15/12/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2011-2015. GODINE

Sjutra, u petak, 16.12.2016, od 11-14h u EU Info centru, Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja rezultate istraživanja ”Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2011-2015. godine”.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa” koji HRA i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovode uz podršku Evropske unije i ambasade Kraljevine Holandije.

Autorka istraživanja je advokatica Darka Kisjelica, koja je bila sudija Osnovnog suda u Herceg-Novom. Urednica istraživanja je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Na otvaranju skupa će govoriti i zamjenica ministra pravde, gospođa Maja Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde i gospođa Analiza Đansanti, v.d. šefa političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori. Učešće su potvrdili i predsjednici i predstavnici Osnovnih sudova, članovi Vijeća Vrhovnog suda za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje, predstavnici Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Pravo na suđenje u razumnom roku je ljudsko pravo koje je u državama članicama Savjeta Evrope najčešće kršeno u periodu od 1958-2015. godine, sudeći prema statistici Evropskog suda za ljudska prava. U odnosu na Crnu Goru, zaključno sa 2015. godinom, Evropski sud za ljudska prava je našao kršenje prava na suđenje u razumnom roku u 9 presuda ili 45% od ukupno 20 presuda u kojima je utvrđeno kršenje Konvencije, a u poslednjoj godini, Vlada Crne Gore je prihvatila poravnanje u 9 slučajeva zbog povrede ovog prava. U Crnoj Gori je u cilju zaštite prava na suđenje u razumnom roku u decembru 2007. godine usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim su propisana dva pravna lijeka – zahtjev za ubrzanje postupka – kontrolni zahtjev i tužba koja se podnosi Vrhovnom sudu za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Istraživanje HRA sadrži zaključke o primjeni tih pravnih ljekova u posljednjih pet godina u Crnoj Gori i njihovom uticaju na ubrzanje postupaka pred crnogorskim sudovima, kao i preporuke za obezbjeđenje njihove djelotvornosti.

Istraživanje je dugo trajalo zbog zastoja u pristupu informacijama koje je HRA tražila od sudova. Osnovni sud u Podgorici i Viši sud u Podgorici su odbili da dostave odluke predsjednika sudova po kontrolnim zahtjevima, pa se HRA obratila žalbom Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, koja je onda, umjesto u roku od 15 dana, odlučila tek posle 9 mjeseci da HRA ima pravo da ostvari pristup anonimiziranim odlukama. O ovome je objavljena i posebna studija slučaja.

HRA je prvobitno, u martu 2011. godine, objavila istraživanje o prve tri godine primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Skup će se u petak odvijati prema agendi. Očekujemo kvalitetnu diskusiju pa apelujemo na novinare da, ako je to ikako moguće, ostanu do kraja skupa koji će se završiti prije 14h.

 8/12/2016 LECTURE OF LIDIJA INJAC STEVOVIĆ ON DEPRESSION ON FRIDAY, 9 DECEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

logoi-hra-anima-i-mdac

Human Rights Action (HRA), Center for women and peace education (ANIMA) and Mental Disability Advocacy center (MDAC), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro and Kotor Municipality,  provided a series of public lectures on various topics of mental health. The aim of these lectures is to improve information and awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society. During November we had the opportunity to hear two psychologists from Belgrade – Lidija Vasiljević who spoke about stigma and discrimination of people with mental disabilities and Lepa Mlađenović, who spoke about Anti-psychiatry movement which influenced the process of deinstitutionalization of persons with mental disabilities.

Lidija Injac Stevović, dr psychiatry and assistant professor of psychiatry at the Medical Faculty of the University of Montenegro, on Friday 9 December at 5 p.m, in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.will hold last lecture on depression.

The lectures are intended both for the public and employees of the SPB Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental disabilities. The fact that a public debates will be organized within the Hospital provides “crossing an invisible border”, which, as a rule, there are about closed institutions in which there are people with mental disabilities. Population of Kotor has over half a century of experience of social distance which is necessary to minimize by the humanization of interpersonal relationships that begins with new knowledge and willingness to talk and exchange.

The lectures are open for all interested parties. In particular, we encourage interested members of the community, family members of people with mental disabilities, professional and activist public and media representatives to, with their participation in the discussion, help to walls of prejudice that separate us become more permeable and less painful.

