HAPPY HOLIDAYS AND NEW YEAR !

Ecard2017-eng16/8/2017 UN Komitet za prava osoba sa invaliditetom sjutra i preksjutra o inicijalnom izvještaju Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom razmatraće u četvrtak i petak 17. i 18. avgusta inicijalni izvještaj Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je u saradnji sa partnerskim organizacijama Centrom za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA iz Kotora i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) iz Budimpešte pripremila i dostavila UN Komitetu alternativni izvještaj o tome kako se Konvencija primjenjuje u Crnoj Gori posebno u odnosu na osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom.

Ukazali smo da propisi nisu usklađeni sa Konvencijom jer podstiču diskriminaciju na nekoliko načina. Prvo, sistem ne prepoznaje potrebu da se u skladu s Konvencijom poštuje volja osobe iako je mentalno oboljela ili ima intelektualni invaliditet. Omogućen je sistem koji takve osobe lišava poslovne sposobnosti i ne nudi im podršku prilikom donošenja odluka. Propisi omogućavaju i prisilnu hospitalizaciju i prisilno liječenje, uključujući fizičko i hemijsko sputavanje, odnosno institucionalizaciju osoba sa invaliditetom, bez dovoljnih garancija protiv zlostavljanja. Država ne preduzima dovoljno mjera da osobama s invaliditetom obezbijedi uživanje njihovog prava na samostalan život u okviru zajednice i opstruira pravo na inkluzivno obrazovanje djece s invaliditetom. U ovom kontekstu je posebno ukazano na problem tzv. socijalnih pacijenata u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru i neodrživo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa invaliditetom koji su slabo, a često i neredovno plaćeni za svoj rad.

Konačno, navedeno je da država u oblasti poštovanja prava osoba s invaliditetom ne prikuplja podatke, tj. ne vodi odgovarajuću statistiku koja bi obezbijedila praćenje stanja, kao i njegovog unaprjeđenja.

Očekujemo da će alternativni izvještaj doprinijeti da Komitet, nakon zasijedanja, usvoji konkretne zaključke i preporuke koje bi, ako se primijene, mogli značajno unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Osim HRA, ANIME i MDAC-a, alternativni izvještaj je podnijela i Neformalna koalicija organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, čija je predstavnica Marina Vujačić i neposredno predstavila izvještaj članovima Komiteta u Ženevi. U izvještaju koalicije su takođe pomenuti najvažniji nalazi HRA.

Inicijalni izvještaj Crne Gore kao i alternativni izvještaji NVO su dostupni na:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1158&Lang=en.28/7/2017 HRA WELCOMES THE DECISION OF THE MEDIA COUNCIL FOR SELF-REGULATION TO DEAL WITH COMPLAINTS AGAINST ITS MEMBERS ONLY

Human Rights Action (HRA) welcomes the decision of the Media Council for Self-Regulation (MSS) to deal with complaints against violations of ethics relating exclusively to the media that are members of that organization.

Meaning that, from now on, all complaints of violations of the Code of Journalists of Montenegro that will be addressed to MSS, relating to the articles published in the daily newspapers Dan, Vijesti, Monitor, and reports on TV Vijesti, will be forwarded to the ombudspersons of these media. Also, MSS will no longer act as a second instance body on complaints against decisions of the ombudspersons of those media.

By this decision, the MSS accepted the recommendation from the project “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”. The project has been implemented by HRA with the assisstance of Dragoljub Duško Vuković and Marijana Buljan from September 2012 to September 2014 thanks to the support of the British Embassy in Podgorica. Reports from this project testify to the development of self-regulation in the media in Montenegro and are available here.

HRA is especially pleased with the expressed willingness of the MSS to contribute to the improvement of relations in the media community, overcoming existing divisions and joint efforts to enhance professional standards and restore confidence in independent and objective journalism, as stated in their announcement. We have been expecting such determination for a long time and continuously advocated for it.

Most importantly, all influential media in Montenegro now accept some form of self-regulation, either as MSS or their own ombudspersons. HRA expects further and continuous cooperation between these bodies on the uniform implementation of the Code of Ethics of Journalists to provide citizens with the appropriate standard of responsible reporting.28/7/2017 HRA POZDRAVLJA ODLUKU MSS DA SE BAVI ŽALBAMA SAMO PROTIV SVOJIH ČLANOVA

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Medijskog savjeta za samoregulaciju (MSS) da se ubuduće bavi žalbama na kršenje etike koje se odnose isključivo na medije koji su članovi te organizacije.

