. izradila radna grupa u sastavu: Azra Jasavić, poslanica, Draginja Vuksanović, poslanica, Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Goran Đurović, predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca i predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA. Ovaj projekat je ostvaren zahvaljujući podršci Australijske ambasade u Beogradu.

Pored izmjena i dopuna koje bi trebalo da doprinesu usklađivanju Zakona o medijima sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, radna grupa je predložila i osnivanje sveobuhvatnog Fonda za medijski pluralizam, propisivanje postupaka i kriterijuma za transparentno oglašavanje države u medijima, kao i preciziranje prava novinara u odnosu na osnivače medija.

>>>21/12/2015 – PARLIAMENT SHOULD INITIATE PROCEEDINGS AGAINST MP RADULOVIĆ DUE TO THE INCIDENT AT VIJESTI

Human Rights Action (HRA) sent a letter to the President of the Parliament of Montenegro, Ranko Krivokapić, and the President of the Parliamentary Committee for Human Rights and Freedoms, PhD Halil Duković, regarding the incident that took place on 9 December at the media outlet Vijesti premises, when MP and Vice President of the Parliament of Montenegro, Dr. PhD Branko Radulović insulted and threatened all employees present. HRA asked Mr. Krivokapić and Radulović whether any proceedings will be initiated against MP Radulović for violation of the Code of Ethics of the MPs. The letter is available in Montenegrin here.

HRA considers it necessary that the competent Parliamentary Committee for Human Rights and Freedoms conduct proceedings in accordance with the Code in order to prevent such behaviour of the MPs in the future. HRA is aware of the fact that the sanctions provided for violations of the Code of Ethics of MPs – a Warning and Removal from Parliamentary Sessions – are likely to not have any effect in this case, as the coalition Demokratski front, i.e. Pokret za promjene, a party whose member Radulović is, does not participate in the work of the Parliament anyway. However, a reaction of the Parliament is needed especially because in this particular case the apology of both the MP and the party he represents in the Parliament lacked.

>>>21/12/2015 – SKUPŠTINA DA POKRENE POSTUPAK PROTIV POSLANIKA RADULOVIĆA ZBOG INCIDENTA U PROSTORIJAMA MEDIJA VIJESTI

Povodom incidenta koji se desio 9. decembra u prostorijama medija Vijesti, kada je poslanik i potpredsjednik Skupštine Crne Gore profesor dr Branko Radulović vrijeđao sve zaposlene i prijetio im, Akcija za ljudska prava je 15. decembra 2015. godine uputila pismo predsjedniku Skupštine Crne Gore, Ranku Krivokapiću, i predsjedniku skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halilu Dukoviću, s pitanjem da li će protiv poslanika Radulovića biti pokrenut postupak zbog povrede Etičkog kodeksa poslanika. Pismo je dostupno ovdje.

Iako predviđene sankcije za kršenje Etičkog kodeksa poslanika – opomena i udaljenje sa sjednica Skupštine – u ovom slučaju ne bi imale efekta, jer koalicija Demokratski front, odnosno Pokret za promjene, stranka čiji je poslanik profesor Radulović, ionako ne učestvuje u radu Skupštine, HRA smatra da je neophodno da nadležni Odbor za ljudska prava sprovede postupak u skladu sa Kodeksom da bi se takvo ponašanje poslanika ubuduće spriječilo. Ovo posebno jer je u tom konkretnom slučaju izostalo izvinjenje i poslanika i stranke koju predstavlja u Skupštini.

>>>16/12/2015 – VISIT TO NURSING HOME “GRABOVAC” IN RISAN – PROVIDING SYSTEMIC CARE FOR OLDER PERSONS IN ALL MUNICIPALITIES IS CRUCIAL

IMG_20151211_124510On the occasion of the Human Rights Day, Human Rights Action (HRA) visited the Public Institution Nursing Home „Grabovac“ in Risan, in order to draw attention to the particularities of human rights of older persons, which are rarely in focus.

HRA is pleasantly surprised by the quality of accommodation and services this Nursing Home offers, especially the warm and kind behavior of the employees towards the users. Many of them, headed by the director Zoran Vukićević, will celebrate this New Year, just like many previous ones, in the Nursing Home together with its inhabitants. HRA learned about touching life stories that testify that life in the third age can indeed gain on quality. The problem is the fact that the Nursing Home cannot accommodate all interested persons. At the moment about a hundred people are waiting for a vacancy.