23/11/2016 LECTURE OF LEPA MLAĐENOVIĆ ON ANTY-PSYCHIATRIC MOVEMENT AND DEINSTITUTIONALIZATION ON FRIDAY, 25 NOVEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

16/11/2016 ANNOUNCEMENT OF PUBLIC LECTURES: LECTURE OF LIDIJA VASILJEVIĆ ON STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES ON FRIDAY 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

logoi-hra-anima-i-mdac

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo. Tokom novembra mjeseca imali smo priliku da čujemo dvije psihološkinje iz Beograda – Lidiju Vasiljević koja je govorila o stigmatizaciji i diskriminaciji osoba sa mentalnim oboljenjima, i Lepu Mlađenović koja je govorila o antipsihijatriji odnosno pokretu demokratske psihijatrije koji je uticao na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama.

Posljednje predavanje biće o depresiji, a održaće ga ekspertkinja iz Crne Gore – Lidija Injac Stevović, dr psihijatrije i docentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak 9. decembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji otvaraju niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu Bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.

23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU16/11/2016 ANNOUNCEMENT OF PUBLIC LECTURES: LECTURE OF LIDIJA VASILJEVIĆ ON STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES ON FRIDAY 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

Human Rights Action (HRA), Center for women and peace education (ANIMA) and Mental Disability Advocacy center (MDAC), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro, will organize three public lectures on topics of mental health, social distance towards people with mental disabilities, as well as on the social movements that have influenced the process of deinstitutionalization of person with mental disabilities, such as the anti-psychiatry movement in Italy in the seventies. The aim of these lectures is to improve information and raise awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society.

According to the World Health Organization, one in four people will have a mental health problem at some point in their life. So, every fourth person suffers in a way that usually cannot share with others for fear that if he would seek for professional help and possible diagnosis he would be stamped and separated from the community. People with mental disabilities are in most countries excluded from the society to which they belong. This, according to the progressive approach of the Declaration on the Rights of Persons with Disabilities represents a violation of their human rights. According to its Article 19 every person has the right to live in the community, which means that institutions, even those of mental health care – are not a place to live. Multiple discrimination people are especially endangered. The general public neither knows nor wants to know about these people. Culture of stigmatization of which they are victims must be eradicated, and this is possible only through the study of the current situation, comprehensive public information and its sensitivity to this issue.

In this regard, three lectures are planned within the Special Psychiatric Hospital in Kotor. The lectures are intended both for the public and employees of the SPB Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental disabilities. The fact that a public debates will be organized within the Hospital provides “crossing an invisible border”, which, as a rule, there are about closed institutions in which there are people with mental disabilities. Population of Kotor has over half a century of experience of social distance which is necessary to minimize by the humanization of interpersonal relationships that begins with new knowledge and willingness to talk and exchange.

The first lecture will be held by dr Lidija Vasiljević, psychologist, psychotherapist and educator of psychodrama on the topic: The stigmatization of people with mental disabilities, on Friday 18 November at 5p.m., in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.

The lectures are open for all interested parties. In particular, we encourage interested members of the community, family members of people with mental disabilities, professional and activist public and media representatives to, with their participation in the discussion, help to walls of prejudice that separate us become more permeable and less painful.16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja, socijalne distance koju društvo ima prema osobama sa mentalnim oboljenjima, kao i društvenim pokretima koji su uticali na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama, poput antipsihijatrijskog pokreta u Italiji sedamdesetih godina XX vijeka. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije jedna od četiri osobe će imati problema sa mentalnim zdravljem u nekom momentu u svom životu. Dakle, svaka četvrta osoba pati na način koji najčešće ne može podijeliti sa drugima iz straha da će ga obraćanje za stručnu pomoć i eventualna dijagnoza žigosati i izdvojiti iz zajednice. Osobe sa mentalnim poteškoćama su u većini zemalja isključene od strane društva kome pripadaju. Ovo, prema progresivnom pristupu Deklaracije o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava. Prema njenom članu 19 svaka osoba ima pravo na život u zajednici, što znači da institucije, pa i one mentalnog zdravlja – nisu mjesto za život. Posebno su ugrožene višestruko diskriminisane osobe. Opšta javnost niti zna niti želi da zna za ove ljude. Kultura stigmatizacije čije su oni žrtve mora biti iskorijenjena, a to je moguće jedino kroz istraživanje postojećeg stanja, opsežno informisanje javnosti i njenu senzibilizaciju na ovu problematiku.

