10/10/2017 THE WORLD MENTAL HEALTH DAY – RTCG WILL PRESENT THE FILM „BEYOND EXCLUSION“

photo za filmOn World Mental Health Day, Human Rights Action (HRA) recalls that people with mental illnesses need support and understanding of their families, state authorities and society as a whole regarding their treatment and realization of the right to a dignified life based on respect for human rights.

TVCG 1 will show tonight the documentary “Beyond exclusion”, dealing with difficulties encountered by people with mental illness. The film was created within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, implemented from January 2016 to June 2017 by HRA, Center for Women’s and Peace Education ANIMA and Mental Disability Advocacy Center (MDAC) with the support of the European Union and Kotor Municipality. Film will be shown on the TVCG 1 channel starting at 20: 45h.

Today, we use the opportunity to remind that additional education of the population on mental illness is necessary because ignorance leads to fear and embarrassment, aggravation of the disease, stigmatization and discrimination of persons with mental illnesses. Last year, HRA reported that almost two-thirds of the population of Montenegro did not have basic knowledge of mental illness, one-third believed in wrong information (such as that a mentally ill person are usually dangerous to people around them or that a person who has recovered from a mental illness is not able to return to work), while the other third had no opinion.

Human rights of persons with mental illnesses are most often protected as rights of person with psycho-social disability. This means that it is not permissible for such persons to be deprived of legal capacity or to be treated without informed consent. It is forbidden to use coercion in their treatment and to be forced to live in a psychiatric hospital because they have no place to stay. It is necessary to involve people with mental illnesses in deciding on their own treatment and life in general, with appropriate support, and to enable them to live in community in accordance with international standards that bind Montenegro. We support the beginning of efforts of the Ministry of Health to develop a deinstitutionalization plan for patients from the Special Psychiatric Hospital in Kotor.

Within the above mentioned project, the Report on respecting of human rights of patients placed in psychiatric institutions in Montenegro and the Action Plan for Improvement of Occupational Therapy in the Special Psychiatric Hospital in Kotor were prepared, and projects of local NGOs that directly helped to carry out various activities in accordance with the Action Plan were financed and successfully implemented. Three public lectures were held in the hospital in order to improve information and raise awareness of rights and needs of people with mental illness. Reports “Models of deinstitutionalization and methods of protecting mental health in community” and “Deprivation of Legal Capacity in Montenegro – analysis of the implementation of the Law on non-contentious procedure and other relevant legislation” have been produced. Finally, two more surveys were conducted –one on patients with mental illnesses, as well as a focused  opinion  polling  of  patients  and  their  doctors  on  discrimination  and  other violations of rights of persons with mental health conditions.

HRA hope that the achievements of this project will be used by the competent institutions in the process of future harmonization of regulations and treatment of persons with mental illnesses with international human rights standards.10/10/2017 SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA – RTCG PRIKAZUJE FILM ”VAN IZOLACIJE”

photo za filmNa Svjetski dan mentalnog zdravlja, Akcija za ljudska prava (HRA) želi da skrene pažnju da je osobama sa mentalnim oboljenjima neophodna podrška, pažnja i razumijevanje kako porodice, tako i nadležnih državnih vlasti i cijelog društva u liječenju i ostvarivanju prava na dostojanstven život utemeljen na poštovanju ljudskih prava.

TVCG 1 će večeras premijerno prikazati dokumentarni film „Van izolacije“, u kome se govori o teškoćama sa kojima se susreću osobe sa mentalnim oboljenjima. Film je nastao u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“, koji su od januara 2016. do juna 2017. godine izvele nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i opštine Kotor. Film će biti prikazan na prvom programu TVCG sa početkom u 20:45h.

Danas koristimo priliku da podsjetimo da je neophodno dodatno obrazovanje stanovništva o mentalnim oboljenjima jer neznanje dovodi do straha i sramote, pogoršanja bolesti, stigmatizacije i diskriminacije osoba s mentalnim oboljenjima. Prošle godine smo objavili da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore nije raspolagalo osnovnim znanjima o mentalnim bolestima, jedna trećina je bila ubijeđena u pogrešne stavove (kao npr. da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe ili da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao), dok druga trećina nije imala stav.

