KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije

NVO Juventas i Akcija za ljudska prava (HRA)

u okviru projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za unapređenje položaja osuđenih lica za vrijeme izdržavanja kazne i nakon otpusta

 

Prijedloge projekata vrijednosti do 10.000,00 eura u cilju podrške rehabilitaciji i resocijalizaciji osuđenih lica, možete dostaviti do 30. aprila 2015. Za odabir tema konsultovati Nacrt akcionog plana za unapređenje položaja lica lišenih slobode i podrške nakon otpusta koji je dostupan na sajtovima www.juventas.co.me i www.hraction.org.

Na konkurs se može prijaviti organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

 • registrovana je u Crnoj Gori najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
 • ima sjedište u Crnoj Gori;
 • neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.

Organizacije koje su već dobile podršku kroz program – EuropeAid/134284/L/ACT/ME, EIDHR 2013 – u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič. Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO Juventas i Akcije za ljudska prava: www.juventas.co.me i www.hraction.org.

 MONITORING poštovanja ljudskih prava

U okviru projekta se sprovode i monitoring posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Monitoring tim je sproveo tri posjete u maju 2014. Individualne posjete zatvorenicima su obavljene 11. i 27. decembra 2013. kao i 15. februara i 28. aprila 2014.
Monitoring tim je nastavio sa posjetama 4. i 16. juna 2014.

Nastavili smo sa posjetama i u 2015.
ZIKS smo posjetili 4. 5. 6. 9. i 20. februara.

O urgentnim nalazima monitoring obaviještena je uprava ZIKS-a, dok će sveobuhvatni izvještaj o monitoringu naknadno biti objavljen.Radna grupa

Nacrt akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije lica na izdržavanju kazne zatvora

usmjeravanje_z_rg_01

Dana 12.02. i 13.02. 2015. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici sprovodi se završni sastanak sa ciljem finalizovanja Nacrta Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike/ce. U razvoju Akcionog plana učestvovali su predstavnici Zavoda za izvršenja krivičnih sankcija, Ministarstva pravde Centra za socijalni rad Podgorica, Instituta za javno zdravlje, Centra za stručno, ZZZCG, NA, CEMI, Akcija za ljudska prava i Juventas.

Akcioni plan, sa ciljem predlaganja mjera reforme zatvorskog sistema, sastoji se iz 4 oblasti:

1. Unapređenje sveobuhvatnog tretmana osoba osuđenih na kaznu zatvora

2. Usluge za pripremu izlaska i podrška/usluge nakon izlaska

3. Pružanje zdravstvene zaštite licima lišenih slobode

4. Sprečavanje mučenja i drugog zlostavljanja

Ciljne grupe ovog dokumenta su osuđenici, ali i profesionaci koji rade sa njima i čije potrebe ne smju biti zanemarene u planiranju promjena.

Dvodnevni sastanak je dio projekta „Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“ koji teži promociji ostvarivanja ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika i lica na izdržavanju kazne zatvora. Fokus projekta je na proširenju mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora, na povećanju pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju, prikladnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga, s ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika.

Projekat se realizuje od decembra 2013. godine od strane NVO „Juventas” i NVO „Akcija za ljudska prava” iz Crne Gore, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, koju predstavlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori , kroz  Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) 2013. godine.

Prvi sastanak radne grupe

usmjeravanje_z_rg_01+

Inicijalni sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije u zatvorima u Crnoj Gori održan je u petak, 30. maja 2014. godine, u PR Centru (Podgorica), u terminu od 12h do 15h.

Članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija i nevladinih organizacija: ZIKS, Ministastvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Centar za socijalni rad-Podgorica, JU Institut za javno zdravlje, Centar za stručno obrazovanje, NVO „Juventas“, NVO „Akcija za ljudska prava“, NVO „SOS telefon“  i NVO „Narcotics Anonimys“. Kako je planirano, sljedeći sastanak biće održan u utorak, 10. juna 2014. godine.

