08/07/2014 REGARDING MEDIA REPORTING ON THE RELEASE OF A MURDER SUSPECT

HRA noticed that the media paid particular attention to the decision of Podgorica High Court judge, Miroslav Bašović, not to detain a person suspected of having committed the crime of Aggravated Murder, Branko Đurović – Čiča, by publishing texts “Murdered his wife and is out on pre-trial release”, “Čiča on pre-trial release”, “Unbelievable: Man from Nikšić spent two days in detention”, some of which were also announced on the newspapers cover pages.

HRA noticed the lack of balance in informing the public about the said decision, since the media failed to present all the reasons that had led the judge to make such decision. The media did not cite the decision of judge Bašović nor interview the spokesperson of Podgorica High Court, where judge Bašović holds his position.

>>>08/07/2014 POVODOM IZVJEŠTAVANJA O PUŠTANJU NA SLOBODU OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO

HRA uočava da su mediji posebnu pažnju pokazali odluci sudije Višeg suda u Podgorici, Miroslava Bašovića, da ne odredi pritvor osobi osumnjičenoj da je izvršila krivično djelo Teško ubistvo – Branku Đuroviću.

HRA uočava da izvještavanje o ovoj odluci sudije nije uravnoteženo informisalo javnost, jer nije predstavilo sve razloge koji su sudiju naveli da donese takvu odluku. Mediji nijesu citirali odluku koju je donio sudija Bašović, niti je prenijet stav portparola Višeg suda u Podgorici u kome radi sudija Bašović o toj odluci.

>>>01/07/2014 REGARDING THE PRELIMINARY REPORT OF THE UN WORKING GROUP ON ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCES

Preliminary findings of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances announced yesterday (30 June 2014), as well as the recent conclusions of the Committee against Torture, prove that both the UN and the European Union pay particular attention to the prosecution of war crimes in Montenegro. As the Committee did earlier, the UN Working Group expressed its concern that no one’s responsibility has been established for the committed crimes in final decisions in Bukovica and Deportation cases, because Montenegrin courts interpreted international humanitarian law erroneously and failed to fully apply domestic law. The UN Working Group also added concern that the court based its verdict in Deportation case on alarming “legal theory under which some of the acts do not constitute war crimes either because the conflict in Bosnia and Herzegovina was not an international armed conflict or because Montenegro was not a part of the conflict”.

>>>01/07/2014 POVODOM PRELIMINARNOG IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE UN ZA PRINUDNE NESTANKE

Preliminarni nalazi Radne grupe UN za prinudne nestanke saopšteni juče, kao i nedavni zaključci Komiteta protiv torture, pokazuju da i UN, kao i Evropska unija, detaljno obraća pažnju na procesuiranje ratnih zločina u Crnoj Gori. Kao i Komitet prije nje, i Radna grupa je izrazila zabrinutost zbog toga što su slučajevi Bukovica i Deportacija pravosnažno završeni bez utvrđivanja bilo čije odgovornosti za zločine, zbog toga što sudovi pogrešno tumače međunarodno humanitarno pravo i ne primjenjuju potpuno domaće pravo.
Radna grupa UN je dodala i da je sud presudu za Deportaciju zasnovao na zabrinjavajućoj ”pravnoj teoriji prema kojoj neka od djela ne predstavljaju ratne zločine bilo zbog toga što sukob u BIH ne predstavlja međunarodni oružani sukob ili zato što Crna Gora nije bila dio tog sukoba”.

>>>01/07/2014 REGARDING THE ATTACK ON DAILY DNEVNE NOVINE CREW

Human Rights Action (HRA) condemns the attack on Dnevne novine reporter and photojournalist and once again appeals that amendments be introduced to the Criminal Code (CC) in order to ensure stronger protection of journalists in their work, which is crucial to the development of a democratic society.

Considering that the reporter and photojournalist, as well as persons photographed, were in a public place, and that the photographed persons were undoubtedly public figures because of the past events in which they had participated, and about which the media reported, Dnevne novine crew had a right to photograph them, i.e. to perform their duties in favour of the public interest.

>>>01/07/2014 POVODOM NAPADA NA EKIPU DNEVNIH NOVINA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje napad na novinarku i fotoreporterku lista Dnevne novine i poziva, još jednom, da se izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ) novinarima pruži jača zaštita u obavljanju posla, koji je od presudnog značaja za razvoj demokratskog društva.