Ljudska prava osoba sa mentalnim oboljenjima su najčešće zaštićena kao prava osoba sa psiho-socijalnim invaliditetom. Ovo znači da nije dopušteno da se takve osobe lišavaju poslovne sposobnosti, niti da se liječe bez informisane saglasnosti. Zabranjeno je i da se u njihovom liječenju primjenjuje prinuda, kao i da budu primorane na život u psihijatrijskoj bolnici jer nemaju gdje drugo da borave. Potrebno je da se osobe sa mentalnim oboljenjima uz odgovarajuću podršku uključe u odlučivanje o sopstvenom liječenju i životu uopšte i da im se omogući život u zajednici u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Crnu Goru. Podržavamo početak napora Ministarstva zdravlja da izradi plan deinstitucionalizacije pacijenata iz Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru.

U okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, izrađeni su i izvještaj o poštovanju ljudskih prava pacijenata smještenih u stacionarnim psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori i Akcioni plan za jačanje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, a finansirani su i uspješno sprovedeni projekti lokalnih NVO koje su neposredno pomogle izvođenje raznih aktivnosti  u skladu sa Akcionim planom. U Bolnici su održana i tri javna predavanja u cilju unaprjeđenja informisanosti i razvijanja svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima. Izrađeni su i izvještaji „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici“ i „Oduzimanje poslovne sposobnosti u Crnoj Gori“. Konačno, sprovedena su još dva istraživanja i to o pacijentkinjama s mentalnim oboljenjima, kao i fokusirano anketiranje ljekara i pacijenata o diskriminaciji i drugim kršenjima prava osoba sa mentalnim oboljenjima.

Nadamo se da će dostignuća ovog projekta korisititi nadležnim institucijama u postupku budućeg usklađivanja propisa i postupanja prema osobama sa mentalnim oboljenjima sa međunarodnim standardima  ljudskih prava.22/9/2017 KOME SE ŽALITI NA (NE)RAD SUDIJA, SUDA, DRŽAVNIH TUŽILACA, ADVOKATA, NOTARA, JAVNIH IZVRŠITELJA, SUDSKIH VJEŠTAKA I POSREDNIKA?

Za fbNVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) objavili su brošuru „Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika“. Brošura se danas distribuira građankama i građanima uz dnevni list Dan, a u narednim danima će biti dostupna i na info pultovima u sudovima.

Brošura je pripremljena u saradnji sa Ministarstvom pravde, Advokatskom komorom, Centrom za posredovanje, Udruženjem sudskih vještaka, Komorom javnih izvršitelja i Notarskom komorom, a s njenim sadržajem su se saglasili i Sudski savjet i Vrhovno državno tužlaštvo. Izrađena je u okviru projekta „Monitoring reforme pravosuđa“, koji su HRA i CeMi sproveli u periodu od 15. avgusta 2014. godine do 15. aprila 2017. godine uz finansijsku podršku Evropske unije i Ambasade Kraljevine Holandije.

Istraživanje javnog mnjenja koje smo sproveli u pomenutom projektu pokazalo je da većina građanki i građana nisu znali kome mogu da se žale na rad pripadnika profesija o kojima govori brošura, pa je brošura naš doprinos njihovoj boljoj obaviještenosti.

Podnošenje pritužbi na neprofesionalan rad pripadnika pravosudnih profesija bi trebalo da dovede do bolje zaštite prava i boljeg rada institucija koje su dužne da obezbjede profesionalnost onih o kojima govori brošura.27/6/2017 PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA „POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI“

Slika 3NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA sjutra, u srijedu 28. juna, sa početkom u 11h, u hotelu Hilton, organizuju okrugli sto povodom predstavljanja izvještaja „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama“. Skup se održava u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji HRA, ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sprovode uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.