Na sastanku su predstavljene preporuke date tokom posljednje posjete predstavnika Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), koje su objavljene u maju 2014. godine, kao i zaključaci i preporuke sa međunarodne konferencije “Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, održane u aprilu 2014. godine, u Budvi, u organizaciji NVO “Juventas” i NVO “HRA”. Takođe, definisane su oblasti koje će Akcioni plan obuhvatiti i započet je rad na definisanju ciljeva, te određena nacin i dinamika rada Radne grupe.Promotivni materijali

usmjeravanje_zatvora_post-500Međunarodna konferencija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U Budvi je 15. i 16. aprila 2014. godine, u hotelu “Maestral”, održana međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, koja se organizuje u sklopu projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, koji od decembra prethodne godine sprovode NVO “Juventas“ i „Akcija za ljudska prava“.

Ciljevi konferencije su:

 • Jačanje kapaciteta najmanje 30 profesionalaca/ki iz Crne Gore iz date oblasti
 • Upoznavanje sa primjerima efikasne prakse u regionu i državama Evropske Unije
 • Razvoj mreže institucija sistema i organizacija civilnog društva, koji će raditi na razvoju Akcionog plana za reformu programa za rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika/ca

Konferencija je bila na teme:

 • Sprečavanje zlostavljanja i nasilja (uključujući i nasilje među licima na izdržavanju kazne zatvora) u zatvorima
 • Radni tretman/angažman u zatvorima
 • Obrazovanje i profesionalni razvoj/stručna usavršavanja u zatvorima
 • Zdravstvena zaštita i tretman bolesti zavisnosti- organizacija, usluge i finansiranje
 • Sveobuhvatni tretman: psiho-socijalna podrška, savjetovanje i psihoterapija, obuka za kontrolu bijesa, medijacija, podrška porodicama, sportske i kreativne (umjetničke) aktivnosti u okviru zatvora
 • Usluge za pripremu za izlazak iz zatvora i usluge pomoći/podrške po izlasku iz zatvora

Međunarodna konferencija je okupila predstavnike/ce državnih institucija, međunarodne eksperte/kinje i predstavnike/ce nevladinih organizacija kako bi govorili, učili i diskutovali o primjerima dobre, uporedne prakse u pogledu radnog angažmana, sveobuhvatnog tretmana i obrazovanja u zatvorima, uključujući i pritvorenike.

Prezentacije (u vidu teksta) sa konferencije, rezultati istraživanja dobijeni od strane projektnog tima, uz zaključke i preporuke sa konferencije, biće publikovani u vidu zbornika i distribuirani.

 Potpisivanje memoranduma

Businessman signing contract

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

28. aprila 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji između NVO “Juventas” i  “Akcija za ljudska prava” sa JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin, po osnovu koga će biti uspostavljena međusobna saradnja na projektu „Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“.

Sporazum su potpisale direktorice „Juventasa“ Ivana Vujović, „Akcije za ljudska prava“, Tea Gorjanc-Prelević i JU Centar za socijalni rad-Podgorica, Ana Stijepović.

Navedenim Sporazumom definisano je uključivanje predstavnika/ca Centra za socijalni rad u radnu grupu čiji će zadatak biti izrada Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, te učešće u daljim aktivnostima projekta.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA CENTROM ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

U srijedu, 05. marta 2014. godine, u Podgorici NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” potpisale su Sporazum o saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, čime je planirana zajednička saradnja na projektu “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”.

U ime navedenih organizacija sporazum su potpisali Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO “Juventas”, Mirijana Buljan, programska direktorica NVO “Akcija za ljudska prava”, i direktor Centra za stručno obrazvanje, Duško Rajković.

Potpisivanjem ovog sporazuma  predstavnik/ca Centra za stručno obrazovanje će prisustvovati međunarodnoj konferenciji „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“ i biti uključen/a u rad radne grupe za izradu Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, a čije aktivnosti će se odnositi na sprječavanje zlostavljanja i torture u zatvoru, radnog angažovanja zatvorenika/ca, pitanje zdravstvene zaštite i obrazovanja, te procesa resocijalizacije po otpustu iz zatvora.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA ZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

U cilju uspješnog sprovođenja projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, nosioci projekta, NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava”, potpisali su Sporazum o saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Sporazum o saradnji su potpisale gđa Vukica Jelić, direktorka Zavoda za zapošljavanje, gđa Ivana Vujović, izvršna direktorka NVO “Juventas”, i gđa Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka NVO “Akcija za ljudska prava”.

