17/6/2015 – U SJENCI JUBILEJA VELIKE POVELJE SLOBODA – USTAVNI SUD 18 MJESECI BEZ ODLUKE O SOPSTVENOJ USTAVNOSTI

I Crna Gora obilježava osamsto godina od donošenja Velike povelje sloboda (Magna Carta Libertatum), kojom je ustanovljen princip da svaka vlast mora biti vezana zakonom i čijim donošenjem je započeo istorijski put stvaranja pravne države. Ovaj jubilej Crna Gora dočekuje sa Ustavnim sudom, koji radi punom parom iako je njegov izbor osporen kao neustavan još prije 18 mjeseci.

Od decembra 2013, kada je izabran trenutni sastav sudija, do danas, Ustavni sud je donio preko 850 odluka koje ostaju u sijenci sumnje osporenog legitimiteta sudija koji su ove odluke donijeli.

Podsjećamo da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, 15. novembra 2013. podnio Predlog za ocjenu ustavnosti Ustavnog zakona za sprovođenje Amandmana na Ustav Crne Gore i Zakona o Ustavnom sudu tvrdeći da su sudijama iz tadašnjeg sastava protivustavno prekinuti mandati tako što je mimo uslova propisanih Ustavom razlog za prestanak njihove funkcije propisan aktom niže pravne snage, tj. zakonom. (Istu inicijativu za ocjenu ustavnosti su podnijeli i advokati Orle Marković i Predrag Mugoša).

Dodatno, Venecijanska komisija je u mišljenju o usvojenim amandmanima na Ustav Crne Gore izrazila žaljenje što crnogorske vlasti nijesu dopustile da sudije Ustavnog suda ostanu na svojim funkcijama do kraja mandata.

>>>16/6/2015 – UPON ATTACK ON JOURNALIST ALMA LJUCA FROM BAR

Human Rights Action (HRA) condemns last week’s demolition of vehicle of daily Dnevne novine correspondent from Bar, Alma Ljuca. This is the second attack on daily Dnevne novine correspondent’s property within a month, i.e. third attack on a journalist’s property (vehicle of daily Dan correspondent was damaged in May). Since the beginning of 2015, according to the Police Directorate’s press release, three other cases of attacks on journalists (endangering safety, dissemination of information about private and family life) have been reported, which unfortunately continues the trend from 2014, when 10 similar cases were reported to the police.

The attack is particularly worrying bearing in mind that journalist Ljuca recently reported on the misuse of funds for housing solidarity construction and departure of Montenegrin citizens to the war in Syria, which are certainly topics of public interest, and which provoked tensions earlier.

>>>16/6/2015 – POVODOM NAPADA NA NOVINARKU ALMU LJUCA IZ BARA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje demoliranje vozila dopisnice Dnevnih novina iz Bara, Alme Ljuce, prošle nedjelje. Ovo je već drugi napad na imovinu dopisnica Dnevnih novina u roku od mjesec dana, odnosno treći ukupno na imovinu novinara (vozilo dopisnika Dana iz Bijelog Polja oštećeno je takođe u maju). Od početka godine, prema saopštenju Uprave policije, prijavljena su još tri slučaja napada na novinare (ugrožavanje sigurnosti, iznošenje ličnih i porodičnih prilika), čime se, nažalost, nastavlja trend iz 2014, tokom koje je policiji prijavljeno čak 10 ovakvih slučajeva.

Napad posebno zabrinjava, imajući u vidu da je novinarka Ljuca nedavno izvještavala o zloupotrebama Fonda za stambeno-solidarnu izgradnju i odlasku crnogorskih građana na ratište u Siriji, što su svakako teme od javnog interesa, kakve su i ranije izazivale tenzije.