Na otvaranju skupa će govoriti generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Hajdarpašić Drešević, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Nataša Radonjić, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, direktor ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dragan Čabarkapa, direktor Klinike za psihijatriju u Podgorici, Željko Golubović, načelnica Odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću, Radojka Mićović i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević.

U izvještaju se naglašava potreba za strateškom reformom sistema liječenja psihijatrijskih pacijenata u skladu s ljudskim pravima, u vidu jačanja njihovog liječenja u zajednici, uz odgovarajuću podršku usluga socijalne zaštite, umjesto dugotrajnog stacionarnog liječenja i pretvaranja Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru u socijalnu ustanovu.

Na skupu ćemo razgovarati o materijalnim uslovima u psihijatrijskim ustanovama, o planovima da se liječenje sudskih ili forenzičkih pacijenata izmjesti iz Bolnice u Kotoru u posebnu bolnicu u blizini zatvora, kao i o drugim važnim pitanjima za liječenje, rehabilitaciju i poštovanje prava mentalno oboljelih osoba.

Skup će se odvijati prema sledećoj agendi.16/6/2017 PRESENTATION OF REPORT ON DEPRIVATION OF LEGAL CAPACITY IN MONTENEGRO

Human Rights Action (HRA) presented the report on deprivation of legal capacity in Montenegro by the author Kosana Beker in the presence of Ombudsman, Mr. Šućko Baković, H.E. Ambassador Aivo Orav, Head of EU Delegation in Montenegro, Mr. Goran Kuševija, deputy minister for labour and social care and Mr. Smail Ismailović, judge of the Basic Court in Podgorica.

Persons deprived of legal capacity are brought into a state of “civil death”, they are deprived of many human rights and find themselves in the position of an object of protection, rather than a person that can make decisions with appropriate support. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) calls for the change of awareness about legal capacity of persons with disabilities, the society has to adjust to them and ensure that they enjoy human rights like everyone else, was concluded at the presentation.

Regulations ordering proceedings of deprivation and limitation of legal capacity are incompatible with CRPD, which in Article 12 stipulates that legal capacity cannot be taken away or restricted only on the basis of disability. Also, the case-law analysis has shown that the standard on the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights has not been respected in such proceedings.

From a total of 331 analyzed decisions, legal capacity was completely removed in as much as 284 cases (85.8%), the decision on partial deprivation of legal capacity was made in only seven cases (2.1%), and only in one case the legal capacity was returned (0.3%). In 39 processes the proposal for deprivation of legal capacity was withdrawn or rejected (11.8%).

Regarding participation of the person in the process, it is worrying that in over 60% of cases the person was not heard in the proceeding or there is no data about the person being heard. The fact that in 96% of cases there were no objections to the proposal for deprivation of legal capacity indicates potential problems related to legal representation of persons whose laval capacity is at stake. One of the conclusions of the meeting is to provide that in every case of  deprivation or limitation of legal capacity a person should be represented by a lawyer and provided with free legal assistance, as has been already provided in the procedure of compulsory hospitalisation.

Several laws and regulations need to be harmonised with CRPD as soon as possible, but in the meantime all relevant international standards should be directly applied, in accordance with Article 9 of the Constitution of Montenegro.

The report was presented within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” implemented by the Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education ANIMA and Mental Disability Advocacy Center (MDAC) and supported by the European Union and Kotor Municipality.

The presentation of Kosana Beker, author of the report, is available here: Microsoft Power Point, PDF format.16/6/2017 PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O LIŠENJU POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas na skupu održanom u EU Info Centru predstavila izvještaj autorke Kosane Beker o oduzimanju poslovne sposobnosti u Crnoj Gori. Osobe lišene poslovne sposobnosti dovode se u stanje „građanske smrti“, jer se lišavaju mnogih ljudskih prava i dovode u poziciju objekta zaštite, umjesto subjekta koji može donositi odluke uz odgovarajuću podršku. Konstatovano je da je neophodna promjena svijesti o poslovnoj sposobnosti osoba sa invaliditetom, kojima društvo mora da se prilagodi i obezbijedi im da uživaju ljudska prava kao i svi drugi.