Ovo znači da će, od sada, MSS žalbe na kršenje Kodeksa novinara/ki Crne Gore koje mu budu upućene, a koje se odnose na tekstove objavljene u dnevnim listovima Dan, Vijesti, nedjeljniku Monitor, kao i na priloge TV Vijesti, prosleđivati ombudsmanima tih medija. Takođe, MSS više neće postupati ni kao drugostepeni organ po žalbama protiv odluka ombudsmana tih medija.

Ovom odlukom MSS-a je prihvaćena preporuka iz projekta “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji je HRA uz pomoć Dragoljuba Duška Vukovića i Marijane Buljan sprovodila od septembra 2012. do septembra 2014. godine uz podršku Britanske ambasade u Podgorici. Izvještaji iz tog projekta koji svjedoče o razvoju samoregulacije u medijima u Crnoj Gori dostupni su ovdje.

Posebno nam je drago zbog izražene spremnosti MSS da, kako su u saopštenju naveli, doprinesu poboljšanju odnosa u medijskoj zajednici, prevazilaženju postojećih podjela i zajedničkim naporima da bi se unaprijedili profesionalni standardi i vratilo povjerenje u nezavisno i objektivno novinarstvo. Dugo smo očekivali takvu njihovu odluku i u kontinuitetu se zalagali da do nje dođe.

Danas svi uticajni mediji u Crnoj Gori prihvataju neki oblik samoregulacije, bilo kao MSS ili svoje ombudsmane. Očekujemo dalju kontinuiranu saradnju ovih tijela na ujednačavanju primjene Kodeksa novinara/ki Crne Gore, da bi se građanima obezbijedio adekvatan standard odgovornog informisanja.25/7/2017 THE STATE SHOULD NOT SUPPORT POLICE TORTURE BY INEFFECTIVE INVESTIGATIONS

On the occasion of the Constitutional Court of Montenegro passing decision to adopt the constitutional appeal of Miodrag Martinovic and establish that in this case of police torture the State Prosecutor’s Office failed to conduct an effective investigation in line with the international standard of the prohibition of torture, the Executive Director of Human Rights Action, Ms. Tea Gorjanc Prelevic, who submitted constitutional appeal on behalf of Mr. Martinovic, said:

”The Constitutional Court again confirmed that the state should not support police torture by frivolous investigations. The Constitutional Court found that the State prosecution failed to oblige domestic and international legal standards of effective investigation of police torture against Milorad Martinovic and obliged the State prosecution to fulfill that duty.

Following this second decision by which the Constitutional Court established that the State Prosecutor’s Office failed to conduct a proper investigation against police officers in relation to police torture on Podgorica streets after political protest in October 2015, HRA expects the Supreme State Prosecutor to announce how he intends to provide for the implementation of the Constitutional Court’s decisions and whether he intends to reform the approach of state prosecutors towards investigations of abuse of police authority.

The Constitutional Court of Montenegro in this way creates a positive domestic practice of protection against torture that the citizens would otherwise have to seek before the European Court of Human Rights in Strasbourg or the UN Committee Against Torture.”

HRA will comment on the decision of the Constitutional Court in more detail following its publication in the Official Gazette of Montenegro.

2/5/2017 CONSTITUTIONAL APPEAL DUE TO INEFFECTIVE INVESTIGATION OF TORTURE AGAINST MARTINOVIĆ

30/3/2016 PROCESSING ONLY TWO POLICE OFFICERS FOR THE BEATING OF MILORAD MARTINOVIC DEFEATS THE RULE OF LAW25/7/2017 DRŽAVA NE SMIJE DA PODRŽAVA POLICIJSKU TORTURU NEOZBILJNIM ISTRAGAMA

Povodom odluke Ustavnog suda Crne Gore da usvoji ustavnu žalbu Miodraga Martinovića i utvrdi da je u slučaju policijske torture prema njemu državno tužilaštvo sprovelo nedjelotvornu istragu ispod međunarodnog standarda zabrane mučenja, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević, koja je za Martinovića podnijela ustavnu žalbu, izjavljuje:

”Ustavni sud je i ovom presudom potvrdio da država ne smije da podržava policijsku torturu neozbiljnim istragama. Ustavni sud je utvrdio da državno tužilaštvo nije ispunilo svoju obavezu prema domaćim i međunarodnim pravnim standardima da obezbijedi djelotvornu istragu policijske torture nad Miloradom Martinovićem i da je dužno da tu obavezu ispuni.