U tom smislu planirana su tri predavanja u krugu Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji bi otvorili niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Prvo predavanje održaće dr Lidija Vasiljević, psihološkinja, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame na temu: Stigmatizacija osoba sa mentalnim oboljenjima, u petak 18. novembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.5/11/2016 SELECTED PROJECTS TO SUPPORT PSYCHIATRIC CLINIC’S OCCUPATIONAL THERAPY

Human Rights Action (HRA) and Center for women’s and peace education (ANIMA), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro, conducted the competition for NGOs’ mini-grants supporting activities to assist implementation of the Action plan for the improvement of occupational therapy in the Special psychiatric hospital in Kotor.

The Commission for Evaluation of Proposals at the Special hospital in Kotor has chosen six projects that will be implemented within Hospital by NGOs:

 1. “Don’t worry-play”, NGO Brljok! – will organize social games;
 2. “The library worthy of people”, NGO Youth initiative for human rights – will enrich library fund, arrange library and organize a literary evening;
 3. “Metacognitive training for patients with psychosis”, NGO Mental health, concerns all of us! – will organize metacognitive training for patients and train psychologists/psychiatrists for the implementation of metacognitive training;
 4. “The art of the soul”, NGO Meštar i furešta – will organize workshops for making carnival masks and puppets and trained for the implementation of techniques  for decoupage and papier mache;
 5. “Tie up with strands”, Association of traditional crafts and skills and foster intangible cultural heritage “Strands” – will organize a workshop of handicrafts (knitting, crocheting, embroidery) and production of souvenirs;
 6. “Yoga for physical and mental health”, NGO Art of Living in Montenegro – maintain yoga classes.

The total budget for financing of projects is 38,000.00€.

“We expect projects to bring new energy to the Hospital, help treatment of patients with mental illnesses as well as their reintegration into society. We hope that such opening of the Hospital to the outside world will contribute to a better understanding of mental illness and reducing stigma towards patients who suffer or have suffered from it”, said Tea Gorjanc Prelevic, executive director of the NGO Human Rights Action.

 5/11/2016 ODABRANI PROJEKTI NA KONKURSU ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sproveli su konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

Komisija za ocjenjivanje predloga projekata je 28. oktobra 2016. u Specijalnoj bolnici u Kotoru izabrala šest projekata koje će NVO sprovoditi u okviru Bolnice:

 1. “Ne brigaj – odigraj”, NVO Brljok! – organizovaće društvene igre;
 1. “Biblioteka dostojna ljudi”, NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – obogatiće bibliotečki fond, urediti biblioteku i organizovati književno veče;
 1. “Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”, NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! – sprovešće metakognitivni trening za pacijente, i obučiti psihologe/psihijatre za primjenu metakognitivnog treninga;
 1. “Umjetnost duše”, NVO Meštar i furešta – organizovaće radionice za izradu karnevalskih maski i lutaka i obučavati za primjenu tehnika decoupage i papier mache;
 1. ”Povežimo se nitima”, Udruženje starih zanata i vještina i njegovanja nematerijalne kulturne baštine „Nit“ – organizovaće radionice ručnog rada (pletenja, vezenja i heklanja) i izradu suvenira;
 1. “Joga za fizičko i mentalno zdravlje”, NVO Umjetnost življenja Crne Gore – održavaće časove joge.

Ukupan budžet za finansiranje ovih projekata je 38.000,00€.

”Očekujemo da ovi projekti unesu novu energiju u Bolnicu, pomognu liječenje i ponovno uključivanje u društvo pacijenata sa mentalnim oboljenjima. Nadamo se i da će otvaranje Bolnice za spoljni svijet i na ovaj način doprinijeti boljem razumijevanju mentalnih oboljenja i smanjenju stigme prema pacijentima koji boluju ili su bolovali od te vrste bolesti” Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka NVO Akcija za ljudska prava.20/10/2016 PITANJA I NEDOUMICE U VEZI SA KONKURSOM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Pitanje: Poštovana, molim Vas za odgovor na pitanje: ako email sa projektnom dokumentacijom pošaljemo do ponoći 23. oktobra, da li je u redu da štampane primerke pošaljemo poštom dan kasnije, u ponedeljak 24. oktobra? Hvala i pozdrav.