>>>11/6/2015 – KOMISIJI HITNO OMOGUĆITI UVID U SVE PODATKE UPRAVE POLICIJE

Na osnovu uvida u Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 10.06.2015. o tome da Uprava policije ne smije da omogući uvid Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija u lične podatke fizičkih lica zabilježene u spisima iz izviđaja i prethodnog postupka, NVO Akcija za ljudska prava zaključuje:

1) Mišljenje Agencije nije obrazloženo – Agencija nije utemeljila svoj stav u bilo kojoj važećoj zakonskoj odredbi da se na dostavljanje konkretnih podataka Komisiji mora primjenjivati Zakonik o krivičnom postupku (ZKP), a ne Zakon o zaštiti podataka o ličnosti;

2) analiza HRA Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pokazuje da njen član 8, stav 1 upravo govori u prilog tome da se na sporne podatke, koji se tiču javne bezbjednosti i pretkrivičnog postupka, primjenjuje taj zakon, a ne ZKP ;

3) sve i da je Agencija u pravu, i kada bi se na konkretne podatke zaista morao primjeniti ZKP i njegov čl. 284 koji Agencija citira u svom Mišljenju , opet to nije prepreka da članovi Komisije, pošto svojim potpisom prihvate i naredbu službenika policije da moraju čuvati tajnost dostavljenih podataka pod prijetnjom krivičnog gonjenja, dobiju i te podatke, bez ikakve potrebe da se zakon (ZKP) mijenja da bi im se to pravo i izričito omogućilo.

>>>HRA potreban diplomirani pravnik/pravnica sa iskustvom

Ako želite da se pridružite timu Akcije za ljudska prava a diplomirani ste pravnik/pravnica i posjedujete tri godine iskustva u pravnoj struci, odgovarajuću analitičnost, dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računaru, pošaljite nam Vašu biografiju sa pratećim pismom na mejl adresu: hra@t-com.me.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.10/6/2015 – IA, HRA, CCE, CRNVO and CeMI: What has Prosecution done with SAI’s reports

The appeal of the five NGO’s to the State Prosecutor’s Office to inform the public about the actions that have been undertaken regarding the reports that the SAI has officially submitted to the State Prosecutor’s Office

In eight cases, The State Audit Institution (SAI) has submitted particularly worrying audit reports to the State Prosecutor’s Office. Today we have submitted an initiative to the Supreme State Prosecutor to inform the public about the actions undertaken in relation to these reports, but also about other SAI’s reports that are publicly available.

We demand that thee public must be informed about:

• how many binding orders for checks have been referred to the Police related to the allegations in the reports, how many notifications have been collected and submitted to the prosecutors;
• how many persons have been interrogated;
• how many orders on the conduct of investigation, indictments proposals or indictments have been issued, based on the collected data;
• Out of eight reports submitted, how many of them have been “dismissed” because the investigation showed that there is no criminal offence in the documented violations of the law?

The eight submitted reports were the audit reports on the Institute of Textbooks and Teaching Aids, Center for Contemporary Arts, Center for Vocational Education, Radio and Television of Montenegro (public service), University of Montenegro, Montenegrin National Theater, Democratic Party and the audit report on state guarantees. These audited entities have mainly received the adverse opinion of the SAI and demonstrated some of the worst images of how spending units are spending the money of the taxpayers. Each of the eight reports contains alarming data about enormous amounts irregularly presented in the financial statements, budget overspending, misuse of budget funds, concluding illegal and harmful contracts, illegal actions, omissions in public procurement procedures, etc. Among the SAI reports delivered to the State Prosecutor’s Office is also the Audit Report on State Guarantees which contains evidence that the actions of the state authorities and individuals have jeopardised the public interest and the stability of the budget.

>>>10/6/2015 – IA, HRA, CGO, CRNVO i CeMI: Šta je Tužilaštvo uradilo sa izvještajima DRI?

Apel pet nevladinih organizacija da Tužilaštvo obavijesti javnost o radnjama koje su pokrenute u vezi sa izvještajima DRI koji su mu zvanično dostavljeni

Državna revizorska institucija (DRI) je u dosadašnjem radu u osam slučajeva dostavila posebno zabrinjavajuće izvještaje o reviziji Državnom tužilaštvu. Danas smo uputili poziv Vrhovnom državnom tužiocu (VDT) da obavijesti javnost šta je učinjeno povodom ovih izvještaja, ali i povodom ostalih izvještaja DRI koji su javno dostupni.