Posle ove, sada već druge odluke kojom je Ustavni sud utvrdio da državno tužilaštvo nije sprovelo ozbiljnu istragu protiv pripadnika policije povodom policijske torture na podgoričkim ulicama posle političkih protesta u oktobru 2015. godine, očekujemo da se Vrhovni državni tužilac izjasni o ovim odlukama i saopšti što namjerava da preduzme da se sprovedu odluke Ustavnog suda i namjerava li da reformiše pristup državnih tužilaca istragama zloupotreba ovlašćenja u okviru policije.

Ustavni sud Crne Gore na ovaj način stvara pozitivnu domaću praksu zaštite od torture, koju bi inače građani morali da ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu ili Komitetom protiv torture Ujedinjenih nacija.”

HRA će detaljnije komentarisati odluku Ustavnog suda kada ona bude objavljena u Službenom listu.

23/7/2017 ZAHTJEV DA USTAVNI SUD SJEDNICU 25.7.2017, NA KOJOJ ĆE SE RASPRAVLJATI I O USTAVNOJ ŽALBI U PREDMETU MILORADA MARTINOVIĆA, OTVORI ZA JAVNOST

30/3/2016 PROCESUIRANJE SAMO DVOJICE POLICAJACA ZA PREBIJANJE MILORADA MARTINOVIĆA JE PORAZ VLADAVINE PRAVA

2/5/2017 USTAVNA ŽALBA ZBOG NEDJELOTVORNE ISTRAGE TORTURE NAD MARTINOVIĆEM23/7/2017 ZAHTJEV DA USTAVNI SUD SJEDNICU 25.7.2017, NA KOJOJ ĆE SE RASPRAVLJATI I O USTAVNOJ ŽALBI U PREDMETU MILORADA MARTINOVIĆA, OTVORI ZA JAVNOST

Ustavni sud će 25.7.2017. održati sjednicu svih sudija Ustavnog suda na kojoj će se raspravljati II ustavna žalba zbog nedjelotvorne istrage policijske torture u slučaju Milorada Martinovića.

HRA je ponovo uputila zahtjev Ustavnom sudu da otvori sjednicu za javnost u skladu sa članom 4, st. 1 i 2 i članom 45 st. 1 Zakona o Ustavnom sudu i članovima 7 i 29 Poslovnika Ustavnog suda.18/7/2017 UNAPRIJEĐENI USLOVI ZA LIJEČENJE NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU U PODGORICI

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) pohvaljuje znatno unaprijeđene uslove za liječenje pacijenata na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Prošle nedjelje smo posjetili Kliniku i vidjeli da su bravarija, fasada i krov Klinike obnovljeni, da je čekaonica renovirana. Unutrašnja vrata su zamijenjena eloksiranim, ona očuvanija su prefarbana. Renoviraju se i kupatila da bi pacijentkinje/ti dobili odvojene tuš kabine za muškarce i žene. Renovira se prostorija za održavanje terapijskih zajednica koje se trenutno održavaju u trpezariji. Ova prostorija će kasnije biti i posebno opremljena.

Ostaje problem višekrevetnih soba, nedostatka ormarića za pacijente, dotrajalih kreveta i posteljine, kao i ambulanti u kojima bi ljekari i pacijenti imali potrebnu privatnost. Ovi problemi će se riješiti tek izgradnjom novog objekta Klinike za psihijatriju, kako je najavlila direktorica Kliničkog Centra, g-đa Zorica Kovačević.

Podsjećamo da je HRA u aprilu 2016. objavila da Klinika radi u mizernim uslovima koji su ispod minimalnih standarda Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja: http://www.hraction.org/?p=10550.

Od tada pa do kraja 2016. godine vodili smo intezivnu prepisku sa upravom Kliničkog centra i Ministarstvom zdravlja zalažući se za poboljšanje neprihvatljivih uslova. U martu 2017, posle sprovedene tenderske procedure, počelo se sa izvođenjem radova na Klinici od kojih neki još uvijek traju.

Fotografije u nastavku koje smo snimili u aprilu 2016. i prošle sedmice svjedoče o napretku koji je u međuvremenu postignut.