Propisi kojima je regulisan postupak oduzimanja i ograničavanja poslovne sposobnosti nijesu u saglasnosti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, koja u članu 12 propisuje da se poslovna sposobnost ne može oduzeti, odnosno ograničiti samo na osnovu invaliditeta. Takođe, analiza sudske prakse je pokazala da se ne poštuje standard prava na pravično suđenje iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Od ukupno 331 analiziranih  rješenja, poslovna sposobnost je potpuno oduzeta osobi prema kojoj se postupak vodio u čak 284 slučajeva (85,8%), odluka o djelimičnom lišenju je donijeta u samo sedam slučajeva (2,1%), a samo u jednom slučaju je vraćena poslovna sposobnost (0,3%). U 39 postupaka je donijeto rješenje kojim je utvrđeno da je predlog za lišenje poslovne sposobnosti povučen ili je predlog odbijen (11,8%).

Po pitanju učešća osobe u postupku, zabrinjavajuće je što u preko 60% slučajeva osoba nije saslušana u postupku ili o tome uopšte nema podataka. O problemima u vezi sa adekvatnim zastupanjem osoba prema kojima se postupak vodi govori i činjenica da čak u 96% slučajeva nije bilo protivljenja predlogu za lišenje poslovne sposobnosti. Jedan od zaključaka skupa je i da se, po ugledu na postupak prisilne hospitalizacije, Zakonom o vanparničnom postupku obezbijedi da u svakom slučaju odlučivanja o lišavanju odnosno ograničavanju poslovne sposobnosti osobu o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje zastupa advokat i biti obezbijeđena besplatna pravna pomoć.

Propise je neophodno što prije usaglasiti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, koju u međuvremenu svi nadležni treba da primjenjuju i neposredno, u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore.

Izvještaj je predstavljen u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.

Prezentaciju Kosane Beker, autorke izvještaja, možete preuzeti ovdje: Microsoft Power Point,  PDF format.15/6/2017 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA “ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI”

O lišavanju poslovne sposobnosti u Crnoj Gori razgovaramo sjutra od 11-13:30h u EU Info Centru prema sledećoj agendi.

Predstavljamo izvještaj Kosane Beker o (ne)usklađenosti propisa i sudske prakse u CG sa međunarodnim standardima ljudskih prava u ovoj oblasti.

Na skupu će govoriti:

  • Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
  • Nj.E. Aivo Orav, ambasador, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori;
  • Ibrahim Smailović, sudija Osnovnog suda u Podgorici;
  • Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja; i
  • Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Skup se održava u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.24/4/2017 IZLAGANJA UČESNIKA DRUGE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

logoi-za-sajt

Projekat: Monitoring reforme pravosuđa
DRUGA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA
Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati
24. april 2017.
PR centar, Podgorica

Izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević, podsjetila je da reforma pravosuđa u Crnoj Gori traje od 2000. godine, a da su ciljevi od početka isti i da se tiču nezavisnosti, profesionalnosti, odgovornosti i efikasnosti. “Iako su se od tada desile mnoge promjene, ovi ciljevi još nijesu ostvareni”, navela je Gorjanc Prelević.

Uvodna izlaganja

g-din Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde
g-đa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore
Nj.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
g-din Veselin Vučković, državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu i predsjednik Udruženja državnih tužilaca Crne Gore
g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA
g-din Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje CeMI

Panel I: Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca

g-din Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore
g-đa Nataša Radonjić, članica Tužilačkog savjeta Crne Gore
g-din Vukota Vujačić, predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću
g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA

Panel II: Jačanje efikasnosti pravosuđa: PRIS, racionalizacija pravosudne mreže i unaprijeđenje pravosudnog menadžmenta administracije

g-đa Marijana Laković Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde
g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
g-din Veselin Vučković, predsjednik Udruženja državnih tužilaca Crne Gore
g-din Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora CeMI

Na konferenciji je predstavljen Nacrt izvještaja o primjeni Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 koji je dostupan ovdje, odnosno zaključci i preporuke Izvještaja o primjeni Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 koji su dostupni ovdje.

