20/10/2016 PITANJA I NEDOUMICE U VEZI SA KONKURSOM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Pitanje: Poštovana, molim Vas za odgovor na pitanje: ako email sa projektnom dokumentacijom pošaljemo do ponoći 23. oktobra, da li je u redu da štampane primerke pošaljemo poštom dan kasnije, u ponedeljak 24. oktobra? Hvala i pozdrav.

Odgovor: Poštovana, hvala Vam na interesovanju za naš program malih grantova. Kako ste rekli, potrebno je da svu dokumentaciju pošaljete mailom u nedjelju 23.10.2016. do ponoći. Štampanu dokumentaciju, imajući u vidu da u nedjelju pošta ne radi, pošaljite najkasnije u ponedjeljak prijepodne ekspres poštom da bismo je primili najkasnije u utorak. Dostavljanje redovnom poštom može da traje i tri dana, a to bi nas onemogućilo da odlučimo do 28.10. kako smo planirali. Stojimo Vam na raspolaganju za dalja pitanja.10/10/2016 PUBLIC OPINION POLL ON GENERAL PERCEPTION OF MENTAL HEALTH ISSUES AND SOCIAL DISTANCE TOWARDS PEOPLE WITH MENTAL HEALTH ILLNESSES

100816_mentalno_zdravlje-2On World Mental Health Day NGO Human Rights Action (HRA) and the Center for Women and Peace Education (ANIMA) presented the results of the public   opinion poll on  general perception of mental health issues and social distance towards people with mental health illness.  The poll was conducted in cooperation with the agency Ipsos Strategic Marketing, within the project  “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients,” supported by the European Union through the EU Delegation to Montenegro.

The research results in Montenegrin language are available here: Power Point Presentation, PDF Format.

At the conference spoke Mrs. Tea Gorjanc Prelević, HRA executive director, Ljupka Kovačević, ANIMA coordinator and Radoje Cerović, psychologist, noting the following:

Radoje Cerović: “Research indicates a high degree of lack of information, taboos surrounding these issues and prejudices. Indecision in the responses indicates a tendency to give desired answers, probably as a result of fear and ignorance related to this topic. The tendency of stigmatisation and the need to distance oneself, move away, the prevalence of stereotypes and retrograde slika-3 attitudes are just some of the research findings. In absolute terms and in comparison with Bosnia and Herzegovina, situation is worrying, prejudice and retrograde attitudes are more prominent in Montenegro than in Bosnia and Herzegovina, where the same survey was conducted (e.g. 32% of respondents in Bosnia and Herzegovina think that the best is to avoid someone with a mental disease and in Montenegro even 64% of respondents, twice as much). Negative attitudes of young people are particularly concerning.”

100816_mentalno_zdravlje-21Ljupka Kovačević: “Surprisingly, in this study there was no significant difference in attitudes between men and women. There is a tendency that women are more friendly and more tolerant of the mentally ill, but now it is not the case. It turned out that the attitude of the community towards women who are mentally ill is more negative than towards men. I emphasize the responsibility of state institutions, especially the Ministry of Health, which all these years has not taken steps to reduce stigmatization, discrimination of patients with mental illness, despite a clear recognition of this problem in the Strategy for Improvement of Mental Health already in 2004. And in fact, the Ministry of Health and Education are projecting ignorance and insensitivity while avoiding responsibility.”

Tea Gorjanc-Prelević: “It is worrying that nearly two-third of the Montenegrin population lives in severe ignorance and lacks basic information about mental illness. One third believe in wrong information, and another third do not know – have no opinion. Thus, one third of the population believes that the mentally ill persons are 100816_mentalno_zdravlje-3 usually dangerous to people around them, that a person who has recovered from a mental illness is not able to return to work, that a person with a history of mental illness should be banned from performing a public function, that the main cause of mental disorders is lack self-discipline and willpower, so that the person is guilty for being sick. Ignorance is the source of discrimination that  prevents treatment and realisation of other human rights. Therefore, much more needs to be done to raise awareness of people to be able to help those around them, as well as themselves.”