Akcija za ljudska prava, zajedno sa Centrom za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA iz Kotora i Mental Disability Advocacy Center – MDAC iz Budimpešte radila je od januara 2016. do kraja juna 2017. godine na projektu „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske Unije u Podgorici i Opštine Kotor. Jedna od projektnih aktivnosti bio je i monitoring poštovanja ljudskih prava pacijenata smještenih na Klinici za psihijatriju KBC u Podgorici.

 28/6/2017 PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ „POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI”

1U organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA) i Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA danas je u Podgorici održan skup na kojem je predstavljen izvještaj „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori“.

Zaključci izvještaja “Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori” su dostupni ovdje.

Na skupu su govorili generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Hajdarpašić Drešević, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Nataša Radonjić, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, direktor ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dragan Čabarkapa, direktor Klinike za psihijatriju u Podgorici, Željko Golubović, načelnica Odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću, Radojka Mićović i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević.

Skupu su prisustvovali ljekari psihijatri, predstavnici Centara za mentalno zdravlje, Centara za socijalni rad, Domova za stara lica iz Risna i Bijelog Polja i nevladinih organizacija.27/6/2017 PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA „POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI“

Slika 3NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA sjutra, u srijedu 28. juna, sa početkom u 11h, u hotelu Hilton, organizuju okrugli sto povodom predstavljanja izvještaja „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama“. Skup se održava u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji HRA, ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sprovode uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.

Na otvaranju skupa će govoriti generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Hajdarpašić Drešević, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Nataša Radonjić, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, direktor ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dragan Čabarkapa, direktor Klinike za psihijatriju u Podgorici, Željko Golubović, načelnica Odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću, Radojka Mićović i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević.

U izvještaju se naglašava potreba za strateškom reformom sistema liječenja psihijatrijskih pacijenata u skladu s ljudskim pravima, u vidu jačanja njihovog liječenja u zajednici, uz odgovarajuću podršku usluga socijalne zaštite, umjesto dugotrajnog stacionarnog liječenja i pretvaranja Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru u socijalnu ustanovu.

Na skupu ćemo razgovarati o materijalnim uslovima u psihijatrijskim ustanovama, o planovima da se liječenje sudskih ili forenzičkih pacijenata izmjesti iz Bolnice u Kotoru u posebnu bolnicu u blizini zatvora, kao i o drugim važnim pitanjima za liječenje, rehabilitaciju i poštovanje prava mentalno oboljelih osoba.

Skup će se odvijati prema sledećoj agendi.21/6/2017 CONSTITUTIONAL COURT ADOPTS HRA APPEALS ON ACCOUNT OF LACK OF EFFECTIVE INVESTIGATION OF POLICE TORTURE

The Constitutional Court of Montenegro today unanimously adopted constitutional appeals due to ineffective investigation of the police torture of Branimir Vukčević and Momčilo Baranin in Podgorica Jewelers’ street on the eve of 24 October 2015 political protests. The appeals were filed by Tea Gorjanc Prelević, HRA executive director.

“These decisions are of historical importance for the protection of human rights in Montenegro. For the first time, the Constitutional Court found a violation of the constitutional prohibition of torture due to ineffective investigation. We expect that the same decisions, which can restore credibility of the Constitutional Court, follow in the constitutional appeals filed for Milorad Martinović and Tufik Softić, where the state prosecution also failed to meet the European standard of effective investigation of police torture and of attempted murder of a journalist. Today’s decisions of the Constitutional Court should instigate profound reform of the work of the State Prosecutor’s Office and Police” said Gorjanc-Prelević.

Text of the adopted constitutional appeals (in Montenegrin) is available here .21/6/2017 USVOJENE DVIJE USTAVNE ŽALBE ZBOG NEISTRAŽENE POLICIJSKE TORTURE U ULICI ZLATARA 2015. GODINE

Ustavni sud Crne Gore je danas na sjednici vijeća jednoglasno usvojio ustavne žalbe koje je zbog nedjelotvorne istrage policijske torture Branimira Vukčevića i Momčila Baranina u ulici Zlatara 24.10.2015. godine podnijela direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.