Izvještaj PR Centra o izvještavanju medija o drugoj Nacionalnoj konferenciji je dostupan ovdje.

za-sajt120/3/2017 ODRŽAN SKUP ”MODELI DEINSTITUCIONALIZACIJE I ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI”

20032017-4U organizaciji Akcije za ljudska prava i Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA danas je u Podgorici održan skup na kome je predstavljen izvještaj ”Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici” autorke Dragane Ćirić-Milovanović, čija je osnovna preporuka da se usvoji strategija i plan za deinstitucionalizaciju pacijenata iz Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru (oko 140 njih) za čijim je bolničkim liječenjem odavno prestala potreba.

Na skupu su govorili Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Alma Drešević generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja, Dragan Čabarkapa, direktor ZU Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru, Marko Đelović, koordinator Caritasa Barske nadbiskupije, Ervina Dabižinović, psihološkinja Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava. Skupu su prisustvovali ljekari psihijatri, predstavnici Centara za mentalno zdravlje, Centara za socijalni rad, opština, nevladinih organizacija.

– Power Point prezentacija Dragane Ćirić Milovanović, autorke izvještaja

– Izlaganje dr Marine Roganović, načelnice Odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru

 19/3/2017 NAJAVA: OKRUGLI STO „MODELI DEINSTITUCIONALIZACIJE I ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI”

Sjutra, u ponedeljak, 20.3.2017, od 11h do 14:30h u hotelu Hilton u Podgorici, Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA organizuju okrugli sto pod nazivom „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici”, prema sledećoj agendi.

Skup je posvećen pronalaženju rješenja za deinstitucionalizaciju gotovo trećine pacijenata Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, koji tamo i dalje borave iako više ne postoji potreba za njihovim bolničkim liječenjem.

Osnov za diskusiju je izvještaj „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici”, koji će biti predstavljen na skupu, a koji je izradila Dragana Ćirić-Milovanović, psihološkinja i ekspertkinja u oblasti prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Izvještaj sadrži prikaz različitih modela deinstitucionalizacije i primjera dobre prakse iz drugih zemalja, kao i listu preporuka prilagođenih stanju u Crnoj Gori. Izvještaj se temelji na činjenici da je Crna Gora ratifikacijom Konvencije za prava osoba sa invaliditetom i njenog Opcionog protokola 2009. godine preuzela obavezu da shodno odredbama člana 19 Konvencije sprovede proceduru deinstitucionalizacije i svim osobama sa invaliditetom omogući život u zajednici uz odgovarajuću podršku.

Skup se održava u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije.18/03/2017 Transkript predavanja “Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija” Lepe Mlađenović u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, 25. novembra 2016.

18032017-homeUoči skupa koji Akcija za ljudska prava (HRA) i  Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima organizuju u ponedeljak u Podgorici na temu deinstitucionalizacije psihijatrijskih pacijenata u Crnoj Gori, objavljujemo transkript predavanja Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija, koje je održala Lepa Mlađenović u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru u novembru 2016, u okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata s mentalnim oboljenjima”, koji sprovode nevladine organizacije HRA, ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i opštine Kotor.

 

>>> Preuzmite transkript predavanja

 

 26/2/2017 PUBLIKACIJA  “ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU 2011-2015“

Slika za sajtPravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, zahtjev za ubrzanje postupka i tužba za pravično zadovoljenje koriste se i dalje malo u odnosu na ukupan broj zaostalih predmeta u sudovima. Oba sredstva u praksi i dalje nisu dovoljno djelotvorna za ubrzanje postupka i zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

U periodu 2011-2015 predsjednici sudova su prihvatili tek svaki četvrti zahtjev za ubrzanje postupka, dok je Vrhovni sud usvojio svaku drugu tužbu. U više od 1/4 predmeta u kojima je Vrhovni sud utvrdio kršenje prava na suđenje u razumnom roku, predsjednici sudova su prethodno odbili zahtjeve za ubrzanje tih postupaka. Prihvatanje kontrolnih zahtjeva u čak 2/3 slučajeva nije dovelo i do stvarnog ubrzanja sudskih postupaka u zakonom predviđenom roku od 4 mjeseca.

