Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” / Community oriented prisons – prevention of ill-treatment in prisons through reform of rehabilitation and re-socialization

british  british  british

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i tretmane odvikavanja od droga u zatvorskom sistemu.

Od decembra 2013. uz podršku Evropske unije, “Juventas”, kao nosilac projekta, i “HRA”, kao saradnik na projektu, sprovode projekat “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, uz partnerstvo Ministarstva pravde. Sporazumi o saradnji na projektu potpisani su i sa ZIKS-om, Ministarstvom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za stručno obrazovanje i Centrom za socijalni rad.

Opšti ciljevi projekta su:

(1) unapređenje prava osuđenih lica i sprečavanje torture, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori;

(2) osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava.

Poseban cilj je uvođenje održivog sistema rehabilitacije i resocijalizacije za lica na izdržavanju zatvorske kazne, koji se ogleda u unapređenju obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, radnog angažmana i kasnijeg zapošljavanja.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti:

R1: Prikupljanje i analizu osnovnih indikatora – analizu potreba;
R2: Razvoj Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike i zatvorenice;
R3: Uvođenje novih usluga u zatvore dodjelom mini-grantova nevladinim organizacijama, kao podršku u realizaciji Akcionog plana u prvoj godini;
R4: Praćenje primjene preporuka CPT-a, Ombudsmana i nevladinih organizacija od strane Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Planirane aktivnosti bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, i da posebno unaprijede uslove za rad, obrazovanje i rehabilitaciju u zatvorima, da bi se poboljšala resocijalizacija zatvorenika i zatvorenica posle izdržavanja zatvorske kazne. Takođe, ideja je i da se organizacije građanskog društva uključe u pružanje obrazovnih programa, radnu terapiju i radni angažman zatvorenika i zatvorenica.

Planirano je da se projekat sprovede do oktobra 2015. godine.

 Predlog reforme izbora sudija / Proposal for the Reform of Appointment of Judges


– Analiza reforme izbora sudija u Crnoj Gori (2007-2008)

Preuzmite dokument (PDF format)

Assesment of the Reform of Appointment of Judges in Montenegro(2007-2008)
Download document (PDF format)

- Zaključci analize reforme izbora sudija u Crnoj Gori (29.12.2008.)
Preuzmite dokument (PDF format)

- Predlog reforme izbora sudija u Crnoj Gori
kriterijumi, postupak, nadležnost i pravni ljekovi

Preuzmite dokument (pdf format)

- Reform Proposal for the Appointment of Judges in Montenegro
Criteria, Procedure, Competencies and Legal Remedies

Download document (pdf format)

– Predlog reforme dostavljen je svim poslanicima Skupštine RCG, Ministarstvu pravde, sudijama i NVO koje prate reformu pravosudja (2. avgust 2007) – Pogledajte pismo poslanicima.

– The Reform Proposal was submitted to all MPs in the Parliament of Montenegro, the Ministry of Justice, judges and NGOs that monitor the reform of the judiciary (2 August 2007).

Pismo Ustavnom odboru 9.02.2007 / Letter to the Constitutional Board of 9 February 2007

Predlog nacrta ustavnih odredbi o sudstvu / Draft constitutional provisions on the judiciary

Project proposal

 Primjena međunarodnih standarda prava na slobodu ličnosti / Application of the standards of the right to liberty of person

us   hungarian helsinki

Akcija za ljudska prava prati praksu pravosudnih organa u cilju utvrđivanja učestalosti određivanja pritvora i poštovanja međunarodnih standarda prilikom ograničenja i lišenja slobode lica u krivičnom postupku.

Cilj je promocija primjene međunarodnih standarda u Crnoj Gori i isticanje dobre prakse pravosudnih organa.

Aktivnosti se realizuju u okviru dva projekta, uz podršku Mađarskog Helsinškog komiteta i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, do kraja jula 2014. godine.