Potpisivanjem ovog sporazuma učinjen je prvi korak u cilju unapređenja saradnje državnih institucija i civilnog sektora, te unapređenju sistema rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika. Takođe, definisano je da će predstavnik/ca Zavoda za zapošljavanje Crne Gore učestvovati na međunarodnoj konferenciji “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” i biti uključen/a u rad radne grupe sa zadatkom izrade Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Predstavnice NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava”, gđa Ivana Vujović (izvršna direktorka) i gđa Tea Gorjanc-Prelević (izvršna direktorka), potpisale su Sporazum o saradnji sa direktorom JU Institut za javno zdravlje, doc. dr Bobanom Mugošom.

Sporazum o saradnji u cilju uspješnog sprovođenja projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” potpisan je 04. aprila 2014. godine, u Podgorici.

Ovim je biliže definisano polje međusobne saradnje u okviru navedenog projekta, tako da  prestavnik/ca JU Instituta za javno zdravlje učestvuje na međunarodnoj konferenciji “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” i uključi se u rad radne grupe za izradu Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika/ca, u čijem su sastavu i predstavnici/e državnih institucija i NVOa.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA

Višegodišnja uspješna saradnja Ministarstva zdravlja i NVO “Juventas” zvanično je nastavaljena potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

U okrviru opšteg sporazuma o saradnji, protpisan je aneks ugovora, koji se odnosi na projekat  “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, a prestavnik/ca Ministarstva zdravalja će učestovovati u radu radne grupe za izaradu Nacrta Akcionog plana za reform programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika/ca .

Sporazum je potpisan od strane gdina Miodraga Radulovića, ministra zdravlja, i gđe Ivane Vujović, predsjednice Upravnog odbora NVO “Juventas”.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MINISTARSTVOM PRAVDE I ZAVODOM ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

usmjeravanje_z_sporazum

U decembru 2013. godine NVO Juventas je započeo realizaciju projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” u partnerstvu sa NVO “Akcija za ljudska prava”. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine.

U srijedu, 12.februara 2014. godine, Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) zvanično su podržali ovaj projekat potpisivanjem sporazuma o saradnji sa nosiocima aktivnosti (NVO “Juventas” i NVO “Akcija za ljudska prava”). Time je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja. Potpisanim Sporazumom o saradnji definisani su koraci ka uspješnom sprovođenju datog projekta koji je podržala Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Sveobuhvatni cilj projekta projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” je unapređenje zaštite od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori, te će se implementacijom planiranih aktivnosti doprinijeti bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru. Takođe, program obuhvata unapređenje saradnje državnih institucija i civilnog sektora sa ciljem poštovanja ljudskih prava osoba koja borave u zatvorskom sistemu. Sa ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u samim zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika/ca, planirane aktivnosti usmjerenu su i na proširenje mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora povećanjem pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju i adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga.Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” / Community oriented prisons – prevention of ill-treatment in prisons through reform of rehabilitation and re-socialization

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i tretmane odvikavanja od droga u zatvorskom sistemu.

Od decembra 2013. uz podršku Evropske unije, “Juventas”, kao nosilac projekta, i “HRA”, kao saradnik na projektu, sprovode projekat “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, uz partnerstvo Ministarstva pravde. Sporazumi o saradnji na projektu potpisani su i sa ZIKS-om, Ministarstvom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za stručno obrazovanje i Centrom za socijalni rad.

Opšti ciljevi projekta su:

(1) unapređenje prava osuđenih lica i sprečavanje torture, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori;

(2) osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava.