Odgovor: Poštovana, hvala Vam na interesovanju za naš program malih grantova. Kako ste rekli, potrebno je da svu dokumentaciju pošaljete mailom u nedjelju 23.10.2016. do ponoći. Štampanu dokumentaciju, imajući u vidu da u nedjelju pošta ne radi, pošaljite najkasnije u ponedjeljak prijepodne ekspres poštom da bismo je primili najkasnije u utorak. Dostavljanje redovnom poštom može da traje i tri dana, a to bi nas onemogućilo da odlučimo do 28.10. kako smo planirali. Stojimo Vam na raspolaganju za dalja pitanja.10/10/2016 PUBLIC OPINION POLL ON GENERAL PERCEPTION OF MENTAL HEALTH ISSUES AND SOCIAL DISTANCE TOWARDS PEOPLE WITH MENTAL HEALTH ILLNESSES

100816_mentalno_zdravlje-2On World Mental Health Day NGO Human Rights Action (HRA) and the Center for Women and Peace Education (ANIMA) presented the results of the public   opinion poll on  general perception of mental health issues and social distance towards people with mental health illness.  The poll was conducted in cooperation with the agency Ipsos Strategic Marketing, within the project  “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients,” supported by the European Union through the EU Delegation to Montenegro.

The research results in Montenegrin language are available here: Power Point Presentation, PDF Format.

At the conference spoke Mrs. Tea Gorjanc Prelević, HRA executive director, Ljupka Kovačević, ANIMA coordinator and Radoje Cerović, psychologist, noting the following:

Radoje Cerović: “Research indicates a high degree of lack of information, taboos surrounding these issues and prejudices. Indecision in the responses indicates a tendency to give desired answers, probably as a result of fear and ignorance related to this topic. The tendency of stigmatisation and the need to distance oneself, move away, the prevalence of stereotypes and retrograde slika-3 attitudes are just some of the research findings. In absolute terms and in comparison with Bosnia and Herzegovina, situation is worrying, prejudice and retrograde attitudes are more prominent in Montenegro than in Bosnia and Herzegovina, where the same survey was conducted (e.g. 32% of respondents in Bosnia and Herzegovina think that the best is to avoid someone with a mental disease and in Montenegro even 64% of respondents, twice as much). Negative attitudes of young people are particularly concerning.”

100816_mentalno_zdravlje-21Ljupka Kovačević: “Surprisingly, in this study there was no significant difference in attitudes between men and women. There is a tendency that women are more friendly and more tolerant of the mentally ill, but now it is not the case. It turned out that the attitude of the community towards women who are mentally ill is more negative than towards men. I emphasize the responsibility of state institutions, especially the Ministry of Health, which all these years has not taken steps to reduce stigmatization, discrimination of patients with mental illness, despite a clear recognition of this problem in the Strategy for Improvement of Mental Health already in 2004. And in fact, the Ministry of Health and Education are projecting ignorance and insensitivity while avoiding responsibility.”

Tea Gorjanc-Prelević: “It is worrying that nearly two-third of the Montenegrin population lives in severe ignorance and lacks basic information about mental illness. One third believe in wrong information, and another third do not know – have no opinion. Thus, one third of the population believes that the mentally ill persons are 100816_mentalno_zdravlje-3 usually dangerous to people around them, that a person who has recovered from a mental illness is not able to return to work, that a person with a history of mental illness should be banned from performing a public function, that the main cause of mental disorders is lack self-discipline and willpower, so that the person is guilty for being sick. Ignorance is the source of discrimination that  prevents treatment and realisation of other human rights. Therefore, much more needs to be done to raise awareness of people to be able to help those around them, as well as themselves.”

The research also established that almost 55% of Montenegrin public mistakenly believes that homosexuality is a mental disorder, 22% knows it isn’t and 23% is not sure. As a regional survey conducted in 2015 found that even 69.7% of the representative of the general population in Montenegro believes homosexuality is a disease, then the data from this study indicate there has been some positive movement in the past year in this area.