“Ovo su odluke od istorijskog značaja za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori. Ustavni sud je po prvi put utvrdio kršenje ustavne zabrane torture zbog nedjelotvorno vođene istrage policijskog zlostavljanja. Očekujemo da iste odluke, koje mogu da povrate kredibilitet Ustavnog suda, uslijede i po ustavnim žalbama podnijetim za Milorada Martinovića i Tufika Softića u kojima državno tužilaštvo takođe nije doseglo evropski standard istrage policijske torture, odnosno pokušaja ubistva novinara. Današnje odluke Ustavnog suda treba da bude povod za temeljnu reformu rada i državnog tužilaštva i policije”, izjavila je Gorjanc-Prelević.

Tekst usvojenih ustavnih žalbi je dostupan ovdje.20/6/2017 ZAHTJEV DA USTAVNI SUD SJUTRAŠNJU SJEDNICU OTVORI ZA JAVNOST

Ustavni sud će sjutra raspravljati o ustavnoj žalbi zbog neistražene policijske torture u Zlatarskoj ulici, saznaje HRA.

Direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je podnijela ustavne žalbe za dva mladića koja je policija pretukla 24.10.2015. u ulici Miljana Vukova u Podgorici (tzv. ulici Zlatara), zbog toga što državno tužilaštvo i policija nisu sproveli djelotvornu istragu tog slučaja u skladu s evropskim standardima. Ni jedan službenik policije do danas nije ni optužen zbog tog slučaja.

Ustavnom žalbom se zahtijeva od Ustavnog suda da konstatuje da su državni organi prekršili apsolutnu zabranu mučenja i drugog zlostavljanja, posebno u odnosu na propust da sprovedu djelotvornu istragu i da naredi preduzimanje potrebnih radnji.

HRA je zahtijevala od predsjednika Ustavnog suda da sjutrašnju sjednicu otvori za javnost, predstavnike medija i podnosioce žalbe, imajući u vidu da je ovo prvi slučaj u istoriji Ustavnog suda u kome se raspravlja o ustavnoj žalbi zbog propusta državnih organa da sprovedu djelotvornu istragu torture.

U pismu predsjedniku Ustavnog suda, direktorica HRA je naglasila da su podnijete i druge slične ustavne žalbe zbog nedjelotvornih istraga policijske torture nad Miloradom Martinovićem i pokušaja ubistva novinara Tufika Softića i zamolila Ustavni sud da u svim tim slučajevima omogući da sjednice budu javne.16/6/2017 PRESENTATION OF REPORT ON DEPRIVATION OF LEGAL CAPACITY IN MONTENEGRO

Human Rights Action (HRA) presented the report on deprivation of legal capacity in Montenegro by the author Kosana Beker in the presence of Ombudsman, Mr. Šućko Baković, H.E. Ambassador Aivo Orav, Head of EU Delegation in Montenegro, Mr. Goran Kuševija, deputy minister for labour and social care and Mr. Smail Ismailović, judge of the Basic Court in Podgorica.

Persons deprived of legal capacity are brought into a state of “civil death”, they are deprived of many human rights and find themselves in the position of an object of protection, rather than a person that can make decisions with appropriate support. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) calls for the change of awareness about legal capacity of persons with disabilities, the society has to adjust to them and ensure that they enjoy human rights like everyone else, was concluded at the presentation.

Regulations ordering proceedings of deprivation and limitation of legal capacity are incompatible with CRPD, which in Article 12 stipulates that legal capacity cannot be taken away or restricted only on the basis of disability. Also, the case-law analysis has shown that the standard on the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights has not been respected in such proceedings.

From a total of 331 analyzed decisions, legal capacity was completely removed in as much as 284 cases (85.8%), the decision on partial deprivation of legal capacity was made in only seven cases (2.1%), and only in one case the legal capacity was returned (0.3%). In 39 processes the proposal for deprivation of legal capacity was withdrawn or rejected (11.8%).

Regarding participation of the person in the process, it is worrying that in over 60% of cases the person was not heard in the proceeding or there is no data about the person being heard. The fact that in 96% of cases there were no objections to the proposal for deprivation of legal capacity indicates potential problems related to legal representation of persons whose laval capacity is at stake. One of the conclusions of the meeting is to provide that in every case of  deprivation or limitation of legal capacity a person should be represented by a lawyer and provided with free legal assistance, as has been already provided in the procedure of compulsory hospitalisation.