Poseban cilj je uvođenje održivog sistema rehabilitacije i resocijalizacije za lica na izdržavanju zatvorske kazne, koji se ogleda u unapređenju obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, radnog angažmana i kasnijeg zapošljavanja.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti:

R1: Prikupljanje i analizu osnovnih indikatora – analizu potreba;
R2: Razvoj Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike i zatvorenice;
R3: Uvođenje novih usluga u zatvore dodjelom mini-grantova nevladinim organizacijama, kao podršku u realizaciji Akcionog plana u prvoj godini;
R4: Praćenje primjene preporuka CPT-a, Ombudsmana i nevladinih organizacija od strane Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Planirane aktivnosti bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, i da posebno unaprijede uslove za rad, obrazovanje i rehabilitaciju u zatvorima, da bi se poboljšala resocijalizacija zatvorenika i zatvorenica posle izdržavanja zatvorske kazne. Takođe, ideja je i da se organizacije građanskog društva uključe u pružanje obrazovnih programa, radnu terapiju i radni angažman zatvorenika i zatvorenica.

Planirano je da se projekat sprovede do oktobra 2015. godine.

 

logotipi_z

 

 

 Predlog reforme izbora sudija / Proposal for the Reform of Appointment of Judges


– Analiza reforme izbora sudija u Crnoj Gori (2007-2008)

Preuzmite dokument (PDF format)

Assesment of the Reform of Appointment of Judges in Montenegro(2007-2008)
Download document (PDF format)

– Zaključci analize reforme izbora sudija u Crnoj Gori (29.12.2008.)
Preuzmite dokument (PDF format)

– Predlog reforme izbora sudija u Crnoj Gori
kriterijumi, postupak, nadležnost i pravni ljekovi

Preuzmite dokument (pdf format)

– Reform Proposal for the Appointment of Judges in Montenegro
Criteria, Procedure, Competencies and Legal Remedies

Download document (pdf format)

– Predlog reforme dostavljen je svim poslanicima Skupštine RCG, Ministarstvu pravde, sudijama i NVO koje prate reformu pravosudja (2. avgust 2007) – Pogledajte pismo poslanicima.

– The Reform Proposal was submitted to all MPs in the Parliament of Montenegro, the Ministry of Justice, judges and NGOs that monitor the reform of the judiciary (2 August 2007).

Pismo Ustavnom odboru 9.02.2007 / Letter to the Constitutional Board of 9 February 2007

Predlog nacrta ustavnih odredbi o sudstvu / Draft constitutional provisions on the judiciary

Project proposal

 Primjena međunarodnih standarda prava na slobodu ličnosti / Application of the standards of the right to liberty of person

us   hungarian helsinki

Akcija za ljudska prava prati praksu pravosudnih organa u cilju utvrđivanja učestalosti određivanja pritvora i poštovanja međunarodnih standarda prilikom ograničenja i lišenja slobode lica u krivičnom postupku.

Cilj je promocija primjene međunarodnih standarda u Crnoj Gori i isticanje dobre prakse pravosudnih organa.

Aktivnosti se realizuju u okviru dva projekta, uz podršku Mađarskog Helsinškog komiteta i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, do kraja jula 2014. godine.

Projekti obuhvataju:

– manju studiju o slučajevima najdužeg trajanja pritvora i određivanja pritvora u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, posebno kada su rješenja o pritvoru donijeta primjenom osnova iz čl. 175 stav 1 tačka 4 ZKP-a, zbog uznemirenja javnosti i visine propisane kazne;

– istraživanje prakse određivanja pritvora maloljetnicima, trudnicama i ženama sa malom djecom;

– lobiranje za redovno prikupljanje statističkih podataka koji se tiču pritvora;

– prevod i objavljivanje relevantnih preporuka Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija na temu određivanja pritvora;

– analizu pritvorskih predmeta koji ulaze u uzorak, formiran u odnosu na ukupne odluke o određivanju i produženju pritvora u 2012 i 2013, analiza trajanja pritvora u tim slučajevima i ocjena da li je određivanje pritvora bilo u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama;

– analizu primjene alternativnih, blažih mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku u odnosu na učestalost određivanja pritvora, kao restriktivne mjere;

– objavljivanje prikupljenih podataka i zaključaka istraživanja u formi izvještaja.

Memorandum o saradnji, zaključen sa predsjednicom Vrhovnog suda, gospođom Vesnom Medenicom, možete pogledati ovdje.