 10/10/2016 ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) predstavile su rezultate istraživanja javnog mnjenja o opštoj percepciji problema mentalnog zdravlja i distanci koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa agencijom Ipsos Strategic Marketing, u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U istraživanju je učestvovalo 1020 punoljetnih građana Crne Gore iz 17 opština u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na bazi CAMI skale – Stavovi zajednice prema mentalnim oboljenjima (Community Attitudes Toward the Mental Ill – CAMI, autori Taylor, Dear i Hall ). Skala sadrži 40 tvrdnji koje mjere četiri dimenzije: autoritarnost, dobronamjernost, socijalna ograničenja i stav zajednice prema mentalnom zdravlju. Ovoj skali su dodata pitanja u cilju provjere poznavanja činjenica o mentalnim bolestima.

Rezultati istraživanja su dostupni ovdje: Microsoft Power Point, PDF format

Na konferenciji su govorili Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA, Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Radoje Cerović, psiholog, ističući sledeće:

Radoje Cerović: ”Istraživanje ukazuje na veliki stepen  neinformisanosti, tabuiziranost ove teme i predrasude. Neodlučnost u odgovorima ukazuje na težnju da se daju poželjni odgovori, što je najverovatnije posljedica straha i neznanja koji se odnose na ovu temu. Tendencija stigmatizacije i potreba za udaljavanjem, preovlađivanje stereotipa i retrogradnih stavova su samo neki od nalaza istraživanja. I u apsolutnom smislu i u poređenju sa BiH situacija je zabrinjavajuća, predrasude i retrogradni stavovi su  izraženiji u Crnoj Gori nego npr. u Bosni i Hercegovini, gdje je isto istraživanje sprovedeno (npr. da je najbolje izbeći nekog s mentalnim oboljenjem u BiH misli 32%, a u CG dvostruko više 64%). Posebno zabrinjavaju izraženo negativni stavovi mladih.”

Ljupka Kovačević: ”Iznenađuje podatak da u ovom istraživanju nije postojala značajna razlika u stavovima između muškaraca i žena. Postoji tendencija da  su žene blagonaklonije i više tolerantne prema mentalno oboljelima, ali to se sad nije pokazalo. Pokazalo se da je negativniji stav zajednice prema ženama koje su mentalno oboljele nego prema muškarcima. Naglašavam odgovornost državnih institucija, prije svega ministarstva zdravlja, koje sve ove godine nije preduzelo korake da smanji stigmatizaciju, diskriminaciju pacijenata s mentalnim oboljenjem uprkos jasnom prepoznavanju tog problema u Strategiji unapređenja mentalnog zdravlja 2004. godine. A u suštini, ministarstvo zdravlja i obrazovanja projektuju neznanje i nesenzitivnost izbjegavajući odgovornost.”

Tea Gorjanc-Prelević: ”Zabrinjavajuće je da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore žive u ozbiljnom neznanju, ne raspolažu osnovnim činjenicama o mentalnim bolestima. Jedna trećina je ubijeđena u pogrešne stavove, a druga trećina ne zna – nema stav. Tako, jedna stamena trećina stanovnika  smatra da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe, da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao, da osobi s istorijom mentalnog oboljenja treba zabraniti da obavlja javnu funkciju, do toga da je jedan od glavnih uzroka mentalnih poremećaja nedostatak samodiscipline i snage volje, dakle da je osoba kriva što je bolesna. Neznanje je izvor diskriminacije, ono sprečava liječenje i ostvarivanje drugih ljudskih prava, pa se mora uraditi mnogo više na osvješćivanju ljudi da bi mogli da pomognu onima oko sebe, a i sami sebi.”

Istraživanje je pokazalo da čak 55% crnogorske javnosti pogrešno smatra da je homoseksualnost mentalni poremećaj. Ali kako je 2015. godine regionalno istraživanje pokazalo da čak 69,7% predstavnika opšte populacije CG smatra homoseksualnost bolešću, onda podaci dobijeni ovim istraživanjem ukazuju da je na tom planu ipak došlo do pozitivnog pomaka u proteklih godinu dana.7/10/2016 NAJAVA ZA PONEDELJAK: PRESS KONFERENCIJA – PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u ponedeljak, 10. oktobra sa početkom u 10h u prostorijama EU Info centra održaće se press konferencija na kojoj će biti predstavljeni nalazi iz istraživanja javnog mnjenja o opštoj percepciji problema mentalnog zdravlja i distanci koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte.

Na konferenciji će govoriti Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA, Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Radoje Cerović, psiholog.