Projekti obuhvataju:

- manju studiju o slučajevima najdužeg trajanja pritvora i određivanja pritvora u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, posebno kada su rješenja o pritvoru donijeta primjenom osnova iz čl. 175 stav 1 tačka 4 ZKP-a, zbog uznemirenja javnosti i visine propisane kazne;

- istraživanje prakse određivanja pritvora maloljetnicima, trudnicama i ženama sa malom djecom;

- lobiranje za redovno prikupljanje statističkih podataka koji se tiču pritvora;

- prevod i objavljivanje relevantnih preporuka Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija na temu određivanja pritvora;

- analizu pritvorskih predmeta koji ulaze u uzorak, formiran u odnosu na ukupne odluke o određivanju i produženju pritvora u 2012 i 2013, analiza trajanja pritvora u tim slučajevima i ocjena da li je određivanje pritvora bilo u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama;

- analizu primjene alternativnih, blažih mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku u odnosu na učestalost određivanja pritvora, kao restriktivne mjere;

- objavljivanje prikupljenih podataka i zaključaka istraživanja u formi izvještaja.

Memorandum o saradnji, zaključen sa predsjednicom Vrhovnog suda, gospođom Vesnom Medenicom, možete pogledati ovdje.

________________________________________________________________________________

Human Rights Action monitors the practice of the judiciary in order to determine the frequency of ordering pre-trial detention and compliance with international standards in restricting and depriving persons of their liberty in criminal proceedings.

The aim of the project is to promote the implementation of international standards in Montenegro and to emphasize good practice of the judiciary.

Activities are carried out within two projects supported by the Hungarian Helsinki Committee and the U.S. Embassy in Montenegro and will last until July 2014.

The projects include:

– A study on the cases of the longest duration of detention and ordering detention in cases of corruption and organized crime, especially when the decisions on detention are rendered in accordance with Article 175, Paragraph 1, Item 4 of the Criminal Procedure Code, due to public concern and the level of punishment;

– Research on the practice of ordering detention to juveniles, pregnant women and women with young children;

– Lobbying for the regular collection of statistics related to detention;

– Translation and publication of relevant recommendations of the Council of Europe and the United Nations on detention;

– Analysis of detention cases included in the sample, formed in relation to all decisions on ordering and prolonging detention in 2012 and 2013, the analysis of the duration of detention in these cases and assessment on whether the detention was ordered in accordance with international standards and recommendations;

– An analysis of the use of alternative, milder measures for ensuring the presence of the defendant in criminal proceedings, in relation to the frequency of ordering detention, as a restrictive measure;

– Publication of a report with the collected data and research findings.

 

The Memorandum of Understanding concluded with the President of the Supreme Court, Ms. Vesna Medenica, is available here (in Montenegrin).Unapređenje garancija ljudskih prava u Ustavu i zakonima Crne Gore / Lobbying for improvement of human rights legislation

2014

Primjedbe HRA na radne verzije zakona:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori

U okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji podržava Britanska ambasada u Podgorici, HRA od septembra 2012. sprovodi sljedeće aktivnosti:

 

 • monitoring medija, koji obuhvata dnevno praćenje medija s nacionalnom pokrivenošću u Crnoj Gori i rada dva od ukupno tri samoregulatornih tijela u Crnoj Gori. Projektni tim uočava nepravilnosti u medijskom izveštavanju pet dnevnih novina, jednog nedjeljnika i portala (televizijske i radio emisije pratimo samo po potrebi) u odnosu na Kodeks novinara Crne Gore i standarde slobode izražavanja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, i analizira odgovore novinarskih samoregulatornih tijela na uočene nepravilnosti.

 

 • Izrada izvještaja o monitoringu na osnovu rezultata monitoringa. Izvještaji će sadržati studije slučaja – opisane nepravilnosti uočene u praksi i analizu postupanja tijela u vezi sa uočenim nepravilnostima ili izostanak očekivane reakcije, i, prema potrebi, preporuke za unapređenje rada novinarskih samoregulatornih tijela. Predviđena je izrada  tri polugodišnja i jednog završnog izvještaja koji će sadržati ocjenu o medijskoj samoregulaciji.

 

 • Prevod i dostavljanje prevedenih sažetaka presuda Evropskog suda za ljudska prava i drugih standarda Savjeta Evrope. U saradnji sa advokatom Piterom Norlanderom, direktorom Media Law Defence Initiative iz Londona, odabrani sažeci relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava i drugih standarda i preporuka Savjeta Evrope pripremaju se dva puta mjesečno i dostavljaju članovima novinarskih samoregulatornih tijela, novinarima, nevladinim organizacijama i sl.