Suppressing the prejudice in relation to life in the Nursing Home and placing family members in it is of crucial importance. Each person enters the Home solely upon personal consent. All residents of the Home whom we spoke to confirmed that they found that staying in the Home does not imply being rejected and neglected. However, they all stress the importance of maintaining any kind of contact with family members.

>>>16/12/2015 – POSJETA DOMU STARIH „GRABOVAC“ U RISNU – VAŽNO JE SISTEMSKI OBEZBIJEDITI BRIGU O STARIJIM OSOBAMA U SVIM OPŠTINAMA

nova naslovnaAkcija za ljudska prava (HRA) je povodom Dana ljudskih prava posjetila javnu ustanovu Dom starih „Grabovac“ u Risnu, u želji da skrene pažnju na specifičnosti zaštite ljudskih prava starijih osoba, koja su rijetko u centru pažnje.

Prijatno smo iznenađeni odličnim smještajem i uslugama koje Dom pruža svojim korisnicima, a posebno pristupom zaposlenih prema korisnicima Doma koji je pun topline. Mnogi od njih, na čelu sa direktorom Zoranom Vukićevićem dočekaće i ovu, kao i dosadašnje Nove godine u Domu zajedno sa korisnicima. Saznali smo i za dirljive životne priče koje svjedoče o tome da život u trećem dobu može i da dobije na kvalitetu. Problem je činjenica da Dom ne može da primi sve zainteresovane i da trenutno oko stotinu osoba čeka na slobodno mjesto.

Važno je suzbijati predrasude koje postoje u vezi sa životom u Domu i smještajem bližnjih u Dom. Svaka osoba se prima isključivo uz ličnu saglasnost. Stanovnice i stanovnici Doma s kojima smo razgovarali potvrđuju da su se uvjerili da boraviti u Domu ne znači biti odbačen i prepušten nebrizi. Ipak, svi naglašavaju koliko im znači održavanje kontakta sa porodicom, na bilo koji način.

>>>10/12/2015 – ANNOUNCEMENT OF VISIT TO NURSING HOME „GRABOVAC“ IN RISAN

On the Human Rights Day, Human Rights Action (HRA) reminds of the human rights of older persons and the need for their protection. Older persons are often subject to discrimination on various grounds, poverty, domestic violence and financial exploitation.

The number of older persons in the world’s population is rapidly increasing. It is expected that the number of people older than 65 years in the EU and Montenegro will double from 87.5 million in 2010 to 152.5 million in 2060 (MONSTAT), which will lead to doubling the dependency ratio of people older than 65 years with respect to those aged between 15 and 64.

HRA will visit the Nursing Home „Grabovac“ in Risan on Friday, 11 December 2015. We will speak with the residents about their needs, experiences, and human rights.

Nursing Home „Grabovac“ in Risan exists as a public institution as of 1947. Until 2010, when the PI Nursing Home Bijelo Polje was opened, this was the only state-owned nursing home for older people.

>>>10/12/2015 – NAJAVA POSJETE DOMU STARIH ”GRABOVAC” U RISNU

Na Dan ljudskih prava, Akcija za ljudska prava podsjeća i na ljudska prava starijih osoba i potrebu za njihovom zaštitom. Starije osobe su često izložene diskriminaciji po više osnova, siromaštvu, domaćem nasilju i finansijskom iskorišćavanju.

Broj starijih osoba u svjetskoj populaciji se ubrzano povećava. Očekuje se da se u EU i Crnoj Gori broj osoba starijih od 65 godina udvostruči sa 87,5 miliona u 2010. godini na 152,5 miliona u 2060. godini (MONSTAT), što će dovesti i do udvostručavanja koeficijenta zavisnosti osoba starijih od 65 godina u odnosu na one starosti od 15 do 64.

Sjutra ćemo posjetiti Dom starih ”Grabovac” u Risnu i razgovarati sa stanovnicima Doma o njihovim potrebama, iskustvu i ljudskim pravima.

Dom starih „Grabovac” u Risnu postoji od 1947. godine kao državna ustanova. Bio je jedini državni dom za stare u Crnoj Gori do 1. decembra 2010. godine, kada je otvoren i JU Dom starih Bijelo Polje.