Zahtijevamo da javnost bude obaviještena:

▪ koliko obavezujućih naloga za provjere je uputilo Policiji u vezi sa navodima u izvještajima, koliko obavještenja su prikupili i dostavili tužiocima,
▪ koliko lica je saslušano,
▪ koliko je, na osnovu prikupljenih informacija, donijeto naredbi o otvaranju istrage i podignuto optužnih predloga ili optužnica?
▪ koliko od 8 izvještaja je “odbačeno” jer su sve provjere pokazale da u dokumentovanim kršenjima zakona nema bića krivičnog djela?

Radi se o revizijama Zavoda za udžbenike i nadstavna sredstva, Centra savremene umjetnosti, Centra za stručno obrazovanje, RTCG, Univerziteta Crne Gore, Crnogorskog narodnog pozorišta, Demokratske partije, kao i o reviziji državnih garancija. Ovi subjekti revizije su mahom dobili negativno mišljenje DRI i kod kojih su uočene neke od najgorih slika o tome kako se budžetski korisnici odnose prema novcu poreskih obveznika. Svaki od ovih osam izvještaja donosi poražavajuće podatke o ogomnim iznosima koji su nepravilno prikazivani u finansijskim iskazima, prekoračenjima budžeta, nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava, sklapanju štetnih i nezakonitih ugovora koji se potom nisu ni poštovali, nezakonitom postupanju, propustima u javnim nabavkama, itd. Među izvještajima koji su dostavljeni Tužilaštvu je i revizija izdatih državnih garancija, u kojoj je DRI dokazala djelovanje državnih organa i pojedinaca koje je ugrozilo javni interes i dovelo do štete po državni budžet.

>>>8/6/2015 – MEMORANDUM ON COOPERATION FOR JUDICIAL REFORM MONITORING PROJECT SIGNED

Memorandum on cooperation for “Judicial Reform Monitoring Project” between the Ministry of Justice, NGO Human Rights Action and NGO Center for Monitoring and research – CeMI has been signed today.

By signing the Memorandum, the Ministry of Justice committed itself to provide access to documents, information and reports relevant for evaluation of implementation of the judicial reform strategy and action plan for its implementation, and in cooperation with Human Rights Action and the Center for Monitoring and Research organize two national conferences on judicial reform, collaborate on thematic studies on topics such as application of the principle of random allocation of cases, implementation of the Law on the protection of the right to trial within a reasonable time, of the right to official defense and the rationalization of the court network.

“Judicial Reform Monitoring Project” is carried out with the support of the Delegation of the European Union to Montenegro through “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” programme and the Embassy of Netherlands. The project will be implemented until 15 August 2016.

The memorandum is available here.8/6/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA”

Danas je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Monitoring reforme pravosuđa“ između Ministarstva pravde, NVO Akcije za ljudska prava i NVO Centar za monitoring i istraživanje – CeMI.

Potpisivanjem Memoranduma, Ministarstvo pravde se obavezalo da će omogućiti pristup dokumentima, informacijama i izvještajima od značaja za ocjenu sprovođenja Strategije za reformu pravosuđa i Akcionog plana za njenu primjenu, te da će u saradnji sa Akcijom za ljudska prava i Centrom za monitoring i istraživanje organizovati dvije nacionalne konferencije o reformi pravosuđa, sarađivati na tematskim istraživanjima na teme primjene načela slučajne dodjele predmeta, primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, primjene prava na službenu odbranu i racionalizacije mreže sudova.

Projekat „Monitorng reforme pravosuđa“ realizuje se uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program predpristupne pomoći IPA 2013 i Ambasade Kraljevine Holandije. Projekat će trajati do 15. avgusta 2016. godine.