The research also established that almost 55% of Montenegrin public mistakenly believes that homosexuality is a mental disorder, 22% knows it isn’t and 23% is not sure. As a regional survey conducted in 2015 found that even 69.7% of the representative of the general population in Montenegro believes homosexuality is a disease, then the data from this study indicate there has been some positive movement in the past year in this area.

 10/10/2016 ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) predstavile su rezultate istraživanja javnog mnjenja o opštoj percepciji problema mentalnog zdravlja i distanci koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa agencijom Ipsos Strategic Marketing, u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U istraživanju je učestvovalo 1020 punoljetnih građana Crne Gore iz 17 opština u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na bazi CAMI skale – Stavovi zajednice prema mentalnim oboljenjima (Community Attitudes Toward the Mental Ill – CAMI, autori Taylor, Dear i Hall ). Skala sadrži 40 tvrdnji koje mjere četiri dimenzije: autoritarnost, dobronamjernost, socijalna ograničenja i stav zajednice prema mentalnom zdravlju. Ovoj skali su dodata pitanja u cilju provjere poznavanja činjenica o mentalnim bolestima.

Rezultati istraživanja su dostupni ovdje: Microsoft Power Point, PDF format

Na konferenciji su govorili Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA, Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Radoje Cerović, psiholog, ističući sledeće:

Radoje Cerović: ”Istraživanje ukazuje na veliki stepen  neinformisanosti, tabuiziranost ove teme i predrasude. Neodlučnost u odgovorima ukazuje na težnju da se daju poželjni odgovori, što je najverovatnije posljedica straha i neznanja koji se odnose na ovu temu. Tendencija stigmatizacije i potreba za udaljavanjem, preovlađivanje stereotipa i retrogradnih stavova su samo neki od nalaza istraživanja. I u apsolutnom smislu i u poređenju sa BiH situacija je zabrinjavajuća, predrasude i retrogradni stavovi su  izraženiji u Crnoj Gori nego npr. u Bosni i Hercegovini, gdje je isto istraživanje sprovedeno (npr. da je najbolje izbeći nekog s mentalnim oboljenjem u BiH misli 32%, a u CG dvostruko više 64%). Posebno zabrinjavaju izraženo negativni stavovi mladih.”

Ljupka Kovačević: ”Iznenađuje podatak da u ovom istraživanju nije postojala značajna razlika u stavovima između muškaraca i žena. Postoji tendencija da  su žene blagonaklonije i više tolerantne prema mentalno oboljelima, ali to se sad nije pokazalo. Pokazalo se da je negativniji stav zajednice prema ženama koje su mentalno oboljele nego prema muškarcima. Naglašavam odgovornost državnih institucija, prije svega ministarstva zdravlja, koje sve ove godine nije preduzelo korake da smanji stigmatizaciju, diskriminaciju pacijenata s mentalnim oboljenjem uprkos jasnom prepoznavanju tog problema u Strategiji unapređenja mentalnog zdravlja 2004. godine. A u suštini, ministarstvo zdravlja i obrazovanja projektuju neznanje i nesenzitivnost izbjegavajući odgovornost.”

Tea Gorjanc-Prelević: ”Zabrinjavajuće je da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore žive u ozbiljnom neznanju, ne raspolažu osnovnim činjenicama o mentalnim bolestima. Jedna trećina je ubijeđena u pogrešne stavove, a druga trećina ne zna – nema stav. Tako, jedna stamena trećina stanovnika  smatra da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe, da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao, da osobi s istorijom mentalnog oboljenja treba zabraniti da obavlja javnu funkciju, do toga da je jedan od glavnih uzroka mentalnih poremećaja nedostatak samodiscipline i snage volje, dakle da je osoba kriva što je bolesna. Neznanje je izvor diskriminacije, ono sprečava liječenje i ostvarivanje drugih ljudskih prava, pa se mora uraditi mnogo više na osvješćivanju ljudi da bi mogli da pomognu onima oko sebe, a i sami sebi.”