Several laws and regulations need to be harmonised with CRPD as soon as possible, but in the meantime all relevant international standards should be directly applied, in accordance with Article 9 of the Constitution of Montenegro.

The report was presented within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” implemented by the Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education ANIMA and Mental Disability Advocacy Center (MDAC) and supported by the European Union and Kotor Municipality.

The presentation of Kosana Beker, author of the report, is available here: Microsoft Power Point, PDF format.16/6/2017 PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O LIŠENJU POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas na skupu održanom u EU Info Centru predstavila izvještaj autorke Kosane Beker o oduzimanju poslovne sposobnosti u Crnoj Gori. Osobe lišene poslovne sposobnosti dovode se u stanje „građanske smrti“, jer se lišavaju mnogih ljudskih prava i dovode u poziciju objekta zaštite, umjesto subjekta koji može donositi odluke uz odgovarajuću podršku. Konstatovano je da je neophodna promjena svijesti o poslovnoj sposobnosti osoba sa invaliditetom, kojima društvo mora da se prilagodi i obezbijedi im da uživaju ljudska prava kao i svi drugi.

Propisi kojima je regulisan postupak oduzimanja i ograničavanja poslovne sposobnosti nijesu u saglasnosti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, koja u članu 12 propisuje da se poslovna sposobnost ne može oduzeti, odnosno ograničiti samo na osnovu invaliditeta. Takođe, analiza sudske prakse je pokazala da se ne poštuje standard prava na pravično suđenje iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Od ukupno 331 analiziranih  rješenja, poslovna sposobnost je potpuno oduzeta osobi prema kojoj se postupak vodio u čak 284 slučajeva (85,8%), odluka o djelimičnom lišenju je donijeta u samo sedam slučajeva (2,1%), a samo u jednom slučaju je vraćena poslovna sposobnost (0,3%). U 39 postupaka je donijeto rješenje kojim je utvrđeno da je predlog za lišenje poslovne sposobnosti povučen ili je predlog odbijen (11,8%).

Po pitanju učešća osobe u postupku, zabrinjavajuće je što u preko 60% slučajeva osoba nije saslušana u postupku ili o tome uopšte nema podataka. O problemima u vezi sa adekvatnim zastupanjem osoba prema kojima se postupak vodi govori i činjenica da čak u 96% slučajeva nije bilo protivljenja predlogu za lišenje poslovne sposobnosti. Jedan od zaključaka skupa je i da se, po ugledu na postupak prisilne hospitalizacije, Zakonom o vanparničnom postupku obezbijedi da u svakom slučaju odlučivanja o lišavanju odnosno ograničavanju poslovne sposobnosti osobu o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje zastupa advokat i biti obezbijeđena besplatna pravna pomoć.

Propise je neophodno što prije usaglasiti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, koju u međuvremenu svi nadležni treba da primjenjuju i neposredno, u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore.

Izvještaj je predstavljen u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.

Prezentaciju Kosane Beker, autorke izvještaja, možete preuzeti ovdje: Microsoft Power Point,  PDF format.15/6/2017 APEL DA SE POVUČE IZ PROCEDURE PREDLOG ZAKONA KOJIM SE REGULIŠE POLOŽAJ MAJKI KORISNICA PRAVA NA NAKNADU

Akcija za ljudska prava je danas u pismu premijeru Dušku Markoviću i ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću apelovala da povuku iz procedure Predlog zakona kojim se reguliše položaj majki korisnica prava na naknadu, zbog toga što nije obezbijeđeno da se sve korisnice ne nađu u nepovoljnijem položaju od onoga u kome su bile prije prihvatanja prava na naknadu, kako je naložio Ustavni sud.

Rješenja iz Predloga su sporna u odnosu na grupu žena koje su prekinule radni odnos radi ostvarivanja prava na naknadu, tj. koje su dovedene u zabludu da će, ako daju otkaz, doživotno ostvarivati pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece.

Paušalno ograničenje iznosa na fiksne iznose, dovešće do toga da će predviđenim iznosima biti oštećene one korisnice koje su zarađivale više od iznosa predviđenih Predlogom.

Posebno sporno je vremensko ograničenje primanja naknada za sve korisnice starosti od 45 do 55 godina života, koje ovo pravo mogu da koriste samo 5 godina, a korisnice starosti od 33 do 45 samo tri godine.

U pismu je problem detaljnije objašnjen i predloženo je rješenje.