>>>10/12/2015 – MESSAGE BY ZEID RA’AD AL HUSSEIN, UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

EN_HRDAY2015_hpHuman Rights Day, 10 December 2015

On Human Rights Day this year, we want the world to reflect on the meaning of freedom.

Freedom is the ideal that underpins what we now recognize as international human rights law, the norms and regulations that protect and guarantee our rights.

Human Rights Day 2015 marks the launch of a year-long campaign to celebrate the 50th anniversary of two of the oldest international human rights treaties – the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

These two documents, along with the Universal Declaration of Human Rights, form the International Bill of Human Rights, which together set out the civil, cultural, economic, political and social rights which are the birth right of all human beings.

The freedoms set out in these documents are universal. They apply to everyone, everywhere. Traditional practices, cultural norms cannot justify taking them away.

These freedoms encompass the fundamental – freedom from fear, freedom from want, freedom of speech and freedom of thought, conscience and religion.

The world has changed since the UN General Assembly adopted the Two Covenants in 1966. The Covenants, together with the other human rights treaties, have played an important role in securing better respect and recognition during the past five, at times turbulent, decades.

Of course many challenges remain. The drafters of the Covenants could have had little idea of issues such as digital privacy, counter-terrorism measures and climate change, but respect for freedom continues to be the foundation for peace, security and development for all.

Join us as we celebrate freedom – and help spread the message the world over that our rights, our freedoms are inalienable and inherent – now, and always.

>>>10/12/2015 – PORUKA VISOKOG KOMESARA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ZEIDA RAAD AL HUSEINA

250px-HumanRightsLogo.svg

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2015.

Na Dan ljudskih prava ove godine želimo da se svijet podsjeti šta znači sloboda.

Sloboda je ideal koji se nalazi u temeljima onoga što nazivamo međunarodno pravo ljudskih prava, normi i pravila koji štite i garantuju naša prava.

Dan ljudskih prava 2015. obilježava pokretanje kampanje za proslavu 50. godišnjice dva najstarija međunarodna sporazuma o ljudskim pravima – Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Ova dva dokumenta, uz Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, čine Međunarodnu povelju o ljudskim pravima, koja utvrđuje građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna prava koja sva ljudska bića stiču rođenjem.

Slobode predstavljene u ovim dokumentima su univerzalne. Pripadaju svima, svuda. Tradicionalne prakse, kulturni običaji ne mogu da opravdaju oduzimanje tih sloboda.

Ove slobode obuhvataju ono osnovno – slobodu od straha, slobodu od nemaštine, slobodu govora i slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti.

Svijet se promijenio od kako je Generalna supština UN 1966. usvojila ova dva Pakta. Zajedno sa drugim sporazumima o ljudskim pravima igrali su značajnu ulogu u njihovom obezbjeđivanju i priznavanju tokom proteklih, ponekad i burnih, pet decenija.

Naravno, mnogi izazovi ostaju. Tvorci Paktova nisu imali predstavu o pitanjima poput digitalne privatnosti, mjerama borbe protiv terorizma i klimatskim promjenana, ali poštovanje slobode nastavlja da bude osnova za mir, bezbjednost i razvoj za sve.

Pridružite nam se dok proslavljamo slobodu – i pomozite da čitavom svijetu prenesemo poruku da su naša prava, naše slobode neotuđive i urođene – sada i zauvijek.

>>>9/12/2015 – AGAINST IMPUNITY FOR POLICE TORTURE AND OTHER HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

slika uz saopštenje 9.12.2015.On the occasion of the International Human Rights Day, NGOs Human Rights Action (HRA), Network for Affirmation of NGO Sector (MANS), Civic Alliance, Women’s Rights Center, LGBT Forum Progres and Aleksandar Saša Zeković, Council for Civil Control of the Police President warn of the chronic lack of accountability of state officers in Montenegro for proved cases of torture and other human rights violations, which supports impunity and denies the rule of law. Delay in the investigation of torture and ill treatment of Milorad Martinović and other citizens in the streets of Podgorica after the protest on 24 October 2015 warns that the perpetrators of these recent cases of police torture in Montenegro will not be brought to justice. We request the Supreme State Prosecutor to ensure the rule of law by prosecuting the responsible ones, starting from the top of the police. The Minister of the Interior should inform the public of the actions taken against the commander of the Special Anti-Terrorist Unit and the Police Director, or resign if he fails to do so. We call on the international organizations to prevent that the pledge of Montenegrin officials to human rights and the rule of law remains just a dead letter.