Memorandum je dostupan ovdje.08/06/2015 – HRA AND CCE WROTE TO THE SUPREME STATE PROSECUTOR REGARDING THE CANDIDATE FOR THE CHIEF SPECIAL PROSECUTOR

In light of the ongoing procedure for the election of Chief Special Prosecutor, Human Rights Action (HRA) and the Center for Civic Education (CCE) informed in a letter informed yesterday the Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ivica Stanković, on existence of grounds for suspicion regarding the candidate for the Chief Special Prosecutor, Milivoje Katnić.

The letter (in Montenegrin) is available here.

Reply of Milivoje Katnić, published in the daily Vijesti on 9 June 2015 (in Montenegrin) is available here.

HRA and CCE reply to Milivoje Katnić’s statement (in Montenegrin) is available here.8/6/2015 – HRA i CGO PISALE VDT-u VEZI SA KANDIDATOM ZA GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA

U svijetlu tekuće procedure izbora Glavnog specijalnog tužioca, Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) su juče u pismu obavijestile Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, Ivicu Stankovića,  o postojanju osnova sumnje vezanih za kandidata za Glavnog specijalnog tužioca, Milivoja Katnića.

Pismo je dostupno ovdje.

Odgovor Milivoja Katnića, objavljen u dnevnim novinama Vijesti 9.6.2015.  je dostupan ovdje.

Odgovor HRA i CGO na izjavu Milivoja Katnića je dostupan ovdje.7/6/2015 – HRA AND JUVENTAS PROPOSED TO MPs AMENDMENTS TO THE DRAFT LAW ON THE EXECUTION OF PRISON SENTENCES, FINES AND SECURITY MEASURES

Human Rights Action (HRA) and Juventas submitted to the Committee on Political System, Justice and Administration proposals for 20 amendments to the Draft Law on the Execution of Prison Sentences, Fines and Security Measures. The Committee session was held today. The Minister of Justice himself today did not support them, claiming also that EU TAIEX expert provided a ”green light” for the law so there is no need for further amendments. The willingness of the MPs themselves to support the amendments remains to be seen at the next session.

All proposed amendments contribute to protecting and exercising human rights of persons serving a prison sentence or those who are in detention, and the most important ones are based on explicit recommendations of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to Montenegro issued after their visit in 2008 and 2013.

Bearing in mind these recommendations and the fact that usage of coercive measures in prison carries the greatest risk of violating the absolutely protected human right to protection from torture and other ill-treatment, we requested that the Institution for Execution of Criminal Sanctions (prison) is obliged to report the use of force against prisoners to the Ministry of Justice, the Supreme Prosecutor’s Office and Protector of Human Rights and Freedoms, rather than, as currently provided, that it is left to the discretion of the Head of prison to assess whether the force applied had been excessive and to then in accordance with this assessment inform the Ministry. Also, we proposed that a medical report, following the coercion, should contain a statement of the prisoners on how s/he was injured, as well as medical opinion on the connection between the applied coercive measures and the resulting injuries. The results of inspection must be available to the prisoner who must be allowed examination by a court medical expert. The proposed method contributes to a delayed decision on justification and legality of the coercive measures.

>>>7/6/2015 – HRA I JUVENTAS PODNIJELI PREDLOGE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI

Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas su dostavili Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu predloge 20 amandmana na Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti. Sjednica Odbora će se održati sjutra.

Svi predloženi amandmani doprinose zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava osoba koje izdržavaju zatvorsku kaznu ili su u pritvoru, a najvažniji su utemeljeni na izričitim preporukama koje je Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) uputio Crnoj Gori nakon posjeta 2008. i 2013.