Unaprijed se zahvaljujemo na prisustvu i interesovanju za temu poštovanja ljudskih prava osoba sa mentalnim oboljenjima.5/5/2016 ISTRAŽIVANJE ”STAVOVI GRAĐANA O PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI”

0505-01Objavljujemo rezultate istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi građana o pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” koje je CeMI sproveo u martu 2016. godine u okviru zajedničkog projekta s Akcijom za ljudska prava ”Monitoring reforme pravosuđa u Crnoj Gori”.

Jačanje povjerenja građana u pravosuđe je u kontinuitetu jedan od ciljeva strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori, pa tako i posljednje Strategije za period od 2014-2018. Akcioni plan za primjenu te Strategije 2014-2016 predviđa istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana u odnosu na pravosuđe.

Preuzmite rezultate istraživanjaMicrosoft Power point, PDF format

>>>29/4/2016 THE CONDITIONS UNDER WHICH PSYCHIATRIC CLINIC OF THE CLINICAL CENTRE OF MONTENEGRO OPERATES ARE BELOW MINIMAL STANDARDS

The Psychiatric clinic of the Clinical centre of Montenegro works in miserable conditions, which are below minimum standards of the European Committee for the Prevention of Torture and other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). The Clinic is located in a single-storey building on Kruševac in Podgorica, with one portion of it already collapsing, while its relocation or at least complete reconstruction is not being planned at all.

The Ministry of Health has so far only promised that they intend to improve generally poor material conditions at the Clinic (capacity 40 beds) by making efforts to obtain funds from foreign donors for the restoration of “bedding fund”. HRA appealed to the Ministry to review priorities and provide resources for adequate conditions for accommodation of patients and the work of the Clinic. Funding from the state budget has recently been provided for far less important objectives (eg. the promotion of tourism and sport) from surpluses in other ministries, which could have been directed to the repair of the state of Clinic if the Ministry had it as a priority.

>>>29/4/2016 USLOVI U KOJIMA RADI KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE SU ISPOD MINIMALNOG STANDARDA

30042016-111Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore radi u mizernim uslovima koji su ispod minimalnih standarda Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). Klinika se nalazi u trošnoj prizemnoj zgradi na Kruševcu u Podgorici, čiji se jedan dio već urušio, a njeno izmještanje ili bar temeljna rekonstrukcija nije ni u planu.

Ministarstvo zdravlja je za sada jedino obećalo da će sveukupno loše opšte materijalne uslove na Klinici (kapaciteta 40 kreveta) unaprijediti tako što će nastojati da obezbijedi sredstva stranih donatora za obnovu “posteljnog fonda”. Apelovali smo na Ministarstvo da preispita prioritete i obezbijedi sredstva za adekvatne uslove za smještaj pacijenata i rad Klinike. Svjedoci smo da se za neuporedivo manje važne ciljeve (npr. promociju turizma ili sport) svako malo pojavljuju viškovi sredstava u drugim ministarstvima, koji su mogli biti usmjereni na saniranje stanja na Klinici da je Ministarstvo to imalo za prioritet.

>>>14/3/2016 – BEGINNING OF PROJECT “BEYOND EXCLUSION – EFFECTIVE RIGHTS FOR MENTAL HEALTH PATIENTS“

NGOs Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education – ANIMA and Mental Disability Advocacy Center – MDAC from Budapest, started implementing project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, supported by the European Commission, through Delegation of European Union in Montenegro. To the end of successful project implementation, a Memorandum of cooperation with the Ministry of Health has been signed on 1st of March.

Within the project HRA, ANIMA and MDAC will advocate for determining and addressing social distance towards people with mental health issues, promotion of human rights of patients with mental health issues and adoption of sustainable model of deinstitutionalization of patients whose mental state does not require further hospitalization. In order to achieve more efficient implementation of recommendations of international expert bodies (CAT and CPT) to Montenegro, monitoring of respect for human rights of patients hospitalized in mental-health institutions in Montenegro has already begun.

HRA and MDAC will analyze implementation of the Law on Non-Contentious Proceedings regarding involuntary placement in psychiatric hospital and removal of legal capacity, and ANIMA will conduct gender based research on women as psychiatric patients.

HRA, ANIMA and MDAC will support the projects of local CSOs who could contribute to the improvement of occupational therapy in psychiatric hospitals and reintegration of their patients into society.

The planned project implementation period is 18 months.

***

–  Description of the action

>>>