Predsjednici sudova treba da preispitaju praksu odlučivanja o kontrolnim zahtjevima i obezbijede da u svakom slučaju u kome prihvate kontrolni zahtjev to i dovede do ubrzanja postupka u skladu sa zakonskim rokom.

U praksi Vrhovnog suda ne postoji jasan kriterijum za utvrđivanje visine pravičnog zadovoljenja (nematerijalne štete) zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku, kakav primjenjuje Evropski sud za ljudska prava. Nije obezbijeđeno ni da presuda, kojom se usvoji tužba i utvrdi kršenje prava, dovede do hitnog okončanja postupka, pa je predložena promjena prakse i prava da bi se to obezbijedilo.

U nastavku su detaljniji zaključci i preporuke istraživanja koje je sprovela advokatica Darka Kisjelica u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa”, koji sprovode NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije. Publikacija je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

KAŠNJENJE: Istraživanje je trebalo da bude objavljeno u aprilu 2016. godine, ali je usporeno prvo odbijanjem Osnovnog suda u Podgorici i Višeg suda u Podgorici da obezbijede pristup informacijama, a zatim kašnjenjem Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama od osam mjeseci da odluči po žalbama protiv odluka sudova. Agencija je trinaest puta prekršila zakonski rok za odlučivanje o žalbama, a upravna inspekcija je onda neopravdano propustila da sankcioniše takvo postupanje. Ova nezakonita ponašanja državnih organa predstavljaju ilustrativan primjer sistemske opstrukcije reformi u Crnoj Gori.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

  • Dva pravna sredstva koja predviđa Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – zahtjev za ubrzanje postupka ili kontrolni zahtjev i tužba za pravično zadovoljenje zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku – koristila su se u prosjeku tri, odnosno četiri puta više u periodu 2011-2015. godine nego u prve tri godine primjene Zakona (2008-2010), ali se još uvijek srazmjerno malo koriste u odnosu na postojeći broj zaostalih predmeta u sudovima. Iako postoji zapažen trend smanjenja neriješenih predmeta pred sudovima u Crnoj Gori, na kraju 2015. godine je ostala neriješena četvrtina predmeta iz 2011. i ranijih godina (2437), dok je kontrolni zahtjev podnijet u samo 7% tih predmeta, a tužba za pravično zadovoljenje u 1,5% (Poglavlja II.1 i II.2).

>>>25/2/2017 CSOs PROJECTS IN SPECIAL PSYCHIATRIC CLINIC – SECOND PART

This weekend we present another three projects supporting occupational therapy in the Special Psychiatric Hospital Kotor, which are carried out within a larger project “Beyond exclusion – Effective rights for mental health patients” of the Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education ANIMA and the Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) with the support of the European Union in cooperation with the Ministry of Health.

“The library worthy of people” project of the NGO Youth Initiative for human rights is dealing with the increase of library funds intended for patients, development of space for the library, collect books and at the end of the project they will organize a literary evening. Within the project the premises of the library are renovated, which significantly improved conditions for the realization of this and other aspects of occupational therapy in the Hospital.

25022017-1

“Metacognitive training for patients with psychosis,” the NGO Mental health, concerns all of us! is based on the practice of life and social skills, decrease depression and anxiety, enhancing interaction with the environment and general functioning. Training leads Dr. Azra Deljković who trained in Germany for its application. Special training for psychologists and psychiatrists of the hospital for the application of this training in their future work was organised. Within this project a projector has been provided for the Hospital.