* * * * *

Prvi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

(septembar 2012 – mart 2013)

Drugi izvještaj: “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

(mart 2013 – oktobar 2013)

cg

Prezentaciju sa grafikonima možete preuzeti ovdje.

Treći izvještaj: “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

(oktobar 2013 – mart 2014)

cg cover

Prezentaciju sa grafikonima možete preuzeti ovdje.


Četvrti izvještaj: “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

(mart 2014 – septembar 2014)

cg

Prezentaciju sa grafikonima možete preuzeti ovdjeMonitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro

Within the project, „Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro“ funded by the British Embassy Podgorica, HRA carries out the following activities since September 2012:

 

 • Daily monitoring of media with national coverage in Montenegro and performance of two, out of three in total, self-regulatory journalistic bodies. Project team identifies media reporting irregularities for five daily newspapers, one weekly, and portals (television and radio shows are monitored when required) regarding violations of the Code of Montenegrin Journalists and freedom of expression standards from the practice of the European Court of Human Rights, and analyses responses of the self-regulatory bodies to the identified irregularities.

   

 • Development of monitoring reports based on monitoring results. The reports will include case studies – description of irregularities observed in practice, analysis of self-regulatory bodies’ performance regarding the identified irregularities or lack of anticipated action of the bodies, and when appropriate, recommendations for improvement of self-regulatory bodies’ operation. Three semi-annual and one final report will be published assessing overall progress in media self-regulation.

 

 • Translation and distribution of translated summaries of the relevant European Court of Human Rights judgments and other CoE standards. In cooperation with Peter Noorlander, attorney at law and director of the Media Law Defence Initiative London, selected summaries of the relevant ECtHR decisions, and other CoE standards and recommendations are prepared biweekly and distributed to members of the media self-regulatory bodies, journalists, NGOs, etc.

 

* * * * *

 

First report: Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro

(September 2012 – March 2013)

regulation

 

Second report: “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

(March 2013 – October 2013)

eng

Presentation with charts is available here.

 

Third report: “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

(October 2013 – March 2014)

report cover

Presentation with charts is available here.Training for journalists in the field of human rights and freedoms and professional ethics

Within the project „Training for journalists in the field of human rights and freedoms relevant for their professional ethics“ funded by the British Embassy Podgorica, since April 2012 HRA carries out the following activities:

 • Workshops for editors and journalists of the Montenegrin media, with peer trainers and experts in law and ethics from the region and the UK. The training will provide education on the European standards of human rights that are particularly relevant for the operation of journalists’ professional tasks, such as freedom of expression with an emphasis on defamation law, protection of privacy, prohibition of discrimination and the fair trial guarantees including the presumption of innocence. The training will also include analysing examples of disrespect for human rights by the journalists in Montenegro and abroad, which were recognised as such by the national courts, journalist self-regulatory bodies or the European Court of Human Rights. The spreadsheet of topics and lecturers may be downloaded here.

   

 • Development of a manual based on international standards, examples of good and bad practices and conclusions of the workshop. The manual will be distributed to all media outlets in Montenegro and posted on HRA website. The manual may also be of use to judges deciding on the breach of human rights by the media or to the general public.

   

 • Legal advice to the media on publication, or assistance to journalists and others whose rights were violated by media. For example, legal assistance may involve advising on the right to publish an answer or response; on filing a suit against media, or providing defence for a journalist who acted in accordance with professional standards.

 

 Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

U okviru projekta ”Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike”, koji finansira Britanska ambasada u Podgorici, HRA od aprila 2012. sprovodi sljedeće aktivnosti:

 • radionice za urednike i novinare crnogorskih medija sa kolegama i stručnjacima za medijsko pravo i novinarsku etiku iz regiona i Velike Britanije. Radionice pružaju obuku o evropskim standardima ljudskih prava od posebnog značaja za obavljanje profesionalnih novinarskih zadataka, kao što su sloboda izražavanja sa naglaskom na zaštitu časti i ugleda, zaštitu privatnosti, zabranu diskriminacije i garancije pravičnog suđenja uključujući poštovanje pretpostavke nevinosti. Obuka uključuje i analizu primjera nepoštovanja ljudskih prava od strane novinara u Crnoj Gori i šire, koje su prepoznali nacionalni sudovi, novinarska samoregulatorna tijela ili Evropski sud za ljudska prava. Tabelarni prikaz tema i predavača možete preuzeti ovdje.