Istraživanje je pokazalo da čak 55% crnogorske javnosti pogrešno smatra da je homoseksualnost mentalni poremećaj. Ali kako je 2015. godine regionalno istraživanje pokazalo da čak 69,7% predstavnika opšte populacije CG smatra homoseksualnost bolešću, onda podaci dobijeni ovim istraživanjem ukazuju da je na tom planu ipak došlo do pozitivnog pomaka u proteklih godinu dana.7/10/2016 NAJAVA ZA PONEDELJAK: PRESS KONFERENCIJA – PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u ponedeljak, 10. oktobra sa početkom u 10h u prostorijama EU Info centra održaće se press konferencija na kojoj će biti predstavljeni nalazi iz istraživanja javnog mnjenja o opštoj percepciji problema mentalnog zdravlja i distanci koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte.

Na konferenciji će govoriti Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA, Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Radoje Cerović, psiholog.

Unaprijed se zahvaljujemo na prisustvu i interesovanju za temu poštovanja ljudskih prava osoba sa mentalnim oboljenjima.KONKURS ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA ČIJE ĆE AKTIVNOSTI POMOĆI PRIMJENU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

van-izolacije-bann2

NVO AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA, NVO ANIMA – CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE i
MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE (MDAC)

u okviru projekta koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO)

za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu
Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

>>>5/5/2016 ISTRAŽIVANJE ”STAVOVI GRAĐANA O PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI”

0505-01Objavljujemo rezultate istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi građana o pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” koje je CeMI sproveo u martu 2016. godine u okviru zajedničkog projekta s Akcijom za ljudska prava ”Monitoring reforme pravosuđa u Crnoj Gori”.

Jačanje povjerenja građana u pravosuđe je u kontinuitetu jedan od ciljeva strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori, pa tako i posljednje Strategije za period od 2014-2018. Akcioni plan za primjenu te Strategije 2014-2016 predviđa istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana u odnosu na pravosuđe.

Preuzmite rezultate istraživanjaMicrosoft Power point, PDF format

>>>29/4/2016 THE CONDITIONS UNDER WHICH PSYCHIATRIC CLINIC OF THE CLINICAL CENTRE OF MONTENEGRO OPERATES ARE BELOW MINIMAL STANDARDS

The Psychiatric clinic of the Clinical centre of Montenegro works in miserable conditions, which are below minimum standards of the European Committee for the Prevention of Torture and other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). The Clinic is located in a single-storey building on Kruševac in Podgorica, with one portion of it already collapsing, while its relocation or at least complete reconstruction is not being planned at all.

The Ministry of Health has so far only promised that they intend to improve generally poor material conditions at the Clinic (capacity 40 beds) by making efforts to obtain funds from foreign donors for the restoration of “bedding fund”. HRA appealed to the Ministry to review priorities and provide resources for adequate conditions for accommodation of patients and the work of the Clinic. Funding from the state budget has recently been provided for far less important objectives (eg. the promotion of tourism and sport) from surpluses in other ministries, which could have been directed to the repair of the state of Clinic if the Ministry had it as a priority.

>>>29/4/2016 USLOVI U KOJIMA RADI KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE SU ISPOD MINIMALNOG STANDARDA

30042016-111Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore radi u mizernim uslovima koji su ispod minimalnih standarda Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). Klinika se nalazi u trošnoj prizemnoj zgradi na Kruševcu u Podgorici, čiji se jedan dio već urušio, a njeno izmještanje ili bar temeljna rekonstrukcija nije ni u planu.