Not a single person has ever been found responsible for scandalous beating of thirty remand prisoners at the Institute for Execution of Criminal Sanctions (IECS) by a special police unit on 1 September 2005, although this was required even by the European Commission. In the case of torture of late Aleksandar Pejanović in the Police Directorate building in Podgorica in October 2008 not a single perpetrator or the person who ordered it has been punished to date. Inacceptable are the other cases of impunity or suspended sentences of police officers in cases of proven abuse. We remind of the drastic case of death threats against human rights researcher Aleksandar Saša Zeković uttered by police officer who was never investigated and punished.

The report of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) marked again in 2013 police stations in Montenegro as “black spots” of torture and ill-treatment of persons deprived of their liberty. Proven torture and ill-treatment of prisoners in Podgorica in January 2015 has not been prosecuted to date.

>>>9/12/2015 – PROTIV NEKAŽNJIVOSTI ZA POLICIJSKU TORTURU I DRUGA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

slika uz saopštenje 9.12.2015.Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava upozoravamo na hronični nedostatak odgovornosti državnih službenika u Crnoj Gori za dokazano mučenje i druga kršenja ljudskih prava, čime se podržava nekažnjivost i negira vladavina prava. Odugovlačenje istrage mučenja Milorada Martinovića i drugih građana na ulicama Podgorice posle protesta 24. oktobra 2015. upozorava da izvršioci i ovih poslednjih primjera policijske torture u Crnoj Gori neće biti privedeni pravdi. Tražimo od VDT da obezbijedi vladavinu prava tako što će procesuirati odgovorne počev od vrha policije. Ministar unutrašnjih poslova da saopšti šta je preduzeo protiv komandanta SAJ-a i direktora Uprave policije i ako nije ništa da podnese ostavku. Pozivamo međunarodne organizacije da spriječe da zaklinjanje crnogorskih zvaničnika u ljudska prava i vladavinu prava ostane samo mrtvo slovo na papiru.

U Crnoj Gori ni jedna osoba nikada nije odgovarala zbog skandaloznog prebijanja trideset pritvorenika u istražnom zatvoru u ZIKS-u od strane specijalne interventne jedinice policije 1.9.2005. godine, iako je to zahtijevala i Evropska komisija, kao što ni zbog mučenja pok. Aleksandra Pejanovića u zgradi Uprave policije u Podgorici u oktobru 2008. godine nije odgovarao ni jedan izvršilac ni nalogodavac. Neprihvatljivi su i drugi slučajevi nekažnjavanja ili uslovnog kažnjavanja policijskih službenika u slučajevima dokazanog zlostavljanja. Podsjećamo i na drastičan slučaj prijetnji smrću istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Saši Zekoviću od strane policijskog službenika koji nikada nije istražen i kažnjen.

Izvještaj Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja (CPT) označio je policijske stanice u Crnoj Gori i 2013. godine kao crne tačke mučenja i zlostavljanja osoba lišenih slobode. Dokazano mučenje i zlostavljanje više osuđenika u zatvoru u Podgorici u januaru 2015. godine do danas nije procesuirano.

>>>6/12/2015 – 24 YEARS SINCE THE ATTACK ON DUBROVNIK WITHOUT THE RESPONSIBILITY FOR THE CRIMES

hra cgo documentaHuman Rights Action (HRA), Centre for Civic Education (CCE) and Centre for dealing with the past – DOCUMENTA remind of the day when soldiers of Yugoslav People’s Army (YPA) and Montenegrin reservists conducted an unjustified attack on Dubrovnik on 6 December, 24 years ago. Only on that day, 19 people were killed in bombing, 60 were wounded, and the library of International university centre was burned along with 20 000 books, and the UNESCO-protected core of the city was severely damaged. Siege of Dubrovnik began on 1 October 1991 and lasted for nine months.