   

 • priručnik zasnovan na međunarodnim standardima, primjerima dobre i loše prakse i zaključcima sa radionica. Priručnik će biti objavljen u martu 2013. i distribuiran svim medijima u Crnoj Gori. Priručnik može biti od koristi sudijama prilikom odlučivanja o kršenju ljudskih prava u medijima i široj javnosti.

   

 • pravno savjetovanje medija prilikom objavljivanja sadržaja ili pomoć drugima čija su prava prekršili mediji. Pravna pomoć obuhvata pravno zastupanje novinara koji je postupao u skladu sa profesionalnim standardima i savjetovanje o pravu na objavljivanje ispravke ili odgovora, podnošenje tužbe protiv medija zbog povrede privatnosti i sl.

   

 Monitoring rada Sudskog savjeta / Monitoring of Judicial Council operation

Akcija za ljudska prava prati i ukazuje na neophodne uslove za depolitizovan i objektivan rad Sudskog savjeta. Aktivnosti se sprovode u okviru Programa efikasnog upravljanja u Crnoj Gori, finansiranog od strane USAID-a, kojeg implementira East West Management Institute. Institucionalna podrška Akciji za ljudska prava omogućena je kroz Program grantova: ljudska prava i upravljanje, Fondacija za otvoreno društvo.

________________________

Human Rights Action monitors and points out the necessary conditions for depoliticised and objective Judicial Council operation. Activities are implemented within the Good Governance Activity in Montenegro, a project funded by the USAID and implemented by the East-West Management Institute. Institutional support to Human Rights Action has been provided by Open Society Foundations through Human Rights and Governance Grants Program.

 

Publikacije/ Publications:

 

 Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku / Analysis of Effectiveness of the Law on the Protection of the Right to Trial within a Reasonable Time

Akcija za ljudska prava je od decembra 2010. do marta 2011. u saradnji sa Ministarstvom pravde i uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, sprovela projekat Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, čiji cilj je bio unapređenje poštovanja garancije prava na suđenje u razumnom roku. U okviru projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

- prikupljanje statističkih podataka i analitička procjena efikasnosti primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2007. do 2010. godine u Crnoj Gori,

- prezentacija analize i rasprava na okruglom stolu sa predstavnicima svih zainteresovanih strana i obezbjeđenje preporuka za poboljšanje efikasnosti sprovođenja Zakona i/ili izmjena i dopuna Zakona.

- ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 


From December 2010 to March 2011, Human Rights Action implemented the project Analysis of Effectiveness of the Law on the Protection of the Right to Trial within a Reasonable Time  in cooperation with the Ministry of Justice and with the support of the British Embassy in Podgorica. The aim of the project was to improve the respect for the right to trial within a reasonable time. The following activities were conducted within the project:

- Statistical information research and an analytical assessment provided on the effective implementation of the Law on the protection of the Right to a Trial within Reasonable time for the period of 2007-2010 in Montenegro,

- Analysis presented and debated at the round table with representatives of all stakeholders and recommendations provided for improvement of the effective implementation.of the Law and/or amendment of the Law.

 

 

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku / Implementation Analysis of the Law on the Protection of the Right to Trial within a Reasonable Time

(Mart 2011 / March 2011)

HRA - Analiza primjene zakona o zastiti prava na sudjenjeHRA - Analiza primjene zakona o zastiti prava na sudjenje engIzveštaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. godini / Report on the Situation of Human Rights in Montenegro in 2010

U okviru svojih aktivnosti praćenja poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, Akcija za ljudska prava je objavila Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. i 2011. godini (Izvještaj o ljudskim pravima).

Izvještaj se sastoji od nekoliko poglavlja, i pokriva zakonodavstvo iz oblasti ljudskih prava, implementaciju ljudskih prava, način na koji građani Crne Gore percipiraju ljudska prava, kao i glavna pitanja u 2010. i 2011.