Imajući u vidu te preporuke i da upotreba sredstava prinude u zatvoru nosi najveći rizik od kršenja apsolutno zaštićenog ljudskog prava na zaštitu od mučenja i drugog zlostavljanja, tražili smo da se ZIKS obaveže da o svakoj upotrebi sredstava prinude nad zatvorenicima obavijesti Ministarstvo pravde, Vrhovno tužilaštvo i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a ne da se, kako je trenutno predviđeno, starješini ostavlja da procijeni da li je u konkretnom slučaju došlo do prekoračenja ili nezakonite primjene, da bi se u skladu s tom procjenom obavijestilo Ministarstvo. Takođe, predložili smo da ljekarski izvještaj, nakon izvršene prinude, sadrži i izjavu zatvorenika o tome kako je povrijeđen, kao i mišljenje ljekara o povezanosti primijenjene mjere prinude i nastalih povreda. Rezultati pregleda moraju biti dostupni zatvoreniku i mora mu se omogućiti da ga pregleda i sudski vještak medicinske struke. Na predloženi način se doprinosi kasnijem odlučivanju o opravdanosti i zakonitosti upotrebe sredstava prinude.

>>>4/6/2015 – HRA AGAINST SPEECH INCITING TO VIOLENCE AGAINST THE MEDIA

Human Rights Action (HRA) received with concern the statement of Mr. Kemal Čanović (Social Democratic Party – SDP delegate at the congress held yesterday) that he considers daily Dan to be Montenegrin Charlie Hebdo spreading Islamophobia. Comparison of any media to Charlie Hebdo whose editorial board was the scene of a horrific terrorist attack, especially of daily Dan, whose editor in chief was a victim of a murder unresolved to date is at least inappropriate, and raises concerns and reaction because it can be interpreted as a threat.

HRA reminds that the Parisian weekly Charlie Hebdo got into the focus of world public following the massacre in which, as a revenge for caricatures of the Prophet Mohammed published by the magazine, 12 people were killed – members of the editorial office and a policeman in front of the building where the editorial office is located. This terrible crime can be justified by nothing.

According to available information, the daily Dan announced that the two sons of Mr. Čanović were on the battlefield in Syria, which in the case of one son turned out not to be true, so Čanović was so irritated that he made a comparison between daily Dan and Charlie Hebdo in a context that can be understood as a justification for violence against journalists. However, the participation of Montenegrin citizens in foreign wars is certainly a topic of public interest on which the media have the right to report, especially since participation in foreign armed formations was prescribed as a criminal offense in March this year.

>>>4/6/2015 – HRA PROTIV GOVORA KOJI PODSTIČE NASILJE PREMA MEDIJIMA

Akcija za ljudska prava (HRA) je sa zabrinutošću primila izjavu g-dina Kemala Canovića (delegata SDP-a na juče održanom kongresu) da list Dan smatra crnogorskim Šarli Ebdoom koji širi islamofobiju. Poređenje bilo kog medija sa Šarli Ebdoom čija je redakcija bila poprište stravičnog terorističkog napada, a pogotovo Dana, čiji je glavni urednik stradao kao žrtva do danas nerazjašnjenog ubistva je u najmanju ruku neukusno, a izaziva zabrinutost i reakciju jer se može tumačiti i kao prijetnja.

Podsjećamo, pariški nedjeljnik Šarli Ebdo je dospio u žižu svjetske javnosti zbog masakra u kojem je, u znak osvete zbog karikatura proroka Muhameda koje je časopis objavljivao, ubijeno 12 osoba – članova redakcije lista i policajac ispred zgrade u kojoj se redakcija nalazi. Ovaj stravičan zločin ničim nije moguće opravdati.

Prema dostupnim informacijama, dnevni list Dan je objavio da su oba sina gospodina Canovića na ratištu u Siriji, a ispostavilo se da u slučaju jednog sina to nije tačno, pa je Canović iziritiran toliko da je Dan doveo u vezu sa Šarli Ebdoom u kontekstu koji se može shvatiti i kao pravdanje nasilja prema novinarima. Međutim, učešće crnogorskih državljana na stranim ratištima je svakako tema od javnog interesa o kojoj mediji imaju pravo da izvještavaju, pogotovo jer je učestvovanje u stranim oružanim formacijama propisano i kao krivično djelo u martu ove godine.

>>>