So far, only two persons were convicted for war crimes during the attacks on Dubrovnik (attacks on civilians and civilian objects), former YPA general, Pavle Strugar and his subordinate commander Miodrag Jokić, and this was done before the International court – Tribunal in Hague. On the other hand, it is a well-known fact that countless war crimes were committed against the civilian population during the siege of Dubrovnik and occupation of the surrounding area, in the form of murders, molestation, devastation and looting. State officials of Montenegro already assumed the responsibility for the looting of livestock from farm in Grude and negotiated on compensation for the equipment that was stolen from Dubrovnik airport.

In order to prevent such crimes from happening again, we urge the Supreme State Prosecutor’s Office of Montenegro and State Prosecution of Republic of Croatia to review the facts and evidence gathered, and make further efforts to collect additional evidence and prosecute war crimes that were undoubtedly perpetrated at Dubrovnik battlefield. By sanctioning these crimes, not only that we strengthen the rule of law, we also truly deal with the past and prevent it from repeating.

>>>6/12/2015 – 24 GODINE OD NAPADA NA DUBROVNIK BEZ ODGOVORNOSTI ZA ZLOČINE

dubrovnikAkcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za suočavanje sa prošlošću – DOCUMENTA podsjećaju da je 6. decembra prije 24 godine posebno eskalirao neopravdani napad vojnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) i crnogorskih rezervista na Dubrovnik. Samo tog dana 1991. godine od granatiranja je poginulo 19 ljudi, 60 je ranjeno, spaljena je biblioteka Međunarodnog univerzitetskog centra sa 20.000 knjiga i znatno oštećeno staro jezgro grada pod zaštitom UNESCO. Devetomjesečna opsada Dubrovnika započela je 1. oktobra 1991. godine.

Za ratne zločine izvršene prilikom napada na Dubrovnik (napada na civile i civilne objekte) osuđene su do sada samo dvije osobe, bivši general JNA, Pavle Strugar i njemu podređeni komandant Miodrag Jokić, i to pred međunarodnim sudom – Haškim tribunalom. S druge strane, opšte je poznato da su prilikom opsade Dubrovnika i zauzimanja okolnog područja izvršeni brojni ratni zločini prema civilnom stanovništvu u vidu ubistava, zlostavljanja, uništavanja i pljačke imovine. Državni zvaničnici Crne Gore prihvatili su već odgovornost za pljačku stoke sa farme u Grudama i pregovarali o odšteti zbog opreme oduzete dubrovačkom aerodromu.

Da bi mogli biti sigurni da se ovakav ratni pir neće ponoviti, ponovo pozivamo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da preispitaju do sada prikupljene dokaze i učine veći napor da se prikupe dodatni dokazi i procesuiraju ratni zločini koji su nesumnjivo izvršeni na dubrovačkom ratištu. Kažnjavanje za zločine, osim što svjedoči o prihvatanju vladavine prava, obezbijeđuje istinsko suočavanje sa prošlošću i spriječavanje da se ona ponovi.

>>>4/12/2015 – UDRUŽENJE STARIH ZANATA I VJEŠTINA „NIT“ : Uspješno realizovan projekat „Radionice starih zanata u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž“

nitUdruženje starih zanata i vještina „Nit“ iz Podgorice, uspješno je realizovalo projekat „Radionice starih zanata u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž“, a u okviru većeg projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji realizuju NVO Juventas i NVO Akcija za ljudska prava –HRA, a finansiran je od strane Evropske unije i Ambasade Velike Britanije. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, u periodu od avgusta do kraja novembra 2015. godine.

Cilj našeg projekta bio je da kroz obuku za stare zanate poboljšamo kvalitet života zatvorenica i zatvorenika, smanjimo njihovu socijalnu isključenost i poboljšamo šanse za samozapošljavanje nakon izlaska iz zatvora. Po našim saznanjima, ovo je prvi put da je projekat ove vrste realizovan u Zatvoru.

U okviru projekta realizovane su: Radionica pletenja , ručnog veza i heklanja i Radionica za izradu igračaka (u Odjeljenju za žene) gdje su učešće uzele 23 zatvorenice i Radionica oslikavanja drveta i Radionica dekupaža (Odjeljenje za maloljetnike), gdje je učešće uzelo po 7 zatvorenika na obje radionice. Na kraju je, u oba odjeljenja, održana Radionica pakovanja proizvoda, gdje je učešće uzelo 15 korisnica i korisnika. Na ovoj radionici polaznici su mogli da nauče vještine pakovanja svojih, novonastalih predmeta ručne izrade.

>>>