________________________________________________________________________________

Human Rights Action monitors the practice of the judiciary in order to determine the frequency of ordering pre-trial detention and compliance with international standards in restricting and depriving persons of their liberty in criminal proceedings.

The aim of the project is to promote the implementation of international standards in Montenegro and to emphasize good practice of the judiciary.

Activities are carried out within two projects supported by the Hungarian Helsinki Committee and the U.S. Embassy in Montenegro and will last until July 2014.

The projects include:

– A study on the cases of the longest duration of detention and ordering detention in cases of corruption and organized crime, especially when the decisions on detention are rendered in accordance with Article 175, Paragraph 1, Item 4 of the Criminal Procedure Code, due to public concern and the level of punishment;

– Research on the practice of ordering detention to juveniles, pregnant women and women with young children;

– Lobbying for the regular collection of statistics related to detention;

– Translation and publication of relevant recommendations of the Council of Europe and the United Nations on detention;

– Analysis of detention cases included in the sample, formed in relation to all decisions on ordering and prolonging detention in 2012 and 2013, the analysis of the duration of detention in these cases and assessment on whether the detention was ordered in accordance with international standards and recommendations;

– An analysis of the use of alternative, milder measures for ensuring the presence of the defendant in criminal proceedings, in relation to the frequency of ordering detention, as a restrictive measure;

– Publication of a report with the collected data and research findings.

 

The Memorandum of Understanding concluded with the President of the Supreme Court, Ms. Vesna Medenica, is available here (in Montenegrin).Unapređenje garancija ljudskih prava u Ustavu i zakonima Crne Gore / Lobbying for improvement of human rights legislation

2015

2014

Primjedbe HRA na radne verzije zakona:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

200702/ 04/ 2013 Povodom pravosnažne presude u slučaju urednika “Vijesti” Mihaila Jovovića

Akcija za ljudska prava izražava zadovoljstvo povodom konačnog oslobođenja urednika dnevnog lista Vijesti, g-dina Mihaila Jovovića, od optužbi da je povrijedio vozača gradonačelnika, Dragana Radonjića, u incidentu do koga je došlo zbog pokušaja novinara da snime neispravno parkirani službeni automobil gradonačelnika Podgorice u avgustu 2009. godine.

Odluka zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici, da po svaku cijenu goni novinara po službenoj dužnosti za navodno nanošenje lake tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču, značilo je bespotrebno rasipanje sredstava, energije i vremena da bi se tužilaštvo stavilo u službu spasavanja ugleda gradonačelnika i njegove svite.

>>>29/ 03/ 2013 Final Report on Respect for Human Rights of Detained and Sentenced Persons in the Institution for Execution of Criminal Sanctions in Montenegro

Human Rights Action (HRA), in cooperation with Center for Anti-Discrimination “EQUISTA”, Center for Civic Education (CCE), and Women’s Safe House presented, on 28 March 2013, the final assessment on the fulfillment of recommendations presented in the report: Respect for Human Rights of Detained and Sentenced Persons in the Institution for Execution of Criminal Sanctions published in June 2012 (the report is available at http://www.hraction.org/?p=1154).

The report was developed within the project “Monitoring Respect for Human Rights in Closed Institutions in Montenegro”, funded by the EU, managed by the Delegation of the European Union to Montenegro and the Embassy of the Federal Republic of Germany Podgorica.

>>>25/ 03/ 2013 Predstavljanje izvještaja ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”, sjutra organizuje okrugli sto na kojem će predstaviti izvještaj Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”. Okrugli sto se održava sjutra, 26. marta 2013, u Hotelu Crna Gora (Zeleni salon) sa početkom u 11h. Projekat finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

>>>05/ 03/ 2013 Final assessment on the fulfillment of recommendations presented in the report: Respect for human rights of residents of the public institution the Center for children and juveniles “Ljubović”

Final assessment on the fulfillment of recommendations presented in the report: Respect for human rights of residents of the public institution the Center for children and juveniles “Ljubović”05/ 03/ 2013 Final assessment on the fulfillment of recommendations presented in the report: Respect for human rights of residents in the Public Institution ”Komanski most”

Final assessment on the fulfillment of recommendations presented in the report: Respect for human rights of residents in the Public Institution ”Komanski most”