25022017-2

NGO Meštar i furešta, a local organisation from Kotor, implements the project “The art of the soul” that provides patients to gain the skills that are used in local festivals and celebrations such as the carnival and Boka night. A series of workshops of decoupage and papier mache techniques for making puppets and carnival masks were organized. The problem of heating in rooms for occupational therapy was resolved thanks to this project and enable continuous work throughout the year.

A sales exhibition of works created during the workshop will be organised at the end of the project in Kotor. A permanent sales stand for works made by patients is also planned. This would help sustainability of the project and inclusion of patients into society.

25022017-325/2/2017 PROJEKTI NVO U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU – DRUGI DIO

Ovog vikenda predstavljamo još tri projekta za obogaćenje radno okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, koji se sprovode u okviru većeg projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, Akcije za ljudska prava, Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability  Advocacy Centre (MDAC) uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.


“Biblioteka dostojna ljudi”
, projekat NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, bavi se povećanjem bibliotečkog fonda namijenjenog pacijentima Bolnice, uređenjem prostora za korišćenje biblioteke, prikupljaju se knjige, a na kraju projekta će se organizovati i književno veče. U okviru projekta su renovirane prostorije biblioteke, čime su znatno poboljšani uslovi za ostvarivanje ovog i drugih vidova radno okupacione terapije u Bolnici.

 25022017-1


“Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”
sprovodi NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! zasniva se na treningu životnih i socijalnih vještina, smanjenja depresije i anksioznosti, poboljšanja interakcije sa okolinom i opšteg funkcionisanja. Trening vodi doktorka Azra Deljković koja se obučavala u Njemačkoj za njegovu primjenu. Organizovana je posebna obuka za psihologe i psihijatre bolnice za primjenu ovog treninga u njihovom daljem radu.

U okviru ovog projekta je obezbijeđen projektor za potrebe bolnice.

 25022017-2

Projekat ”Umjetnost duše” sprovodi NVO Meštar i furešta, lokalna organizacija koja pacijentima Bolnice omogućava da steknu vještine koje se koriste u lokalnim praznicima i svetkovinama poput karnevalskih svečanosti i Bokeljske noći. Organizovane su serije radionica dekupaž i papije-maše tehnika, izrade lutaka i karnevalskih maski. Sredstvima projekta je riješen problem grijanja u prostorijama za okupacionu terapiju i omogućen kontinuiran rad cijele godine.

Na kraju projekta u Kotoru će biti organizovana prodajna izložba radova nastalih u toku radionica, a  planirano je i pokretanje postupka otvaranja stalnog prodajnog štanda za radove pacijenata. Ovim bi se pomogla održivost projekta i uključivanje pacijenata u društvo.

25022017-316/2/2017 The rationalization of the court network – discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar

16022017-1Human Rights Action (HRA) and Center for Monitoring and Research (CeMI) organized in the past three days (14-16 February) discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar, focusing on report on the rationalization of the court network in Montenegro drafted by CeMI. The discussions were attended by representatives of the judiciary and the Public Prosecutor’s Office, representatives of municipalities, lawyers and NGOs.

The report shows that Montenegro has twice as much courts and judges as European average, which is why the second phase of rationalization of the court network should be focused on reducing the number of first instance courts. However, it was emphasized that it is necessary that this phase be based on a thorough analysis of the data,  which was omitted in the Government adopted medium-term plan for the rationalization of the court network for the period 2017 – 2019.

HRA executive director, Tea Gorjanc-Prelević, emphasized the importance of public hearings for adoption of sustainable solutions and that public discussions in recent days organized by HRA and CeMI were first public discussion of the need for rationalization of the court network and prosecutor’s offices, although the Government already adopted three analysis of needs of rationalization (2009, 2013 and 2015) and two plans for rationalization.

President of the CeMI Board, Zlatko Vujović, said that the average number of judges per 100 thousand inhabitants in the member states of the Council of Europe is 21 and in Montenegro 41. He also said that the existing court network in Montenegro remains “very dense” to individual courts that according to European standards and criteria cannot justify their existence, for example, the Basic court in Danilovgrad, Basic court in Žabljak and the Basic court in Plav.

>>>