Ministarstvo zdravlja je za sada jedino obećalo da će sveukupno loše opšte materijalne uslove na Klinici (kapaciteta 40 kreveta) unaprijediti tako što će nastojati da obezbijedi sredstva stranih donatora za obnovu “posteljnog fonda”. Apelovali smo na Ministarstvo da preispita prioritete i obezbijedi sredstva za adekvatne uslove za smještaj pacijenata i rad Klinike. Svjedoci smo da se za neuporedivo manje važne ciljeve (npr. promociju turizma ili sport) svako malo pojavljuju viškovi sredstava u drugim ministarstvima, koji su mogli biti usmjereni na saniranje stanja na Klinici da je Ministarstvo to imalo za prioritet.

>>>14/3/2016 – BEGINNING OF PROJECT “BEYOND EXCLUSION – EFFECTIVE RIGHTS FOR MENTAL HEALTH PATIENTS“

NGOs Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education – ANIMA and Mental Disability Advocacy Center – MDAC from Budapest, started implementing project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, supported by the European Commission, through Delegation of European Union in Montenegro. To the end of successful project implementation, a Memorandum of cooperation with the Ministry of Health has been signed on 1st of March.

Within the project HRA, ANIMA and MDAC will advocate for determining and addressing social distance towards people with mental health issues, promotion of human rights of patients with mental health issues and adoption of sustainable model of deinstitutionalization of patients whose mental state does not require further hospitalization. In order to achieve more efficient implementation of recommendations of international expert bodies (CAT and CPT) to Montenegro, monitoring of respect for human rights of patients hospitalized in mental-health institutions in Montenegro has already begun.

HRA and MDAC will analyze implementation of the Law on Non-Contentious Proceedings regarding involuntary placement in psychiatric hospital and removal of legal capacity, and ANIMA will conduct gender based research on women as psychiatric patients.

HRA, ANIMA and MDAC will support the projects of local CSOs who could contribute to the improvement of occupational therapy in psychiatric hospitals and reintegration of their patients into society.

The planned project implementation period is 18 months.

***

–  Description of the action

>>>14/3/2016 – POČETAK PROJEKTA “VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA”

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center – MDAC iz Budimpešte, počele su sa sprovođenjem projekta ,,Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” uz podršku Evropske komisije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. U cilju uspješnog sprovođenja projekta, 1. marta je potpisan i Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

U okviru projekta zalagaćemo se za uklanjanje distance koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima, za unapređenje ljudskih prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima i usvajanje održivog modela deinstitucionalizacije pacijenata čije stanje ne zahtijeva dalju hospitalizaciju. U cilju efikasnijeg sprovođenja preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, započet je monitoring poštovanja ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori.

HRA i MDAC će analizirati primjenu Zakona o vanparničnom postupku u odnosu na prinudni smještaj u psihijatrijsku bolnicu i oduzimanje poslovne sposobnosti, a ANIMA će sprovesti istraživanje o ženama pacijentkinjama s mentalnim oboljenjima.

Podržaćemo i projekte lokalnih udruženja građana koji bi mogli da doprinesu poboljšanju radno-okupacione terapije u psihijatrijskim bolnicama i reintegraciju njihovih pacijenata u društvo.

Planirano je da sprovođenje projekta traje 18 mjeseci.

***

Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja

Opis aktivnosti

>>>15/7/2015 – THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS HELD

5The 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved” has been held in Podgorica today.

The Conference was organised by NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme. The Conference was attended by judges, court presidents, public prosecutors, representatives of the Ministry of Justice, the Judicial Council, the Association of Judges of Montenegro, Association of State Prosecutors of Montenegro, Bar Association, Notary Chamber, Chamber of Public Executors, Centre for Mediation, non-governmental organizations, international organizations and diplomatic representatives.

At the opening session, the audience was addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI. Opening the conference, Ms. Gorjanc Prelević said that the aim and motive of HRA and CeMI engagement in the project “Monitoring of Judicial Reform”, implemented in cooperation with the Ministry of Justice, was to “contribute that the reform is not carried out endlessly, to prevent prescribing the same strategic objectives as before, but complete the reform successfully during the following three years, as provided by the current Judicial Reform Strategy for the period 2014-2018. This can be achieved by objectively examining the results of the reforms, for which we have gathered here today. ”

>>>15/7/2015 – ODRŽANA PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA

Danas je u Podgorici održana Prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”.