Budući da su se novinarka i fotoreporterka, kao i osobe koje su fotografisane, nalazili na javnom mjestu, kao i da su fotografisane osobe nesporno javne ličnosti zbog prethodnih događaja u kojima su učestvovali, a o kojima su mediji izvještavali, ekipa Dnevnih novina je imala pravo da ih fotografiše, odnosno da obavi svoj posao u interesu javnosti.

>>>26/06/2014 ON INTERNATIONAL DAY OF SUPPORT TO VICTIMS OF TORTURE THE COURT IMPOSES A SENTENCE AT LEGAL MINIMUM

Human Rights Action (HRA) assesses that today’s verdict of Basic Court in Podgorica, which imposed sentences of three months of prison for each of the three police officers convicted for torturing late Aleksandar Pejanovic – which is at legal minimum, tolerates torture committed by state officers.

Although the sentence prescribed for the criminal offense of torture committed by a state employee is from three months to three years of prison, the Basic Court in Podgorica sentenced the policemen at the legal minimum, therefore promoting impunity for torture, not respecting victim Pejanovic nor implementing the preventive function of criminal legislation.

In the report to the Committee Against Torture of the UN (CAT), HRA stated that, even when it comes to indictments and the court determines responsibility in cases of torture and ill-treatment, Montenegrin courts impose lenient sentences or, as by a rule, suspended sentences, and this had been confirmed by today’s verdict. In its conclusions related to Montenegro, the Committee Against Torture (CAT) therefore recommended that sentences for torture should be commensurate with the gravity of this crime.

>>>26/06/2014 NA MEĐUNARODNI DAN PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE SUD ZA SLUČAJ MUČENJA IZRIČE KAZNE NA GRANICI ZAKONSKOG MINIMUMA

Akcija za ljudska prava (HRA) ocjenjuje da se današnjom presudom Osnovnog suda u Podgorici kojom su za mučenje pokojnog Aleksandra Pejanovića izrečene kazne policajcima od po tri mjeseca zatvora – što je na granici zakonskog minimuma – toleriše tortura kao pojava koju čine pripadnici državnih službi.

Iako je za krivično djelo mučenje od strane službenog lica predviđena kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora, Osnovni sud u Podgorici je danas osudio ove policajce na granici zakonskog minimuma, čime se promoviše nekažnjivost za torturu, ne poštuje žrtva Pejanovića niti se ostvaruje preventivna funkcija krivičnog zakonodavstva.

U izvještaju upućenom Komitetu protiv mučenja UN-a (CAT), Akcija za ljudska prava je navela da čak i kada dođe do podizanja optužnica i kad sud utvrdi odgovornost, u slučajevima mučenja i zlostavljanja crnogorski sudovi izriču blage kazne, ili po pravilu – uslovne osude, što je potvrdila i današnja presuda. U svojim zaključcima o Crnoj Gori, Komitet protiv mučenja (CAT) je onda i preporučio da kazne za mučenje treba da budu u srazmjeri sa težinom ovog zločina.

>>>23/06/2014 REACTION TO A PRESS RELEASE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE STATING THAT THERE ARE NO CASES OF CHILD LABOUR IN MONTENEGRO

Human Rights Action sent a letter to the Minister of Labour and Social Welfare, Mr. Predrag Boskovic, with regard to the press release issued on 12 June 2014 by this Ministry, on the occasion of the World Day Against Child Labour, which announced that, according to the Administration for Inspection Affairs, no cases of child labour have been reported in Montenegro.

- Download document23/06/2014 REAGOVANJE POVODOM SAOPŠTENJA MINISTARSTVA DA U CRNOJ GORI NEMA SLUČAJEVA DJEČIJEG RADA

Akcija za ljudska prava je uputila pismo Ministru rada i socijalnog staranja, gospodinu Predragu Boškoviću, povodom saopštenja koje je ovo ministarstvo objavilo 12. juna 2014. povodom Svjetskog dana borbe protiv dječijeg rada u kojem je saopšteno da prema podacima Uprave za inspekcijske poslove u Crnoj Gori nije zabilježen slučaj dječijeg rada.

- Preuzmite dokument20/06/2014 ON THE WRITING AND DISTRIBUTION OF NEWSPAPER INFORMER

pic-23062014

The content of texts published in daily Informer last week in the apparent intent to discredit a prominent NGO activist in the fight against corruption and organized crime in Montenegro, Vanja Ćalović, is not protected by freedom of expression on several grounds nor justified by the public interest in a democratic European society.