Izvještaj je pripremljen u skladu sa metodologijom ljudskih prava, garantovanoj Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnom konvencijom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima; uključuje analizu ustavnih i zakonskih garancija prava garantovanih međunarodnim ugovorima, kao i analizu njihove primjene u praksi. Aktivnosti u okviru Izvještaja uključuju podnošenje zahtjeva za pristup informacijama, praćenje medija i razvoja istrage i procesuiranja slučajeva kršenja zakona, kontaktiranje advokata koji zastupaju oštećene strane u tim slučajevima.

 


Within its activities of monitoring respect for human rights, in 2011 HRA published the Report on the human rights situation in Montenegro in 2010 and 2011 (Human Rights Report).

The Report consists of several chapters, covering the human rights legislation, human rights implementation, human rights as perceived by the citizens of Montenegro, and main issues in 2010 and 2011.

The Report is prepared in accordance with the methodology of human rights as guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights, International Convention on Economic, Social and Cultural Rights and the European Convention on Human Rights; and includes an analysis of constitutional and legal guarantees of rights guaranteed by international treaties and their application in practice. The activities within the Report include submitting requests for access to information, following the media and development of investigation and prosecution of cases of law violations, contacting lawyers who represent injured parties in these cases.

 

* * * * *

 

Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011 / Human Rights in Montenegro 2010-2011

(2011)

Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011Human Rights in Montenegro 2010-2011Predlozi amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore

NVO Akcija za ljudska prava dostavila je članovima i članicama skupštinskog Odbora za ljudska prava predlog 10 amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Predloženi su amandmani kojima bi se obezbijedilo sljedeće:

>>>Predložene izmjene i dopune Nacrta zakona o zaštiti od diskriminacije

Akcija za ljudska prava podnijela je u zakonskom roku do 5. januara 2010. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore predlog izmjena i dopuna Nacrta zakona o zaštiti od diskriminacije. Programska direktorka Akcije, Tea Gorjanc Prelević, učestvovala je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona koju je Ministarstvo organizovalo u Podgorici 21. decembra i tada usmjeno iznijela većinu primjedbi koje su naknadno i pismeno uobličene i predate nadležnima. Predložene izmjene i dopune možete preuzeti ovdje.

Očekujemo da Ministarstvo organizuje još jednu raspravu sa predstavnicima nevladinog sektora, pošto razmotri sve pristigle domaće i inostrane komentare Nacrta, kako je obećano na javnoj raspravi u decembru 2009.

Preuzmite “Komentar Nacrta zakona o zaštiti od diskriminacije” (PDF dokument)Primjedbe na Nacrt zakona protiv nasilja u porodici / Comments on the Draft Law Against Domestic Violence

Akcija za ljudska prava i Sigurna ženska kuća izradile su primjedbe na Nacrt zakona protiv nasilja u porodici .

Primjedbe su utemeljene na preporukama stručnjaka Ujedinjenih nacija: „Good practices in legislation on violence against women” i „A framework for model legislation on domestic violence“.

Pregled predloženih amandmana na Predlog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Pismo NVO uz amandmane na Predlog Zakona o zaštiti od nasilja.

- – – – – – – – – – – – – – – -

HRA and Shelter for Women and Children Victims of Violence have sent their comments on the Draft Law Against Domestic Violence to the Ministry of Justice of the Government of Montenegro (see the comments in the Montenegrin language / PDF)

The comments have been based on the recommendations of the UN experts: „Good practices in legislation on violence against women” and „A framework for model legislation on domestic violence“.ISTRAŽIVANJE O HOMOFOBIJI U CRNOJ GORI / HOMOPHOBIA IN MONTENEGRO – PUBLIC OPINION POLL

U okviru panel rasprave „Homofobija i transfobija na Balkanu i iskustvo u drugim zemljama”, na konferenciji „Out of the Darkness”- pravda na Balkanu: jednakost za seksualne manjine, koja je 25. oktobra 2009. održana na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Akcija za ljudska prava predstavila je rezultate istraživanja javnog mnjenja u Crnoj Gori u odnosu na pojavu homoseksualnosti i prava ljudi homoseksualne orijentacije.

>>>