Konferenciju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program. Konferenciji su prisustvovali sudije, predsjednici sudova, državni tužioci, predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Udruženja sudija Crne Gore, Udruženja državnih tužilaca Crne Gore, Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za posredovanje, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i diplomatski predstavnici.

U uvodnom dijelu konferencije govorili su g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI. Otvarajući konferenciju, g-đa Gorjanc Prelević je rekla da je cilj i motiv angažovanja HRA i CeMI u projektu „Monitoring reforme pravosuđa“, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde, „da doprinesu da se reforma ne sprovodi unedogled, da se ponovo ne prepisuju isti strateški ciljevi kao do sada, već da se u naredne tri godine reforma uspješno i okonča, kako je i predviđeno aktuelnom Strategijom reforme pravosuđa za period 2014-2018. Put do toga je objektivno sagledavanje rezultata dosadašnje reforme, i u tom cilju smo se danas okupili“.

>>>15/07/2015 – IZLAGANJA UČESNIKA PRVE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

logoi za sajt

Projekat: Monitoring reforme pravosuđa
PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA
Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati
15. jul 2015.
Hotel Ramada, Podgorica

Uvodna izlaganja

g-din Zoran Pažin, ministar pravde
g-đa Annalisa Giansanti, Delegacija EU u Crnoj Gori
g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije
g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore
g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA
g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI

Panel 1: Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca

g-din Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore
g-đa Nataša Radonjić, načelnica Direkcije za organizaciju pravosuđa, Ministarstvo pravde
g-đa Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore
g-din Veselin Vučković, predsjednik Udruženja državnih tužilaca Crne Gore
g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA

Panel 2: Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe

g-din Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja CeMI
g-din Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici
g-din Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca
g-đa Marina Vujačić, direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore
g-đa Svetlana Đokić, TV Vijesti

Panel 3: Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme

g-din Nikola Medojević, predstavnik Advokatske komore Crne Gore
g-din Branislav Vukićević, predsjednik Notarske komore Crne Gore
g-din Siniša Mugoša, predsjednik Komore javnih izvršitelja
g-din Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje
g-din Milojica Zindović, predsjednik Udruženja sudskih vještaka

Na konferenciji je predstavljen i Nacrt izvještaja o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007-2012 koji je dostupan ovdje.

za sajt14/7/2015 – ANNOUNCEMENT OF THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS

NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice, are organising tomorrow, on 15 July 2015 at 10:00 am at the Ramada hotel, the 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved”. The conference will be held within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme.

The audience will be addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI.

Within the Conference, three panel discussions will be held on the following topics:

1. “Election, evaluation, promotion and determining liability of judges and prosecutors”;
2. “Transparency and accessibility of judicial institutions – the requirement for increasing public confidence in the judiciary”; and
3. “The development and role of the judicial professions and other professions in the function of the judiciary in the reform process”.

The high representatives from the judiciary institutions and professions, the media and CSOs will speak at these panels.

The report on realized activities in the judiciary reform process 2007 – 2014 will be presented at the Conference.

The Agenda of the Conference is available here.

>>>14/7/2015 – NAJAVA PRVE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde, sjutra, 15. jula 2015. u 10:00 h u hotelu Ramada organizuju prvu nacionalnu Konferenciju o reformi pravosuđa, pod radnim nazivom: „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”. Konferencija se održava u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Na Konferenciji će govoriti g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI.

U okviru Konferencije održaće se 3 panel diskusije na teme:

1. Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca;
2. Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe; i
3. Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme.

U okviru panela će govoriti predstavnici pravosudnih institucija, medija i nevladinih organizacija.

Na Konferenciji će biti predstavljen i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u procesu reforme pravosuđa 2007-2014.

Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji i o njoj obavijestite širu javnost.

Agenda Konferencije je dostupna ovdje.

>>>