HRA has informed the competent authority of the United Nations for the protection of human rights defenders about this case, since the writing of the said newspaper is part of the campaign of threats against Vanja Ćalović’s social activism using the most dishonourable methods to confront her.

HRA expects with the utmost attention commentary of the Media Council for Self-Regulation in its next report regarding this case, as well as their other comments about journalism that Informer promotes. 

>>>20/06/2014 POVODOM PISANJA I DISTRIBUCIJE LISTA INFORMER

 Sutomore 20 06 14

Sadržaj tekstova koje je Informer protekle nedjelje plasirao u očiglednoj namjeri da diskredituje istaknutu aktivistkinju nevladinog sektora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, Vanju Ćalović, po više osnova nije zaštićen slobodom izražavanja, i ne može biti od opravdanog javnog interesa u evropskom demokratskom društvu.

O ovom slučaju smo obavijestili nadležno tijelo Ujedinjenih nacija za zaštitu branilaca ljudskih prava, jer je pisanje lista Informer dio kampanje ugrožavanja društvenog aktivizma Vanje Ćalović u vidu najprizemnijeg metoda obračuna s njom.

S pažnjom očekujemo izjašnjavanje Medijskog savjeta za samoregulaciju o ovom slučaju u njihovom narednom izvještaju, kao i druge njihove komentare o novinarstvu koje promoviše Informer.

>>>12/06/2014 AMENDMENTS TO THE LAW ON THE PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS DO NOT IMPROVE THE PROTECTOR’S POSITION

Human Rights Action (HRA) believes that the amendments to the Law on the Protector of Human Rights and Freedoms (the Ombudsman) of Montenegro, that are on the Parliament’s agenda, have not fully responded to the Paris Principles of the United Nations, setting minimum standards to be met by institutions for the protection of human rights, or to the recommendations of the UN Human Rights Committee.

HRA submitted a total of 16 substantiated amendment proposals to the responsible ministry, based on comparative practice and international recommendations, in order to enhance the independence and effectiveness of the Ombudsman and strengthen his position. Only one of these amendments was partially adopted in the debate before the Parliamentary Human Rights Committee.

HRA proposed that the law provides that the Ombudsman has at least 4 deputies specialized in certain areas, of whom one would be responsible for protecting children’s rights, in accordance with the recommendation of the UN Committee on the Rights of the Child. Unfortunately, the proposal was not adopted, and this matter is to be regulated by secondary legislation.

>>>12/06/2014 IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA NE UNAPRJEĐUJU POLOŽAJ ZAŠTITNIKA

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da izmjene i dopune Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore koje se nalaze na dnevnom redu Parlamenta nijesu u potpunosti odgovorile na Pariske principe Ujedinjenih nacija kojima su propisani minimalni standardi koje treba da ispuni institucija za zaštitu ljudskih prava, kao ni na preporuke UN komiteta za zaštitu ljudskih prava.

HRA je Predlagaču podnijela ukupno 16 obrazloženih predloga amandmana, utemeljenih i u uporednoj praksi i međunarodnim preporukama, kojima bi se unaprijedila nezavisnost i efikasnost Zaštitnika i ojačala njegova funkcija. Samo jedan od ovih amandmana djelimično je prihvaćen u raspravi pred Odborom za ljudska prava.

HRA je uputila predlog da se zakonom definiše da Zaštitnik ima najmanje četiri zamjenika specijalizovana za određene oblasti, od čega bi jedan bio zadužen za zaštitu dječijih prava, što je i preporuka Komiteta UN-a za prava djeteta, što nažalost nije uvaženo, već ostaje da se to uredi podzakonskim aktima.

>>>09/06/2014 ON THE FINAL RULING IN THE CASE HRA V. JSC POBJEDA REGARDING PUBLICATION OF RESPONSE

Human Rights Action (HRA) is pleased to announce that the Appellate Court upheld earlier judgment of the Basic Court in Podgorica ordering the state of Montenegro, as the founder of JSC Pobjeda, to secure that this daily publishes a response submitted to it by HRA on 10 September 2013.

The final judgment provides that Pobjeda must publish HRA’s response within three days. Eventhough articles written by Stevan Lilić, President of the Board of Directors of NGO Public Policy Institute, that the submitted response referred to, were published nine months ago – in early September last year, and the law ordered urgent processing of the case, HRA nevertheless considers this verdict an important step in the struggle for the respect of human rights in Montenegro.

>>>